BUDOWA HALI SPORTOWEJ –ŁUKOWEJ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
BUDOWA HALI SPORTOWEJ –ŁUKOWEJ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzklarska Poręba
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-05-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Szklarska Poręba
 • Data publikacji ogłoszenia2018-05-15
 • Numer ogłoszenia557960-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 557960-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Miasto Szklarska Poręba: BUDOWA HALI SPORTOWEJ –ŁUKOWEJ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba, krajowy numer identyfikacyjny 23082164100000, ul. Granitowa  2 , 58-580   Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 547 700, e-mail sekretariat@szklarskaporeba.pl, faks 757 547 724.
Adres strony internetowej (URL): www.szklarskaporeba.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szklarskaporeba.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej,
Adres:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2 lub można złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta – parter (adres jw.),

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI SPORTOWEJ –ŁUKOWEJ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przekrytego powłoką z tworzywa sztucznego na stalowej konstrukcji wsporczej, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i dojściem utwardzonym. w ramach inwestycji przewiduje się: 1) rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej (asfaltowej) na miejscu przewidzianym do wykonania inwestycji - ok. 453 m2; 2) budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz przekryciem z tworzywa ze stalową konstrukcja wsporczą opartą na łuku ( kompletna konstrukcja wraz z fundamentami): -wymiar zewnętrznego obrysu fundamentów – 20,00 m x 29,12 m, -wymiary zewnętrznego obrysu konstrukcji części nadziemnej – 18,40 m x 28,32 m, H=9,20 m 3) ułożenie, wokół boiska rynsztoku z gotowych elementów prefabrykowanych do odprowadzenia wody opadowej (do istniejącej kanalizacji deszczowej) – ok. 74mb; 4) wykonanie instalacji wewnętrznych: instalacja gazowa wraz z promiennikami, instalacją elektryczną wraz oświetleniem ledowym, wentylatorem wywiewnym; 5) wykonanie dojścia utwardzonego kostką brukową wraz ze schodami zewnętrznymi – ok.106 m2; 6) wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego (w oparci o istniejącą sieć elektroenergetyczną w budynku); 7) wykonanie nowego przyłącza gazowego zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej; Stan istniejący: Na działce 484/3, 484/5 i 504/5 znajduje się budynek szkolny oraz boiska sportowe. Na terenie działki znajdą się tereny utwardzone, schody zewnętrzne oraz ścieżka dla rolek. Do działki dochodzą przyłącza wodno-kanalizac., elektroenergetyczne i gazowe. Cały teren działki jest ogrodzony i zagospodarowany roślinnością urządzoną (trawniki). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia działek 484/3, 484/5 i 504/5 - 15 762,00 m2 Powierzchnia zabudowy (istniejąca budynek szkolny) - 1 616,68 m2 Powierzchnia utwardzona (istniejąca) - 1 131,15 m2 Powierzchnia utwardzona (projektowana) - 101,20 m2 Powierzchnia schodów - 4,02 m2 Powierzchnia toru rolkowego - 7 244,00 m2 Powierzchnia istniejących boisk - 1 418,48 m2 Powierzchnia zabudowy projektowanego boiska - 521,09 m2 Powierzchnia biologicznie czynna - 3 725,38 m2 Działka podlega ochronie pod względem konserwatorskim. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, który zapewnia Zamawiający 2. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1. ma charakter wyłącznie poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową . 3.Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia tj. : • z robót rozbiórkowych: rozbiórki i prace porządkowe po rozbiórce wykonywane ręcznie, • z robót branży ogólnobudowlanej: ziemne wykonywane ręcznie, • z robót branży sanitarnej, elektrycznej i gazowej: ziemne wykonywane ręcznie, montażowe, 4.Wykonawca jest zobowiązany do właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków z zakresie gospodarki odpadami. 5.Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia objętego zakresem przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45233250-6
45310000-3
45330000-9
45333000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 74
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-18

II.9) Informacje dodatkowe: - rozpoczęcie: planowany od około 18 czerwca 2018 r. z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia, po uprzednim przekazaniu terenu budowy - cykl realizacji zamówienia - 74 kolejnych dni kalendarzowych, liczonych wraz z dniem rozpoczęcia, co stanowi planowane zakończenie do 30.08.2018 włącznie. Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 100 000zł, w celu zachowania płynności finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansow
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Kierownikiem Budowy, - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń , w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej , zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65); - mającym co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy. Przez wymagany „minimalny okres doświadczenia zawodowego” należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej oraz wykonaniu prac polegających na montażu łukowego przekrycia z tworzywa, obiektu o powierzchni co najmniej 150m2 i wysokości minimum 5m. Wykonawca może wykazać wykonanie nawierzchni oraz przekrycia obiektu łącznie w jednej umowie lub rozdzielnie- w dwóch umowach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też „innymi podmiotami”, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. „Stosowna sytuacja”, o której mowa w punkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez „inne podmioty” zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art.24 ust.5 pkt 2) (patrz: punkt IX. ) c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (patrz: zdolności technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach „innych podmiotów”, jeśli podmioty te zrealizują roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów „innego podmiotu”, - sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów „innego podmiotu” przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału „innego podmiotu” przy wykonywaniu zamówienia, - że „inny podmiot”, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokument wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. W przypadku „innego dokumentu” - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- bark szczególnych wymagań
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z „Podmiotu udostępniającego zasoby” celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego „Podmiotu udostępniającego”- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 , w oryginale musi być dołączone do Oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm.) 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie - nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 , z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium – hala_ V 2018 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 [patrz: punkt XI.5 c) i d) ], co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Umowna cena 60,00
Gwarancja jakości wraz z Rękojmią za wady 20,00
Podniesienie kar umownych za nieterminową realizację 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w przypadku : 1) termin, o którym mowa w punkcie IV. ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń: a) siły wyższej, b) zjawisk atmosferycznych, za które uznaje się: deszcz, śnieg, grad, zamieć śnieżną, pyłową, mgłę, gołoledź, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie. c) zamieszek, d) ataku terrorystycznego, e) mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarządzenia wojskowego, f) ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej - jeżeli termin wystąpienia i czas trwania tych zdarzeń lub siła, natężenie lub temperatura, zjawisk atmosferycznych uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w tym terminie. Termin, o którym mowa wyżej ulega przedłużeniu, o czas, w którym zdarzenia, o których mowa wyżej uniemożliwiają wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. 2) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 3) zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia na plac budowy– podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 4) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny w oparciu o podane w umowie- stawki cen czynników produkcji: (w szczególności rg, Np, Z) , 5) wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 6) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu – dotyczy możliwości wydłużenia cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny w oparciu o podane w umowie- stawki cen czynników produkcji (w szczególności: rg, Np, Z) , 7) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałów, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 8) zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej; zawieszenia Robót; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności; 9) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub robót zabezpieczających będących wynikiem znaleziska o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, powodujących uzasadnione, dodatkowe koszty. W takim przypadku umowny cykl realizacji zamówienia ulega przerwaniu, a jego ponowne wznowienie nastąpi po otrzymaniu zgody ustanowionego, przez Zamawiającego, nadzoru archeologicznego. Jeżeli zmiany, o których mowa wyżej będzie prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnione koszty zmiany, mające wpływ na to zwiększenie. 2. Zmiany, o których mowa wyżej : 1) nie mogą wprowadzać warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) nie mogą naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 3) nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 3. Przez pojęcie „siła wyższa” należy rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający lub wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Na okres działania siły wyższej obowiązki wykonawcy i Zamawiającego ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej. 4. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace remontowe - Kiełczów
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania17-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace remontowe: gładkie tynki cementowo-wapienne, powierzchnia około 400 m2, posadzki około 120 m2 oraz sufit podwieszany GK. Dom parterowy wolnostojący. Proszę o oferty, oddzielnie robocizna i materiały.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI