Budowa dwóch leśniczówek z kancelarią na terenie leśnictwa Słonino i lesnictwa Modrolas...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa dwóch leśniczówek z kancelarią na terenie leśnictwa Słonino i lesnictwa Modrolas - w formule zaprojektuj i wybuduj
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałogard
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Białogard
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538852-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538852-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Nadleśnictwo Białogard: Budowa dwóch leśniczówek z kancelarią na terenie leśnictwa Słonino i lesnictwa Modrolas - w formule zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Białogard, krajowy numer identyfikacyjny 33004402200000, ul. ul. Koszalińska  3 , 78-200  Białogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 121 112, e-mail bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zarządzający Własnością Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_bialogard/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
ul. Koszalińska 3 78-200 Białogard

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch leśniczówek z kancelarią na terenie leśnictwa Słonino i lesnictwa Modrolas - w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: SA.270.1.03.2019.RR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dwóch leśniczówek na terenie leśnictwa Słonino i leśnictwa Modrolas – w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności: ‒ sporządzenie dokumentacji projektowej leśniczówki Słonino w technologii szkieletowej – drewnianej (prefabrykowana w systemie zamkniętym) razem z budową wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej oraz przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Słonino, ‒ zaprojektowanie dokumentacji projektowej leśniczówki Modrolas w technologii szkieletowej – drewnianej (prefabrykowana w systemie zamkniętym) razem z budową wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej oraz przydomową przepompownią ścieków w miejscowości Retowo, Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Załącznik zawiera: - projekty decyzji o warunkach zabudowy - zał. Nr 7.1 - warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - zał. Nr 7.2 - warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej - zał. Nr 7.3 - program funkcjonalno – użytkowy dla każdej leśniczówki - zał. Nr 7.4 - informację o posiadanych prawach autorskich do koncepcji - zał. Nr 7.5 - zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami: - zał. Nr 7.6 • zał. Nr 1 – wizualizacje leśniczówek, • zał. Nr 2 – opis techniczny, • zał. Nr 3 – wytyczne dla potencjalnych wykonawców, • zał. Nr 4 – propozycja potencjalnych rozwiązań dla części instalacyjnej, • zał. Nr 5 – spis plików. 3.2 Do sporządzenia dokumentacji projektowej Wykonawca może skorzystać z materiałów pomocniczych tj. innych projektów budowlanych zagospodarowania terenu, projektów budowlanych budynku mieszkalnego i gospodarczego, projektów technicznych zjazdów indywidualnych, umieszczonych w załączniku nr 9 do SIWZ. 3.3 Ewentualne podanie w opisach nazw własnych materiałów budowlanych, nie ma na celu naruszenia art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), a jedynie sprecyzowanie oczekiwań technologicznych, jakościowych, wydajnościowych, estetycznych i funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie propozycji cenowych, w których poszczególne materiały budowlane, wymienione w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) mogą być zastąpione innymi - równoważnymi - pod warunkiem zapewnienia założonego poziomu technologicznego, jakościowego, estetycznego i funkcjonalnego. Równoważne materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełnią one wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności proponowanych rozwiązań może być spełniony w jakikolwiek sposób, pozwalający Zamawiającemu na jednoznaczne stwierdzenie zgodności ww. rozwiązań z wymaganiami zawartymi w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 3.4 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE. 4.1 Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Zadanie częściowe nr 1 – Budowa leśniczówki na terenie leśnictwa Słonino – w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, wytyczenie, roboty budowlane, próby eksploatacyjne, próby końcowe, uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym pozwolenie na użytkowanie, opracowanie instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do poprawnej eksploatacji leśniczówki. Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów głównych i oczekiwanych rezultatów realizacji wzorcowego projektu architektonicznego leśniczówki z kancelarią - t.j. budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wydzielonymi pomieszczeniami administracyjnymi dla obsady jednego leśnictwa poprzez, między innymi: - wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak pomiary sytuacyjno- wysokościowe i sporządzenie mapy do celów projektowych, szczegółowe opinie geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej lub geotechnicznej, projekty prac geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, ekspertyzy itp., - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, kompletnych w zakresie wszystkich branż, - opracowanie projektu technologicznego leśniczówki, - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STW i ORB), - uzyskanie pozwolenia na budowę i wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie robót, - przygotowanie placu budowy, - opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót, - wykonanie projektu organizacji robót, - wybudowanie obiektu, dostawę i montaż urządzeń i instalacji, - przeprowadzenie prób końcowych, - wykonanie niezbędnych prac i pomiarów dla korekty bądź regulacji parametrów, - dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, - opracowanie instrukcji BHP i ppoż. dla obiektu, - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego, w tym m. in. pozwolenia na użytkowanie, umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji, - przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania dla zakresu objętego kontraktem, - wszelkie inne wymagania objęte kontraktem i niezbędne dla wydania świadectwa przejęcia i świadectwa wykonania. Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wzajemne usytuowanie obiektów budowlanych wymaganych do zrealizowania w ramach niniejszego kontraktu pozostawia się Wykonawcy, który przedstawi je w formie koncepcji zagospodarowania terenu i ostatecznie, na etapie projektu budowlanego uzgodni z zamawiającym. Warunkiem uzgodnienia planu zagospodarowania będzie usytuowanie obiektów na terenie przewidywanej inwestycji w granicach działki, do której zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem. Wszelkie wyposażenie ruchome leśniczówki, takie jak: - meble ruchome i meble w zabudowie - wyposażenie technologiczne pomieszczeń żywieniowych (w tym okapy kuchenne) - sprzęt biurowy np. komputery, telefony - szafki na odzież, wieszaki i stojaki na odzież - sprzęt porządkowy np. kosze na śmieci - jak również stojaki, uchwyty, dozowniki, oraz inne elementy stanowiące wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, jeżeli z treści niniejszego PFU nie będzie wynikało inaczej, stanowi zakres Zamawiającego. 1) Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu Zamówienia: • Lokalizacja obiektu Teren przeznaczony pod realizację zadania inwestycyjnego znajduje się w Słoninie. Przedmiotowy obiekt to budynek leśniczówki. Obiekt będzie zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 142/4 obręb Słonino, gmina Tychowo. • Decyzja o warunkach zabudowy Działka nr 142/4 objęta będzie decyzją o warunkach zabudowy i wydana przez Burmistrza Tychowo woj. zachodniopomorskie. Przewidywany termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przez Nadleśnictwo Białogard to trzy miesiące od złożenia wniosku (tj. od 14.02.2019 r.). Warunki i wymagania muszą być zgodne z w/w decyzją. Nadleśnictwo Białogard pismem z dnia 19.03.2019 r. zostało poinformowane o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Projekt decyzji o warunkach zabudowy stanowi załącznik nr 7.1 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wniesienia odwołania przez jedną ze stron postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zamawiający może odstąpić od umowy wykonania zamierzonej inwestycji. • Istniejące zagospodarowanie terenu Działka objęta inwestycją położona jest w miejscowości Słonino w części działki 142/4 kategorii użytkowania terenu - TERENY LEŚNE. Teren objęty inwestycją jest niezabudowany, pochyły, częściowo zakrzewiony, niezadrzewiony. • Warunki gruntowo-wodne Na etapie prac projektowych należy opracować dokumentację geotechniczną obejmującą teren posadowienia budynku. • Przyłącze wodociągowe i zewnętrzna instalacja wodociągowa Do zasilania leśniczówki należy wykonać przyłączenie do sieci wodociągowej zgodnie z wydanymi warunkami (załącznik nr 7.3 do SIWZ). • Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Włączenie do kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z wydanymi warunkami (załącznik nr 7.3 do SIWZ). • Przyłącze elektroenergetyczne Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z wydanymi warunkami (załącznik nr 7.2 do SIWZ). • Wjazd na działkę Wjazd i dojście na działkę 142/4 zapewniony jest w oparciu o zjazd z drogi publicznej (droga wojewódzka nr 167) - z uzgodnieniem i określeniem warunków zjazdu wystąpi wykonawca do zarządcy drogi. Wykonawca uzyska zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 167 (działka nr 514 obr. Słonino) w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 poz. 1264). 2) Charakterystyka inwestycji Przedmiotowy teren, na którym ma być budowany budynek leśniczówki dla Leśnictwa Słonino zlokalizowany jest w Słoninie na części działki ewidencyjnej 142/4. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, posiadającym 2 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczony. • Zakres zamierzenia inwestycyjnego Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres inwestycji wchodzą: - obiekty kubaturowe budynek leśniczówki, - pełne uzbrojenie terenu przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze elektroenergetyczne, - kompletne zagospodarowanie terenu, w tym m. in.: - chodniki, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place, - plac gospodarczy wraz z ogrodzeniem, - elementy małej architektury, - zjazd z drogi publicznej. • Informacje podstawowe charakteryzujące obiekt Budynek leśniczówki - parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym, w kształcie prostokąta. Dach leśniczówki - dwuspadowy o kącie nachylenia do 45° Budynek będzie pełnił funkcję: mieszkalną z pomieszczeniem gospodarczym, biurową - kancelaria leśnictwa. • Technologia budynku Budynek będzie wykonany z materiałów drewnopochodnych i tworzyw drewnianych w technologii szkieletowej prefabrykowanej w systemie zamkniętym tzn. ściany budynku zostaną przygotowane w miejscu suchym i zadaszonym, a następnie odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przewiezione i ustawione dźwigiem na wcześniej przygotowanym fundamencie. Budynek powinien być zaprojektowany ze ścianami dyfuzyjnie otwartymi i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: - wydzielania się gazów toksycznych, - obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, - niebezpiecznego promieniowania, - zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, - nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, - występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, - niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, - przedostawania się gryzoni do wnętrza, - ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. • Usytuowanie budynku Projektowany budynek leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą mają zostać usytuowane zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy (linia rozgraniczająca teren inwestycji). Budynek leśniczówki ma być zwrócony elewacją frontową w kierunku drogi wojewódzkiej nr 167. Wjazd i wejście na teren działki i do budynku mają być zlokalizowane również od strony drogi wojewódzkiej. Wszystkie obszary muszą być dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Budynek leśniczówki będzie pełnił funkcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wydzielonymi pomieszczeniami administracyjnymi dla obsady jednego leśnictwa. Na parterze budynku leśniczówki będzie zlokalizowana część biurowa składająca się z pomieszczenia kancelarii, łazienki przystosowanej dla niepełnosprawnych i poczekalni. W części mieszkalnej na parterze zlokalizowane będą: pokój dzienny z aneksem kuchennym i tarasem, pomieszczenie gospodarcze, wiatrołap, klatka schodowa, wc i część komunikacyjna. Na poddaszu budynku znajdą się trzy pokoje pełniące funkcję sypialni, łazienka, garderoba oraz część komunikacyjna. • Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Projektowany obiekt zlokalizowany w części działki nr 142/4 w Słoninie. Wjazd na działkę i wejście od drogi wojewódzkiej nr 167. Podstawowe dane techniczne zagospodarowania terenu: - powierzchnia części działki objętej inwestycją - około 6 000 m2, - powierzchnia zabudowy budynku leśniczówki - do 150,0 m2, - komunikacja pieszo - jezdna, parkingi zgodnie z warunkami zagospodarowania terenu - 60% powierzchni terenu objętego inwestycją ma pozostać biologicznie czynna. Podstawowe dane techniczne obiektu kubaturowego: Budynek leśniczówki: - Powierzchnia zabudowy:  90,38 m2 (drewno klejone Steico)  95,58 m2 (drewno lite C 24); - Powierzchnia użytkowa:  138,47 m2 (drewno klejone Steico)  141,94 m2 (drewno lite C 24); - Ilość kondygnacji - 2 - Piwnice - brak • Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji. Załączone do PFU wzorcowe koncepcje projektowe leśniczówki z kancelarią, w oparciu o dwie technologie (drewno klejone Steico, drewno lite C24) lub równoważne, wprowadzone Zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedstawia w formie graficznej i opisowej zastosowaną technologię i materiały oraz funkcję i preferowane powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń (zał. nr 7.6 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 783000,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 6.2 Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1 będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1 objęte będą wszystkie roboty obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ oraz roboty podobne do nich. 6.3 Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 6.4 Zamówienie dotyczące robót wskazanych w punkcie 6.1. zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. 6.5 Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 6.1., jest to jedynie uprawnienie do zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6.6 Zamówienia o których mowa w pkt 6.1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 10.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł – zadanie częściowe nr 1, 200 000,00 zł – zadanie częściowe nr 2 b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 400 000,00 zł – zadanie częściowe nr 1, 400 000,00 zł – zadanie częściowe nr 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej prefabrykowanej z niezbędną infrastrukturą lub roboty budowlane o podobnym charakterze przedmiotowym o wartości łącznej minimum: 580 000,00 zł brutto – zadanie częściowe nr 1, 580 000,00 zł brutto – zadanie częściowe nr 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia: ‒ co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej pełniącą funkcję głównego projektanta, ‒ co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, ‒ co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ‒ co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wymaga ponadto od wyżej wymienionych osób minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami danej specjalności, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami nie sumują się. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy wykonawca dysponował będzie osobą, która łącznie posiadać będzie uprawnienia oraz doświadczenie, o którym mowa powyżej. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne techniczne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). UWAGA! Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część musi spełnić warunek finansowy lub ekonomiczny właściwy dla sumy części (np. w przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 400 000,00 zł oraz wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 800 000,00 zł). Podobnie w przypadku warunku zdolności technicznej i zawodowej – warunek musi być spełniony dla sumy części (np. w przypadku ubiegania się o dwie części zamówienia wykonawca będzie musiał wykazać, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej prefabrykowanej z niezbędną infrastrukturą lub roboty budowlane o podobnym charakterze przedmiotowym o wartości łącznej minimum 1 160 000,00 tys. zł brutto). W zakresie dysponowania osobami warunek nie podlega sumowaniu – należy dysponować jedną osobą z danymi uprawnieniami (niezależnie czy wykonawca składa ofertę na jedną lub więcej niż jedną część zamówienia). 10.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10.2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik 6 do SIWZ. Do zobowiązania podmiotu trzeciego należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które go podpisały. a) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. b) Z treści zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: ‒ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ‒ sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, ‒ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ‒ czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów ma charakter oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej. Zgodnie z art. 78 § 1 K.C. dokument zawierający oświadczenie woli powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem. Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy załączyć do oferty w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – nie jest dopuszczalna kopia zobowiązania poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inny podmiot. d) Zobowiązanie o lakonicznej treści, powtarzające jedynie treść art. 22a ust. 2 ustawy PZP nie jest wystarczające dla uznania przez Zamawiającego, że wykonawca faktycznie będzie dysponował użyczonym potencjałem. Zobowiązanie powinno być złożone zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 10.2.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10.2.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę:  czy podmiot wspólnie z Wykonawcą spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 10.1.2. i w pkt 10.1.3,  czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Jeżeli wyżej wymienione warunki nie zostaną zachowane, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 10.1.2. i w pkt 10.1.3. 10.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 10.3.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10.1.2. i 10.1.3.b musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, zaś warunki określone w pkt 10.1.3.a musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie. 10.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 12.1.1 i 12.1.2 oraz pkt 12.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10.3.3 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wglądu do umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 10.4 Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnienia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 10, według formuły: spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. 12. 11. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 11.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców jeżeli w stosunku do nich znajdzie zastosowanie przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 24aa PZP. 11.2 Ponadto zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP wykluczy z postępowania Wykonawcę: a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
12.1.1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – aktualne na dzień składania – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 12.1.2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – aktualne na dzień składania ofert – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 12.1.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art.22 ust.1 PZP – zgodnie z pkt 10.2 SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 12.1.4 Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 12.1.5 Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 12.1.6 Dowód wniesienia wadium, 12.1.7 Wykaz osób – doświadczenie personelu kluczowego zgodnie z załącznikiem nr 5 b do SIWZ. W przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu (załącznik nr 5 b) lub w przypadku, gdy dokument ten nie będzie potwierdzał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia tego dokumentu w celu potwierdzenia wykazania warunku jednakże w takim wypadku wykonawca nie otrzyma punktów w kryterium oceny ofert dotyczącym doświadczenia personelu kluczowego. 12.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 12.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI: 12.3.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 10.1.2. SIWZ zamawiający żąda od Wykonawcy: Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. wykonawca powołujący się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia warunku finansowego zobowiązany jest przedłożyć informację, o której mowa powyżej dotyczącą tego podmiotu. 12.3.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 10.1.3. SIWZ zamawiający żąda od Wykonawcy: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 10.1.3a SIWZ i stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, są: ‒ poświadczenie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane), ‒ inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodu. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5a). 12.3.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 12.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.3.3. składa: 12.4.1 informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12.4.2 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12.4.3 jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.4.1. i 12.4.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 12.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.6 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
14.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Zadanie częściowe nr 1 – 15.000,00 zł (Słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Zadanie częściowe nr 2 – 15.000,00 zł (Słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 14.2 Wadium musi być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 14.3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ BNP Paribas 45 2030 0045 1110 0000 0049 4480, z dopiskiem w tytule przelewu „wadium –SA.270.1.03.2019.RR część zamówienia nr …..” (należy wpisać wybraną część zamówienia lub części zamówienia). 14.4 Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. 14.5 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie oryginału. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP i art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 14.6 Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. 14.7 Oferta Wykonawcy, który nie wniesienie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doświadczenie personelu kluczowego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
23.1 Wszystkie istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy. 23.2 Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. 23.3 Zamawiający zawrze Umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1 PZP. 23.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Szczegółowe warunki zmian określone zostały we wzorze umowy w § 24 ust. 1 stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 23.5 Zapisy wzoru umowy nie podlegają negocjacjom i nie mogą być samowolnie zmieniane przez Wykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie częściowe nr 2 – Budowa leśniczówki na terenie leśnictwa Modrolas - w formule zaprojektuj i wybuduj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 2 – Budowa leśniczówki na terenie leśnictwa Modrolas – w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, wytyczenie, roboty budowlane, próby eksploatacyjne, próby końcowe, uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym pozwolenie na użytkowanie, opracowanie instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do poprawnej eksploatacji leśniczówki. Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów głównych i oczekiwanych rezultatów realizacji wzorcowego projektu architektonicznego leśniczówki z kancelarią - t.j. budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wydzielonymi pomieszczeniami administracyjnymi dla obsady jednego leśnictwa poprzez, między innymi: - wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak pomiary sytuacyjno- wysokościowe i sporządzenie mapy do celów projektowych, szczegółowe opinie geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej lub geotechnicznej, projekty prac geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, ekspertyzy itp., - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, kompletnych w zakresie wszystkich branż, - opracowanie projektu technologicznego leśniczówki, - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STW i ORB), - uzyskanie pozwolenia na budowę i wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie robót, - przygotowanie placu budowy, - opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót, - wykonanie projektu organizacji robót, - wybudowanie obiektu, dostawę i montaż urządzeń i instalacji, - przeprowadzenie prób końcowych, - wykonanie niezbędnych prac i pomiarów dla korekty bądź regulacji parametrów, - dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, - opracowanie instrukcji BHP i ppoż. dla obiektu, - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego, w tym m. in. pozwolenia na użytkowanie, umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji, - przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania dla zakresu objętego kontraktem, - wszelkie inne wymagania objęte kontraktem i niezbędne dla wydania świadectwa przejęcia i świadectwa wykonania. Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wzajemne usytuowanie obiektów budowlanych wymaganych do zrealizowania w ramach niniejszego kontraktu pozostawia się Wykonawcy, który przedstawi je w formie koncepcji zagospodarowania terenu i ostatecznie, na etapie projektu budowlanego uzgodni z zamawiającym. Warunkiem uzgodnienia planu zagospodarowania będzie usytuowanie obiektów na terenie przewidywanej inwestycji w granicach działki, do której zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem. Wszelkie wyposażenie ruchome leśniczówki, takie jak: - meble ruchome i meble w zabudowie - wyposażenie technologiczne pomieszczeń żywieniowych (w tym okapy kuchenne) - sprzęt biurowy np. komputery, telefony - szafki na odzież, wieszaki i stojaki na odzież - sprzęt porządkowy np. kosze na śmieci - jak również stojaki, uchwyty, dozowniki, oraz inne elementy stanowiące wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, jeżeli z treści niniejszego PFU nie będzie wynikało inaczej, stanowi zakres Zamawiającego. 1) Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu Zamówienia: • Lokalizacja obiektu Teren przeznaczony pod realizację zadania inwestycyjnego znajduje się w Retowie. Przedmiotowy obiekt to budynek leśniczówki. Obiekt będzie zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 153/2 obręb Retowo, gmina Tychowo. • Decyzja o warunkach zabudowy Działka nr 153/2 objęta będzie decyzją o warunkach zabudowy i wydana przez Burmistrza Tychowo woj. zachodniopomorskie. Przewidywany termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przez Nadleśnictwo Białogard to trzy miesiące od złożenia wniosku (tj. od 14.02.2019 r.). Warunki i wymagania muszą być zgodne z w/w decyzją. Nadleśnictwo Białogard pismem z dnia 15.03.2019 r. zostało poinformowane o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji. Projekt decyzji o warunkach zabudowy stanowi załącznik nr 7.1 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wniesienia odwołania przez jedną ze stron postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zamawiający może odstąpić od umowy wykonania zamierzonej inwestycji. • Istniejące zagospodarowanie terenu Działka objęta inwestycją położona jest w miejscowości Retowo w części działki 153/2 kategorii użytkowania terenu - TERENY LEŚNE. Teren objęty inwestycją jest niezabudowany, zadrzewiony. • Warunki gruntowo-wodne Na etapie prac projektowych należy opracować dokumentację geotechniczną obejmującą teren posadowienia budynku. • Przyłącze wodociągowe i zewnętrzna instalacja wodociągowa Do zasilania leśniczówki należy wykonać przyłączenie do sieci wodociągowej zgodnie z wydanymi warunkami (załącznik nr 7.3 do SIWZ). • Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Włączenie do kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z wydanymi warunkami (załącznik nr 7.3 do SIWZ). • Przyłącze elektroenergetyczne Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z wydanymi warunkami (załącznik nr 7.2 do SIWZ). • Wjazd na działkę Wjazd i dojście na działkę 153/2 zapewniony jest w oparciu o zjazd z drogi publicznej (droga wojewódzka nr 167) - z uzgodnieniem i określeniem warunków zjazdu wystąpi wykonawca do zarządcy drogi. Wykonawca uzyska zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 167 (działka nr 40 obr. Retowo) w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 poz. 1264). 2) Charakterystyka inwestycji Przedmiotowy teren, na którym ma być budowany budynek leśniczówki dla Leśnictwa Modrolas zlokalizowany jest w Retowie na części działki ewidencyjnej 153/2. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, posiadającym 2 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczony. • Zakres zamierzenia inwestycyjnego Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakres inwestycji wchodzą: - obiekty kubaturowe budynek leśniczówki, - pełne uzbrojenie terenu przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze elektroenergetyczne, - kompletne zagospodarowanie terenu, w tym m. in.: - chodniki, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place, - plac gospodarczy wraz z ogrodzeniem, - elementy małej architektury, - zjazd z drogi publicznej. • Informacje podstawowe charakteryzujące obiekt Budynek leśniczówki - parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym, w kształcie prostokąta. Dach leśniczówki - dwuspadowy o kącie nachylenia do 45° Budynek będzie pełnił funkcję: mieszkalną z pomieszczeniem gospodarczym, biurową - kancelaria leśnictwa. • Technologia budynku Budynek będzie wykonany z materiałów drewnopochodnych i tworzyw drewnianych w technologii szkieletowej prefabrykowanej w systemie zamkniętym tzn. ściany budynku zostaną przygotowane w miejscu suchym i zadaszonym, a następnie odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przewiezione i ustawione dźwigiem na wcześniej przygotowanym fundamencie. Budynek powinien być zaprojektowany ze ścianami dyfuzyjnie otwartymi i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: - wydzielania się gazów toksycznych, - obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, - niebezpiecznego promieniowania, - zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, - nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, - występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, - niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, - przedostawania się gryzoni do wnętrza, - ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. • Usytuowanie budynku Projektowany budynek leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą mają zostać usytuowane zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy (linia rozgraniczająca teren inwestycji). Budynek leśniczówki ma być zwrócony elewacją frontową w kierunku drogi wojewódzkiej nr 167. Wjazd i wejście na teren działki i do budynku mają być zlokalizowane również od strony drogi wojewódzkiej. Wszystkie obszary muszą być dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Budynek leśniczówki będzie pełnił funkcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wydzielonymi pomieszczeniami administracyjnymi dla obsady jednego leśnictwa. Na parterze budynku leśniczówki będzie zlokalizowana część biurowa składająca się z pomieszczenia kancelarii, łazienki przystosowanej dla niepełnosprawnych i poczekalni. W części mieszkalnej na parterze zlokalizowane będą: pokój dzienny z aneksem kuchennym i tarasem, pomieszczenie gospodarcze, wiatrołap, klatka schodowa, wc i część komunikacyjna. Na poddaszu budynku znajdą się trzy pokoje pełniące funkcję sypialni, łazienka, garderoba oraz część komunikacyjna. • Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Projektowany obiekt zlokalizowany w części działki nr 153/2 w Retowie. Wjazd na działkę i wejście od drogi wojewódzkiej nr 167. Podstawowe dane techniczne zagospodarowania terenu: - powierzchnia części działki objętej inwestycją - około 6 000 m2, - powierzchnia zabudowy budynku leśniczówki - do 150,0 m2, - komunikacja pieszo - jezdna, parkingi zgodnie z warunkami zagospodarowania terenu - 60% powierzchni terenu objętego inwestycją ma pozostać biologicznie czynna. Podstawowe dane techniczne obiektów kubaturowych: Budynek leśniczówki: - Powierzchnia zabudowy:  90,38 m2 (drewno klejone Steico)  95,58 m2 (drewno lite C 24); - Powierzchnia użytkowa:  138,47 m2 (drewno klejone Steico)  141,94 m2 (drewno lite C 24); - Ilość kondygnacji - 2 - Piwnice - brak • Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji. Załączone do PFU wzorcowe koncepcje projektowe leśniczówki z kancelarią, w oparciu o dwie technologie (drewno klejone Steico, drewno lite C24) lub równoważne, wprowadzone Zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedstawia w formie graficznej i opisowej zastosowaną technologię i materiały oraz funkcję i preferowane powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń (zał. nr 7.6 do SIWZ). 4.2 Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. 4.3 Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia. Oferta złożona na daną cześć musi obejmować cały zakres robót przewidzianych w SIWZ dla tej części zamówienia. 4.4 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty osobno dla każdej z dwóch części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 783000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doświadczenie personelu kluczowego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie 2 klatek schodowych - Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę malowanie 2 klatek schodowych w miejscowości Pyrzyce. Jedna klatka ma 4 piętra, około 100 m2 lamperii oraz 200 m2 ścian i sufitów emulsją. Kwota, jaką mogę zaproponować za robociznę, to 10 000 zł za 1 klatkę. Materiał po mojej stronie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI