Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejscowosciach: Łosinno,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejscowosciach: Łosinno, Leszczydół Działki oraz Fidest
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWyszków
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wyszków
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538877-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538877-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Wyszków: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejscowosciach: Łosinno, Leszczydół Działki oraz Fidest
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyszków, krajowy numer identyfikacyjny 52493800000000, ul. Aleja Róż  2 , 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 424 201, e-mail gmina@wyszkow.pl, faks 297 424 209.
Adres strony internetowej (URL): www.wyszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.wyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wyszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć pisemnie
Adres:
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejscowosciach: Łosinno, Leszczydół Działki oraz Fidest
Numer referencyjny: ROZ-ZP.271.17.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I „Usługi sportu i rekreacji - budowa urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - Leszczydół Działki, obręb Leszczydół Stary, gmina Wyszków” w tym m.in. Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu: a) twister – wahadło na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; b) biegacz – stepper na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; c) orbitrek – wioślarz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; Inwentaryzacja powykonawcza. CZĘŚĆ II: „Mała architektura - miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Fidestu” w tym m.in.: Roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne: a) roboty pomiarowe – tyczenie; b) usunięcie warstwy ziemi o gr.15 cm, mechaniczne plantowanie terenu z oczyszczeniem z resztek budowlanych - 480,00 m2; c) utwardzenie dojścia: wykonanie koryta pod chodniki (głębokość 20 cm); ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa odsączająca z piasku (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm), warstwa górna podbudowa z kruszywa naturalnego (gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na posypce cementowo-piaskowej (8,7 m2), obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 17,0 m; d) zieleń: ręczne przekopanie gleby, rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, wykonanie trawników dywanowych siewem, mechaniczna pielęgnacja trawników - 418,90 m2; Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń zabawowych: a) karuzela „Trzmiel” - 1 szt.; b) kiwak „Bicykl” - 1 szt.; c) kiwak „Dublo” - 1 szt.; d) huśtawka wagowa „Ważka - modra” - 1 szt.; e) urządzenie ruchowe - 1 szt.; f) piaskownica „Malwa” - 1 szt.; Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu: a) surfer – twister na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; b) rower – wioślarz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; c) wyciąg – prasa na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; Zakup i montaż wyposażenia oraz ogrodzenia: a) kosz na śmieci - 4 szt.; b) ławka z oparciem - 4 szt.; Zakup i montaż ogrodzenia: Elementy ogrodzenia z przęseł wykonanych z kształtowników i prętów stalowych cynkowanych ogniowo i lakierowanych: d) przęsło wraz z słupkami (2,10x1,15 m) - 86 m (łącznie); e) furtka wraz z słupkami (1,44x1,15 m) szer. 1 m - 1 szt.; f) brama wraz z słupkami szer. 3 m - 1 szt.; Inwentaryzacja powykonawcza. CZĘŚĆ III: „Usługi sportu i rekreacji - budowa urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - Łosinno, gmina Wyszków” w tym m.in. Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu: a) wypychacz – podciągacz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; b) twister – wahadło na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; c) wioślarz – narciarz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; d) rozebranie i ponowny montaż ogrodzenia. Inwentaryzacja powykonawcza.

II.5) Główny kod CPV: 45233250-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112711-2
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Wartość zamówień uzupełniających: Część I - 15000 zł. Cześć II – 40000 zł, Część III – 15000 zł
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.1. Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Formularza Nr 1.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Rysunki, fotografie, karty techniczne urządzeń, które mają zostać dostarczone. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie opisać zaoferowane urządzenia, aby wykazać że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ. W przypadku złożenia fotografii, rysunku należy załączyć opis techniczny o jakich wymiarach i z jakich materiałów zostało wykonane urządzenie. 2) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z czynnikami cenotwórczymi na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy. 3. Dowód wniesienia wadium (Część II)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium tylko do Części II - 2000 zł (dwa tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia okoliczności wynikających z anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 1 tydzień. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. c) w sytuacji, jeżeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody, d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej, 3) Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) koniczności wykonania robót, których nie było w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia np. konieczność usunięcia kolizji związanej z uzbrojeniem terenu, wymiana gruntu, odwodnienie terenu, błędy w inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń infrastruktury podziemnej. b) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. c) Zmiany płatności faktury z całościowej na częściową i odwrotnie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty nalezy złozyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługi sportu i rekreacji - budowa urządzeń do ćwiczeń na swieżym powietrzu - Leszczydół Działki, obręb Leszczydół Stary, gmina Wyszków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I „Usługi sportu i rekreacji - budowa urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - Leszczydół Działki, obręb Leszczydół Stary, gmina Wyszków” w tym m.in. Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu: a) twister – wahadło na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; b) biegacz – stepper na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; c) orbitrek – wioślarz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; Inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Mała architektura - miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Fidestu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne: a) roboty pomiarowe – tyczenie; b) usunięcie warstwy ziemi o gr.15 cm, mechaniczne plantowanie terenu z oczyszczeniem z resztek budowlanych - 480,00 m2; c) utwardzenie dojścia: wykonanie koryta pod chodniki (głębokość 20 cm); ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa odsączająca z piasku (gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm), warstwa górna podbudowa z kruszywa naturalnego (gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na posypce cementowo-piaskowej (8,7 m2), obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 17,0 m; d) zieleń: ręczne przekopanie gleby, rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, wykonanie trawników dywanowych siewem, mechaniczna pielęgnacja trawników - 418,90 m2; Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń zabawowych: a) karuzela „Trzmiel” - 1 szt.; b) kiwak „Bicykl” - 1 szt.; c) kiwak „Dublo” - 1 szt.; d) huśtawka wagowa „Ważka - modra” - 1 szt.; e) urządzenie ruchowe - 1 szt.; f) piaskownica „Malwa” - 1 szt.; Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu: a) surfer – twister na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; b) rower – wioślarz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; c) wyciąg – prasa na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; Zakup i montaż wyposażenia oraz ogrodzenia: a) kosz na śmieci - 4 szt.; b) ławka z oparciem - 4 szt.; Zakup i montaż ogrodzenia: Elementy ogrodzenia z przęseł wykonanych z kształtowników i prętów stalowych cynkowanych ogniowo i lakierowanych: d) przęsło wraz z słupkami (2,10x1,15 m) - 86 m (łącznie); e) furtka wraz z słupkami (1,44x1,15 m) szer. 1 m - 1 szt.; f) brama wraz z słupkami szer. 3 m - 1 szt.; Inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6, 45112711-2, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Usługi sportu i rekreacji - budowa urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - Łosinno, gmina Wyszków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu: a) wypychacz – podciągacz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; b) twister – wahadło na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; c) wioślarz – narciarz na słupie nośnym z instrukcją użytkowania urządzeń - 1 szt.; d) rozebranie i ponowny montaż ogrodzenia. Inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6, 45112711-2, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uzupełnienie parkietu - Błonie
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę uzupełnienie parkietu dębowego po zerwanej boazerii na korytarzu 10 mb szer. 5 cm, cyklinowanie całości 10 m2, lakierowanie, oblistwowanie, ćwierćwałek. Z materiałem jak najszybciej. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI