„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów in

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina - Miasto Elbląg
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia537976-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537976-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Gmina - Miasto Elbląg: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, , e-mail dzp@umelblag.pl, , faks 552393334.
Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zamówień Publicznych pokój 403, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”
Numer referencyjny: RZP.271.12.2019.AŁ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe Lokalizacja robót budowlanych: Elbląg, ul. Mazurska. 2. Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, składa się wykonanie: - odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej, - odwodnienia drogi poprzez kanalizację deszczową z odprowadzeniem wody poprzez separator substancji ropopochodnych wylotem do cieku, - oświetlenia drogi, - usunięcia kolizji nowobudowanej drogi z infrastrukturą techniczną, - przebudowy chodnika wzdłuż istniejącej drogi gminnej ul. Mazurskiej nr 401238N. Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania robót określa dokumentacja projektowa pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych" zawierająca projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, opracowana przez „Usługi w zakresie projektowania nadzoru i wyceny nieruchomości inż. Andrzej Wileński” z siedzibą w Elblągu ul. Łukasińskiego 37, 82-300 Elbląg. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY ROBÓT: a) KOSZTORYS OFERTOWY – PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA Inwestycja: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową Obiekt: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” b) KOSZTORYS OFERTOWY – PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA INWESTYCJI: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej, – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” c) KOSZTORYS OFERTOWY – PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA WOD.-KAN. Inwestycja: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową Obiekt: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” 2) PROJEKTY BUDOWLANE-WYKONAWCZE: a) PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY INWESTYCJA DROGOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE ZRiD Inwestycja: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową Obiekt: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” Rodzaj opracowania: Projekt budowlany –drogowy Uwaga: Wiatę należy wycenić i wykonać zgodnie z „Opisem i rysunkiem trzysegmentowej wiaty”. b) PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY INWESTYCJA DROGOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE ZRiD Inwestycja: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową Obiekt: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” Rodzaj opracowania: Projekt budowlany – instalacyjno-inżynieryjny c) PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ INWESTYCJA DROGOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE ZRiD Inwestycja: Przebudowa istniejących linii energetycznych oraz budowa oświetlenia drogowego Obiekt: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Rodzaj opracowania: Projekt budowlany branży elektrycznej d) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WIELOBRANŻOWY INWESTYCJA REALIZOWANA NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT Inwestycja: Przebudowa chodnika drogi gminnej ul. Mazurska Obiekt: Chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr.401238N ul. Mazurska Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania e) Opis i rysunek trzysegmentowej wiaty MCM 05 WIATA TRZYSEGMENTOWA POŁÓWKOWA B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową i oświetleniem Obiekt: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” Rodzaj opracowania: Projekt budowlany –instalacyjno-inżynieryjny b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa obiektu budowlanego: Droga gminna z odwodnieniem kanalizacją deszczową i oświetleniem. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Branża: ELEKTRYCZNA c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową i oświetleniem Obiekt: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Rodzaj opracowania: Projekt budowlany –drogowy d) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Obiekt: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową i oświetleniem Rodzaj opracowania: Projekt budowlany – instalacyjno-inżynieryjne e) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Droga dojazdowa z odwodnieniem kanalizacją deszczową i oświetleniem Obiekt: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” Rodzaj opracowania: Projekt budowlany – drogowy Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawarte są w ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że: 1) Zamawiający ubiega się o dofinansowanie na wykonania zadania, o którym mowa w sekcji II.4) pkt 1. ogłoszenia z Funduszu Dróg Samorządowych (Ustawa z dnia 23 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2161), 2) uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych (decyzja stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ), oraz dokonał zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika wzdłuż istniejącej drogi gminnej ul. Mazurskiej nr 401238N do właściwego organu, 3) powoła inspektorów nadzoru robót branży drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. do nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia, 4) wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląg realizuje Departament Zarząd Dróg, 5) przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w sekcji II.4) pkt 1. ogłoszenia, jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, 6) na realizację przedmiotowej inwestycji w 2019 r. dysponuje kwotą 1 400 000,00 zł brutto, pozostałe koszty zostaną opłacone ze środków budżetowych 2020 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zabezpieczenia przez Zamawiającego w 2019 r. dodatkowych środków finansowych Zamawiający opłaci faktury na wyższą kwotę, odpowiadającą wysokości tych dodatkowych środków. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.: 1) wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego, 2) wykonywanie na bieżąco pomiarów, obliczeń, szkiców umożliwiających określenie ilości jednostek wykonanych robót dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego i ich wycenę, 3) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, w tym sporządzenie wykazu zmian gruntowych uwzględniających zmiany użytku gruntów przejętych i zagospodarowanych pod drogę i zgłoszenie jej do państwowych zasobów geodezyjnych. 5. Wykonawca ustanowi: - Kierownika Budowy branży drogowej, - Kierownika Robót w branży elektroenergetycznej, - Kierownika Robót w branży wod.-kan., - Kierownika Robót w branży teletechnicznej. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy lub Kierownika Robót. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: 1) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, 2) decyzją o nadaniu uprawnień, 3) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 4) oświadczeniem Kierownika Budowy lub Kierownika Robót potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tą funkcję. 7. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, 2) ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie, 3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom. 9. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Elblągu przy ul. Kwiatkowskiego lub w inne wskazane miejsce przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Elbląg. Przekazane materiały muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone na paletach we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z wzoru umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru, Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 12. Wykonawca robót zobowiązany będzie realizować roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych. 13. W czasie prowadzonych robót wykonawca musi zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do przyległych nieruchomości oraz w sposób zapewniający funkcjonowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. 14. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 15. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 8 dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego. 16. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: 1) zminimalizować czas wyłączenia chodników i jezdni z ruchu, 2) zminimalizować utrudnienia w ruchu, 3) zminimalizować utrudnienia obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, 4) zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości, 5) zabezpieczyć teren budowy w okresie zimowym w sposób umożliwiający wykonywanie obowiązków zarządcy drogi związanych z utrzymaniem zimowym jezdni i chodników. 17. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projekcie budowlano – wykonawczym, specyfikacji technicznej a także zaleceń i poleceń inspektora nadzoru oraz Wykonawca musi zapewnić i pokryć koszty nadzorów i odbiorów wymaganych przez gestorów sieci i właścicieli urządzeń budowanych i przebudowywanych. W trakcie robót ziemnych Wykonawca musi zapewnić stały nadzór geologa i geotechnika. W trakcie robót ziemnych Wykonawca musi zapewnić stały nadzór geologa. 18. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdej z branż według polecenia inspektora nadzoru na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 19. W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w sekcji II.4) pkt 15. ogłoszenia oraz w § 5 ust. 11 wzoru Umowy: 1) powyżej 10% terminu wskazanego w harmonogramie, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 wzoru Umowy. 2) powyżej 20% terminu wskazanego w harmonogramie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nowy harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 5 wzoru Umowy. 20. Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaże, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru, będącemu przedstawicielem Zamawiającego, niezależne laboratorium w którym będzie wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. 21. Wykonawca musi powiadomić gestorów sieci o rozpoczęciu i zakończeniu robót oraz wykonywać roboty zgodnie z warunkami technicznymi gestorów. 22. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną powykonawczą o której mowa w § 1 ust. 4 wzoru Umowy. 23. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 24. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących nieruchomości. 25. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 26. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 27. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 28. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 29. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 30. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane i zainstalowane źródła światła, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 31. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 32. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego: 1) Zakres tych robót budowlanych: a) przebudowa lub budowa drogi o nawierzchni bitumicznej, b) przebudowa lub budowa chodnika, c) przebudowa lub budowa odwodnienia drogi, d) przebudowa lub budowa oświetlenia drogi, e) usunięcie kolizji nowobudowanej drogi z infrastrukturą techniczną. 2) Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, d) Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, e) ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost, f) przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowej, g) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia, h) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, i) Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym, j) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, k) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
150

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, w tym jednej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej dł. co najmniej 250 m. Jedna z tych robót musi zawierać budowę lub przebudowę oświetlenia oraz budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej. Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót, o których mowa powyżej, w ramach jednej umowy. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane, potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku, zostały wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku, zostały wykonane przez jeden podmiot. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: a) kierownikiem budowy robót branży drogowej posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w swojej branży, b) kierownikiem robót branży elektroenergetycznej posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót w swojej branży, c) kierownikiem robót branży wod.-kan. posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży wod.-kan. oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót w swojej branży, d) kierownikiem robót branży teletechnicznej posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży teletechnicznej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót w swojej branży. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów. UWAGA: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1)–3) ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Uwaga: a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia. b) rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia, c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT, d) wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 2) ogłoszenia, b) w wykazie osób należy podać rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień i liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót lub kierownik budowy w swojej branży, c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) Dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiana wynagrodzenia: 1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, 2. na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy: - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy, tj.: dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zwiększyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może przystąpić do wykonania zwiększonej ponad kosztorys ofertowy ilości robót po wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej, ale w ilościach ponad ilości określone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia inspektora nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego, 3. na skutek zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 Umowy, 4. w przypadku robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym: - zwiększeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 Umowy, 5. gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 Umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 Umowy, 6. w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w projekcie budowlanym, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 Umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 Umowy, - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 Umowy, 7. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów), 8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów, 9. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie, 2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: 1. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmian zawnioskowanych przez Zamawiającego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który przygotowano dokumentację, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 30% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 Umowy, 2. działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust. 11 Umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 Umowy, 3. wystąpienia przeszkód atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w sekcji II.4) pkt 15. ogłoszenia oraz w § 5 ust. 11 wzoru Umowy – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 30% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 Umowy, powyższe nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 4. wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), 5. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), 6. W przypadku zmiany terminu umowy, z przyczyn wyżej wskazanych Zamawiający nie będzie domagał się kar z tytułu niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie ubiegał się od Zamawiającego zwrotu kosztów ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia terminu. 2. W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania: - Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem. - druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy. 3. Zmiana Kierownika Budowy i zmiana w Kierownika Robót Wykonawcy nie wymagają zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich Zamawiającego. 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w § 13 ust. 6 Umowy, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
dot. Sekcji II.8) ogłoszenia: rozpoczęcie robót budowlanych: po protokólarnym przekazaniu terenu budowy zakończenie robót budowlanych: do 150 dni od przekazania terenu budowy termin rozliczenia robót: do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót termin rozliczenia końcowego realizacji przedmiotu umowy: do 1.02.2020 r. Przez termin rozliczenia końcowego rozumie się termin płatności przez Zamawiającego faktury końcowej złożonej przez Wykonawcę. Termin przekazania terenu budowy do 10 dni od podpisania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie domu - Olecko
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie domu w Olecku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI