Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZagnańsk
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Zagnańsk
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528312-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528312-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Zagnańsk: Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach Działania 4.3.” Gospodarka wodno – ściekowa” Osi priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagnańsk, krajowy numer identyfikacyjny 29101086600000, ul. ul. Spacerowa  8 , 26-050  Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 001 322, e-mail sekretariat@zagnansk.pl, faks 413 001 373.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=15&podmenu=15&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk
Numer referencyjny: PZ.271.1.1.2019.PZZIS-PZZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1 1.Wykonawca wykona projekt ,uzyska prawomocne pozwolenie/zgłoszenie na budowę i wybuduje odcinek kanalizacji od studni istniejącej do S15 wraz z przebudową wodociągu na odcinku W1-W2, oraz tylko zaprojektuje sięgacze boczne kanalizacji; - od S4 do S4,5; - od S12 do S12.2. a) długość sieci o średnicy 200 mm do zaprojektowania i wybudowania ok. 530 mb, b) długość sieci tylko do zaprojektowania ok. 234 mb, 1.1.Zakres rzeczowy obejmuje min.: a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz programem funkcjonalno – użytkowym. b) Wykonawca wykona koncepcje projektu i przedłoży ją zamawiającemu do zaakceptowania. c) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, d) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa e) Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym uzgodnienie w Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64 25-701 Kielce). f) Opracowanie przedmiaru robót; g) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego. h) Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. i) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. j) Wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z dopełnieniem wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z oddaniem jej do użytku. k) Odtworzenie nawierzchni terenu oraz działek drogowych po wykonanych robotach budowy sieci kanalizacyjnej za pomocą kruszywa, wraz z dopełnieniem wszystkich formalności (jeżeli wymagane) w tym wykonanie projektu budowlanego (jeżeli wymagane); uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia (jeżeli wymagane), l) Wymienione obowiązki nie wyczerpują całego zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności nie wymienionych wprost w zamówieniu a koniecznych dla osiągnięcia zamierzonego w nim celu. m) Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do wykonanej przez siebie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej dla potrzeb zadania ,,Wykonanie projektu oraz budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, ul. Laskowa w Zagnańsku’’ w ramach przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’ n) Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów min. Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej ofert. 2. Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. 3. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia, uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów, wykonanie zgłoszeń w ,,Wodociągach Kieleckich’’. 4. Przez okres realizacji Zadania należy zachować ciągłość dojazdu do posesji. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych). 6. Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy handlowe oraz pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 29 oraz 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować wyłącznie jako informację uściślającą, które zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązań równoważnych lub innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz całości dokumentacji przetargowej. 8. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie. 9. Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, kamerowaniem, koszty odbioru Wodociągów Kieleckich badania bakteriologiczne, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 10.„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik (zakresu objętego zamówieniem) infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej. 11.Po stronie Wykonawcy należy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 12. Wymienione obowiązki nie wyczerpują całego zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności nie wymienionych wprost w zamówieniu a koniecznych dla osiągnięcia zamierzonego w nim celu. Zadanie nr 2 Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 1. Budowa sieci wodociągowej zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową (projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacją techniczną, przedmiarem, SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ): a) Odcinek sieci od 12 (koniec komory pomp) do 48 (Według oznaczeń na profilu), b) Odcinek sieci od 24 do 24.3 (Według oznaczeń na profilu podłużnym) c) Odcinek sieci od 27 do 27.6 (Według oznaczeń na profilu podłużnym) d) Odcinek sieci od 45 do 48 (Według oznaczeń na profilu podłużnym) Łączna długość sieci wodociągowej 1332,08mb 1.1.Wyposażenie komory pomp - 1szt wraz z infrastrukturą towarzyszącą (konstrukcja, żelbetowa pompowni została wykonana w poprzednim etapie budowy) 2. Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 3. Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 4. Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. 5.Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia, uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów, wykonanie zgłoszeń w ,,Wodociągach Kieleckich’’. 6. Przez okres realizacji Zadania należy zachować ciągłość dojazdu do posesji. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych). 8. Zakres do wykonania robót został określony w dokumentacji projektowej, opracowaniu określającym geotechniczne warunki posadowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz zapisami zawartymi w SIWZ. 9. Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy handlowe oraz pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 29 oraz 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować wyłącznie jako informację uściślającą, które zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 10.Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązań równoważnych lub innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz całości dokumentacji przetargowej. 11.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie. 12.Odtworzenie nawierzchni terenu oraz działek drogowych po wykonanych robotach budowy sieci wodociągowej za pomocą kruszywa, wraz z dopełnieniem wszystkich formalności (jeżeli wymagane) w tym wykonanie projektu budowlanego (jeżeli wymagane); uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia (jeżeli wymagane) 13.Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, badania bakteriologiczne, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 14. „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik (zakresu objętego zamówieniem) infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej. 15.Po stronie Wykonawcy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233250-6
45232400-6
45100000-8
45232410-9
45111240-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz jego wartość całkowita została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 5.2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 będą robotami podobnymi, które zostały przewidziane w niniejszym zamówieniu i opisane w przedmiarach lub zbiorczych zestawieniach przedmiarów . 5.3. Wartość zamówień dla poszczególnych zadań udzielonych na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. 5.4. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-01
2020-06-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
18.1. Wykonawca przystępujący do postepowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:. a) dla zadania 1: - 3 000,00 zł.; b) dla zadania 2: - 10 000,00 zł.; 18.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na większą ilość zadań niż jedno, kwoty wadiów z zadań muszą się zgadzać w sumarycznej kwocie w zależności od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę 18.3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 18.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie: nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn . „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” Zadanie 1-„Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, ul. Laskowa w Zagnańsku”; Zadanie 2 -„”Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk”; Należy wskazać numer zadania/zadań których dotyczy wadium 18.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 18.6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 18.7. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 18.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.9. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 18.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Gwarancja Udzielona Przez Wykonawcę 30,00
Doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące zmiany umowy: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 8) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, 2. W zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku rozliczenia robót zamiennych, których rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roboty zaniechane. 2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej; 3) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, ul. Laskowa w Zagnańsku w ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Wykonawca wykona projekt ,uzyska prawomocne pozwolenie/zgłoszenie na budowę i wybuduje odcinek kanalizacji od studni istniejącej do S15 wraz z przebudową wodociągu na odcinku W1-W2, oraz tylko zaprojektuje sięgacze boczne kanalizacji; - od S4 do S4,5; - od S12 do S12.2. a) długość sieci o średnicy 200 mm do zaprojektowania i wybudowania ok. 530 mb, b) długość sieci tylko do zaprojektowania ok. 234 mb, 1.1.Zakres rzeczowy obejmuje min.: a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz programem funkcjonalno – użytkowym. b) Wykonawca wykona koncepcje projektu i przedłoży ją zamawiającemu do zaakceptowania. c) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, d) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa e) Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym uzgodnienie w Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64 25-701 Kielce). f) Opracowanie przedmiaru robót; g) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego. h) Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. i) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. j) Wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z dopełnieniem wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z oddaniem jej do użytku. k) Odtworzenie nawierzchni terenu oraz działek drogowych po wykonanych robotach budowy sieci kanalizacyjnej za pomocą kruszywa, wraz z dopełnieniem wszystkich formalności (jeżeli wymagane) w tym wykonanie projektu budowlanego (jeżeli wymagane); uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia (jeżeli wymagane), l) Wymienione obowiązki nie wyczerpują całego zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności nie wymienionych wprost w zamówieniu a koniecznych dla osiągnięcia zamierzonego w nim celu. m) Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do wykonanej przez siebie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej dla potrzeb zadania ,,Wykonanie projektu oraz budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, ul. Laskowa w Zagnańsku’’ w ramach przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’ n) Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów min. Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej ofert. 2. Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. 3. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia, uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów, wykonanie zgłoszeń w ,,Wodociągach Kieleckich’’. 4. Przez okres realizacji Zadania należy zachować ciągłość dojazdu do posesji. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych). 6. Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy handlowe oraz pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 29 oraz 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować wyłącznie jako informację uściślającą, które zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązań równoważnych lub innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz całości dokumentacji przetargowej. 8. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie. 9. Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, kamerowaniem, koszty odbioru Wodociągów Kieleckich badania bakteriologiczne, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 10.„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik (zakresu objętego zamówieniem) infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej. 11.Po stronie Wykonawcy należy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 12. Wymienione obowiązki nie wyczerpują całego zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności nie wymienionych wprost w zamówieniu a koniecznych dla osiągnięcia zamierzonego w nim celu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233250-6, 45232400-6, 45100000-8, 45232410-9, 45111240-2, 45112360-6, 71630000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Gwarancja Udzielona Przez Wykonawcę 30,00
Doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Budowa sieci wodociągowej zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową (projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacją techniczną, przedmiarem, SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ): a) Odcinek sieci od 12 (koniec komory pomp) do 48 (Według oznaczeń na profilu), b) Odcinek sieci od 24 do 24.3 (Według oznaczeń na profilu podłużnym) c) Odcinek sieci od 27 do 27.6 (Według oznaczeń na profilu podłużnym) d) Odcinek sieci od 45 do 48 (Według oznaczeń na profilu podłużnym) Łączna długość sieci wodociągowej 1332,08mb 1.1.Wyposażenie komory pomp - 1szt wraz z infrastrukturą towarzyszącą (konstrukcja, żelbetowa pompowni została wykonana w poprzednim etapie budowy) 2. Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 3. Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 4. Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. 5.Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia, uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów, wykonanie zgłoszeń w ,,Wodociągach Kieleckich’’. 6. Przez okres realizacji Zadania należy zachować ciągłość dojazdu do posesji. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych). 8. Zakres do wykonania robót został określony w dokumentacji projektowej, opracowaniu określającym geotechniczne warunki posadowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz zapisami zawartymi w SIWZ. 9. Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy handlowe oraz pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 29 oraz 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować wyłącznie jako informację uściślającą, które zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 10.Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązań równoważnych lub innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz całości dokumentacji przetargowej. 11.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie. 12.Odtworzenie nawierzchni terenu oraz działek drogowych po wykonanych robotach budowy sieci wodociągowej za pomocą kruszywa, wraz z dopełnieniem wszystkich formalności (jeżeli wymagane) w tym wykonanie projektu budowlanego (jeżeli wymagane); uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia (jeżeli wymagane) 13.Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, badania bakteriologiczne, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 14. „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik (zakresu objętego zamówieniem) infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej. 15.Po stronie Wykonawcy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233250-6, 45232400-6, 45232100-3, 45342000-6, 45315300-1, 71630000-3, 45310000-3, 45311200-2, 45315600-4, 45315100-9, 45314300-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Gwarancja Udzielona Przez Wykonawcę 30,00
Doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę mebli ogrodowych - Lechówek
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę mebli ogrodowych i wyposażenia ogrodowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI