Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarna Białostocka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Czarna Białostocka
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
 • Numer ogłoszenia503255-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503255-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Gmina Czarna Białostocka : Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Białostocka , krajowy numer identyfikacyjny 52880100000, ul. Torowa  14A , 16-020   Czarna Białostocka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 340, e-mail przetargi@czarnabialostocka.pl, faks 857 131 349.
Adres strony internetowej (URL): http://www.czarnabialostocka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej
Numer referencyjny: Or.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej ze zjazdami, z budową i przebudową infrastruktury technicznej, z elementami towarzyszącymi tj. zjazdami i skrzyżowaniami, zatokami autobusowymi, odwodnieniem oraz przebudową sieci energetycznej oraz parkingami przy ul. Czajkowskiego realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AR.6740.3.15.2017 z dnia 27.06.2017 r. na działkach nr geod. 183, 1594/19, 1594/3, 1594/23, 156/2, 154/14, 154/12, 151/2, 153/4, 220/8, 1594/17, 1594/16, 1594/2, 1587, 229/21, 1594/15 obręb Czarna Białostocka. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej. Przedmiot zamówienia dotyczący Zadania nr 1 obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego: nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 – 2,5 m wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 – 2,0 m, o łącznej długości 1.007,23 m. Nawierzchnia ścieżki rowerowej z bezfazkowej kostki brukowej grubości 8 cm, koloru grafitowego. Chodniki wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, koloru szarego. Przejazd przez kolejkę wąskotorową z płyt betonowych 50x50x7 cm koloru szarego. Obramowanie obrzeżem betonowym 20/6 oraz krawężnikiem 20/22 i 20/30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. Skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Czajkowskiego, ul. Leśną i ul. Parkową wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, koloru szarego i uszczelnieniem ww. dowiązania od strony betonu asfaltowego. 2) roboty branży drogowej w postaci: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - usunięcie drzew i krzewów, - mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. w-wy 20 cm. - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, - rozebranie nawierzchni z trylinki na zjazdach, - rozebranie chodników z płyt betonowych, - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, - rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, - rozebranie obrzeży betonowych, - rozebranie ścieków z elementów betonowych, - rozebranie słupków do znaków drogowych, - zdjęcie tarcz znaków drogowych, - mechaniczne wykonanie wykopów, - plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów, - formowanie i zagęszczanie nasypów, - regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, - wymiana pokryw studni telekomunikacyjnych, - założenie rur osłonowych i rur osłonowych dwudzielnych, - regulacja pionowa zaworów wodociągowych, - wymiana lokalizacji hydrantu wraz z przyłączem, - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (gr. 10 cm, 15 cm, 22 cm), - wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 o gr. 20 cm, - nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 9/11 cm po zagęszczeniu, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu do 5 cm, - wykonanie ścieku korytkowego, - umocnienie skarp gazonami prostokątnymi 25x30x50 cm, -oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie na skrzyżowaniach i przejściach, - oznakowanie pionowe w postaci znaków drogowych, - przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków, - wykonanie poręczy ochronnych U-12-a typu segmentowego, - ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm oraz 20x22 cm na ławie betonowej z oporem, - wykonanie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm (na przejeździe kolei wąskotorowej), - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm. 3) Do zadań Wykonawcy należy: - opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz., - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, - zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale zastabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości. Zadanie nr 2 Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, zatok autobusowych wraz z przebudową elementów sieci energetycznej oraz budową parkingu przy ul. Czajkowskiego. Przedmiot zamówienia dotyczący Zadanie nr 2 obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zjazdów i skrzyżowań, 2 zatok autobusowych, wraz z przebudową elementów sieci energetycznej z budową parkingu przy ul. Czajkowskiego z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm koloru grafitowego z 5 miejscami postojowymi o szerokości 2,5 m i długości 5,0 m oraz 1 miejscem dla niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m wydzielonych liniami rozgraniczeniowymi z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm koloru czerwonego. Nawierzchnie zatok autobusowych wykonać z kostki kamiennej grubości 16 cm. 2) roboty branży drogowej w postaci: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - mechaniczne wykonanie nasypów, - założenie rur osłonowych i rur osłonowych dwudzielnych, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (gr. 15 cm, 22 cm), - wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 o gr. 20 cm, - nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 16 cm po zagęszczeniu (zatoki autobusowe), - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu do 5 cm, - ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm oraz 20x22 cm na ławie betonowej z oporem, - wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm. 3) robót branży energetycznej w postaci: - montażu i ustawienia słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem rurowym, - wciąganie przewodów i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie wykopów (rowy pod kable) wraz z ułożeniem rur osłonowych, - nasypanie 2 warstw piasku na dnie rowu kablowego, - wciąganie kabli do słupów, układanie kabli w rurach, - ręczne układanie kabli w rowach kablowych, - mechaniczne zasypanie rowów, - obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV, - badanie linii kablowej nn, - badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, - obsługa geodezyjna Istniejący słup nr 11 kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, kolidujący z projektowaną zatoką autobusową – do rozbiórki. Demontażowi podlega również oprawa oświetleniowa wraz z wysięgnikiem. Zdemontowaną oprawę oświetleniową zamontować ponownie na nowym wysięgniku i nowym słupie.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45232130-2
45111200-0
45233000-9
45233290-8
45232000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 780.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, o minimalnej powierzchni 2.200 m2 dla każdego zamówienia, b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), w specjalności drogowej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, - w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: dokumentów, o których mowa w pkt.1 lit. a-c) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) dokument/y potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,- PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 0/100 PLN.), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 4) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 5) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, 6) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak: a) zaistnienia siły wyższej, b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności za które odpowiada Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagające konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji. g) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),  zmiany danych teleadresowych,  zmiana obowiązującej stawki VAT; 1.2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1.1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, poprzez: 1) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia, 2) rozszerzenie kręgu podwykonawców, 3) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy, 4) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy; 1.4. Warunki zmian: 1) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy składać w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie grzałki - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie grzałki. Wymagania: - Grzałka rurkowa 2,3w/cm; - Zasilanie 220v; - Moc 700W; - Średnica zewnętrzna grzałki 6 cm; - Wysokość części roboczej 11 cm; - Wysokość całkowita 14 cm; - Średnica otworów 12 mm; - Rozstaw otworów 25 mm. Potrzebne są 4 sztuki. Zainteresowanych proszę o kontakt.