Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWodzisław
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wodzisław
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504525-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504525-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Wodzisław: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest współfinansowana przez EFRROW w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wodzisław, krajowy numer identyfikacyjny 29101085000000, ul. ul. Krakowska  6 , 28330   Wodzisław, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 806 118, e-mail ugwodzislaw@wp.pl, faks 413 806 118.
Adres strony internetowej (URL): www.wodzislaw.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.wodzislaw.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wodzislaw.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w oryginale (na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw)
Adres:
Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja jest współfinansowana przez EFRROW w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zaprojektowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zwanych dalej PBOŚ, w ilości 230 sztuk na wyznaczonych nieruchomościach na terenie Gminy Wodzisław; 2) wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i rozruchu PBOŚ w ilości 230 sztuk na wyznaczonych nieruchomościach na terenie Gminy Wodzisław w miejscowościach: Brzeście, Brzezinki, Dębiany, Droblin, Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Konary, Kowalów Dolny, Kowalów Górny, Krężoły, Laskowa, Lubcza, Ludwinów, Mieronice, Mierzawa, Folga Pierwsza, Nawarzyce, Niegosławice, Nowa Olszówka, Olbrachcice, Pękosław, Piotrkowice, Podlesie, Pokrzywnica, Promyk, Przezwody, Przyłęczek, Przyłęk, Przyrąb, Sadki, Stara Olszówka, Strzeszkowice, Wodacz, Wodzisław, Wola Lubecka, Zarzecze. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, żeby oczyszczalnie były zaprojektowane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zał. nr 7 do SIWZ) oraz legitymizowały się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Certyfikat musi być wystawiony przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Na ogólną liczbę 230 sztuk PBOŚ składa się: - 166 sztuk PBOŚ obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 64 sztuki PBOŚ obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie powyżej 5 mieszkańców. W przypadku kiedy będzie to konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Każda wykonana instalacja PBOŚ musi posiadać punkt poboru próbek ścieku surowego i ścieku oczyszczonego. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego do celów zaprojektowania i budowy PBOŚ; badania należy wykonać dla każdej nieruchomości, na której będzie zlokalizowana PBOŚ, dokumentacja musi zawierać informację potwierdzającą, że zarówno przepuszczalność gruntu jak i poziom wody gruntowej pozwalają na budowę PBOŚ wraz z urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków i odbiornikiem oczyszczonych ścieków w obrębie nieruchomości; 2) wykonanie dla każdej PBOŚ dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na wykonanie robót wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów, np. map, ekspertyz, analiz, opracowań i badań; 3) dokonanie skutecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z realizacją PBOŚ, do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie; 4) dostawa, montaż i uruchomienie 230 sztuk PBOŚ oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla każdej PBOŚ; 6) pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej; 7) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości w miejscu gdzie zaprojektowano PBOŚ przed wykonywaniem robót, z oznaczeniem nieruchomości; 8) opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji PBOŚ wraz z indywidualnym przeszkoleniem i przekazaniem instrukcji obsługi i konserwacji użytkowników wszystkich 230 oczyszczalni; 9) przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego; 10) sporządzenie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków z wybudowanych 230 PBOŚ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800). Badania oczyszczonych ścieków powinny być przeprowadzone i opracowane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium. Szczegółowy zakres robót i wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 7 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ. Przy kalkulacji kosztów Wykonawca musi uwzględnić ponadto: - zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmującej geodezyjne wytyczenie obiektów oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z mapą powykonawczą; - zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt; - zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń; - ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, - uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie uszkodzonych, również wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego ogrodzeń, znaków, chodników, dróg itp.; - wywiezienie i poniesienie kosztów utylizacji odpadów powstałych na terenie budowy; - uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu; - wykonywanie robót etapami, zgodnie z harmonogramem robót oraz w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru; - wykonanie badań ścieków oczyszczonych w okresie gwarancji (Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań dla min. 5 % wszystkich PBOŚ na rok oraz min. 50 % wszystkich PBOŚ w piątym roku ich eksploatacji), - opracowanie projektu prób końcowych oraz ich przeprowadzenie; - sporządzenie dokumentacji elektryczno-pomiarowej. 6. Zamawiający wymaga, żeby w terminie do 15 czerwca 2018r. Wykonawca zrealizował min. 92 sztuki PBOŚ. Zapis ten jest związany z zapisami umowy o dofinansowanie inwestycji. 7. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie ile miesięcy gwarancji udzieli na wykonane roboty (materiały i robociznę) i urządzenia. Zamawiający wymaga, żeby gwarancja była nie krótsza niż 60 miesięcy (5 lat). Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji musi być równy okresowi udzielanej rękojmi za wady. 8. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z PFU i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by wykonać go, działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością. 9. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia: nazwy własne, marki urządzeń lub wyroby nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych urządzeń pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, muszą być co najmniej: - o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby), - o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej, - spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności). Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki: - wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru, - na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, ze zm.), wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z realizacją inwestycji (czynności robotnika opisane w przedmiarze robót). Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa każdorazowo wykonawca, biorąc pod uwagę zakres robót oraz termin realizacji. Wykonawca przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji, na wezwanie zamawiającego, przedstawi listę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz deklarację ZUS-DRA zawierającą liczbę ubezpieczonych/zatrudnionych przez Wykonawcę. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym deklaracji ZUS-DRA zawierającej liczbę ubezpieczonych/zatrudnionych przez Wykonawcę, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) wglądu do umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wymaganie Zamawiającego. Weryfikacji dokona upoważniony do tego celu przedstawiciel Zamawiającego. d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań są określone we wzorze umowy – zał. nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45111200-0
45232421-9
45232410-9
45232423-3
45255600-5
45232400-6
45310000-3
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o wartości do 5% zamówienia podstawowego a polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu dodatkowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane (w tym co najmniej jedna robota zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj), polegające na budowie minimum 60 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i wartości minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto każda; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) a) SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) a) SIWZ (doświadczenia wykonawcy). W przypadku wykorzystania potencjału podmiotu trzeciego Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) a) SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, wykaże, że co najmniej jeden z podmiotów samodzielnie spełnia w całości ten warunek. Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) a) SIWZ (doświadczenia). b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie (sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne) lub bez ograniczeń. - kierownik budowy posiadający: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie (sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne) lub bez ograniczeń, • doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum 2 inwestycji polegających na budowie minimum 60 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków każda. Dla osób odpowiedzialnych za projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w pkt 1)-3)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 3) dokumentów określających w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Deklaracja właściwości użytkowych CE wystawiona przez producenta na podstawie badań dokonanych przez jednostkę notyfikowaną sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE z 2011r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi, 2) Kompletny raport z badań przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską obejmujący: - raport wodoszczelności dla każdej oferowanej wielkości oczyszczalni z typoszeregu (a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu) zgodnie z załącznikiem „A” normy PN-EN 12566-3+A2:2013, - raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków suchych i mokrych lub wykonany metodą obliczeniową lub empiryczną obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia dla jednego typu oczyszczalni z oferowanego typoszeregu (raport może dotyczyć zarówno oczyszczalni z danego typoszeregu, która jest oferowana przez Wykonawcę, jak też typu oczyszczalni nie objętej ofertą, jednak należącej do tego samego typoszeregu, do którego należą oferowane oczyszczalnie) - raport ma dotyczyć oczyszczalni a nie pojedynczego zbiornika). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej zgodnie z załącznikiem „C” normy PN-EN 12566-3+A2:2013, - raport efektywności/skuteczności oczyszczania dla jednego typu oczyszczalni z typoszeregu do którego należą oferowane oczyszczalnie (załącznik „B” normy PN-EN 12566-3+A2:2013). W badaniach, zgodnie z rozporządzeniem muszą się znaleźć stężenia zanieczyszczeń (BZT5 lub BZT7, ChZT, zawiesina) ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentowa; - trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN-EN 12566-3+A2:2013 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia. Do raportu należy załączyć wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań jw.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wadium, 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. 3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Budowa PBOŚ. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w oryginale, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Doświadczenie kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy: 1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne), b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności. 2) zmiana kierownika budowy, pod warunkiem że nowy kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia i doświadczenie co najmniej takie, jak kierownik zgłoszony w ofercie. 3) zwiększenie płatności z tytułu faktur częściowych powyżej wartości określonej w § 13 ust. 7 umowy, jednak nie więcej niż do 80 % wynagrodzenia umownego. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić pod warunkiem potwierdzenia przez Skarbnika Gminy posiadania środków do zapłaty z tytułu faktur częściowych. 4) zmiana przedmiotu zamówienia w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy; gdy w trakcie realizacji zadania: a) nastąpi zmniejszenie zakresu robót lub pominięcie robót za zgodą Zamawiającego, b) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wycofania produktów ze sprzedaży; c) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; d) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub okoliczności powodujących zmianę. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji koniecznej do uzasadnienia żądania zmiany. Wykonanie robót w zakresie ww. zmian musi być poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy; 5) zmiana wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji zadania na wniosek Zamawiającego nastąpi zmniejszenie ilości PBOŚ. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała ww. okoliczność. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub okoliczności powodujących zmianę a także propozycję rozliczenia. Rozliczenie ww. zmiany nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych PBOŚ przy uwzględnieniu zapisów § 13 ust. 5. Ww. zmiana powoduje konieczność podpisania aneksu. 6) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy), b) wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie, c) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy, d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę termomodernizację budynku i hali - Opatów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania13-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę termomodernizację budynku i hali. Zakres prac: 1. Budynek biurowy: - Ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, - Ocieplenie ścian zewnętrznych drewnianych wełną mineralną gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, - Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm wraz z wykonaniem zabudowy, - Ocieplenie posadzki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wylewki cementowej, - Demontaż starych okien drewnianych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki, - Demontaż starych okien dachowych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki, - Wykonanie instalacji CWU, - Montaż perlatorów, - Instalacja kotła kondensacyjnego zasilanego paliwem gazowym, - Instalacja komina, montaż sterownika, wykonanie instalacji gazowej (filtry, zawory odcinające, przewody, pompa) plus robocizna. 2. Hala produkcyjna: - Ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych płytami styropianowymi gr. 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, - Ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 12 cm, - Ocieplenie ścian wewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 8 cm, - Ocieplenie dachu płytami warstwowymi gr. 15 cm, - Demontaż starych bram stalowych i montaż nowych bram dobrze izolowanych, - Demontaż starych okien stalowych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki, - Instalacja kaskadowa dwóch kotłów kondensacyjnych zasilanych w gaz ziemny, - Demontaż starej instalacji oraz montaż nowej instalacji z rur izolowanych (filtry, zawory odcinające, bufor gazu, sprzęgło hydrauliczne, kominy, sterownik, zawór MAG) plus robocizna. Montaż nagrzewnic, - Wymiana oświetlenia wewnętrznego, - Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 18 paneli 275 Wp z ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 4,95 kWp. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI