Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodn

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKłobuck
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kłobuck
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587120-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587120-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Kłobuck: Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck, krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11 Listopada  6 , 42100   Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 100 150, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 343 172 661.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.gminaklobuck.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gminaklobuck.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawcy zobowiązani są składać oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiescie, listownie lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6 42-100 Kłobuck (pok. nr 25)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie
Numer referencyjny: IR.271.043.2018.KB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. Zakres Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 2010/6 (obręb Łobodno) polegającym na budowie stref sportowych, edukacyjnych i rekreacyjno-zabawowych wraz z elementami małej architektury. Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona w projekcie budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 2. Przedmiotowa działka w swoim obrębie ma usytuowany plac zabaw wraz z obiektami małej architektury. Działka jest obszarem ogrodzonym, stosunkowo płaskim (deniwelacje osiągają wartość do 0,5 m), porośniętym zielenią niską i wysoką w fazie wzrostu. 3. Na przedmiotowym obszarze działki 2010/6 zaprojektowano: 1) siłownię zewnętrzną: - wioślarz; - orbitrek eliptyczny; - wyciskanie siedząc oraz wyciąg górny; - wahadło oraz twister; - ławka oraz stepper; - drabinka oraz podciąg nóg. 2) urządzenia edukayjno-rekreacyjne; - stół do ping – ponga; - stół do gry w szachy. 3) urządzenia sprawnościowe; - linarium; - trampolina; - poligon sprawnościowy; - huśtawka bocianie gniazdo. 4) wykonanie nawierzchni tłuczniowej; 5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych; 6) nowe elementy małej architektury; - ławki 4 szt.; - kosze na śmieci 3 szt.; - stojak na rowery 1 szt.; 7) nasadzenie zieleni ozdobnej; - tawuła japońska; - żurawka; - żywotnik zachodni; - pęcherznica kalinoslistna; - trzmielina Fortune’a; - dereń biały; - lipa srebrzysta; - ściółkowanie; - nawierzchnia trawiasta. UWAGA: 1.Niniejsze zamówienie nie obejmuje ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od terenu przyległego, ujętego w projekcie budowlano – wykonawczym. . 2.Niniejsze zamówienie nie obejmuje pielęgnacji wykonanych nasadzeń ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym. Pielęgnację będzie wykonywać Zamawiający we własnym zakresie i z własnych środków. 3.Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidulanie. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 5.Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami i normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w SIWZ. 6.Wykonawca jest także zobowiązany do takiego prowadzenia robót i takiego zabezpieczenia terenu budowy, aby umożliwiłoby to niezakłócone funkcjonowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. 7.Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty: 1) projekt budowlano – wykonawczy – załącznik nr 8 do SIWZ 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ 3) ponadto Zamawiający załączył przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ), który stanowi materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarze robót podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne. B. Materiały równoważne 1 Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. C. Gwarancja i rękojmia 1. Na przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji jakości – zgodnie z deklaracja ofertową, który dla robót budowlanych wynosi minimalnie 60, a maksymalnie 84 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 3. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). 4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 6. Oświadczenie Gwarancyjne stanowi załącznik do projektu umowy. UWAGA: a) termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem w Rozdz. XII niniejszej SIWZ, b) termin gwarancji Wykonawca podaje w miesiącach, określając deklarowany termin jako 60, 72, 84 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, c) określenie terminu gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. W przypadku deklaracji terminu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęty zostanie 84 miesięczny termin gwarancji, natomiast w treści umowy wpisany zostanie zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. D. Ochrona danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zamawiający informuje Wykonawców o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku jest: Burmistrz Kłobucka, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania waszych danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Kłobucku, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku za pomocą adresów e-mail iod@gminaklobuck.pl lub kuba@eduodo.pl. 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Kłobucka - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji; b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym; c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kłobuck; d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. UWAGA: 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 6.4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kłobuck przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka. UWAGA: 1.Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kłobucku Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 13. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. E Podwykonawcy 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a st. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 8. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 8.1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani bezpośrednio związani z wykonywaniem przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 8.2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 2 ust. 7 i 8 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45220000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym nastąpi potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych i odnotowanie tego faktu w dzienniku robót budowlanych. Termin ten jest zastrzeżony na korzyść Wykonawcy, co oznacza, iż może on wykonać swoje świadczenie przed upływem tego terminu. 2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania robót wyłącznie w następujących przypadkach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub dojdzie do zaniechania określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, o ile nie będzie to następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to spowoduje przekroczenie, przewidzianego w przepisach prawa terminu, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,, 9) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 3. Przedłużenie terminu wykonania robót może nastąpić wyłącznie w drodze zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego: a) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie umożliwiającym wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który potwierdzi braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru określonego w załącznik nr 6 do SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia, wyłącznie ten Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni do złożenia: 1 aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i dotyczących: 1) posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. żąda złożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający określił w Rozdz. V pkt. 2 ppkt 2.3. niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 2. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która musi zawierać: 1) dla oferty składanej przez konsorcjum: a) jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum, b) zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności, c) oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, d) określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 2) dla oferty składanej przez spółkę cywilną: – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy, wskazany w § 4 ust. 1 o okres trwania przyczyn, z powodu których brak jest możliwości prawidłowego prowadzenia prac, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub dojdzie do zaniechania określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, o ile nie będzie to następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to spowoduje przekroczenie, przewidzianego w przepisach prawa terminu, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 3) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawców, 2) rezygnację z wszystkich lub niektórych podwykonawców. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 lub do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2, zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie robót lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. W terminie do 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze pisemnego aneksu. 10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych. 11. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającym wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość wynikającą ściśle ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 2) wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron, będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa. W takim wypadku, zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący), 3) dotyczących przypadków wykonania robót w mniejszym zakresie w stosunku do zakresu umownego. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Do rozliczenia zostaną przyjęte ceny zastosowane przez Wykonawcę w dostarczonym przez niego kosztorysie uproszczonym. W rozliczeniu zadania dopuszcza się możliwość zastosowania robót zamiennych, 12. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 11 każda ze stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 13. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust. 1 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ochrona danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zamawiający informuje Wykonawców o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku jest: Burmistrz Kłobucka, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania waszych danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Kłobucku, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku za pomocą adresów e-mail iod@gminaklobuck.pl lub kuba@eduodo.pl. 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Kłobucka - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji; b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym; c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kłobuck; d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. UWAGA: 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 6.4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kłobuck przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka. UWAGA: 1.Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kłobucku Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 13. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania16-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI