BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZESPOŁU URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W RAMACH

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZESPOŁU URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LEŚNY PARK UZDROWISKOWY W MIŁOMŁYNIE”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiłomłyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miłomłyn
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia525814-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525814-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Gmina Miłomłyn: BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZESPOŁU URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LEŚNY PARK UZDROWISKOWY W MIŁOMŁYNIE”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miłomłyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074368600000, ul. ul. Twarda  12 , 14-140  Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6425801, 642 58 08, e-mail gmina@milomlyn.pl, faks 896 425 802.
Adres strony internetowej (URL): www.milomlyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.milomlyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.milomlyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ. W SEKRETARIACIE URZĘDU MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN
Adres:
UL. TAWRDA 12, 14-140 MIŁOMŁYN

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZESPOŁU URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LEŚNY PARK UZDROWISKOWY W MIŁOMŁYNIE”
Numer referencyjny: ORG.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa małej architektury i zespołu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w ramach realizacji projektu pn. „Leśny Park Uzdrowiskowy”. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ, przedmiarze stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod adresem: ftp://ftp.milomlyn.pl - wpisując login: pliki@milomlyn.pl oraz hasło: Milomlyn1234 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 ustawy oraz zastrzeżeń o których mowa w art.36a ust.2 ustawy. 3. Zamawiający przewiduje wymagania o których mowa w art.29 ust.3a ustawy tj. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez Wykonawców i Podwykonawców pracowników wykonujących roboty budowlane wyszczególnione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót w zakresie budowy małej architektury i zespołu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie: 1) Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia 2) Roboty w zakresie wykonania i montażu drogowskazów turystycznych 3) Roboty w zakresie wykonania i montażu map informacyjnych 4) Roboty w zakresie wykonania i montażu witaczy 5) Roboty w zakresie wykonania i montażu ławek 6) Roboty w zakresie wykonania i montażu koszy na śmieci 7) Roboty w zakresie wykonania i montażu stojaków na rowery 8) Roboty w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych 9) Roboty w zakresie wykonania i montażu zadaszeń od deszczu 10) Roboty w zakresie wykonania i montażu zadaszeń stołów i ławek 11) Roboty w zakresie wykonania miejsca do grillowania 12) Roboty w zakresie wykonania szaletów suchych 13) Roboty w zakresie wykonania i montażu kładek 14) Roboty w zakresie wykonania i montażu bram 15) Roboty w zakresie wykonania parkingu samochodowego 16) Roboty w zakresie wykonania wiat inhalacyjnych 17) Roboty w zakresie wykonania siłowni zewnętrznej i montażu urządzeń 18) Roboty w zakresie wykonania nawierzchni 4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu oświadczenie (Wykonawcy lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ( jeden bądź niektóre lub wszystkie) z niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 6. Inspektor Nadzoru będzie dokonywać kontroli osób zatrudnionych przez Wykonawcę i zatwierdzonych podwykonawców w zakresie prawidłowego charakteru zatrudnienia, a Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli tych osób i dokumentów związanych z ich zatrudnieniem. Ponadto dokonywać będzie stałej kontroli w zakresie przestrzegania zasad BHP, a w szczególności przepisów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do usunięcia z budowy osób naruszających przepisy BHP lub osób zatrudnionych niezgodnie z przepisami prawa. 8. Ponadto Zamawiający przewiduje: 1) za niedopełnienie wymogu w zakresie zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości najniższego wynagrodzenia brutto wraz ze składkami pracodawcy za każdy miesiąc realizacji zamówienia za każdą osobę, która nie będzie zatrudniona zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, 2) niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 3. 3) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może się zwrócić o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecze budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) obsługę geodezyjną, wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym badań czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane; 3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; 4) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 5) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy należy ponieść w związku z realizacją zamówienia. 10. Na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarach. Przedmiary robót, które odczytywane są łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej mogą stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez Zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem niniejszego przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 12. Planując wykonanie robót należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące warunków prowadzenia robót, w szczególności minimalnej temperatury oraz wilgotności powietrza. 13. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. w dokumentacji projektowej, technicznej, wskazano konkretnych producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - celem rzetelnego opracowania projektu, wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 14. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań „równoważnych” opisanym przez Zamawiającego, polegających na zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, oraz do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne, a zwłaszcza technologiczne. 16. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy pzp ). Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty dowody, w których wskaże porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i tym samym spełnia wymagania Zamawiającego 17. Podane ewentualne w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 18. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych umową.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232451-8
45223300-9
45233200-1
43325000-7
34928200-0
39113600-3
39224340-3
45223220-4
37440000-4
45111000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
NIE DOTYCZY
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
NIE DOTYCZY
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – wzór zał. Nr 3 do SIWZ 2) Oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów – wzór załącznik nr 5 do SIWZ 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie ( jeżeli dotyczy ). 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej, wskazane są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia przelewu wpłaty wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Iławie, Oddział w Miłomłynie Nr 75 8831 1025 2003 0000 0228 0003 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na: „BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZESPOŁU URZĄDZEŃ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LEŚNY PARK UZDROWISKOWY W MIŁOMŁYNIE” Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium, winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wpłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Oferta niezabezpieczona wadium zostanie wykluczona bez rozpatrywania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.1 Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1.gdy z powodu klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. niespotykanie obfite opady deszczu, śniegu powtarzające się w dłuższym przedziale czasowym lub cechujące się dużą intensywnością, bądź inne zdarzenia nagłe, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć) terminowe wykonanie zamówienia nie jest możliwe; 2. gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy; 3. wystąpienie wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót, 4. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5. odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 1.2. Zamawiający dopuszcza konieczność wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji fotowoltaicznej, przyłącza energetycznego i pomp ciepła - Okrągłe
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roboty budowlane obejmujące wykonanie systemu fotowoltaicznego, montaż pomp ciepła, wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalację systemu monitoringu przemysłowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Miłomłyn: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Miłomłyn: PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC W GMINIE MIŁOMŁYN
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa ul. Widok w Dębicy
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI