Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie „zaprojektuj...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJózefów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Józefów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517625-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517625-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Józefów: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania/poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Józefów, krajowy numer identyfikacyjny 95036910300000, ul. ul. Kościuszki  37 , 23460   Józefów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 878 133, e-mail pawel.wielgan@ejozefow.pl, faks 84 6878133 wew. 48.
Adres strony internetowej (URL): www.ejozefow.pl, http://umjozefow.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ejozefow.pl, http://umjozefow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ejozefow.pl, http://umjozefow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustaw Prawo zamówień publicznych, składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów , Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: IN.271.2.2018.PW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach”. 2.1.1. Całość prac jest podzielona na 2 etapy: I etap 1. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ( oczyszczalnia + kanalizacja) 2. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Długi Kąt-Osada o średnicy dz250mm 3. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Długi Kąt-Osada, Siedliska o średnicy dz315mm 4. Zbiorowa oczyszczalnia ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz komorą tlenowej stabilizacji osadu 5. Droga dojazdowa do oczyszczalni 6. Remont istniejącego budynku socjalno-technicznego na terenie oczyszczalni II etap 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Siedliska o średnicy dz250mm 2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Siedliska o średnicy dz200mm 3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Siedliska o średnicy dz160mm 4. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Siedliska o średnicy dn160mm 5. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Tartak Długi Kąt o średnicy dz200mm 6. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Tartak Długi Kąt o średnicy dz160mm 7. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- łącznik w m. Długi Kąt-Osada o średnicy dz200mm 8. Przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Siedliska o średnicy dz160mm 9. Przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Tartak Długi Kąt o średnicy dz160mm 2.2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla: a) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem dla wsi Siedliska o łącznej długości około: • 1098 m, średnicy min. dz250mm (wg załączonego zakresu graficznego), • 2445 m, średnicy min. dz200mm (wg załączonego zakresu graficznego), • 1360 m, średnicy min. dz160mm (wg załączonego zakresu graficznego), • 633 m, średnicy min. dn160mm - odcinek ciśnieniowy (wg załączonego zakresu graficznego), b) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Siedliska w ilości około 67 szt. i średnicy 160mm, stanowiących koszty niekwalifikowane (wg załączonego zakresu graficznego), c) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem dla wsi Tartak Długi Kąt o łącznej długości około: • 350 m, średnicy min. dz200mm (wg załączonego zakresu graficznego), • 318 m, średnicy min. dz160mm (wg załączonego zakresu graficznego), d) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Tartak Długi Kąt w ilości około 10 szt. i średnicy 160mm, stanowiących koszty niekwalifikowane (wg załączonego zakresu graficznego), e) sieci kanalizacji sanitarnej (łącznik) wraz z niezbędnym uzbrojeniem pomiędzy istniejącą kanalizację sanitarną w m. Długi Kąt-Osada (Prefabet) z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w m. Samsonówka o łącznej długości około 418 m i średnicy 200mm (wg załączonego zakresu graficznego), f) renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie m. Długi Kąt i Siedliska o łącznej długości około: • 398m i średnicy 250mm, wraz z około 13 studniami betonowymi, • 226m i średnicy 300mm, wraz z około 10 studniami betonowymi, g) zbiorowej kompaktowej oczyszczalni ścieków na potrzeby wsi Siedliska oraz Tartak Długi Kąt. Ponadto planowana budowa oczyszczalni zastąpi obecnie pracującą oczyszczalnię ścieków na potrzeby wsi Samsonówka i m. Długi Kąt-Osada. Na potrzeby powyższych założeń należy zaprojektować zbiorową kompaktową oczyszczalnię ścieków o RLM= min. 700, Qdśr = min. 70m3/d, h) gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni w zakresie komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) wraz z system napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz sterowaniem, i) remontu / modernizacji istniejącego budynku socjalno-technicznego, j) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne panujące na terenie planowanej inwestycji, projektów konstrukcyjnych, projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Uwaga: Projektując sieć kanalizacji sanitarnej w m. Siedliska należy uwzględnić możliwość podłączenia w przyszłości m. Majdan Nepryski do wykonanej kanalizacji. Szacunkowa ilość budynków mieszkalnych w m. Majdan Nepryski wynosi ok. 270. Ponadto przy szczegółowym doborze średnicy odcinka przeznaczonego do renowacji należy uwzględnić możliwość podłączenia w przyszłości m. Długi Kąt (wieś). 2.2.2. Budowa/wykonanie: a) sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Siedliska, b) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Siedliska, c) sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tartak Długi Kąt, d) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Tartak Długi Kąt, e) sieci kanalizacji sanitarnej (łącznik) pomiędzy istniejącą kanalizację sanitarną w m. Długi Kąt-Osada (Prefabet) z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w m. Samsonówka), f) renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Długi Kąt-Osada oraz we wsi Siedliska, g) zbiorowej kompaktowej oczyszczalni ścieków o szacownej przepustowości około Qdśr = ok. 70m3/d oraz RLM = około 700 wraz z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni, h) budowa komory tlenowej stabilizacji osadu wraz z systemem napowietrzania oraz sterowania, i) wykonanie sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni, j) wykonanie dwóch kompaktowych sieciowych przepompowni ścieków, k) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni ścieków do studni rozprężnych na kanalizacji grawitacyjnej, l) likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z poletkami osadowymi, m) wykonanie modernizacji/remontu istniejącego budynku oczyszczalni, n) wykonanie wszelkich niezbędnych robót wymaganych przy realizacji inwestycji, między innymi odtworzenia nawierzchni, usunięcia występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 2.2.3. W miejscowości Siedliska do wyceny należy przyjąć poprowadzenie kolektorów głównych sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych na szerokości minimum 3m i grubości warstwy ścieralnej min. 4 cm. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu robót. 2.3. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) – Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2.4. Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Zamawiający wymaga, aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i doświadczeniem wykonawcy, w tym:  wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych; nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji,  przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,  elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane,  prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym niż określony w PFU. b) W trakcie procesu inwestycyjnego wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z zamawiającym zakresu wprowadzanych rozwiązań modernizacyjnych oraz planowanych do zastosowania nowych urządzeń i obiektów. c) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych. d) Sugestie zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujące z ogólnym rozwiązaniem proponowanym przez wykonawcę, będą wiążące dla wykonawcy. e) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na zamawiającego praw własności intelektualnej oraz udzielenia licencji na zasadach określonych we wzorze umowy 2.5. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 2.6. Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie: - operatorów koparek - robót budowlanych - elektryków - pracowników wykonujących roboty technologiczne i instalacyjne - prac fizycznych oraz robót instalacyjno-montażowych jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 2.7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2.9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.7 czynności. 2.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2.11. Minimalne okresy gwarancji: a) Na wykonaną kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową – a także odrębnie dla poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokołem odbioru sporządzonym przez wykonawcę i zamawiającego. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie wykonawca. b) Na roboty budowlano-montażowe – minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. c) Na dostarczone materiały i urządzenia – gwarancje rozszerzone- jednak nie mniej niż 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji d) Gwarancje technologiczne (wymagane parametry jakości ścieków oczyszczonych) – minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji e) Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia i oprogramowanie oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na okres równy okresom gwarancji. Bieg okresów gwarancji i rękojmi na wszystkie etapy wykonanych prac rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego inwestycji. 2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45111200-9
45230000-8
45231000-5
45231300-8
45252127-4
45252130-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Etap I realizowany do dnia 30.09.2018 r; gdzie w I etapie przyjęto: a) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Siedliskach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do dnia 30.06.2018 r. b) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (renowacja istniejącego odcinka o długości ok. 624mb) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/lub zgłoszenie robót w terminie do dnia 30.06.2018 r. c) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego na budowę pozostałych sieci kanalizacji sanitarnej ( która jest do wykonania w etapie II) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/lub zgłoszenie robót w terminie do dnia 30.09.2018 r. 2. Etap II realizowany do dnia 30.05.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegającą na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 2 km w ramach jednego zadania i budowy lub rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 50 m3/d; lub wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 2 km w ramach jednego zadania i budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 50 m3/doba. Uwaga !!! Wykonawca może wykazać spełnienie warunku w taki sposób, że budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 2 km i oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 50 m3/d miała miejsce w ramach jednej inwestycji lub dwóch odrębnych inwestycji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr 6 do SIWZ). (Uwaga!!! W wykazie robót należy wskazać doświadczenie zdobyte przy realizacji robót budowlanych lub przy realizacji robót i projektu w systemie zaprojektuj i wybuduj).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.1 ppkt 2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych ( art. 22a.1 Pzp). 6.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 6.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane ( jeżeli dotyczy); 4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą. 6.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 8.7 ppkt 1 lit. a, b,c SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
5.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium należy wnieść na cały okres związania ofertą. 5.3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28.02.2018 r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania na rachunku zamawiającego kwoty wadium. 5.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu O/Józefów, nr konta 49 9644 1033 2007 3300 1401 0032 z dopiskiem „Wadium na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 5.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o której mowa w pkt 5.2. ppkt. 2-5 oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Dokumenty te powinny precyzyjnie określać „beneficjenta” oraz cel ustanowionego zabezpieczenia, muszą być przypisane do konkretnego postępowania tj. („Wadium na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie zaprojektuj i wybuduj”). Ponadto w gwarancji należy wskazać przypadki, w których nastąpi zapłata gwarantowanej kwoty – albo opisowo, albo też poprzez przywołanie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powinny także zawierać klauzule o nieodwoływalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na pierwsze żądanie. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 13.1 SIWZ (Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 28.02.2018 roku, godz. 10.00). 5.6. Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5.7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia i materiały 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w SIWZ. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 2) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych; c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę lub zamawiającego; d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; e) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; g) w przypadku długotrwałego (powyżej 5 dni roboczych) utrzymywania się warunków atmosferycznych nie pozwalających na technologiczne prowadzenie prac (zgodnie z wymaganiami norm lub specyfikacji technicznych) – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami (w pierwszej kolejności wykonawca powinien zmienić harmonogram prac i przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich wykonanie); h) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi - – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; i) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; j) przedłużające się uzgodnienia z właścicielami nieruchomości dotyczące uzgadniania przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej na etapie projektowania, wydawania pozwolenia na budowę lub innych uzgodnień związanych z realizowaną inwestycją. 18.4. Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy o wstrzymaniu robót. 18.5. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku VAT; 2) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę o wartość wzrostu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca uważa się̨ za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 18.6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż̇ w terminie do 14 dni od dnia, w którym wykonawca dowiedział się̨ lub powinien dowiedzieć się̨ o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 18.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku. 18.8. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zamawiający powiadomi wykonawcę̨ o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dekarza - Strzyżewice
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dekarza do wstawienia okna dachowego na dachu dwuspadowym, wykonanym z blachodachówki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI