Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLeszno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-06
 • Numer ogłoszenia522043-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522043-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul. Kazimierza Karasia  15 , 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
Adres:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 21 marca 2019 roku, do godziny 10:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie
Numer referencyjny: MZD.271.05.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część I przedmiotu zamówienia: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi w pasie drogowym ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: – CPV: 45.23.31.40-2 (roboty drogowe), – CPV: 45.23.24.52-5 (roboty odwadniające), – CPV: 45.23.13.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków). Część II przedmiotu zamówienia „Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ulicy 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc parkingowych, oświetleniem i odwodnieniem” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: – CPV: 45.23.31.40-2 (roboty drogowe), – CPV: 45.23.24.52-5 (roboty odwadniające), – CPV: 45.23.13.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków), – CPV: 45.31.61.10-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego), – CPV: 45.23.14.00-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych). Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie z ww. Części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot poszczególnych części zamówienia obejmuje: Część I przedmiotu zamówienia: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi w pasie drogowym ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie” : Zakres Części I przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, krawężników, obrzeży chodnikowych, - wykonanie korytowania, - regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych, - wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, - wykonanie terenów zielonych (posianie trawników oraz nasadzenia drzew), - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika oraz miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - budowa sieci kanalizacji deszczowej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.1 do SIWZ. Część II przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ulicy 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc parkingowych, oświetleniem i odwodnieniem”: Zakres Części II przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, - wykonanie korytowania, - wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych, - regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika oraz miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych, - wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, - wykonanie oświetlenia drogowego, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.2 do SIWZ. 3. Dla Części I i II przedmiotu zamówienia szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projektach budowlanych pełnobranżowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ (odpowiednio Załącznik nr 8.1 do SIWZ dla Części I przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8.2 do SIWZ dla Części II przedmiotu zamówienia) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bip.leszno.pl. 4. Dla Części I i II przedmiotu zamówienia przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) projektach budowlanych pełnobranżowych, 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) obowiązujących normach, 4) przedmiarach robót. z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów: 1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących normach oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorom Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) nierówności podłużne i poprzeczne dla nawierzchni z kostki mierzone 4 m łatą i klinem nie mogą przekraczać 6 mm, 4) nośność podbudowy powinna odpowiadać wymaganiom dla ruchu KR-2, 5) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy układać na paletach, które następnie zostaną wywiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie administracyjnym miasta Leszna; przy czym dostarczenie odpowiedniej ilości palet należy do obowiązków Wykonawcy, 6) pozostałe materiały porozbiórkowe oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wypłukania wykonanej kanalizacji przed dokonaniem odbioru końcowego robót celem dokonania inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci. Inspekcja TV zostanie wykonana na zlecenie i koszt Zamawiającego. Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości w wybudowanym odwodnieniu Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez Zamawiającego usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV. 5. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej (projektach budowlanych, przedmiarach robót), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. 7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiary robót), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji postępowania towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w ww. dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w ww. dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 8. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową zarówno dla Części I i II przedmiotu zamówienia obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów; 3) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 4) wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna; 5) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na zasadach opisanych we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ); 6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego; 7) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 9. Do obowiązków Wykonawcy, w zakresie Części I i II przedmiotu zamówienia, należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. 2) Przedstawienie Zamawiającemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy harmonogramu robót sporządzonego na bazie przedmiarów robót załączonych do SIWZ (Załącznik nr 8.1 do SIWZ – dla Części I przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8.2 do SIWZ dla Części II przedmiotu zamówienia). W przypadku aneksu zmieniającego termin wykonania umowy przedstawienie Zamawiającemu również w terminie do 5 dni kalendarzowych zaktualizowanego harmonogramu robót. 3) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży, terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 4) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru. 5) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 6) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 8) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 6.3 lit. b) SIWZ. 9) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 10) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy, który przedstawi zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia. 11) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektorów Nadzoru. 12) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 13) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 pkt. 1 ppkt 2) SIWZ. UWAGA: Powyższe wymagania dotyczące zasad udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały i urządzenia, o których mowa w Rozdziale 13 pkt. 1 ppkt 2) SIWZ, nie dotyczą prac związanych z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zamawiający w tym zakresie wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres min. 6 miesięcy. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 14) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 15) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. a) ppkt 2) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 11. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dla każdej Części przedmiotu zamówienia. Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych. 12. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca robót. 13. Przed odbiorem końcowym dla Części I przedmiotu zamówienia, dopuszcza się możliwość dokonania jednego odbioru częściowego robót, przy czym wartość odbioru częściowego dla Części I przedmiotu zamówienia nie może przekraczać 70% wartości kontraktu. Do odbioru częściowego należy przedłożyć kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru zawierające informacje, że stan zaawansowania robót nie przekracza 70% wartości kontraktu. Z dokonanych czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół częściowego odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcę, Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę. Ww. protokół wraz z dokumentami wskazanymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) będą stanowiły podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej. 14. Odbiorów końcowych robót (odpowiednio dla Części I i II przedmiotu zamówienia) dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru, iż roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad na tyle istotnych, że obiekt (element obiektu) nie nadaje się do użytkowania, załączając jednocześnie: 1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót, 2) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności Inspektorów Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie, 3) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966), 4) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. protokół stwierdzający właściwe wyniesienie urządzeń wod.-kan. oraz drożność wykonanych wpustów ściekowych, 5) udzieloną przez Wykonawcę pisemną gwarancję na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, 6) wypełniony dziennik budowy w oryginale, 7) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru, 8) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 9) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy, 10) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowiązującymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232452-5
45231300-8
45316110-9
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-03

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie dla: a) Części I przedmiotu zamówienia w terminie od dnia przekazania terenu budowy do dnia 25 maja 2019 r. b) Części II przedmiotu zamówienia w terminie od dnia przekazania terenu budowy do dnia 03 czerwca 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 2. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości min.: - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) dla Części I przedmiotu zamówienia, - 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Części II przedmiotu zamówienia. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną Część przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż: - 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Części I przedmiotu zamówienia, - 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Części II przedmiotu zamówienia. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną Część przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 2. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) dla Części I przedmiotu zamówienia: - co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych lub kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2. - co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z mas bitumicznych o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 oraz - co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 50 mb i średnicy zewnętrznej co najmniej DN 250 mm. Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. UWAGA: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość łączenia w ramach jednej Inwestycji zrealizowania ww. robót budowlanych branży drogowej oraz robót branży sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej. 2) dla Części II przedmiotu zamówienia: - co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych lub kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2. oraz - co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oświetlenia drogowego w ilości nie mniejszej niż 2 oprawy oświetleniowe. Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. UWAGA: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość łączenia w ramach jednej Inwestycji zrealizowania ww. robót budowlanych branży drogowej oraz robót branży elektrycznej w zakresie oświetlenia drogowego. UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji. UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu. b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj. 1) Dla Części I przedmiotu zamówienia:  minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika robót branży drogowej bez ograniczeń w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy,  minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan. w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Robót branży sanitarnej. 2) Dla Części II przedmiotu zamówienia:  minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika robót branży drogowej bez ograniczeń w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy.  minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Robót branży elektrycznej. UWAGA: Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wymaga, w przypadku złożenia oferty dla Części I i II przedmiotu zamówienia, wykazania się dysponowaniem jedną osobą o kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach budowlanych do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej. Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit c) ppkt 1) SIWZ. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) ppkt 1) SIWZ (Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji): a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14 ppkt 1) lit a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 14 ppkt. 1) lit a) Rozdziału 6 SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) ppkt 1) SIWZ (Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji). Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) ppkt 1) SIWZ (Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji). 4. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 7 lit. c) ppkt 1) SIWZ (Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji). Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) ppkt 1) SIWZ (Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 6.2) lit. a) i b) SIWZ: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. UWAGA: Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017r.) przedłożona na wezwanie Zamawiającego, polica ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być aktualna na dzień złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj.: potwierdzać stan spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 5 pkt 6.3) lit a) i b) SIWZ: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane, należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 5 do SIWZ); 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie przedmiarów robót stanowiących odpowiednio Załącznik nr 8.1 do SIWZ dla Części I przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8.2 do SIWZ dla Części II przedmiotu zamówienia, c) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ (Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ). 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: dla Części I przedmiotu zamówienia – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) dla Części II przedmiotu zamówienia – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem: WADIUM Przetarg nieograniczony - znak sprawy MZD.271.05.2019 „Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie” – Część … przedmiotu zamówienia Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 4. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM Przetarg nieograniczony - znak sprawy MZD.271.05.2019 „Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie” – Część … przedmiotu zamówienia wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; c) kwotę gwarancji/poręczenia; d) termin ważności gwarancji/poręczenia; e) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 pkt 1 SIWZ. 7. W przypadku składania przez tego samego Wykonawcę oferty na wykonanie więcej niż jednej Części niniejszego zamówienia, należy wnieść wadium odrębnie dla każdej Części przedmiotu zamówienia. 8. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) -5) Rozdziału 8 SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 16 Rozdziału 8 SIWZ. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 19. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 6) konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego,  w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),  w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) – 7) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane. 2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie; 3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 2) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy 4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 ust. 1 wzoru Umowy, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu. 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy 17 Pułku Ułanów oraz ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie”, znak sprawy: MZD.271.05.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi w pasie drogowym ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres Części I przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, krawężników, obrzeży chodnikowych, - wykonanie korytowania, - regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych, - wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, - wykonanie terenów zielonych (posianie trawników oraz nasadzenia drzew), - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika oraz miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - budowa sieci kanalizacji deszczowej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45232452-5, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ulicy 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc parkingowych, oświetleniem i odwodnieniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres Części II przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, - wykonanie korytowania, - wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych, - regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika oraz miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych, - wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, - wykonanie oświetlenia drogowego, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45232452-5, 45231300-8, 45316110-9, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie kanalizacji - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie kanalizacji oraz kanalizacji deszczowej, przyłączy, przykanalików i studzienek z pracami ziemnymi. Prace dla brygady 5-6 osób z brygadzistą i operatorem koparki.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI