Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II - Część I
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁużna
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Łużna
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-05
 • Numer ogłoszenia584281-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584281-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Gmina Łużna: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II - Część I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łużna, krajowy numer identyfikacyjny 49189246900000, ul. Łużna  634 , 38322   Łużna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 543 922, e-mail boruchm@luzna.iap.pl, faks 183 543 039.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,240588.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,240588.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,240588.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
38-322 Łużna 634, pokój nr 111 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II - Część I
Numer referencyjny: ZP.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II - Część I” Przedmiotem zamówienia jest budowa głównych kolektorów grawitacyjnych wraz z dopływami bocznymi oraz kolektorów ciśnieniowych o łącznej długości 8705,6mb (w tym: 8545,8 mb – grawitacyjna sieć kanalizacyjna, 159,8 mb – ciśnieniowa sieć kanalizacyjna) oraz jednej sieciowej pompowni ścieków na terenie sołectwa Mszanka. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC i PE o średnicach 160 mm, 200 mm i 250 mm (sieć grawitacyjna) oraz z rur PE o średnicy 90 mm (odcinek tłoczny). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) grawitacyjnych kolektorów kanalizacyjnych PVC i PE o średnicy 160mm – 1421,6 mb; 2) grawitacyjnych kolektorów kanalizacyjnych PVC i PE o średnicy 200mm – 4677,7 mb; 3)grawitacyjnych kolektorów kanalizacyjnych PVC i PE o średnicy 250mm – 2446,5 mb; 4) tłocznych kolektorów kanalizacyjnych PE o średnicy 90mm – 159,8 mb; 5) sieciowych pompowni ścieków sanitarnych o średnicy 1500mm (wraz z ogrodzeniem, zielenią i dojazdem) – 1kpl. 6) studnie kanalizacyjne fi 1000mm- 232szt. 7) studnie kanalizacyjne fi 400mm- 68szt. 3. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz warunkami ochrony środowiska. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje części dotyczącej wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z załącznikami (m.in. operat wodno prawny) oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gmina Łużna. 6. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia określają przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. 7. Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich obowiązków wynikających z decyzji, pozwoleń, warunków, protokołu narady koordynacyjnej i uzgodnień określonych w dokumentach formalno – prawnych będących elementem dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej inwestycji (np. związanych z wykonaniem robót pod odpowiednim nadzorem oraz wcześniejsze powiadomienie o przystąpieniu do prac wynikające z przedmiotowych decyzji i uzgodnień). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych) niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako przykładowe. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 8. Prace muszą być wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w: 1) ustawie Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r., (D z. U. z 2018 r., poz. 1202). 2) ustawie z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), 3) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.z 2016 r. poz. 124), 4) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 6) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 7) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 8) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 poz. 735), 9) innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi, • warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej, • przepisom i normom dotyczącym ogólnych wymagań odnośnie wykonywania robót, • szczegółowym przepisom, Polskim Normom, aprobatom technicznym oraz innym dokumentom i ustaleniom technicznym dla poszczególnych rodzajów robót. 9. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1) sporządzenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy, 2) obsługa geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwentaryzacji powykonawczej, 3) ustanowienie kierownika budowy oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa robót budowlanych, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu zamówienia (w takim zakresie, jak to określono w niniejszym SIWZ wraz z załącznikami lub może być z niej wywnioskowane), 4) zapewnienie nadzoru geologa (zgodnie z dokumentacją projektową i w zakresie z niej wynikającym) 5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym i sześciodniowym (poniedziałek-sobota), jeżeli jest to niezbędne dla dochowania terminów umownych, 6) zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących, 7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, 8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) sporządzenie kosztorysu powykonawczego wykonanych robót według cen przyjętych w ofercie potwierdzony przez inspektora nadzoru. Przedmiotowy kosztorys jest wymagany ze względu na możliwość weryfikacji kosztów kwalifikowanych, co nie zmienia ryczałtowego charakteru wynagrodzenia. 10) na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 11) uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 12) uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 13) doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót, 14) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy z zasilaniem w wodę, energię, kanalizację, 15) ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa budowlanego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp., 16) ubezpieczenie budowy, 17) spełnienie wszelkich warunków określonych w Decyzji Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach znak: PZD.5440.Uo.58.2017 z dnia 24.08.2017, wystąpienie z wnioskiem (wraz z przygotowaniem wymaganych załączników) o wydanie przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach decyzji zezwalającej na prowadzenie robót z naliczaniem opłat za zajęcie pasa drogowego (w imieniu swoim) oraz decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym z naliczaniem opłat (w imieniu Zamawiającego). 18) rozpoczęcie prac związanych z przekroczeniem siecią kanalizacyjną potoku Mszanka w miejscowości Mszanka (działka nr 187) po dniu zawarcia przez Gminę Łużna umowy stanowiącej podstawę do wejścia w teren i prowadzenia robót (wynikającej z Decyzji RZGW w Krakowie, Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka z/s w Rzeszowie, znak: NZR-773-G/38/2017 z dnia 18.08.2017) o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego - Gmina Łużna złożyła już wniosek w tej sprawie. 10. przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy. 11. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego , który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z dokumentacją projektową, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy. 12. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z dokumentację geotechniczną będącą częścią dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45232400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45315100-9
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km lub wartości minimum 1 500 000,00 zł. brutto każda. Dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w SIWZ rozdz.V ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu W przypadku Wykonawców wspólni e ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3) odpius z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa ust.1 pkt 1- 3 składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) wykazu wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w pkt V) ust. 1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt V) ust. 1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji robót budowlanych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt V) ust. 1 pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez za mawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część i zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ). 2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23. 4. Dokument ustalający pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 5. Potwierdzenie złożenia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, które mogą dotyczyć: 1) zmiany parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 4) zmiany terminu wykonania umowy, 5) zmiany na stanowisku kierownika budowy. 6) zmiany umowy w przypadku zaleceń/wskazań/wymogów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie niezbędnych do uzyskania pożyczki. 7) zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 6. Wniosek o którym mowa w ust. 5 należy złożyć niezwłocznie nie później jednak niż w terminie pieciu dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany umowy. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie wydajności urządzeń, 5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy, 8) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 9) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej określonej w § 1 umowy warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 10) siła wyższa, 11) wystąpienie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, uniemożliwiających wykonanie danego typu robót. Wykonawca na okoliczność przerwania prac z w/w powodu dokonywał będzie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy dostarczonym przez Zamawiającego. Wpis winien określać rodzaj i zakres przerwanych robót, okres na jaki prace zostały przerwane oraz opis warunków pogodowych. Wpis winien być dokonany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin końcowy realizacji przedmiotu zamówienia ulega wówczas wydłużeniu o liczbę dni występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. 12) o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 9. Zmiany dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634 tel. 18 35 43 922, e-mail: gmina@luzna.pl  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Łużna jest: brak.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II - Część I” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ogrzewania centralnego - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ogrzewania centralnego - 20 punktów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI