Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrańsk
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2017-10-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Brańsk
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-04
 • Numer ogłoszenia597514-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 597514-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Gmina Brańsk: Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brańsk, krajowy numer identyfikacyjny 5065901300000, ul. Rynek  8 , 17-120   Brańsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 737-50-31, e-mail sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl, faks 085 737-58-04.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pismenej za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca bądź osobiście
Adres:
Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo
Numer referencyjny: BP.271.18.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo, gmina Brańsk, powiat bielski, województwo podlaskie. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: Część 1 - Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Część 2 - Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców spełniającej normy higieniczno-sanitarne dla wody do picia, b) uzyskania pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim na zaproponowane materiały i wyroby, które zostaną użyte do uzdatniania wody, c) pobrania próbek wody przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wykonania badań w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, d) przeprowadzenia rozruchu technologicznego, prób, badań, testów, dezynfekcji, płukania urządzeń, regulacji układu technologicznego, e) przygotowania niezbędnych dokumentów do Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskania odbioru SUW, f) uzyskania pozytywnych wyników zleconych badań uzdatnionej wody (zgodnie z obowiązującymi normami), g) opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń SUW, h) przeszkolenia pracowników obsługujących SUW (zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi SUW, procedurami obsługi w każdych warunkach, procedurami i schematami użytkowania (konserwacji), szczegółowymi informacjami koniecznymi dla przeprowadzenia serwisu instalacji środkami bezpieczeństwa), i) geodezyjnej obsługi inwestycji, j)wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 4. Równoważność rozwiązań: a) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej. b) Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi to Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. c) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. d) Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wymagane prawem certyfikaty, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. 5. Zamówienie należy zrealizować w terminie: Część 1 - Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica – do dnia 28.09.2018 r., Część 2 - Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo – do dnia 31.05.2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45400000-1
45300000-0
71355000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-05-31
2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie: Część 1 - Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica – do dnia 28.09.2018 r. Część 2 - Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo – do dnia 31.05.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących: 1) konieczność zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, b) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nienależących po stronie Wykonawcy, c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy; 2) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę; 7) podwykonawstwa: a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji), c) rezygnacja z podwykonawcy; d) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (ów) w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy (ów) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy; 8) terminu płatności – nieprzewidzialny brak płynności finansowej u Zamawiającego. 9) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 10) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne; 11) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Warunki wykluczenia: Z postępowania udzielenie zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. II. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej ofert.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, gmina Brańsk, powiat bielski, województwo podlaskie. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców spełniającej normy higieniczno-sanitarne dla wody do picia, b) uzyskania pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim na zaproponowane materiały i wyroby, które zostaną użyte do uzdatniania wody, c) pobrania próbek wody przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wykonania badań w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, d) przeprowadzenia rozruchu technologicznego, prób, badań, testów, dezynfekcji, płukania urządzeń, regulacji układu technologicznego, e) przygotowania niezbędnych dokumentów do Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskania odbioru SUW, f) uzyskania pozytywnych wyników zleconych badań uzdatnionej wody (zgodnie z obowiązującymi normami), g) opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń SUW, h) przeszkolenia pracowników obsługujących SUW (zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi SUW, procedurami obsługi w każdych warunkach, procedurami i schematami użytkowania (konserwacji), szczegółowymi informacjami koniecznymi dla przeprowadzenia serwisu instalacji środkami bezpieczeństwa), i) geodezyjnej obsługi inwestycji, j)wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 4. Równoważność rozwiązań: a) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej. b) Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi to Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. c) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. d) Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wymagane prawem certyfikaty, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. 5. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 28.09.2018 r.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45000000-7, 45100000-8, 45400000-1, 45300000-0, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo, gmina Brańsk, powiat bielski, województwo podlaskie. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców spełniającej normy higieniczno-sanitarne dla wody do picia, b) uzyskania pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim na zaproponowane materiały i wyroby, które zostaną użyte do uzdatniania wody, c) pobrania próbek wody przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wykonania badań w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, d) przeprowadzenia rozruchu technologicznego, prób, badań, testów, dezynfekcji, płukania urządzeń, regulacji układu technologicznego, e) przygotowania niezbędnych dokumentów do Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskania odbioru SUW, f) uzyskania pozytywnych wyników zleconych badań uzdatnionej wody (zgodnie z obowiązującymi normami), g) opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń SUW, h) przeszkolenia pracowników obsługujących SUW (zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi SUW, procedurami obsługi w każdych warunkach, procedurami i schematami użytkowania (konserwacji), szczegółowymi informacjami koniecznymi dla przeprowadzenia serwisu instalacji środkami bezpieczeństwa), i) geodezyjnej obsługi inwestycji, j)wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 4. Równoważność rozwiązań: a) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej. b) Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi to Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. c) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. d) Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wymagane prawem certyfikaty, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. 5. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45000000-7, 45100000-8, 45400000-1, 45300000-0, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę mebli i wyposażenia - Grajewo
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyposażenie pomieszczeń przedszkola w meble i wyposażenie przedszkolne. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI