Budowa drogi leśnej nr DR/36/1 w leśnictwie Górny Staw od km 0+000 do km 0+231,1

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa drogi leśnej nr DR/36/1 w leśnictwie Górny Staw od km 0+000 do km 0+231,18
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKońskie
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517628-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517628-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz: Budowa drogi leśnej nr DR/36/1 w leśnictwie Górny Staw od km 0+000 do km 0+231,18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz, krajowy numer identyfikacyjny 67008053700000, ul. Barycz  , 26200   Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 375-38-50, e-mail nadlesnictwo.barycz@radom.lasy.gov.pl, faks 0-41 375-39-10.
Adres strony internetowej (URL): http://www.barycz.radom.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo Państwowe
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_barycz/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_barycz/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (papierowej). Zgodnie z art. 10c ust. 2 Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
Adres:
Nadleśnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Końskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi leśnej nr DR/36/1 w leśnictwie Górny Staw od km 0+000 do km 0+231,18
Numer referencyjny: SK.270.2.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową odcinka drogi leśnej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Górny Staw od km 0+000 do km 0+231,18 w ciągu drogi leśnej o numerze DR/14/3, na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Nadleśnictwa Barycz. Dokładną lokalizację drogi, jej parametry oraz zakres czynności budowlanych do wykonania określa dokumentacja projektowa, która zawiera: a/ projekt budowlany i wykonawczy; b/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; c/ przedmiar robót; stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233123-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i swoim zakresem mogą obejmować budowę jednego lub kilku odcinków drogi o numerze DR/36/1 na terenie Nadleśnictwa Barycz leśnictwa Górny Staw.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
100

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z robotami po stronie Wykonawcy Robót, łącznie z branżowymi próbami i odbiorami technicznymi i technologicznymi. 2. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę ofertową zamówienia. 3. Obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie wykonawcy. W terminie zakończenia zamówienia wymagane jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu, w tym elementów ulegających zakryciu oraz uzyskanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu po 1 egz. oryginalnych map z inwentaryzacją powykonawczą, po ich przyjęciu do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia po stronie Wykonawcy. W zakresie składanej oferty należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu. 5. Przemieszczenie ziemi zgodnie z postanowieniami w dokumentacji projektowej. Zamawiający zrzeka się na rzecz wykonawcy praw do ziemi wykopanej i odspojonej (nieprzydatnej do budowy) w trakcie wykonania przedmiotowego zamówienia. 6. Należy udzielić minimum 60 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, w tym wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru oraz rękojmi za wady na okres minimum równy udzielonej gwarancji. 7. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przed wbudowaniem materiału. Podczas realizacji robót Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane i dokumenty ich dotyczące, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub wykonawcę i podwykonawcę łącznie, na podstawie umowy o pracę wraz z objęciem ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, minimum 3 osób (Obowiązek Zatrudnienia) wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na: - pracach ręcznych ogólnobudowlanych i pomocniczych; - obsłudze pojazdów, maszyn i urządzeń (kierowca, operator), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby w/w zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (lub podwykonawca) zobowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 12. W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez podanie nazwy własnej, wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wskazania te nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego założonego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach będących załącznikiem do tej SIWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca dobierając inne materiały, urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie obiektu, a także poniesie koszty ewentualnych zmian, będących wynikiem zastosowania rozwiązań równoważnych, w dokumentacji projektowej oraz uzyskania nowych pozwoleń, uzgodnień i opracowań. Czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian nie może mieć wpływu na termin wykonania całości przedmiotu zamówienia. 13. Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania oraz wszelkie odpady Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 14. W związku z wymaganiami systemów certyfikacji gospodarki leśnej FSC i PEFC oraz Ustawą Prawo Ochrony Środowiska: - Wykonawca zobowiązany jest do używania zestawów absorpcyjnych podczas awarii urządzeń mechanicznych (sorbentów lub mat absorpcyjnych). - Wykonawca zapewni wyposażenie pojazdów mechanicznych i maszyn w absorbenty oleju. - Wykonawca zapewni prawidłową utylizację odpadów niebezpiecznych (wykorzystanych sorbentów, olejów itp.), oddając je do firm prowadzących tego typu działalność. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przekazanych odpadów niebezpiecznych w postaci „Karty przekazania odpadów”. - Realizacja zamówienia nie może powodować uszkodzeń obiektów chronionych ze względów przyrodniczych i hodowlanych oraz powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 15. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia wraz z wykazem podstawowych materiałów zastosowanych do realizacji zadania. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót winien uwzględniać termin realizacji zamówienia oraz zawierać: - okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, - kolejność wykonywania oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia głównych etapów lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą), - kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, do których wykonania wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 2 dni roboczych od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót. 16. Górną warstwę nawierzchni tłuczniowej (frakcja 4-31,5) Wykonawca wykona przy użyciu rozściełacza mechanicznego. 17. W związku z tym, że dojazd do terenu budowy możliwy jest wyłącznie lokalną drogą gruntową (ok. 200 mb), Wykonawca winien uwzględnić w składanej ofercie konieczność poniesienia kosztów utrzymania przejezdności w/w dojazdu w trakcie prowadzenia robót oraz przywrócenia drogi dojazdowej do stanu pierwotnego po ich zakończeniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w szczególności, że wykonał zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i zakresie, jakie obejmuje niniejsze zamówienie, tzn. remont drogi, budowa drogi lub przebudowa drogi, o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł brutto każda; - Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym rozściełaczem mechanicznym przystosowanym do rozkładania kruszywa; - Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie dla zakresu zamówienia, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykaz podstawowego potencjału technicznego, jakim dysponuje Wykonawca, niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik nr 7a do SIWZ). 4) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.barycz.radom.lasy.gov.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie pisemnej (oryginał) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 5 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. o/Końskie, nr rachunku: 70 1020 2629 0000 9602 0126 5032, z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na zadanie „Budowa drogi leśnej nr DR/36/1 w leśnictwie Górny Staw od km 0+000 do km 0+231,18” znak: SK.270.2.1.2018. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód przelewu zaleca się załączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 6). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20,00
zwiększenie poziomu kar umownych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w dziale 17 SIWZ oraz w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do PZP. 2. Oferty wspólne: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 3) Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1-2 i 8 ustawy Pzp. 3. W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) wedle średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: a) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie dopuszczonej zapisami ustawy Pzp; b) złożyć kopię umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców. c) złożyć kopię umowy spółki cywilnej, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną d) złożyć kopie dokumentów poświadczających posiadanie przez osoby biorące udział w realizacji zamówienia, wskazane w wykazie osób, niezbędnych uprawnień; e) złożyć oświadczenie o zatrudnieniu osób, zgodnie z wymaganiami SIWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; f) przedłożyć do wglądu umowy o pracę osób, których dotyczy w/w oświadczenie wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony; g) przedłożyć do wglądu dowody potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, dokonane w stosunku do osób, do których odnosi się w/w oświadczenie dotyczące zatrudnienia. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane, jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace termomodernizacyjne - Bliżyn
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą warstwy materiału termoizolacyjnego, modernizację przegrody dachowej, wymianę okien i drzwi w budynku na okna i drzwi o niższym współczynniku U, modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż wysokowydajnych grzejników, zaworów termostatycznych wraz z montażem pieca na pelet. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa chodników na terenie Gminy Płośnica
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Końskie: Przebudowa osady leśniczówki leśnictwa Stoki
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa chodników na terenie Gminy Płośnica