Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn. „Pomorskie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKwidzyn
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kwidzyn
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia571425-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571425-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Kwidzyn: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Kwidzyn, numer NIP 581-18-278-94, adres: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, osoba do kontaktu: Ewa Nowogrodzka tel. 55 261 41 51
Miasto i Gmina Sztum, numer NIP 579-22-11-352, adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, osoba do kontaktu: Agnieszka Łuniewska – Jarzyna tel. 55 64 06 399
Gminy Ryjewo, numer NIP 581-18-27-902, adres: Urząd Gminy Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, osoba do kontaktu: Dorota Cipkowska 55-277-42-70 wew. 31
Gminy Sadlinki, numer NIP 581-18-50-249, adres: Urząd Gminy w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, osoba do kontaktu: Elżbieta Krajewska tel. 55 275 75 10

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka  30 , 82500   Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail przetargi@gminakwidzyn.pl, faks 552 792 306.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminakwidzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Kwidzyn na podstawie Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn” z dnia 16.01.2017 r., Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2017 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.03.2018 r., jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Zamawiających zawrze odrębną umowę wynikająca z niniejszego postępowania przetargowego.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminakwidzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminakwidzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna np. osobiście, za pomoc poczty, kuriera
Adres:
Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn"
Numer referencyjny: ZP.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PPrzedmiotem zamówienia jest budowa: 1. 8 miejsc postojowych, w miejscowościach: a) Biała Góra – Miasto i Gmina Sztum, b) Rudniki i Benowo – Gmina Ryjewo, c) Glina i Nebrowo Wielkie – Gmina Sadlinki, d) Mareza, Korzeniewo i Janowo – Gmina Kwidzyn, 2. oznakowania trasy (Miasto i Gmina Sztum, Gmina Ryjewo i Gmina Sadlinki), w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr A i B do SIWZ wraz z dokumentacją projektową oraz STWiORB. Dokumentacja projektowa została sporządzona z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowana z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45262300-4
45223800-4
45233250-6
45112720-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis, f) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, g) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, h) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót. Pod pojęciem „niesprzyjające warunki atmosferyczne” rozumie się warunki atmosferyczne, które swoim zakresem (intensywność opadów, temperatura) i terminem (długość trwania) odbiegają od warunków atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach ubiegłych a obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót. 2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: a) gdy ich wykonanie w części stanie się zbędne Zamawiającemu z obiektywnie uzasadnionego powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej. 3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 4) Co do wysokości wynagrodzenia: a) w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym przypadku ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy. c) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, f) z powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5) Materiałów/technologii wykonania robót budowlanych a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do nieuzasadnionego zwiększenia parametrów inwestycji, b) Musi być korzystna dla Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika, c) Nastąpić na skutek zmian materiałowych/technologicznych spowodowanych okolicznościami:  niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń,  pojawieniem się na rynku materiałów i / lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów / rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów / rozwiązań w dokumentacji projektowej groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 6) Udziału podwykonawców/dalszych podwykonawców przy realizacji zamówienia a) skorzystania z podwykonawców / dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie, b) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie, c) zmiany podwykonawców / dalszych podwykonawców. 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności za wyjątkiem §7, §9. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 5. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady brukarzy - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady brukarzy do wykonania budowa dróg i chodników. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu – Park Fazaniec
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie przy ul. Centralnej 39
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI