„Budowa ciągu spacerowego” w ramach zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa ciągu spacerowego” w ramach zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoHoryniec-Zdrój
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Horyniec-Zdrój
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-11
 • Numer ogłoszenia502605-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502605-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Gmina Horyniec-Zdrój: „Budowa ciągu spacerowego” w ramach zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 projekt nr RPPK.06.01.00-18-0009/17-00 pn.: Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Horyniec-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 65090067700000, ul. Al. Przyjaźni  5 , 37620   Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 313 455, e-mail ug@horyniec-zdroj.pl, faks 166 313 455.
Adres strony internetowej (URL): www.horyniec-zdroj.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.horyniec-zdroj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.horyniec-zdroj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju, Aleja Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa ciągu spacerowego” w ramach zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”
Numer referencyjny: ZP.271.01.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I Budowa ciągu spacerowego. Stan istniejący: Ciąg pieszy turystyczno – spacerowy projektuje się na działkach o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7 z włączeniem do działki o nr ewid. 474/1 (droga powiatowa). Projektuje się n.w. elementy ciągu pieszego: 1. Odcinka drogi wewnętrznej i chodnika z kostki brukowej oraz parkingu z płyt ażurowych przy drodze wewnętrznej, chodnika z kostki brukowej przy drodze wewnętrznej o powierzchni F=1.228,64 m2 2. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej oraz ścieku przy ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej i chodniku. Powierzchnia zabudowy F=2.144,68m2 3. Ciągu pieszego t1urystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej i płyt granitowych ze ściekiem. Powierzchnia zabudowy: F=8562,97 m2 4. Utwardzenia części działki z kostki granitowej: Powierzchnia F=2115,80 m2 5. Kontener sanitarny. Powierzchnia zabudowy: F=15,00 m2 6. Tężnie solankowe 2 szt z terenem utwardzonym przy tężniach.: Powierzchnia zabudowy fundamentów F= 52,80 m2 7. Altany parkowe – szt.2 - pow zabudowy – 19,20 m2 8. Wiaty wypoczynkowe – szt.2 - pow zabudowy – 24,00 m2 9. Utwardzenie terenu – dojścia do altan i wiat - pow zabudowy – 160,28 m2 10. Poidełka wody mineralnej siarczkowej – 2 szt 11. Przyłącz wody mineralnej siarczkowej zasilający projektowane poidełka wody P1 i P2 z rur PEØ40x2,4; długość L=399,40 m. 12. Przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody mineralne siarczkowe z przelewu projektowanych poidełek wody P1 i P2 z rur PVCØ160x4,0; długość L=4,70 m i L=4,40 m. 13. Zbiorniki bezodpływowe PE o pojemności V=2,0 m3 14. Studzienki betonowe Ø1000 z zaworami spustowymi – 2 szt. 15. Część mokrej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F=64,00 m2 16. Włazy do podziemnej części technicznej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F= 1,80 m2 17. Mur wykonany z kamienia pod tablice informacyjne na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej 6 szt. Powierzchnia zabudowy: F= 5,40 m2 Elementy małej architektury na terenie zielonym: 1) Powierzchnia zabudowy sofami pojedynczymi gabionowymi 55 szt.: F= 85,25m2 2) Powierzchnia zabudowy pod kwietniki 4-kątne gabionowe 2 szt. + 1szt ławka gabionowa - 6 szt.: F= 12,60 m2 Elementy uzbrojenia terenu na terenie zielonym:  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej Ø425 – szt. 30  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej odwodnienia ciągu pieszego Ø425 – szt. 29 Właz żeliwny Ø600 do studzienki wodomierzowej szt. 2 Hydranty 6 szt. i skrzynki żeliwne zasuw Obiekty budowlane zlokalizowane na utwardzonej części działki: 1) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej 425 – szt. 25 2) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej z rurą wznośną PVC Ø425 – szt, 28; F=7,00m2 3) Właz Ø600 zbiorników solanki – szt. 2 4) Właz studzienki technicznej przy tężniach solnych: F=0,40m2 Elementy małej architektury projektowane na ciągu pieszym, utwardzeniu części działki kostką granitową i chodniku z kostki brukowej i granitowej a) kwietnik 12-kątny gabionowy – 1 szt. b) ławka gabionowa wokół kwietnika – 1 szt. c) sofa pojedyncza gabionowa – 55 szt. d) kwietnik 4-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 6 szt. e) kwietnik 6-kątny gabionowy 3 szt + 2 szt ławki gabionowe – 6 szt. f) kwietnik 6-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 3 szt. g) ławka miejska bez oparcia 170-190x40-45x40-44 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana – 51 szt. h) ławka wiedeńska ogrodowa 170-190x38-42x72-76 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana – 18 szt. i) kosz -konstrukcja 36-40x36-40x68-72 cm o konstrukcji metalowo- drewnianej – 73szt. j) donica – 118-122x48-52x35-37 cm o konstrukcji z drewna – 39 szt. Urządzenia siłowni plenerowej na utwardzonej części działki z kostki granitowej biegacz z pylonem 2-stanowiskowy ławka pozioma z pylonem 1-stanowiskowa duże koło obrotowe z pylonem 1-stanowiskowe wyciskanie w pozycji siedzącej z pylonem 1-stanowiskowe orbitek z pylonem 1-stanowiskowy expander z pylonem 1-stanowiskowy Przyłącza Wodociąg Likwidacja odcinka wodociągu wo110-długość L=58,00 m proj. PEØ110; długość L=56,80 m proj. PEØ90; długość L=574,50 m proj. PEØ40; długość L=197,10 m proj. PEØ32; długość L=20,30 m Razem L= 848,70m Kanalizacja sanitarna 1. proj. PVCØ200; długość L=819,50 m • proj. PVCØ160; długość L=35,70 m Razem L=855,20m Kanalizacja odwodnienia ciągu pieszego  proj. PVCØ400; długość L=417,80 m  proj. PVCØ315; długość L=379,70 m  proj. PVCØ250; długość L=116,70 m  proj. PVCØ160; długość L=83,30 m Razem L= 997,50 m Przyłącza wodociągowy PEØ32x2,0; L=64,20 m Przyłącz kanalizacji sanitarnej PVCØ160x4,0; L=23,60 m Bilans działek Ciąg pieszy turystyczno - spacerowy Działka nr ewid.: 218/16, powierzchnia: F= 3569 m2, Działka nr ewid.: 226/48, powierzchnia: F=30858 m2 Działka nr ewid.: 226/5, powierzchnia: F=3364 m2 Działka nr ewid.: 226/7, powierzchnia: F=3225 m2 Łącznie powierzchnia działek: F= 41.016,00 m2 4. Wymagania dotyczące osób trzecich Sposób zagospodarowania działek nie naruszy interesów osób trzecich. Nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności. Inwestycja ta nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby. 5. Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1 nie są położone na terenie górniczym. 6. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Teren, na którym projektowane są w.w. obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są położone w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB060012 Roztocze, Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym i w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Część II Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego 1. NAZWY I KODY STOSOWANE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ - CPV: 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1. Opis zadania. Zadanie obejmuje przyłącz energetyczny policznikowy, oświetlenie terenu, zasilanie infrastruktury ciągu pieszego w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju. Przyłączenie projektowanego ciągu spacerowego do wspólnej sieci energetycznej należy wykonać na podstawie warunków przyłączenia nr 04501/RE02/2016 z dnia 07.09.2016 r. wydanych przez RE Tomaszów Lubelski. Przyłącz energetyczny policznikowy należy wykonać kablem YAKY – 4x70mm2 wyprowadzonym od złącza ZK-2+1P usytuowanego na działce o r ewid. 226/7 przy granicy z działką nr ewid. 226/6 do tablicy TB-P. Oświetlenie ciągu pieszego projektuje się na bazie słupów i elementów oświetleniowych. Długość kabli oświetleniowych znajduje się w schemacie instalacji elektrycznej. Po zamontowaniu fundamentów pod słupy należy ułożyć linie kablową YKY-5x16mm2. W wykopie kablowym należy ułożyć bednarkę FeZn 25x3mm/uziemiający punkt PE zacisków odpowiednich słupów. Oprawy należy zasilić z tablicy TB-P kablem YKY-5x6mm2 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zgodnie z warunkami przyłączenia przyjęto szybkie wyłączenie w układzie TN-C. Zasilanie oświetlenia elementów infrastruktury i kontenera sanitarnego Zasilanie projektuje się za pomocą n.w. kabli: - YAKY 4x70 mm2; L= 385/388 m – YKY 5x6 mm2; L= 443/544 m – YKY 5x16 mm2; L= 2.798/3.073 m – YKY 3x2,5 mm2; L= 140/144,5 m Oświetlenie terenu realizowane będzie za pomocą: - lamp oświetleniowych typu parkowego 69 szt – lamp oświetleniowych na słupach niskich 30 szt

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233222-1
45212140-9
45330000-9
45233161-5
45316110-9
45316100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-06

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej: Część 1 – Budowa ciągu spacerowego Suma gwarancyjna – 5 000 000,00 zł Część 2 – Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego Suma gwarancyjna – 400 000,00 zł Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wymagana wartość ubezpieczenia musi odpowiadać sumie wartości ubezpieczenia wymaganej dla tych części.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a. Część 1 – Budowa ciągu spacerowego : Kierownik budowy posiadający uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w branży Instalacyjnej w zakresie prac wodociągowych i kanalizacji, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej b. Część 2 – Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego: Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: Część 1 – Budowa ciągu spacerowego: Roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie w zakres których wchodziły w szczególności roboty polegające na: - układaniu kostki brukowej lub granitowej oraz płyt granitowych - budowie/przebudowie/rozbudowie obiektów małej architektury - budowie/przebudowie/rozbudowie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Część 2 - Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego: Roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie w zakres których wchodziły w szczególności roboty polegające na: budowie/przebudowie/rozbudowie oświetlenia ulicznego lub parkowego o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: • dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może żądać dostarczenia następujących dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenia Wykonawcy: a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Kosztorys ofertowy. Obligatoryjnym elementem oferty jest szczegółowy Kosztorys ofertowy - jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym zamawiającemu zweryfikowanie czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony. Ponadto opisany w kosztorysie sposób i zakres wyceny poszczególnych prac pozwoli zamawiającemu wstępnie ocenić ofertę także pod kątem ewentualnego wystąpienia ceny rażąco niskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część 1 – Budowa ciągu pieszego – 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Część 2 - Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres określony w ofercie, jednakże nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 2. Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 3. Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 4. Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy: Urząd Gminy Horyniec-Zdrój Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Horyńcu Nr 32 9101 1039 2002 2500 1195 0003 Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu przekazane zostanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 7. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej przedstawionym zakresie: 1. Zmiany terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót, 2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, 3) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów. 2. W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany w zakresie materiałów , parametrów technicznych, technologii wykonania , sposobu i zakresu wykonania umowy w przypadku: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wykazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu, 3)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) konieczność dostosowania wykonywanych prac do wymogów Konserwatora Zabytków dotyczy części III, 4) wystąpienia warunków terenu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu w szczególności na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji, z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. 4. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia żądanej zmiany. 6. Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 8. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 142 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa ciągu spacerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Stan istniejący: Ciąg pieszy turystyczno – spacerowy projektuje się na działkach o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7 z włączeniem do działki o nr ewid. 474/1 (droga powiatowa). Projektuje się n.w. elementy ciągu pieszego: 1. Odcinka drogi wewnętrznej i chodnika z kostki brukowej oraz parkingu z płyt ażurowych przy drodze wewnętrznej, chodnika z kostki brukowej przy drodze wewnętrznej o powierzchni F=1.228,64 m2 2. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej oraz ścieku przy ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej i chodniku. Powierzchnia zabudowy F=2.144,68m2 3. Ciągu pieszego t1urystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej i płyt granitowych ze ściekiem. Powierzchnia zabudowy: F=8562,97 m2 4. Utwardzenia części działki z kostki granitowej: Powierzchnia F=2115,80 m2 5. Kontener sanitarny. Powierzchnia zabudowy: F=15,00 m2 6. Tężnie solankowe 2 szt z terenem utwardzonym przy tężniach.: Powierzchnia zabudowy fundamentów F= 52,80 m2 7. Altany parkowe – szt.2 - pow zabudowy – 19,20 m2 8. Wiaty wypoczynkowe – szt.2 - pow zabudowy – 24,00 m2 9. Utwardzenie terenu – dojścia do altan i wiat - pow zabudowy – 160,28 m2 10. Poidełka wody mineralnej siarczkowej – 2 szt 11. Przyłącz wody mineralnej siarczkowej zasilający projektowane poidełka wody P1 i P2 z rur PEØ40x2,4; długość L=399,40 m. 12. Przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody mineralne siarczkowe z przelewu projektowanych poidełek wody P1 i P2 z rur PVCØ160x4,0; długość L=4,70 m i L=4,40 m. 13. Zbiorniki bezodpływowe PE o pojemności V=2,0 m3 14. Studzienki betonowe Ø1000 z zaworami spustowymi – 2 szt. 15. Część mokrej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F=64,00 m2 16. Włazy do podziemnej części technicznej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F= 1,80 m2 17. Mur wykonany z kamienia pod tablice informacyjne na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej 6 szt. Powierzchnia zabudowy: F= 5,40 m2 Elementy małej architektury na terenie zielonym: 1) Powierzchnia zabudowy sofami pojedynczymi gabionowymi 55 szt.: F= 85,25m2 2) Powierzchnia zabudowy pod kwietniki 4-kątne gabionowe 2 szt. + 1szt ławka gabionowa - 6 szt.: F= 12,60 m2 Elementy uzbrojenia terenu na terenie zielonym:  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej Ø425 – szt. 30  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej odwodnienia ciągu pieszego Ø425 – szt. 29 Właz żeliwny Ø600 do studzienki wodomierzowej szt. 2 Hydranty 6 szt. i skrzynki żeliwne zasuw Obiekty budowlane zlokalizowane na utwardzonej części działki: 1) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej 425 – szt. 25 2) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej z rurą wznośną PVC Ø425 – szt, 28; F=7,00m2 3) Właz Ø600 zbiorników solanki – szt. 2 4) Właz studzienki technicznej przy tężniach solnych: F=0,40m2 Elementy małej architektury projektowane na ciągu pieszym, utwardzeniu części działki kostką granitową i chodniku z kostki brukowej i granitowej a) kwietnik 12-kątny gabionowy – 1 szt. b) ławka gabionowa wokół kwietnika – 1 szt. c) sofa pojedyncza gabionowa – 55 szt. d) kwietnik 4-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 6 szt. e) kwietnik 6-kątny gabionowy 3 szt + 2 szt ławki gabionowe – 6 szt. f) kwietnik 6-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 3 szt. g) ławka miejska bez oparcia 170-190x40-45x40-44 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana – 51 szt. h) ławka wiedeńska ogrodowa 170-190x38-42x72-76 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana – 18 szt. i) kosz -konstrukcja 36-40x36-40x68-72 cm o konstrukcji metalowo- drewnianej – 73szt. j) donica – 118-122x48-52x35-37 cm o konstrukcji z drewna – 39 szt. Urządzenia siłowni plenerowej na utwardzonej części działki z kostki granitowej biegacz z pylonem 2-stanowiskowy ławka pozioma z pylonem 1-stanowiskowa duże koło obrotowe z pylonem 1-stanowiskowe wyciskanie w pozycji siedzącej z pylonem 1-stanowiskowe orbitek z pylonem 1-stanowiskowy expander z pylonem 1-stanowiskowy Przyłącza Wodociąg Likwidacja odcinka wodociągu wo110-długość L=58,00 m proj. PEØ110; długość L=56,80 m proj. PEØ90; długość L=574,50 m proj. PEØ40; długość L=197,10 m proj. PEØ32; długość L=20,30 m Razem L= 848,70m Kanalizacja sanitarna 1. proj. PVCØ200; długość L=819,50 m • proj. PVCØ160; długość L=35,70 m Razem L=855,20m Kanalizacja odwodnienia ciągu pieszego  proj. PVCØ400; długość L=417,80 m  proj. PVCØ315; długość L=379,70 m  proj. PVCØ250; długość L=116,70 m  proj. PVCØ160; długość L=83,30 m Razem L= 997,50 m Przyłącza wodociągowy PEØ32x2,0; L=64,20 m Przyłącz kanalizacji sanitarnej PVCØ160x4,0; L=23,60 m Bilans działek Ciąg pieszy turystyczno - spacerowy Działka nr ewid.: 218/16, powierzchnia: F= 3569 m2, Działka nr ewid.: 226/48, powierzchnia: F=30858 m2 Działka nr ewid.: 226/5, powierzchnia: F=3364 m2 Działka nr ewid.: 226/7, powierzchnia: F=3225 m2 Łącznie powierzchnia działek: F= 41.016,00 m2 4. Wymagania dotyczące osób trzecich Sposób zagospodarowania działek nie naruszy interesów osób trzecich. Nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności. Inwestycja ta nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby. 5. Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1 nie są położone na terenie górniczym. 6. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Teren, na którym projektowane są w.w. obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są położone w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB060012 Roztocze, Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym i w strefie A ochrony uzdrowiskowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45233222-1, 45212140-9, 45330000-9, 45233161-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje przyłącz energetyczny policznikowy, oświetlenie terenu, zasilanie infrastruktury ciągu pieszego w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju. Przyłączenie projektowanego ciągu spacerowego do wspólnej sieci energetycznej należy wykonać na podstawie warunków przyłączenia nr 04501/RE02/2016 z dnia 07.09.2016 r. wydanych przez RE Tomaszów Lubelski. Przyłącz energetyczny policznikowy należy wykonać kablem YAKY – 4x70mm2 wyprowadzonym od złącza ZK-2+1P usytuowanego na działce o r ewid. 226/7 przy granicy z działką nr ewid. 226/6 do tablicy TB-P. Oświetlenie ciągu pieszego projektuje się na bazie słupów i elementów oświetleniowych. Długość kabli oświetleniowych znajduje się w schemacie instalacji elektrycznej. Po zamontowaniu fundamentów pod słupy należy ułożyć linie kablową YKY-5x16mm2. W wykopie kablowym należy ułożyć bednarkę FeZn 25x3mm/uziemiający punkt PE zacisków odpowiednich słupów. Oprawy należy zasilić z tablicy TB-P kablem YKY-5x6mm2 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zgodnie z warunkami przyłączenia przyjęto szybkie wyłączenie w układzie TN-C. Zasilanie oświetlenia elementów infrastruktury i kontenera sanitarnego Zasilanie projektuje się za pomocą n.w. kabli: - YAKY 4x70 mm2; L= 385/388 m – YKY 5x6 mm2; L= 443/544 m – YKY 5x16 mm2; L= 2.798/3.073 m – YKY 3x2,5 mm2; L= 140/144,5 m Oświetlenie terenu realizowane będzie za pomocą: - lamp oświetleniowych typu parkowego 69 szt – lamp oświetleniowych na słupach niskich 30 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ocieplenie elewacji - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie elewacji budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Horyniec-Zdrój: Dostawa mięsa i wędlin do Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Horyniec-Zdrój: Przebudowa zabytkowego Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w m. Czaczki Wielkie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Kożuchowie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI