Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Blizianka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNiebylec
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-08-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Niebylec
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587448-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587448-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Niebylec: Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Blizianka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niebylec, krajowy numer identyfikacyjny 69058219200000, ul. Niebylec  170 , 38114   Niebylec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 277 30 02, 12 277 39 98, e-mail inwestycje@niebylec.com.pl, faks 17 277 34 54.
Adres strony internetowej (URL): http://www.niebylec.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.niebylec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Blizianka
Numer referencyjny: IP.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w miejscowości Blizianka, gmina Niebylec wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej, w tym sieci zewnętrznych i ukształtowania terenu. Budynek posiadać będzie następujące parametry: powierzchnia zabudowy - 340,10 m², powierzchnia użytkowa - 465,30 m², kubatura – 2 326,00 m³, wysokość w głównej kalenicy dachu – 9,30 m. Wymagany od Wykonawcy zakres robót do wykonania w 2018 r. obejmuje co najmniej następujące elementy: roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacjami, podłoże z izolacjami oraz mur oporowy. Zamawiający przewiduje limit finansowania zadania, zgodnie z limitem wydatków określonym w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018 – 2019, jak następuje: w 2018 r. – 1 300 000,00 zł, w 2019 r. - pozostała kwota, przy czym wysokość środków finansowych do poniesienia w 2018 r. zostanie dostosowana do oczekiwanego wynagrodzenia Wykonawcy za osiągnięcie planowanego przez Wykonawcę stanu robót na koniec 2018 r., z uwzględnieniem elementów, o których mowa powyżej. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) roboty konstrukcyjno-budowlane, w tym: 1) roboty ziemne, 2) fundamenty wraz z izolacjami, 3) podłoże z izolacjami, 4) parter (konstrukcje żelbetowe, roboty murowe, roboty wykończeniowe), 5) piętro (konstrukcje żelbetowe, roboty murowe, roboty wykończeniowe), 6) dach (konstrukcja dachu, pokrycie i warstwy izolacji w dachu i stropie nad piętrem, kominy ponad dachem), 7) stolarka i ślusarka (stolarka okienna z PCV, ślusarka drzwiowa aluminiowa, stolarka drzwiowa), 8) tarasy zewnętrzne (tarasy zewnętrzne, schody i pochylnie – nawierzchnie, zadaszenia tarasów), 9) elewacja, 10) elementy zewnętrzne (ogrodzenie, z wyłączeniem schodów), B) instalacje elektryczne, w tym: 1) przygotowanie przepustu dla przyłącza kablowego pod zjazdem, 2) rozdzielnice elektryczne, 3) linie zasilające rozdzielnice obwodowe, 4) pomiary elektryczne dla linii zasilających, 5) rury, przewody dla instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 6) instalacje elektryczne podstawowe - osprzęt instalacyjny, 7) oprawy oświetleniowe podstawowe, 8) oprawy oświetleniowe awaryjne, 9) pomiary elektryczne, 10) roboty uzupełniające dla instalacji oświetlenia i gniazd, 11) instalacja okablowania strukturalnego (rury przewody TT, centralka CT, szafa SZTJ, osprzęt), 12) pomiary dla okablowania strukturalnego, 13) instalacja dla RTV, RTV SAT, 14) instalacja odgromowa, 15) instalacja przywoławczo-sygnalizacyjna dla WCN, C) oświetlenie terenu, D) przebudowa odcinka linii napowietrznej tt, w tym: 1) roboty demontażowe linii napowietrznej tt, 2) roboty montażowe linii napowietrznej tt, 3) budowa odcinka ziemnego kabla tt, E) instalacje sanitarne wewnętrzne, w tym: 1) kanalizacja wewnętrzna sanitarna, 2) instalacja wody, 3) instalacja c.o., 4) instalacja gazowa, 5) roboty budowlane, F) instalacje sanitarne zewnętrzne, w tym: 1) kanalizacja deszczowa, 2) drenaż, 3) kanalizacja sanitarna, 4) przebudowa gazu, 5) wodociąg, G) ukształtowanie terenu, w tym: 1) roboty przygotowawcze, 2) chodnik i odbój przy budynku, 3) obrzeża betonowe, 4) parking, 5) krawężniki betonowe, 6) odwodnienie drogi, H) wykonanie muru oporowego, w tym: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów, 3) roboty wykończeniowe – umocnienie dna rowów, humusowanie, uzupełnienie poboczy, 4) elementy ulic – obrzeża betonowe, 5) roboty przy obiektowe – geowłóknina, geomembrana, wykonanie gabionów, 6) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – ogrodzenie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) opracowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o Plan Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Środowiska, wykonania projektu oraz harmonogramu budowy, obejmującego rozmieszczenie maszyn i narzędzi technicznych, składowisk materiałów, dróg kołowych i pieszych oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, zgodnie z przepisami oraz wiedzą techniczną; b) wykonania ogrodzenia terenu budowy, zapewniającego ochronę terenu przed wstępem osób nieupoważnionych; c) oznakowania ewakuacyjnego i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu objętego zakresem robót, d) opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót; e) wykonania niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń, uzgodnień i odbiorów wszystkich wykonanych instalacji i wbudowanych urządzeń, f) uporządkowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu robót; g) opracowania dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach) oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

II.5) Główny kod CPV: 45211350-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45223500-1
45262522-6
45261100-5
45261210-9
45410000-4
45421100-5
45422100-2
45432110-8
45451200-5
45311000-0
45314000-1
45316100-6
45232320-1
45232332-8
45232400-6
45331100-7
45332000-3
45333000-0
45233260-9
45342000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-10

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2019 r. przy czym Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane w terminie do 31.10.2019 r., natomiast w terminie do 10.12.2019 r. uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej jednego budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zgodnie z przepisami obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o kubaturze nie mniejszej niż 2 000,00 m³ i wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto; b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (do pełnienia funkcji kierownika budowy); - do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. brak podstaw wykluczenia, w tym: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w prawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym: a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wadium w oryginale, o ile jest wnoszone w formie niepieniężnej (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu (wpłaty) na wskazany rachunek Zamawiającego); 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem: a) w przypadku podpisywania oferty przez osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa (upoważnienia), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy; b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy; 3) zobowiązanie innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu), składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy polskich złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170, Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Niebylec, 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020, przy czym wadium wnoszone w tej formie uważać się będzie za wniesione w sposób prawidłowy, o ile środki pieniężne wpłyną (nastąpi uznanie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium) przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu (wpłaty) na wskazany rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale, załączonym do oferty. Zaleca się zamieścić stosowny dokument wadialny w taki sposób, aby jego późniejszy zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. poprzez umieszczenie go w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy oraz w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1) zmiana terminu ukończenia robót, w tym: 1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały, niewybuchy; b) wykopaliska archeologiczne; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja projektowa itp.); d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi; f) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; g) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 1.4) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 1.5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 - 1.5 termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o okres niezbędny do ich wykonania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, w tym: 2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; e) zmiany technologiczne prowadzące do: - obniżenia kosztu wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności; - obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej; - podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny końcowej; f) zlecenie robót koniecznych do wykonania, a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego istniejących urządzeń infrastruktury technicznej; g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych; j) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych/montowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 2.2) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne; 3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (w takim przypadku zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje); c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; e) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, f) ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT (w takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie przepisów obowiązujących na dzień powstania obowiązku podatkowego). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jak również zmiana lokalizacji budowanych/montowanych urządzeń. Okoliczności wymienione w pkt 1-3 wskazują dopuszczalny katalog zmian oraz warunków ich wprowadzenia, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego; 4) zmiana osób i podmiotów, w tym: 4.1) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy, 4.2) zmiana osób pełniących funkcje kierowników budowy/robót, wskazanych w ofercie w przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązują się one z nałożonych obowiązków. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy Podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. Forma zapłaty należności przysługującej Podwykonawcom może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy w oparciu o którekolwiek z okoliczności, wskazanych powyżej, jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa powyżej. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do zawartej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale spięte i dołączone do pozostałej części oferty oddzielnie z dopiskiem: „tajemnica przedsiębiorstwa – do wglądu wyłącznie przez Zamawiającego”.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację zabytkowego mostu kamiennego - Łańcut
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukujemy ekipy do renowacji zabytkowego mostu z kamienia. Inwestycja dotyczy ujeżdżalni. Miejsce realizacji: Łańcut. Rozpoczęcie prac od zaraz.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI