Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Szczucin i Słupiec, gmina Szczucin...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Szczucin i Słupiec, gmina Szczucin – postępowanie drugie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczucin
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-03-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Szczucin
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-14
 • Numer ogłoszenia512903-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512903-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

Gmina Szczucin: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Szczucin i Słupiec, gmina Szczucin – postępowanie drugie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczucin, krajowy numer identyfikacyjny 85166077203113, ul. Wolności  3 , 33-230  Szczucin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (14) 643 62 78, , e-mail sekretariat@umigszczucin.pl, , faks (14) 643 64 90.
Adres strony internetowej (URL): www.szczucin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szczucin.pl https://bip.malopolska.pl/umigszczucin

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020 z późn. zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. (decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu do Zamawiającego).
Adres:
Siedziba Zamawiającego, to jest Urząd Miasta i Gminy Szczucin, 33-230 Szczucin, ul. Wolności 3, pokój nr 2 (DZIENNIK PODAWCZY)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Szczucin i Słupiec, gmina Szczucin – postępowanie drugie
Numer referencyjny: IZP.271.1.4.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch obiektów Otwartych Stref Aktywności - OSA w miejscowościach Szczucin i Słupiec położonych w gminie Szczucin. Obiekty te wykonane zostaną w wariancie rozszerzonym. Zakres prac obejmuje montaż urządzeń fitness, urządzeń sprawnościowych, elementów małej infrastruktury, wykonanie ogrodzenia panelowego, nasadzenia zieleni oraz wykonanie nawierzchni pod poszczególne strefy użytkowania. Powierzchnia działek o numerach 1167/3 i 1167/4 w miejscowości Słupiec wynosi 3 300,00 m2, powierzchnia zajęta pod realizację OSA wynosi 1 061,00 m2, w tym powierzchnia z piasku 165,00 m2, z trawy naturalnej 781,00 m2, z powierzchni utwardzonej 115,00 m2. Powierzchnia działki o nr 717/14 pod zadanie w miejscowości Szczucin wynosi 5 600,00 m2. W miejscowości Szczucin powierzchnia zajęta pod realizacją OSA wynosi 1 248,00 m2, w tym powierzchnia z piasku 343,35 m2, z trawy naturalnej 819,65 m2, z kostki brukowej 85,00 m2. Obiekty OSA w miejscowości Szczucin i Słupiec będą zlokalizowane w strefie otwartej, ogólnodostępnej. OSA zostaną wyposażone w urządzenia siłowni zewnętrznej plenerowej fitness (6 urządzeń na każdym obiekcie) tj. Wahadło/twister, Orbitrek, Wioślarz, Jeździec, Wyciąg górny, Prasa ręczna. Urządzenia te są przystosowane do ćwiczeń typu aerobowych i siłowych służących wzmacnianiu mięśni nóg, brzucha, bioder, pleców, kształtujące mięśnie klatki piersiowej, ramion i tułowia, poprawiające koordynację ruchową, ponadto ćwiczenia na wymienionych urządzeniach będą pozytywnie wpływać na układ oddechowo-krążeniowy oraz redukcję tkanki tłuszczowej. Wydzielone siłownie plenerowe wyposażone będą w urządzenia fitness, które będą montowane do fundamentów wykonanych zgodnie z zaleceniami dostawcy urządzeń i zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Urządzenia wykonane będą jako konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe. Siedziska i oparcia urządzeń ze stali nierdzewnej lub z tworzywa polietylenowego LLDPE. Podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy złączne (śruby, podkładki, nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczone maskownicami. Uchwyty i zaślepki wykonane z tworzywa (polietylen). Urządzenia należy montować z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Nawierzchnia pod strefą urządzeń fitness zostanie wykonana z naturalnej trawy (np.: obsiew mieszanką traw). Wyodrębnione zostaną place zabaw o nawierzchni z piasku średnioziarnistego o grubości 20-30 cm. Na placu zostaną zamontowane urządzenia sprawnościowe: Platforma (moduł składający się z kwadratowego podestu, zjeżdżalni, stopni z podwójnymi wypryskami oraz wejściami linowym, spiralnym, łukowym a także ścianki wspinaczkowej z otworem, zwężka, tablica labirynt papuga), Huśtawka metalowa potrójna, Linarium walec. Urządzenia te będą dostarczać wielu pozytywnych wrażeń, kształtować będą relacje z rówieśnikami i umożliwiać wspólną zabawę a także kształtować równowagę spryt, zręczność, odwagę. Wydzielone place zabaw dla dzieci wyposażone zostaną w urządzenia sprawnościowe, które będą montowane do fundamentów wykonanych zgodnie z zaleceniami dostawcy urządzeń i zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Urządzenia wykonane będą jako konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe. Place zabaw zostaną ogrodzone, wysokość ogrodzenia 120 cm wraz z wejściem. ogrodzenie należy wykonać jako panelowe z pionowym układem prętów o wysokości min. 120 cm, bez ostrych zakończeń w górnej części. Panele powinny być wykonane z prętów min. Fi 4 mm (pręty pionowe) i 4,5 mm (pręty poziome), posiadać przetłoczenia wzmacniające, rozmiar maksymalny oczka 50*200 mm, ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. W nowym ogrodzeniu należy zlokalizować jedną furtkę o szer. min. 100 cm w świetle. Słupki ogrodzeniowe należy osadzić w pestkach betonowych średnicy fi min. 20 cm na głębokość 100 cm poniżej terenu. W linii ogrodzenia będzie ułożone obrzeże betonowe. Wyodrębniona zostanie także strefa relaksu, wypoczynku o nawierzchni z naturalnej trawy (np.: obsiew mieszanką traw) oraz kostki, na której zamontowane zostaną stoliki szachowe. Strefa relaksu to obszar wyposażony w ławki po 4 szt. dla każdego placu oraz stoły - 2 stoły do gry w szachy na każdym placu. Stoły z grami planszowymi należy wykonać jako betonowe wykonane na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych, siedziska natomiast należy wykonać z drewna iglastego gr. min. 45 mm zaimpregnowanego oraz zabezpieczonego malowaniem przed warunkami atmosferycznymi. Dopuszcza się również wykonanie siedzisk z krawędziaków z tworzywa sztucznego. Urządzenia będą montowane do fundamentów wykonanych zgodnie z zaleceniami dostawcy urządzeń, wykonane będą z konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie przez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe. Ławki powinny posiadać siedziska drewniane. Ponadto na placach zamontowane będą kosze i tablice informacyjne - o konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie przez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe oraz stojak na rowery zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Na obiektach została zaprojektowana zieleń izolacyjna nasadzenia wykonane zostaną z drzew liściastych. Projekt zakłada także wykonanie chodników z kostki o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 4 cm. Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie nawierzchni chodników w całości z kostki szarej. Podbudowa zasadnicza wykonana będzie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Całość zostanie zabezpieczona obrzeżami 20*6 cm ułożonymi na ławie betonowej. Chodniki zostaną wykonane z zachowaniem spadków, które umożliwią odpływ wód opadowych na teren zielony. Opis rozwiązań techniczno – funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Instalowane siłownie integracyjne posiadają takie rozwiązania, aby mogły z nich korzystać zarówno osoby pełnosprawne jak i osoby nie w pełni sprawne ruchowo. OSA zarówno w Szczucinie jak i w Słupcu usytuowane są na płaskim terenie łatwo dostępnym z dróg gminnych. Wszystkie urządzenia są dostępne z poziomu terenu. Budowane dojścia umożliwiają łatwe poruszanie się zarówno osobom mającym trudności w poruszaniu się jak i poruszającym się na wózku inwalidzkim (tj. odpowiednia szerokość dojść, bez wyniesień ponad teren). Utwardzona komunikacja umożliwia dostęp do wszystkich stref. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ tj. Załącznik Nr 6. Szczegółowe ilości robót, ich zakres jak również ewentualne wymogi Zamawiającego podane są w przedmiarach robót, które stanowią załącznik do SIWZ – Załącznik Nr 5 oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ tj. Załącznik Nr 6. UWAGA 1 !!! Zamawiający informuje, że bezwzględnie wymaga, aby wszystkie elementy stalowe wszystkich urządzeń, które zostaną zaproponowane przez wykonawcę w ofercie w przedmiotowym postępowaniu posiadały zabezpieczenie antykorozyjne wykonane poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe za wyjątkiem stojaka na rowery, który musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Zamawiający informuje, że jeżeli z którejkolwiek z kart katalogowych zamieszczonych w dokumentacji technicznej (załącznik Nr 6) wynika inny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń, to wykonawca składając ofertę musi zaproponować sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych jaki przedstawiono w zdaniu pierwszym UWAGI 1 tj. zabezpieczenie antykorozyjne wykonane poprzez minimum ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe za wyjątkiem stojaka na rowery, który musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego musi jednoznacznie wynikać z zamieszczonych w ofercie kart katalogowych lub z innego dokumentu załączonego do składanej przez wykonawcę oferty. UWAGA 2 !!! W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ Rozdział B), Zamawiający żąda zamieszczenia w składanej ofercie w szczególności: opisów (karty katalogowe) urządzeń fitness, urządzeń sprawnościowych, elementów małej architektury, które zostaną zamontowane na terenach realizowanych otwartych stref aktywności. UWAGA 3 !!! Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne podane w załączonym przedmiarze robót opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt w żaden sposób nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów), wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), wyposażenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez projektanta (Zamawiającego) spoczywa na wykonawcy. UWAGA 4!!! - Wszystkie roboty powinny być odebrane przez inspektora nadzoru z potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. - Materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do stosowania – zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U.2019.266 z późn. zm.). - Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP; - Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej; - Używane materiały budowlane i montowane urządzenia muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz akceptację Inwestora - Zamawiającego; - Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załączniku Nr 5: Przedmiar robót Realizacja robót winna odbywać się zgodnie z opracowanym przedmiarem robt (Załącznik Nr 5) oraz dokumentacją projektową (Załącznik Nr 6), które zostały opracowane: przez AKS Landscaping Agata Szegda, 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Dolna 47A Dokumenty te są załącznikami do niniejszej SIWZ. Wykonawca, podczas realizacji zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż. Zamawiający zastrzega, że wszelkie roboty mogą być prowadzone wyłącznie na terenie odgrodzonym, uniemożliwiającym dostęp osobom nie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45111291-4
45112723-9
45112700-2
37410000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający będzie oceniał: - Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – spełnia - Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający będzie oceniał: - Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – spełnia - Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający będzie oceniał: - Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – spełnia - Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: f1 - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; f5 - Załącznik Nr 7: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w załączeniu – WZÓR – Załącznik Nr 7), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Informacja winna być przekazana do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Jak w sekcji III.1)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ Rozdział B), Zamawiający żąda w szczególności: opisów (karty katalogowe) urządzeń fitness, urządzeń sprawnościowych, elementów małej architektury, które zostaną zabudowane w ramach robót związanych z wykonaniem otwartych stref aktywności. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego .
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem Nr 1: Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz z Załącznikiem Nr 2: Inne oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, w których znajdują się: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem Nr 1; b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem Nr 1; g) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (Załącznik Nr 3 – Informacja o podwykonawcach). Jeżeli Wykonawca nie wypełni lub nie dołączy do oferty dokumentu - Załącznik Nr 3 – Informacja o podwykonawcach, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca samodzielnie wykona cały przedmiot zamówienia. h) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp; Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z późn. zm.) (potwierdzenia braku podstaw wykluczenia). j) Kosztorys ofertowy; Złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy musi zawierać m.in.: - stronę tytułową, - tabelę elementów scalonych, - zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu (zestawienie R, M i S) - w przypadku sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - sekcji III.4) litera f1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4) litera f1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania odnośnie terminów wystawienia dokumentów określone w sekcji III.4) litera f1 stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie sekcji III.6), złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4. Załącznik do SIWZ: Załącznik Nr 4 – Cena oferty; 5.W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie z zastrzeżeniem, że warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie podlegać sumowaniu. Oznacza to, iż realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo wykonawca składający ofertę, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Zatem warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykona ich w takiej liczbie. Natomiast Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy - konsorcjum. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godziny 09:00. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale A w punkcie 6.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 0,60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 0,30
Termin wykonania 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu Art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: a) zmniejszenie zakresu rzeczowego w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu rzeczowego, a w związku z tym zmniejszenie kwoty wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z szczegółowego kosztorysu ofertowego; b) wydłużenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego, w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności, nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego; c) możliwość zmiany podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże się spełnieniem warunków w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca dotychczasowy; d) konieczność wykonania robót nie objętych niniejszą umową, tzn., nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie protokołu konieczności spisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowane w oparciu o następujące założenia: a) stawki robocizny, ceny sprzętu i materiału, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie przetargowej, b) podstawą do ustalenia kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR, KSNR, KNNR.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz.U.2018.419 z późn. zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę udrożnienie odcinka rury kanalizacyjnej, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę udrożnienie odcinka rury kanalizacyjnej. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI