Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMińsk Mazowiecki
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Miński
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587158-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587158-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Powiat Miński: Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Miński, krajowy numer identyfikacyjny 71158178800000, ul. Ul. Tadeusza Kościuszki  3 , 05300   Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 759 87 00, e-mail zamowienia@powiatminski.pl, faks 25 759 87 02.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatminski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatminski.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatminski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatminski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wymagana jest forma pisemna
Adres:
ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej
Numer referencyjny: I.272.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa Domu Dziecka na działce położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 865/21 wraz z zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja projektowa, ujęta w załącznikach do SIWZ: a) Projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę; b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR); c) Przedmiar robót; Przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. 2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w załączonej dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych), z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia i nie przyczynią się do zwiększenia parametrów inwestycji. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek: • zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń: nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; ; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. • Ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy błędu Zamawiającego (np. w dokumentacji projektowej) niemożliwego do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty. 3) Roboty wykonane w ramach niniejszego zamówienia będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych, w których określona zostanie rzeczywista ilość jednostek miar wykonanych robót budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto. Przedmiotowe kosztorysy będą stanowiły podstawę do dokonania rozliczenia za roboty wykonane i odebrane. Sposób rozliczenia wykonanych robót określa projekt umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). 4) Stosowanie do art. 29 ust. 3a PZP Wykonawca lub zaangażowani przez niego podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę: co najmniej cztery osoby, które będą wykonywały, wyszczególnione w dokumentacji projektowej, roboty budowlane obejmujące: 1) roboty w zakresie budowy Domu Dziecka, 2) roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 5) Pracownicy, o których mowa w pkt 4 winni być zatrudnieni na umowę o pracę w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, co najmniej przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt 4. 6) W okresie obowiązywania umowy, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, w którym potwierdzi, że czynności wskazane w pkt 4 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7) Niedopełnienie obowiązku wskazanego w pkt 4 oraz każdorazowe nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 8) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach zawierających opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) – oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Rozwiązania równoważne powinny spełniać wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają te wymagania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45200000-9
45261000-4
45410000-4
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45420000-7
45430000-0
45331100-7
45440000-3
45443000-4
45400000-1
45111291-4
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Ich zakres może obejmować w szczególności jeden lub kilka rodzajów robót wymienionych poniżej, jak również ich pełen zakres: - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, - betonowanie konstrukcji, roboty murowe, - wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych, - tynkowanie, - kładzenie i wykładanie podło i ścian, - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - malowanie budynku - roboty w zakresie zagospodarowania terenu, - roboty instalacyjne elektryczne, - instalowanie centralnego ogrzewania, - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, - roboty związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej Łączna wartość takich robót nie przekroczy 60 000,00 zł netto
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w przedmiotowym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną (tj. robotę w ramach jednej umowy) polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku, przy czym wartość przedmiotowej roboty winna wynosić min. 250 000 zł., Wykonawca winien dowieść, iż przedmiotowa robota została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem zapisów ust 2 - oryginał odpisu lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Dodatkowa informacja odnośnie wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów: 1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. W sytuacji takiej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 4) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust 1 składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji i nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów ust 2. b) Składa pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia że Wykonawca spełnia określony przez Zamawiającego warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby złożył: a) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót budowlanych, obejmujący co najmniej: jedną robotę (tj. robotę w ramach jednej umowy) polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości minimum 250 000 zł., Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W wykazie należy podać wszystkie wymagane dane. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody określające, że ujęte w nim roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności potwierdzające, że zrealizowane zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wykaz podpisany przez Wykonawcę, dowody poświadczające należyte wykonanie robót poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Objaśnienie: Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli roboty ujęte w wykazie obejmowały szerszy zakres prac aniżeli opisany w warunku, wymaga się, aby Wykonawca podał dokładną informację o przedmiotowych robotach i wyszczególnił jaką wartość stanowiły roboty, którymi potwierdza spełnianie opisanego wyżej warunku. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Wykaz należy sporządzić według wzoru określonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego winni złożyć ofertę zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przedmiotowy dokument winien być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp oraz z powodów określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełniać łącznie (zgodnie z zapisami pkt 5). 3) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Każdy z Wykonawców winien spełniać wymogi formalne określone w ust. III.3, III.4 niniejszego niniejszego ogłoszenia. 5) Wymogi formalne opisane w III.5 zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie. W odniesieniu do wymogu opisanego w lit. a) - wymóg dot. doświadczenia - oznacza to, że: przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi spełniać warunek polegający na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej (roboty zrealizowanej w ramach jednej umowy) opisanej w tym punkcie. Odnośnie lit b)- łącznie muszą dysponować osobami posiadającymi wymagane kompetencje i uprawnienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach a) w pieniądzu na konto zamawiającego prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 6 – nr 92 9226 0005 0001 4020 2000 0020, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu - przelew musi być dokonany przez wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Dokument taki winien zawierać następujące informacje: 1) nazwę i adres beneficjenta, 2) nazwę i adres wykonawcy zadania, 3) nazwę i adres gwaranta, 4) nazwę zadania, 5) kwotę wadium, 6) okres ważności dokumentu, 7) opis zdarzeń, których zaistnienie spowoduje zatrzymanie wadium. Opis ten winien uwzględniać zapisy art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Fakultatywnie dokument ten może zawierać numer prowadzonego postępowania. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę lub najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zalecenia dla Wykonawców wnoszących wadium w innej formie niż pieniądz: dokument wadium należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. Zaleca się, aby oryginał dokumentu wadium nie był trwale spięty z ofertą, co umożliwi jego zwrot w okolicznościach wskazanych w ustawie. Z ofertą można spiąć natomiast załączoną dodatkowo kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wzór umowy określa załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do umowy w sytuacjach wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 2) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa. 3) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 4) Nastąpi zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 5) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 6) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia robót z uwagi na np.: a) panujące warunki atmosferyczne, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) odmowę wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w tym również istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. e) w następstwie wstrzymania robót przez Zamawiającego, f) z uwagi na udzielenie zamówień, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 2, 3 i pkt 6 ustawy Pzp, 7) Nastąpi konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku w/w zmian, wynagrodzenie umowne netto za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek od towarów i usług w zmienionej wysokości. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym zakresie obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług. 8) Nastąpi konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany przepisów w zakresie: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2. ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 9) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8) może nastąpić wówczas, gdy Wykonawca w terminie 14 dni od daty wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wskazanym odpowiednio lit a i lit. b wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem zawierającym co najmniej: szczegółową kalkulację, w której wykaże realny wpływ przedmiotowych zmian na koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. Z przedstawionej kalkulacji musi wynikać, że: - wzrost wynagrodzenia nie przyczyni się do bezpodstawnego wzbogacenia Wykonawcy i nie jest podyktowany przerzuceniem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Zamawiającego, - wzrost kosztów Wykonawcy spowodowany zaistnieniem okoliczności wymienionych odpowiednio w lit. a. i lit. b. został równomiernie rozłożony na wszystkich kontrahentów Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 30 – dniowy termin na akceptację ww. wniosku, Wykonawcy lub żądanie od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zmiana cen będzie obowiązywała od dnia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmiany, o których mowa odpowiednio w lit. a. i lit. b. W przypadku odmowy uznania wniosku wykonawcy usługi świadczone będą na dotychczasowych warunkach. 10) Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 11) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań na warunkach i z zachowaniem terminów określonych w umowie. Mogą być one w szczególności spowodowane wystąpieniem zdarzenia losowego lub być wywołane przez warunki atmosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności. W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowych warunków w oraz nowego terminu realizacji umowy poprzez zmianę terminu określonego w §4 ust 1 pkt 2 projektu umowy. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont kuchni 4m2. Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania16-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Zlecę remont kuchni 4m2 ; - zbić płytki i terakotę, - zburzyć jedną ścianę o szer. 1,3 m, - położyć nową terakotę, - wyrównać ściany i sufit, - pomalować całość, - zrobić dwa punkty elektryczne + dodatkowy bezpiecznik, światło centralne, - korekta rur gazowych z nowy zaworem. Termin wykonania do uzgodnienia. Proszę o wycenę robocizny. Materiały będą zakupione po wspólnym uzgodnieniu. Proszę o kontakt na e-mail'a lub tel. Marek
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI