BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE JAGODNE.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE JAGODNE.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁuków
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Łuków
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538418-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538418-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Nadleśnictwo Łuków: BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE JAGODNE.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Łuków, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Ławki   56A , 21-400  Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (25) 798 22 41, e-mail jacek.barej@warszawa.lasy.gov.pl, faks +48 (25) 798 22 73.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lukow.warszawa.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lukow/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lukow/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy dostrarczyć do siedziby Zamawiającego ( osobiscie lub za pomocą operatora pocztowego)
Adres:
Nadleśnictwo Łuków, Ławki 56 A , 02 - 400 Łuków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE JAGODNE.
Numer referencyjny: S.270.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie drogi leśnej o długości 2,7 km wywozowej i pożarowej nr 13 w leśnictwie Jagodne, oddz. 95/96-138/139-178/179-207/208 (droga „Reperowana”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący, ustalony przez Zamawiającego z należytą starannością, przewidywany do wykonania zakres robót zawiera Rozdział 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 45233123-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych. Zakres ewentualnych usług i robót budowlanych zleconych w tym trybie będzie obejmował: 1. Roboty przygotowawcze. 2. Roboty ziemne. 3. Budowa przepustów. 4. Budowa nawierzchni. Zamówienie będzie mogło być zlecone dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego pod następującymi warunkami: 1) Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wyszczególnionych w pkt 6.1., 2) W przypadku powoływania się na zdolności techniczne, zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt 6.1. ppkt 1-8., 3) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, tzn. że: a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej:  jedną osobą z wykształcenie średnim lub wyższym i uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń. 4) Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 3 Wykonawca może polegać, odpowiednio na zdolności technicznej i zawodowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) Wykonawca przedstawi dokumenty najpóźniej w dzień podpisania umowy opisane w pkt 7.1-7.3, 7.5-7.5.1.9, 7.5.2.3. 6) Wykonawca zatrudni wszystkie osoby wykonujące prace związane z robotami budowlanymi na umowę o pracę (nie dotyczy kierowników budów). Wymóg ten dotyczy także podwykonawców. 7) Wykonawca dopełni formalności opisanych w pkt 19 Rozdziału 1 SIWZ. 8) Wykonawca realizował roboty objęte zamówieniem podstawowym w terminie i z najwyższą starannością, 9) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej Umowy, 10) Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia dodatkowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach: Etap 1 do dnia 30 listopada 2019 roku Zakres rzeczowy etapu 1: Wykonanie drogi o długości L=1300 m ( kilometraż od 0+000 do 1+1300) 1. Roboty przygotowawcze. 2. Roboty ziemne. 3. Budowa przepustów. 4. Budowa nawierzchni. Etap 2 do dnia 31 października 2020 roku Zakres rzeczowy etapu 2: Wykonanie drogi o długości L=1300 m ( kilometraż od 1+1300 do 2+696) 1. Roboty przygotowawcze. 2. Roboty ziemne. 3. Budowa przepustów. 4. Budowa nawierzchni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia tego warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca: 1. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 600 000,00 zł złotych, (polisa winna zawierać m.in. szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlano- montażowych), Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania opisanego powyżej warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania. 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert do udziału w postępowaniu na kwotę: 400 000,00 złotych, co potwierdza informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania opisanego powyżej warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania. Celem wykazania spełniania warunków Wykonawca może polegać, odpowiednio na zdolności technicznej i zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie spełnienia tego warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca: 6.2.1 posiada wiedzę, doświadczenie i zdolności techniczne tzn. że: 6.2.1.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonali z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę dróg, o wartości co najmniej 600 000 PLN brutto każda, Referencje na roboty budowlane, których charakter jest odmienny niż przedmiot niniejszego postępowania nie będą uwzględniane przy ocenie oferty. Z treści referencji musi wynikać informacja kiedy roboty rozpoczęto i zakończono (musi być podany przynajmniej miesiąc, rok i zakres robót budowlanych) oraz, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania opisanego powyżej warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania. Dopuszcza się wykazanie spełniania powyższych wymagań poprzez przedstawienie zrealizowanych robót budowlanych w ramach zamówień na roboty budowlane typu: „zaprojektuj i wybuduj”. 6.2.1.2 tzn. że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej następującymi maszynami, urządzeniami i pojazdami: 1) Minimum trzy samochody ciężarowe samowyładowcze o następujących parametrach: pojemność skrzyni ładunkowej co najmniej 8m3; 2) Równiarka samojezdna o następujących parametrach: moc co najmniej 74 kW; 3) Walec statyczny samojezdny o następujących parametrach: masa min. 15 ton; 4) Spycharka gąsienicowa o następujących parametrach: moc min. 74 kW; 5) Koparka o następujących parametrach: pojemność łyżki min. 0,6 m3. 6.2.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej: jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał: 7.5.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w pkt 6.1 ppkt 5) i 6) SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7.5.1.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.5.1.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.5.1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7.5.1.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 7.5.1.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7.5.1.7 oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 7.5.1.8 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 7.5.1.9 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.); 7.5.1.10 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, określonych w pkt 6.2, Zamawiający będzie żądał: 7.5.2.1. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2.1.1. – dokument: „Wykaz wykonanych robót budowlanych”, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający: podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane nazwę, rodzaj tzn. opis wykonanego zamówienia (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) i jego wartość, datę i miejsce wykonania (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale 3 SIWZ – w załączniku nr 3C). Wykonawca może w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” przedstawić roboty wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy robót do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót wskazanych w „Wykazie wykonanych robót budowlanych”, wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale 3 SIWZ – w załączniku nr 3D). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem (osobą fizyczną lub prawną). Do „Wykazu wykonanych robót budowlanych” należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty podane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – inne dokumenty; 7.5.5.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 6.2.1.2. – „Wykaz potencjału technicznego”, zawierający: wykaz urządzeń technicznych (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) oraz informację o podstawie dysponowania tymi zasobami (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ – w załączniku nr 3I do Oświadczenia). Wykonawca może w „Wykazie potencjału technicznego” przedstawić narzędzia, maszyny i urządzenia, którymi dysponują inne podmioty, na których potencjale technicznym polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie podmiotu dysponującego potencjałem technicznym do udostępnienia swojego potencjału technicznego wskazanego w „Wykazie potencjału technicznego”, wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ – w załączniku nr 3I1 do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem. 7.5.2.2 Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2.2. – dokument: „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale 3 SIWZ – w załączniku nr 3E), zawierający: imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer, datę wydania i podstawę prawną wydania uprawnień, informacje na temat posiadanych przez te osoby kwalifikacji zawodowych i wykształcenia i doświadczenia i zakresu wykonywanych czynności (sporządzonym w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca może w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia” przedstawić osoby, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania wykonawców dysponujących osobami wskazanymi w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia”, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale 3 SIWZ – w załączniku nr 3F). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem (osobą fizyczną lub prawną). 7.5.2.3. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. 6.2.3.1. – opłaconą polisę na wskazaną w pkt 6.2.3.1. sumę gwarancyjną określoną w pkt (polisę wraz ze stosownym dokumentem np. dowód wpłaty, transakcja bankowa, potwierdzające zapłatę składki), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą przez zamawiającego sumę gwarancyjną przedstawioną w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku). 7.5.2.4. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2.3.2. – Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert (przedstawioną w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku). Wykonawca może przedstawić dokumenty podmiotów, na których zdolnościach finansowych polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku, polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania swoich zasobów w zakresie zdolności finansowej do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale 3 SIWZ – w załączniku nr 3 H do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem. Do takiego zobowiązania (lub innych dokumentów złożonych celem udowodnienia powyższych okoliczności) Wykonawca winien dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podmiotów, na których zdolnościach finansowych polega, potwierdzającą spełnianie odnośnego warunku. 7.5.2.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których mowa w 7.5.2.3.-7.5.2.4., może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej. 7.6. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczane w następujący sposób: wartość zrealizowanych robót budowlanych – wg średniego kursu NBP z dnia podanego jako termin wykonania zamówienia. 7.7. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7.8. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem potwierdzającym powyższe może być w szczególności zobowiązanie do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót budowlanych wskazanych w „Wykazie wykonanych robót budowlanych”, oraz/lub zobowiązanie do udostępnienia osoby skierowanej do realizacji zamówienia wykazanej w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia”, zawierające informacje wymagane powyżej w ppkt 1-4. 7.9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.2., polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w sposób opisany w pkt 6.3., Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wyszczególnionych w pkt 7.5.1.1 do 7.5.1.9. 7.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 7.5.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 2) w pkt 7.5.1.2 do 7.5.1.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.10 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument , o którym mowa w pkt 7.10 ppkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.10., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7.11. stosuje się odpowiednio. 7.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt 7.10 i 7.12, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.14 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.5.1.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.10 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 7.11 zdanie pierwsze stosuje się. 7.15 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, opisanego w pkt 7.14, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w pkt 7.5.1.1. do 7.5.1.10, uwzględniające postanowienia pkt 7.10 do 7.14, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt 7.5.2.1. - 7.5.2.4. – powinny być przedłożone odpowiednio przez tego lub tych spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie odnośnych warunków lub przez te podmioty, na zasobach których polegają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie potwierdzając spełnianie odnośnych warunków. 7.17. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1, 7.5.2 i 7.10 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7.18 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7.5.1, 7.5.2 i 7.10, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. 7.19 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub przesłanek określonych w pkt 6.1 ppkt 1) do 8), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowienie zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie: 1) „Oferta”, sporządzona zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale 4 SIWZ, 2) „Zestawienie wartości kosztorysowych”, sporządzone zgodnie z treścią formularza znajdującego się w Załączniku nr 4A do Oferty. 8.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 8.2.1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 niniejszej instrukcji dla Wykonawców. 8.2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 8.2.3. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 8.2.2., udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 8.2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: 1) jakiego postępowania dotyczy, 2) jakie podmioty występują wspólnie, 3) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 4) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 5) na jaki okres jest udzielone. 8.2.5 Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 8.3. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. będzie składał pełnomocnik. 8.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 8.2.2.÷8.2.4. Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp. 8.5. Forma składanych dokumentów. 8.5.1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 8.5.2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby ją składającej (dokument obejmujący treść oświadczenia stanowiącego treść oferty powinien być podpisany własnoręcznie przez osoby uprawnione). 8.5.3. Oferta oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 8.5.4. Wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny być odpowiednio podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty lub w treści pozostałych dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1 Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 32 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 10.3 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PEKAO SA na numer konta 70 1240 2698 1111 0010 4520 7144 UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z z 2018r., poz. 2187 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do godz. 10:15 w dniu 07.05.2019 r. 10.4 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 10.5 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie. 10.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.7. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty w osobnej wewnętrznej kopercie lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. 10.8. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Jagodne". 10.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 10.2., odrzucona. 10.10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt 10.13. 10.11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.13. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.10., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.16. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 25,00
Skrócenie terminu wykonania 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy lub wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami stanu wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej oraz w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych – o czas dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych i/lub niezbędny do usunięcia tych elementów; w przypadkach tych dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z realizacji zmian projektowych i/lub koszty usuwanie elementów infrastruktury w sposób umożliwiający kontynuowania robót, 2) konieczności zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, długotrwałe (trwające co najmniej 5 kolejnych dni) intensywne (w ilości co najmniej 5 mm na powierzchnię 1 metra kwadratowego terenu ) opady, deszczu, śniegu lub gradu, wystąpienie przez co najmniej 15 kolejnych dni temperatur poniżej 0° C, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takich jak: siła wyższa, kolizje transportowe lub komunikacyjne itp. – powodujące zniszczenia lub uszkodzenia wymagające naprawy, a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania, takich jak: głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków itp.; c) brakiem wydania w terminie przewidzianym przepisami przez organy administracji decyzji niezbędnych dla prowadzenia prac, w tym nieuzyskaniem przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę w terminie do 31 maja 2019r. lub wstrzymaniem robót przez właściwe organy, d) przedłużeniem się procedury udzielenia zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie o liczbę dni, których prace nie mogły być realizowane z powodu wystąpienia opisanych warunków; 3) konieczności zmiany wynagrodzenia umownego w wyniku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; 4) jeżeli w toku realizacji Umowy wystąpi konieczność wykonania świadczeń dodatkowych lub robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym przez dotychczasowego Wykonawcę przy łącznym spełnieniu warunków za art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 5) zmianą sposobu wypłaty wynagrodzenia, w tym wprowadzenia płatności częściowych w przypadku przerwania prac lub zmiany terminu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 6) konieczność zmiany wynagrodzenia umownego, na zasadach określonych w § 19; 7) możliwa jest uzasadniona zmiana kierownika budowy lub robót jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianą a kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ; 8) możliwa jest zmiana podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy i po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 9) możliwa jest rezygnacja z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 10) możliwe jest powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, przy czym w takim wypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 10 do 12 umowy. 11) możliwa jest zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, pod warunkiem, że nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Pzp. 8. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika robót, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 9. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 10. Zmiana terminu wykonania umowy, uzasadniona okolicznościami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wymaga przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. § 19 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w o którym mowa § 6 ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 -4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom uczestniczącym w wykonaniu przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do PKK, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 9. W terminie do dwóch tygodni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku postanowienia ust. 7,8 i 11 stosuje się odpowiednio. 11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji fotowoltaicznej - Marianka
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI