„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul. Brzozowa”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDopiewo
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-15
 • Numer ogłoszenia547575-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 547575-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul. Brzozowa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63128638000000, ul. ul. Wyzwolenia  15 , 62-070  Dopiewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 81 48 231, , e-mail biuro@zukdopiewo.pl, , faks 61 89 42 032.
Adres strony internetowej (URL): www.zukdopiewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka gminna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zukdopiewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego - pisemnie.
Adres:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul. Brzozowa”
Numer referencyjny: Nr rejestru ZP/ZUK-04/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest: • sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, • sieć wodociągowa w ulicach: Brzozowa gm. Dopiewo (włączenie do ul. Wiejskiej) • odtworzenie nawierzchni po wybudowanych sieciach. Adres inwestycji: Dąbrowa – działki gruntu 619, 615, 618, 616, 617/1, 617/4, 614, 211/3, 442/30, 442/28, 442/27, 442/26, 209, 213/1, 219/2, 213/3.

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45113000-2
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w szczególności na wykonaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej. Warunkiem udzielenia takiego zamówienie będzie : - zamówienie zostanie przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, - zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe, - zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, - zostanie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - zostaną przeprowadzone negocjacje oraz zawarty aneks, z zachowaniem procedur wynikających z Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w skład, której wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 200mm i długości minimum 300 mb oraz sieci wodociągowej PE o średnicy nie mniejszej niż 110 i długości minimum 200 mb. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2. a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. b) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. - kierownik budowy - min. jedna osoba posiadająca wymagane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - kierownik robót - min. jedna osoba posiadająca wymagane uprawnienia, w specjalności drogowej. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. (Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, także w odniesieniu do tych podmiotów). 10.a) Dokumenty podmiotów zagranicznych : 10.a.1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10. 5) a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.a.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.a.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ, 3) kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną. Przygotowany przez Wykonawcę kosztorys uproszczony, będzie dla Zamawiającego dokumentem orientacyjnym i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert, 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12.1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 12.2) Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zakład Usług Komunalnych Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział w Skórzewie Nr 32 9072 0002 0700 7804 2000 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul. Brzozowa”- ZP/ZUK-04/19” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 12.3) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 12.4) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 12.5) Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12.6) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP ( art. 46 Pzp). 12.7) W formularzu ofertowym należy podać nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena "C" 60,00
Okres gwarancji "G" 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania danego zlecenia, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub podmiotów za które nie odpowiada Wykonawca lub nie zależnych od Wykonawcy - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy; 2) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i/lub 7 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy; 3) działania siły wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy; 5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 3.Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu ukończenia robót objętych niniejszą umową stanowi konsekwencję przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub podmiotów za które nie odpowiada Wykonawca lub nie zależnych od Wykonawcy - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. W takim przypadku pozostały zakres przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać w określonych niniejszą umową terminach. 4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca, samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 2 lub ust. 3 niniejszego paragrafu, na piśmie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia powyższych okoliczności, pod warunkiem dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 6. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji budowlanej. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania. 7. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub na materiały, technologie i urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach niż te określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego w § 14 wynagrodzenia ryczałtowego. Uzasadnieniem zmian mogą być jedynie: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy lub zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, bądź też obniżenie kosztów inwestycji, przy czym w tym ostatnim przypadku ustalone w § 14 ust. 2 wynagrodzenie ryczałtowe ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. 8. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. W sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w ust. 2 i 8, istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych, liczby faktur częściowych oraz procentowej wysokości transz płatności za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokości wynagrodzenia częściowego do procentowego zaawansowania prac). 10. W przypadku niezgodności lub rozbieżności oferty z SIWZ, za wiążące strony uznają postanowienia zawarte w SIWZ. 12. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści SIWZ i oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że możliwość dokonania takich zmian przewidziana została w niniejszej umowie. Przewiduje się dokonanie zmiany postanowień niniejszej umowy ze względu na zaistnienie niżej wymienionych przypadków: 1) Zmiany ogólne ze względu na: a) zmianę siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmianę osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmianę będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, d) zmianę, która jest korzystna dla Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy prawa. 2) zmiany terminu wykonania gdy nie można ukończyć robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 lub zmiany terminu wykonania umowy, gdy nie można ukończyć robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, w szczególności ze względu na : a) klęski żywiołowej; b) zwłoka w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego; c) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ; d) konieczność wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, e) roboty dodatkowe lub zamienne o ile ich wykonanie będzie mogło mieć wpływ na pierwotny termin wykonania umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy, co Wykonawca jest w stanie wykazać. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wskazanych okoliczności termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, może za zgodą Zamawiającego ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania tych okoliczności. 3) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego , tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami; b) zmianę materiałów i urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności spowodują obniżenie kosztu eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy, ponoszonego przez Zamawiającego lub eksploatatora wykonanego przedmiotu umowy; poprawę parametrów technicznych; wynikać będą z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W takim materiały i urządzenia zamienne muszą posiadać parametry nie gorsze niż przedstawionych w ofercie. 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ze względu na: a) zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; b) zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czyn wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; c) rezygnację z wykonania części robót przedmiotu umowy przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 2 umowy, zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z iloczynu jednostek miary robót niewykonanych oraz odpowiednio cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy; d) wykonanie robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego , tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć tej zmiany, co Wykonawca jest w stanie wykazać. e) potrzeba wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne i użytkowe przedmiotu umowy, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć tej zmiany, co Wykonawca jest w stanie wykazać. f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany wynagrodzenia maksymalnie o 50 % kwoty stanowiącej różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości i po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnianych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej biorących, udział w wykonaniu umowy oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości, o którą wzrosną wynagrodzenia pracowników wykonujących bezpośrednio przedmiot niniejszej umowy (z uwzględnieniem okoliczności takich jak wymiar czasu pracy, fakt wykonywania usług także w innych pomiotach niż Zamawiający) i których wynagrodzenie ustalone było dotychczas na poziomie płacy minimalnej; g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonywania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia maksymalnie o 50 % kwoty stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad lub stawki składki i po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób biorących udział w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych z wyszczególnieniem umów zlecenia i umów o dzieło oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany z wymienionymi zmianami; 5) Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów §12 ust. 12 pkt. 4) lit. f)-g), dopuszczalna jest, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w §12 ust. 12 pkt. 4) lit. f)-g)mają wpływ na koszt wykonania umowy po stronie Wykonawcy; Warunkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w §12 ust. 12 pkt. 4) lit. f)-g), jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu: - pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie; - szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia; - opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i prawidłowości opisu i wyliczenia (Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegłego rewidenta potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, a Zamawiający uzna ją za zasadną, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę), - pisemnych oświadczeń osób biorących udział w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilno-prawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z przesłankami art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę tynkowanie - Turek
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę tynkowanie ręczne pomieszczenia, 4 x 1,5 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI