Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem komunikacji z budynkiem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem komunikacji z budynkiem istniejącej szkoły kategoria obiektu XV oraz basenem szkolnym w Jerzmanowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJerzmanowice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jerzmanowice-Przeginia
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-01
 • Numer ogłoszenia525636-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525636-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia: Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem komunikacji z budynkiem istniejącej szkoły kategoria obiektu XV oraz basenem szkolnym w Jerzmanowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, krajowy numer identyfikacyjny 35155580300000, ul. Rajska  22 , 32-048   Jerzmanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 895 247, e-mail sekretariat@jerzmanowice-przeginia.pl, faks 123 895 521.
Adres strony internetowej (URL): www.jerzmanowice-przeginia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.jerzmanowice-przeginia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jerzmanowice-przeginia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem komunikacji z budynkiem istniejącej szkoły kategoria obiektu XV oraz basenem szkolnym w Jerzmanowicach
Numer referencyjny: IR.271.1.2.2018.BŻ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Zakres przedmiotowy: Budowa Sali sportowej z basenem w Jerzmanowicach 1) Roboty budowlane: - rozbiórka budynku gospodarczego, - roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, częściowa wymiana gruntu, - roboty betonowe, zbrojenie ław i ścian fundamentowych, niecka basenu, - roboty izolacyjne p.wodne i termiczne ław i ścian fundamentowych, - roboty murowe, - roboty konstrukcyjne dachu - konstrukcja drewniana, - pokrycie dachu – blacha płaska na rąbek „stojący” + płyty OSB + rynny, - izolacje termiczne dachu (wełna mineralna), - konstrukcja nośna stropu dachu z blachy trapezowej konstrukcyjnej, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej (aluminiowa, drewniana, p.poż.), - roboty na elewacji (docieplenie styropianem gr. 20 cm, tynk silikatowy), - roboty wykończeniowe wewnętrzne: tynki, izolacja akustyczna w sali sportowej, posadzki, podłoga sportowa, płytki na ścianach, ściany i sufity z G/K, z terakoty, - wyposażenie sali gimnastycznej (kosze, tablice, siatka, bramki, drabinki), - wyposażenie sanitariatów i szatni (uchwyty dla niepełnosprawnych), - montaż trybun składanych na 140 miejsc, - montaż technologii basenu, - zagospodarowanie terenu (plac manewrowy, drogi dojazdowe, chodniki, ogrodzenie, tereny zielone, - roboty zewnętrzne: schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych, - montaż zbiornika na wodę deszczową. 2) Roboty wewnętrznych instalacji wod-kan i c.o.: - wykonanie kanalizacji sanitarnej : podposadzkowej, ściennej, - wykonanie kanalizacji technologii basenu: podposadzkowej, odwodnienie plaży basenu, - wykonanie instalacji wodociągowej: wody bytowej, montaż urządzeń, izolacje cieplne, instalacja hydrantowa z montażem urządzeń oraz izolacje parochronne, - wykonanie instalacji wodociągowej technologii basenu z montażem urządzeń (osprzętu), - wykonanie instalacji grzewczej z montażem grzejników, osprzętu, montaż izolacji cieplnych, montaż izolacji cieplnych, montaż izolacji grzewczej podłogowej, - wykonanie instalacji grzewczej C.T., z montażem urządzeń, izolacje cieplne i antykorozyjne, - wykonanie wentylacji mechanicznej z układami czerpnymi i nawiewnymi oraz wyrzutowymi z montażem urządzeń i osprzętu, - wykonanie technologii kotłowni z montażem kotłów, izolacji cieplnych na rurach grzewczych i wodociągowych, - wykonanie instalacji gazowej do kotłowni i w kotłowni z montażem urządzeń i osprzętu. 3) Roboty zewnętrzne instalacji wod.-kan. deszczowej: - wykonanie robót ziemnych, wykopy pod instalacje wod.-kan. I deszczowej, - wykonanie kanalizacji sanitarnej z montażem urządzeń, - wykonanie kanalizacji deszczowej z montażem urządzeń, - wykonanie przyłączy wody, kanalizacji i gazu. 4) Roboty elektryczne: - wykonanie montażu rozdzielnic, WLZ-tów, - wykonanie instalacji elektrycznej z osprzętem i urządzeniami z wykonaniem pomiarów, - wykonanie instalacji przyzywowej z montażem osprzętu i urządzeń, - wykonanie instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów. 3.2. Kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1. Roboty budowlane: 2. Wewnętrzne instalacje sanitarne: 3. Zewnętrzne instalacje wod.-kan.: 4. Roboty elektryczne: 3.3. Zamówienie jest realizowane z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. 3.4. UWAGA RÓWNOWAŻNOŚĆ: W każdym przypadku, gdy dokumentacja techniczna (projekt, specyfikacje techniczne, przedmiar robót) opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zabudowywał materiały atestowane o najwyższej jakości. Wszystkie materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać certyfikaty, atesty, świadectwa zgodności z PN, aprobatę techniczną. Dokumenty powyższe należy przekazać upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego przed ich zabudowaniem (wszystkie materiały muszą być przed ich wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 3.5. Materiały z rozbiórki wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej, wody i innych niezbędnych mediów, w razie konieczności wykonania tymczasowej drogi dojazdowej umożliwiającą prowadzenie prac, opracowanie planu BIOZ (tablica informacyjna, część opisowa i rysunkowa). 3.7) Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 3.7.1) Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy wykonujący czynności niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: - roboty ziemne; - roboty rozbiórkowe; - roboty żelbetowe; - roboty tynkarskie; - roboty malarskie; - roboty murarskie; - roboty izolacyjne; - roboty elewacyjne; - czynności bezpośrednio związane z wykonywanie robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych, zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.). Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób wykonujących usługę geodezyjną, kierowników budowy, dostawców materiałów budowlanych, itp. 3.7.2) Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem pkt. 3.7.8). 3.7.3) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do pkt. 3.7.1, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 3.7.1, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności określone w pkt. 3.7.1. 3.7.4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 3.7.1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcą z pracownikami. 3.7.5) Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3.7.1. 3.7.6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.7.3 lub 3.7.4 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 lit. h wzoru umowy. 3.7.7) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w pkt. 3.7.3, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego oraz w przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy/podwykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.7.4 Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 60 dni od upływu terminu wykonania obowiązku wskazanego w pkt. 3.7.4 dla drugiego wezwania lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w pkt. 3.7.3. 3.7.8) W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w 3.7.1, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w pkt. 3.7.3.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45223000-6
45223500-1
45320000-6
45262522-6
45262350-9
45260000-7
45261000-4
45421100-5
45321000-3
45442300-0
45111291-4
45212220-4
45332300-6
45332200-5
45321000-3
45320000-6
45331100-7
45442200-9
45331210-1
45331110-0
45333000-0
45111200-0
45231300-8
45310000-3
45316000-5
45315300-1
45315700-5
45314300-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: - 1 zamówienie związane z budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej o wartości nie mniejszej iż 4.000.000,00 złotych brutto oraz - 1 zamówienie związane z budową obiektu kubaturowego (minimum 13 000 m3). W/w roboty budowlane należy traktować oddzielnie – tj. nie mogą zawierać się w jednej robocie budowlanej (zamówieniu publicznym). Wymagane jest także przedstawienie dowodów tj. poświadczeń, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: a) Kierownikiem budowy posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku inspektora nadzoru i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r., poz. 1278). b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, c) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoby mające pełnić funkcje kierownika budowy i kierowników robót muszą mieć aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.2 ppkt 1)-3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzajże odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków (zdolność zawodowa lub techniczna oraz sytuacja ekonomiczna lub finansowa) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 1) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 ustawy PZP. Jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich, wówczas obowiązkowo przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 1) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 2) Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł. (Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.) – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 2) dowody (poświadczenia, inne dokumenty) dotyczące robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Z informacji zamieszczonych w Załączniku nr 4 lub z treści załączonych dowodów tj. poświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat wymagane przez Zamawiającego roboty budowlane. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 4) oświadczenie, że osoba/y, która/e będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WAŻNE: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - składane wraz z ofertą. 2) Zestawienie rzeczowo-finansowe wypełnione i podpisane – zał. nr 8 – składane wraz z ofertą. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego zestawienia, oferta będzie podlegała odrzuceniu. 3) Ewentualnie oświadczenie o oddaniu zasobów do dyspozycji - składane wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
16.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 1) Wadium może być wniesione w: a) formie pieniężnej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1804 z późn. zmianami). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oddział w Jerzmanowicach - numer rachunku 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011 Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien podać nr konta, na który ma być dokonany zwrot wadium (najlepiej to uczynić podczas operacji przelewu). 16.3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w pok. nr 116 – Skarbnik Gminy Jerzmanowice-Przeginia, w siedzibie Zamawiającego do dnia składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie niepieniężnej poprzez dołączenie dokumentu do koperty z ofertą. 16.4. W przypadku, gdy oferta będzie zabezpieczona wadium w postaci innej niż wskazana w pkt. 16.1.1) lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 16.1.1) pkt b-e, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, przy czym: a) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań, b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. 16.5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 16.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w formie pieniężnej, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłożenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o który mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Najdłuższy okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp d) w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem, iż zmiany wskazane w przepisie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia; zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia zawarcia aneksu do umowy i dotyczy tylko okresu wykonywania umowy po zawarciu aneksu; zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy wykonywania umowy. 2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, b) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, d) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, w szczególności: - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, f) w przypadku wystąpienia/konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową, g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania oferta od dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: – zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy. - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, - zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału., np. w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w siwz i Zamawiający wyrazi na nie zgodę. 4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy, b) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu obowiązanego), na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, ze uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), e) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy, f) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, z zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego, g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, h) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zasypane szamba - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zasypane szamba - o pojemności 14 m3 Kokotów - Kraków. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI