Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSuwałki
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525668-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525668-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

"Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.: Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20068090000000, ul. ul. Sejneńska  82 , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 665 213, e-mail biuro@pgo.suwalki.pl, faks 875 665 213.
Adres strony internetowej (URL): http://pgo.suwalki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://pgo.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pgo.suwalki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, pokój - Kadry

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Numer referencyjny: K-2/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa nowej niecki składowiska odpadów o następujących parametrach: - powierzchnia dna niecki 17 700 m2 - powierzchnia mierzona górą korony obwałowania niecki 36 100 m2 - rzędne dna po wykonaniu ochronno-drenażowej – 165,20-166,35 m n.p.pm. - rzędne korony obwałowań – 172,00-177,00 m n.p.pm. - nachylenie skarp wewnętrznych 1:3 - nachylenie skarp zewnętrznych 1:2 Na odpowiednio ukształtowaną i zagęszczoną powierzchnię dna oraz skarp, pozbawioną kamieni, korzeni itp., należy ułożyć kolejno: • sztuczną barierę geologiczną składającą się z: - warstwy uszczelnienia mineralnego o miąższości 50 cm o współczynniku filtracji nie większym niż 1,0 x 10 -9 m/s, - warstwy maty bentonitowej o masie powierzchniowej ≥ 5300 g/m2 i współczynniku wodoprzepuszczalności nie większym niż 1,5x10-11 m/s • izolację syntetyczną w postaci geomembrany (folii) PEHD grubości 2 mm (gładka w dnie i teksturowana na skarpach) będącej uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej. Dopuszcza się możliwość wykonania projektowanej sztucznej bariery geologicznej w postaci przesłony bentonitowo-gruntowej o współczynniku filtracji in situ nie większym niż 1 x 10-9 m/s. Bariera zostanie wykonana poprzez wymieszanie materiału gruntowego występującego na terenie niecki (kwatery) z bentonitem sodowym CP-200. Mieszankę można przygotować na dwa sposoby: • poprzez wymieszanie składników w węźle mieszalniczym, ustalenie wilgotności i ułożenie gotowego materiału w miejscu, w którym zostanie zagęszczony; • poprzez rozsypanie bentonitu na powierzchni gruntu rodzimego i wymieszanie składników za pomocą sprzętu rolniczego lub mieszarek stosowanych przy wykonywaniu stabilizacji gruntów. Uszczelnione dno i skarpy kwatery przykryte zostaną warstwą geowłókniny o gramaturze 800 g/m2 oraz warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji powyżej 1x10-4 m/s oraz miąższości 0,5 m. 2. Zamówienie obejmuje również wykonanie następującej infrastruktury: - Wykonanie zaprojektowanego drenażu niecki składowiska wraz przepompownią odcieków z jej zasilaniem elektrycznym oraz z rurociągiem tłocznym do przepompowni funkcjonującej na terenie zakładu. - Wykonanie 5 studni odgazowujących nieckę składowiska. - Budowa placu rozładunkowego o powierzchni 120 m2 z płyt drogowych żelbetowych dla zapewnienia wjazdu do niecki. - Budowa placu magazynowego o powierzchni 2500 m2 wraz z boksami otoczonymi ścianami oporowymi wraz z jego oświetleniem. - Budowa sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zbiornika i wykonanie podziemnego zbiornika ppoż. o pojemności 200 m3 - Zbiornik żelbetowy przejazdowy wyposażony w odpowietrzenie, dwa włazy d=600 mm typu ciężkiego oraz dwie drabinki, spełniający wymagania stawiane przez normę PN-B-02857:04.2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. - Budowa drogi dla celów przeciwpożarowych o nawierzchni żwirowej okalającej nową i istniejącą nieckę wraz rozścieleniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą korony i skarp zewnętrznych obwałowań oraz terenu przyległego do drogi PPOŻ. - Wykonanie utwardzenia placu o powierzchni 2491 m2 z wykonaniem nawierzchni betonowej z opaską żwirową oraz ogrodzenia systemowego panelowego długości 357 m o wysokości 180 cm na cokole prefabrykowanym wraz z furtką i brama wjazdową. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego monitoringu oraz wykonanie przemysłowego monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem telewizji przemysłowej i kamer termowizyjnych o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 13 do SIWZ. Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie prowadzonych robót w taki sposób aby nie utrudniać bezpiecznego funkcjonowania działającego w sposób ciągły zakładu utylizacji odpadów.

II.5) Główny kod CPV: 45222110-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233250-6
45332000-3
45315600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: a) należyte wykonanie w szczególności wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót ziemnych i zagospodarowania ternu albo na budowie, rozbudowie, przebudowie dróg o wartości minimum 2 000 0000 zł, b) dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do funkcji, jakie zostaną im powierzone: 1) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 2) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 3) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 13 ust. 4a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej. osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 4 do SIWZ, Dowodami o których mowa powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz, których roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5 do SIWZ, 3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach nr 57 1240 3363 1111 0010 4404 5992 w terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 10°° (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Suwałkach, ul. Raczkowska 150A, pokój - Kadry przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 7. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy, wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza łącznie 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą one wycenione wg następujących zasad: w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza cenowego, w przypadku ich braku z wyliczenia na podstawie wskaźników cenotwórczych: robocizna -14,70 zł/rg, koszty pośrednie 60% od R+S, Zysk – 10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż średnie ceny Sekocenbud. 2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 3. Zamiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 1) zmian będących następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencji zbliżonej do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje lub osób indywidualnych, które spowodowałyby niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, zezwolenia lub uzgodnienia itp.: a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji państwowej lub inne podmioty decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. Warunkują rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas jaki minął od dnia zawarcie umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości z inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonanie robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wnikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferyczne uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, 6) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 7) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, 8) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 9) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 10) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 11) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 12) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały wpływ na gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 13) braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 14) jeżeli powstanie konieczność zrealizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności: a) w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych dokumentacją rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowania dokumentacji, c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy: - wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione, - wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą, - wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności. Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności. 3) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, 4) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO” oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), Zamawiający w przypadku pozyskania, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego względem osób fizycznych danych osobowych spełnia obowiązek informacyjny w tym zakresie i informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych w tym zakresie jest Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 52 13. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwa gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. jest Pan Tomasz Łazarski, tel. 87 566 52 13, e-mail: t.lazarski@pgo.suwalki.pl. 3. Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi”, znak sprawy K-2/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną „ustawą Pzp”. 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby, która je podała jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8. Osoba, której dane osobowe dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiada: 1) prawo do dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, 2) prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu orz jego załączników). 3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamówienie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stąd w przypadku nieprzyznania środków Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę modernizację hali - Brańsk
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę modernizację hali o pow. 296,3 m2 i wysokości powyżej 12 m, w szczególności: A. Docieplenie ścian oraz wykonanie stropu wełna mineralna 40 cm. B. Pokrycie ścian wewnętrznych i stropu blachą trapezową. C. Wykonanie instalacji elektrycznej. D. Wykonanie instalacji sprężonego powietrza. E. Wykonanie instalacji grzewczej wraz z grzejnikami. F. Wykonanie toalety dla niepełnosprawnych. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ul. Czapli w Toruniu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa ul. Czapli w Toruniu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI