Budowa przystanków kajakowych na terenie Gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa przystanków kajakowych na terenie Gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChmielno
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Chmielno
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517784-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517784-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Chmielno: Budowa przystanków kajakowych na terenie Gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielno, krajowy numer identyfikacyjny 19167492500000, ul. ul. Gryfa Pomorskiego  22 , 83333   Chmielno, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6842212 w. 47, e-mail sekretarz@chmielno.pl, faks 586 842 216.
Adres strony internetowej (URL): bip.chmielno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.chmielno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskie 22, 83-333 Chmielno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystanków kajakowych na terenie Gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”
Numer referencyjny: ZP.271.2.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wykonanie robót: Budowa przystanków kajakowych na terenie Gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” Część nr 1 Przystanek kajakowy nad Jeziorem Białym Część nr 2 Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej Dulka Część nr 3 Przystań kajakowa nad Jeziorem Raduńskim w Przewozie Część nr 4 Przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypoczynkowym Krefta Część nr 5 Przystań kajakowa nad Jeziorem Kłodno w Zaworach Część nr 6 Przenoska przy jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy Część nr 7 Przystanek kajakowy w Przewozie

II.5) Główny kod CPV: 45242000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10.3. Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: wykonaniem pokostów na legarach wraz z podkonstrukcją i wyposażeniem, dostawa i montaż ławek, koszy ławkostołów, roboty ziemne, humusowanie skarp z obsianiem, wykonanie plaży z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wykonanie nawierzchni z kostki, wyonanie trawników, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży, korytowanie – zgodnie z zakresem zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: Część 1 – 200.000 zł Część 2 – 80.000 zł Część 3 – 50.000 zł Część 4 – 70.000 zł Część 5 – 60.000 zł Część 6 – 80.000 zł Część 7 – 80.000 zł W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytowa nie mogą być niższe niż suma środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganych dla części, na które Wykonawca składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: cześć 1: jedna robota budowlana polegające na budowie pomostu stałego posadowionego na palach o wartości minimum 50.000 złotych brutto cześć 2: jedna robota budowlana polegające na budowie pomostu stałego posadowionego na palach o wartości minimum 50.000 złotych brutto cześć 3: jedna robota budowlana polegające na budowie pomostu stałego posadowionego na palach o wartości minimum 50.000 złotych brutto cześć 4: jedna robota budowlana polegające na budowie pomostu stałego posadowionego na palach o wartości minimum 50.000 złotych brutto cześć 5: jedna robota budowlana polegające na wykonaniu pomostu pływającego o wartości minimum 50.000 złotych brutto cześć 6: jedna robota budowlana polegające na wykonaniu pomostu pływającego o wartości minimum 50.000 złotych brutto cześć 7: jedna robota budowlana polegające na budowie pomostu stałego posadowionego na palach o wartości minimum 50.000 złotych brutto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy „Wykaz robót” (Załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów załączonych do „Wykazu robót”. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część wystarczające jest wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał odpowiednio co najmniej: dla części nr 5,6 i 1, 2, 3, 4, 7: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie pomostu stałego posadowionego na palach o wartości minimum 50.000 złotych brutto oraz jedną robota budowlana polegająca na wykonaniu pomostu pływającego o wartości minimum 50.000 złotych brutto. dla części nr 1, 2, 3, 4, 7 : jedną robotę budowlaną polegająca na budowie pomostu stałego posadowionego na palach o wartości minimum 50.000 złotych brutto. dla części nr 5 i 6 : jedną robotę budowlaną polegająca na wykonaniu pomostu pływającego o wartości minimum 50.000 złotych brutto. 2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: dla części nr 1 1) jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dla części nr 2 1) jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. dla części nr 3 1) jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. dla części nr 4 1) jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. dla części nr 5 1) jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. dla części nr 6 1) jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. dla części nr 7 1) jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 1332 z zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część wystarczające jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie z odpowiednimi uprawnieniami, bez względu na liczbę części, na które składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.1 SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp. 2. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Składane wraz z ofertą: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. Wykonawca, Który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. 6.3.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. 6.5. Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach określonych w pkt. 8.1 pkt. 2)-5) SIWZ, oraz kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (zgodnie z pkt 10.9 -10.14. SIWZ), którą można w sposób trwały związać z ofertą. 4. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, które Zamawiający określił w pkt 6 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca ponadto ma obowiązek w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Część 1 – 5.000 zł Część 2 – 2.500 zł Część 3 – 2.000 zł Część 4 – 2.500 zł Część 5 – 2.000 zł Część 6 – 2.500 zł Część 7 – 3.000 zł Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedna część obowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadium wszystkich części, na które składa ofertę. Szczegółowe zasady zostały określone w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak: a) wystąpienie w trakcie realizacji robót opadów atmosferycznych lub temperatur, które uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi, b) z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub mało prawdopodobne oraz niemożliwe do zapobieżenia w zakresie jego następstw, np. katastrofalne działania przyrody (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca), zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, działania wojenne, terroryzm) c) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów podziemnych, d) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień zakresu zamówienia od projektanta lub wprowadzenia zmian projektowych, robót zamiennych, e) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) postanowień umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót lub uzyskania założonego efektu, w tym zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności poprzez: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 5) przedmiotu umowy, technologii robót lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, 6) wynagrodzenia poprzez: a) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT, b) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robót w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie mających wpływ na wynagrodzenie, w szczególności w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość prac według cen zawartych w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 7 lit. b, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny, o której mowa w § 5 ust. 2. 7) warunków płatności w przypadku konieczności dostosowania do wytycznych instytucji udzielających dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiającego. 8) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, 9) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 10) w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót Kierownik budowy sporządza i przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności. Protokół konieczności powinien określać zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem. 3. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przystanek kajakowy nad Jeziorem Białym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie terenu działek nr 139/2 i 238 obręb Chmielno. Niwelacja terenu, budowa pomostu stałego o konstrukcji drewnianej z tarasem widokowym, poszycie pomostu i tarasu z drewna gat. Modrzew klasy nie gorszej niż 2 deska ryflowana jednostronnie impregnowana ciśnieniowo, montaż drabinki, budowa ciągu pieszego z kostki betonowej, obsiew terenu, mała architektura: kosze na śmieci, ławki drewniane. Ponadto w cenie należy ująć wykonanie: - oznakowania drogowego i wodnego, - tablic promocyjnych, - tablicy promocyjno-pamiątkowej, zgodnie z załącznikiem: oznakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej Dulka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie terenu działek nr 231 obręb Przewóz i nr 139/2 i 238 obręb Chmielno. Niwelacja terenu, budowa pomostu stałego o konstrukcji drewnianej, poszycie pomostu z drewna gat. Modrzew klasy nie gorszej niż 2 deska ryflowana jednostronnie impregnowana ciśnieniowo, utwardzenie terenu z kostki betonowej, obsiew terenu, stojak na kajaki, miejsce na ognisko, wiata drewniana z ławkami i stołami, mała architektura: kosze na śmieci, ławki drewniane. Ponadto w cenie należy ująć wykonanie: - oznakowania drogowego i wodnego, - tablic promocyjnych, - tablicy promocyjno-pamiątkowej, zgodnie z załącznikiem: oznakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przystań kajakowa nad Jeziorem Raduńskim w Przewozie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie terenu działek nr 142 i 230 obręb Przewóz. Niwelacja terenu, rozbiórka istniejącego pomostu, budowa pomostu stałego o konstrukcji drewnianej, poszycie pomostu z drewna gat. Modrzew klasy nie gorszej niż 2 deska ryflowana jednostronnie impregnowana ciśnieniowo, montaż drabinki, utwardzenie terenu z kostki betonowej, obsiew terenu, stojak na kajaki, miejsce na ognisko, wiata drewniana z ławkami i stołami, wiata na toaletę przenośną, mała architektura: kosze na śmieci, ławki drewniane. Ponadto w cenie należy ująć wykonanie: - oznakowania drogowego i wodnego, - tablic promocyjnych, - tablicy promocyjno-pamiątkowej, zgodnie z załącznikiem: oznakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypoczynkowym Krefta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie terenu działek nr 190 i 198/5 obręb Chmielno. Niwelacja terenu, rozbiórka istniejącego pomostu, budowa pomostu stałego o konstrukcji drewnianej połączonego ze schodami, poszycie pomostu z drewna gat. Modrzew klasy nie gorszej niż 2 deska ryflowana jednostronnie impregnowana ciśnieniowo, montaż drabinki, obsiew terenu, mała architektura: kosze na śmieci, ławki drewniane. Ponadto w cenie należy ująć wykonanie: - oznakowania drogowego i wodnego, - tablic promocyjnych, - tablicy promocyjno-pamiątkowej, zgodnie z załącznikiem: oznakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Przystań kajakowa nad Jeziorem Kłodno w Zaworach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie terenu działek nr 469 obręb Chmielno i nr 124 i 262 obręb Zawory. Niwelacja terenu, budowa pomostu pływającego o konstrukcji stalowej, pokład pomostu z drewna gat. Modrzew klasy nie gorszej niż 2 deska ryflowana jednostronnie impregnowana ciśnieniowo, montaż drabinki, utwardzenie terenu z kostki betonowej, obsiew terenu, suszarka na kajaki, wiata na toaletę przenośną, wiata drewniana z ławkami i stołami, mała architektura: kosze na śmieci, ławki drewniane. Ponadto w cenie należy ująć wykonanie: - oznakowania drogowego i wodnego, - tablic promocyjnych, - tablicy promocyjno-pamiątkowej, zgodnie z załącznikiem: oznakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Przenoska przy jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie terenu działek nr 231 obręb Przewóz i nr 454/3 i 455 obręb Chmielno. Niwelacja terenu, budowa pomostu pływającego o konstrukcji stalowej, pokład pomostu z drewna gat. Modrzew klasy nie gorszej niż 2 deska ryflowana jednostronnie impregnowana ciśnieniowo, pochylnie, trap, remont nawierzchni schodów, utwardzenie terenu z kostki betonowej, obsiew terenu, stojak na kajaki, wiata na toaletę przenośną, miejsce na ognisko, wiata drewniana z ławkami i stołami, mała architektura: kosze na śmieci, ławki drewniane. Ponadto w cenie należy ująć wykonanie: - oznakowania drogowego i wodnego, - tablic promocyjnych, - tablicy promocyjno-pamiątkowej, zgodnie z załącznikiem: oznakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Przystanek kajakowy w Przewozie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie terenu działek nr 4/11 i 408 obręb Przewóz. Niwelacja terenu, , budowa pomostu stałego o konstrukcji drewnianej połączonego ze schodami, poszycie pomostu z drewna gat. Modrzew klasy nie gorszej niż 2 deska ryflowana jednostronnie impregnowana ciśnieniowo, montaż drabinki, utwardzenie terenu z kostki betonowej, obsiew terenu, stojak na kajaki, miejsce na ognisko, wiata drewniana z ławkami i stołami, wiata na toaletę przenośną, mała architektura: kosze na śmieci, ławki drewniane. Ponadto w cenie należy ująć wykonanie: - oznakowania drogowego i wodnego, - tablic promocyjnych, - tablicy promocyjno-pamiątkowej, zgodnie z załącznikiem: oznakowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę skucie płyt tarasowych i części wylewki - Kwidzyn
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę skucie płyt tarasowych i części wylewki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Chmielno: Budowa drogi gminnej nr 154032G na trasie Sznurki - Maks
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Chmielno: Przykrycie i ocieplenie zbiornika BBN na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI