BUDOWA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE WORD W TORUNIU PRZY...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
BUDOWA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE WORD W TORUNIU PRZY ULICY POLNEJ 109 / 111 NA DZIAŁKACH NR 129 ORAZ 638 / 2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia537975-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537975-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: BUDOWA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE WORD W TORUNIU PRZY ULICY POLNEJ 109 / 111 NA DZIAŁKACH NR 129 ORAZ 638 / 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny 87063576200000, ul. ul. Polna 109/111  , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 653 82 82, e-mail admin@word.torun.pl, faks 56 653 82 83.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.word.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa wojewódzka osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.word.torun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.word.torun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma papierowa
Adres:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu ul. Polna 109/111 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE WORD W TORUNIU PRZY ULICY POLNEJ 109 / 111 NA DZIAŁKACH NR 129 ORAZ 638 / 2
Numer referencyjny: NG. 332-3/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową, i przebudową nawierzchni placu manewrowego na terenie WORD w Toruniu, położonego na działkach o numerach geodezyjnych 129 i 638/2 kolejno w obrębie 40 i 43, w granicach i zakresie określonym dokumentacją projektowo-kosztorysową, przedmiarami robót (przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) oraz STWiOR w skład, których wchodzą roboty m.in.: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) odwodnienie korpusu drogi, d) podbudowy, e) nawierzchnie (budowa nawierzchni placu manewrowego – projektowana nawierzchnia bitumiczna, budowa nawierzchni zjazdu - projektowana nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej, wykonanie opaski z kruszywa naturalnego), f) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa, g) elementy ulic, h) zieleń drogowa, i) ogrodzenie przestawne j) roboty wykończeniowe oraz wszelkie inne, nie wymienione w lit. a) - j) tj. roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego) – dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlano - wykończeniowym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a pominięte w przedmiarze robót. Przebudowywana nawierzchnia placu manewrowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zlokalizowana jest w Toruniu i stanowi urządzony tymczasowo plac (utwardzony płytami betonowymi oraz pozostałą nawierzchnią betonową po nieistniejącym obiekcie garażowo-magazynowym). Na obszarze objętym projektem występuje następujące uzbrojenie: 1) sieć wodociągowa, 2) sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 3) podziemna linia energetyczna oświetleniowa. Warunki gruntowe dla potrzeb projektowanego placu manewrowego są proste, a podłoże stanowią grunty nośne, które można zaliczyć do kategorii G1. W związku z powyższym przyjmuje się, że całość gruntu z wykopu pod konstrukcje placu manewrowego nadaje się do ponownego wbudowania i część zostanie wykorzystana na terenie budowy, a nadmiar wywieziony w miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Na projektowanym placu manewrowym wewnętrznym występuje bardzo małe natężenie ruchu, tj. ruch pojazdów nie ma charakteru ciągłego i umożliwia korzystającym, z niego w danym momencie kierowcom wykonywanie manewrów związanych z zatrzymaniem lub włączaniem się do ruchu nie stwarzając utrudnień dla innych kierowców. Usytuowanie projektowanego placu dostosowano do granic geodezyjnych istniejących działek ewidencyjnych stanowiących własność Zamawiającego. Na przebudowywanym placu zaprojektowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni na głębokość konstrukcji drogi, tj. około 46cm. Zaprojektowano nową konstrukcję placu manewrowego składającą się z następujących warstw konstrukcyjnych: 1) Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4cm, 50/70, KR 3-4, 2) Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5cm, 35/50, KR 3-4, 3) Podbudowa bitumiczna AC22P, gr. 7cm, 35/50, KR 3-4, 4) Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3, gr. 20cm, 5) Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm. W ramach projektu budowlano - wykonawczego uwzględniono również wjazd na działkę Inwestora o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm ułożonej na 4cm podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubości 20cm i warstwy odcinającej grubości 15cm. Przewidziano również wybudowanie odwodnienia projektowanego placu manewrowego poprzez montaż wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowywana nawierzchnia placu manewrowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zlokalizowana jest w Toruniu i stanowi urządzony tymczasowo plac (utwardzony płytami betonowymi oraz pozostałą nawierzchnią betonową po nieistniejącym obiekcie garażowo-magazynowym). Na obszarze objętym projektem występuje następujące uzbrojenie: 1) sieć wodociągowa, 2) sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 3) podziemna linia energetyczna oświetleniowa. Warunki gruntowe dla potrzeb projektowanego placu manewrowego są proste, a podłoże stanowią grunty nośne, które można zaliczyć do kategorii G1. W związku z powyższym przyjmuje się, że całość gruntu z wykopu pod konstrukcje placu manewrowego nadaje się do ponownego wbudowania i część zostanie wykorzystana na terenie budowy, a nadmiar wywieziony w miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Na projektowanym placu manewrowym wewnętrznym występuje bardzo małe natężenie ruchu, tj. ruch pojazdów nie ma charakteru ciągłego i umożliwia korzystającym, z niego w danym momencie kierowcom wykonywanie manewrów związanych z zatrzymaniem lub włączaniem się do ruchu nie stwarzając utrudnień dla innych kierowców. Usytuowanie projektowanego placu dostosowano do granic geodezyjnych istniejących działek ewidencyjnych stanowiących własność Zamawiającego. Na przebudowywanym placu zaprojektowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni na głębokość konstrukcji drogi, tj. około 46cm. Zaprojektowano nową konstrukcję placu manewrowego składającą się z następujących warstw konstrukcyjnych: 1) Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4cm, 50/70, KR 3-4, 2) Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5cm, 35/50, KR 3-4, 3) Podbudowa bitumiczna AC22P, gr. 7cm, 35/50, KR 3-4, 4) Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3, gr. 20cm, 5) Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm. W ramach projektu budowlano - wykonawczego uwzględniono również wjazd na działkę Inwestora o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm ułożonej na 4cm podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubości 20cm i warstwy odcinającej grubości 15cm. Przewidziano również wybudowanie odwodnienia projektowanego placu manewrowego poprzez montaż wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wszystkie dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby i materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane w dokumentacji konkretnie z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości materiału lub urządzenia, określonej w niniejszej SIWZ. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być zastosowane. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę (propozycja w ofercie) zamienników rynkowych, wówczas na nim spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych przez Projektanta i zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w niniejszej dokumentacji przetargowej. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Każdy rodzaj robót, w którym użyto niezaakceptowanych wyrobów budowlanych, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęcie i niezapłaceniem. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego koszt wywiezione z terenu budowy. Roboty będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z motywowanym wnioskiem, o wydanie zgody na realizację robót po godzinie 18.00 lub w dni wolne od pracy. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) Powierzchnia nawierzchni placu manewrowego: 1344,02m2 2) Powierzchnia zjazdu: 4,78m2 3) Powierzchnia zieleni: 10,03m2 4) Powierzchnia opaski z kruszywa: 54,15m2

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45100000-8
45233220-7
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-29

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 29 sierpnia 2019 roku wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz niezgłoszeniem przez ten Organ w drodze decyzji sprzeciwu dotyczącego użytkowania obiektu (do dnia 29 sierpnia 2019 roku upłynąć musi czternastodniowy termin, w którym Organ mógł wnieść sprzeciw dotyczący użytkowania obiektu).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Załącznik nr 2 do SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wówczas jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy w kwocie min. 200 000,00 zł potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, m.in. w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni utwardzonej poprzez asfaltowanie ulic/dróg, parkingów o min. powierzchni 3000 m2 każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Uwaga: warunek zdolności technicznej lub zawodowej nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (warunek zdolności technicznej lub zawodowej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót) albo w sytuacji, gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty związane z wykonaniem podbudów i nawierzchni bitumicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania, iż: 1.dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami drogowymi, z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi oraz poinformuje o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 2.dysponuje osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1 – 5.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 200.000,00 zł. 2 wykaz robót budowlanych (wg wzoru Załącznika nr 9 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni utwardzonej poprzez asfaltowanie ulic/dróg, parkingów o min. powierzchni 3000 m2 każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 3 wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4 oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 - 4 w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz robót budowlanych (wg wzoru Załącznika nr 9 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni utwardzonej poprzez asfaltowanie ulic/dróg, parkingów o min. powierzchni 3000 m2 każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień (podstawowych, uzupełniających, dodatkowych) pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, dlatego Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do jego wniesienia. 2.Wadium należy wnieść w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 5.1 pieniądzu – przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, Bank Millenium konto numer 70 1160 2202 0000 0000 6090 0897 z informacją – „WADIUM BUDOWA I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE WORD W TORUNIU PRZY ULICY POLNEJ 109/111 NA DZIAŁKACH NR 129 ORAZ 638/2” 5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 5.3 gwarancjach bankowych; 5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110) – dokument należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5 lub 6. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz z treści złożonego dokumentu musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji/poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 6.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 pkt. 4a. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 13.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 13.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 14 do SIWZ (umowa). W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Wykonawcy warunki realizacji zamówienia. 2 Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy. 3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp oraz: - zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, - zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp, - łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane- jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, - składu osób wskazanych w Załączniku nr 7 do SIWZ, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby spełniać będą warunki określone w Rozdziale ETAP III pkt 1.2.3 i 1.2.4, - zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a. Wykonawca jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. 4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich, jak w szczególności: - zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, - wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest, jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne. oraz - jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub użytkowników obiektów. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu Stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności. - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; - jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem; - opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy; 5 Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 6 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.: - odnośnie zmian sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności; a) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; zmiany, o których mowa w lit a) - c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; e) w przypadku dostarczania, w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; każda ze wskazanych w lit a) – d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. - pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; e) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; • klęskami żywiołowymi: zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; f) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności; 1) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne kategorie gruntu, skał, itp.); 2) niewypały i niewybuchy; 3) wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ; g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności; 1) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 3) sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. 7 Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy. 8 Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody Stron umowy. 9 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych następująca zmiana: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; - zmiany pozostałych postanowień Umowy, niestanowiących treści oferty Wykonawcy. 10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których Wykonawca składając ofertę zastrzegł i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz.419 z późn. zm.) i że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” nie później niż w terminie składania ofert. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” nie później niż w terminie składania ofert. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę mycie fasady budynku na wysokości - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę mycie fasady budynku na wysokości. Kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI