Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno - Szkółkarskiego w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno - Szkółkarskiego w Sukowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDaleszyce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyLasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-07
 • Numer ogłoszenia522244-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522244-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce: Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno - Szkółkarskiego w Sukowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 26012400200000, ul. Zakościele  7A , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3171968, e-mail daleszyce@radom.lasy.gov.pl, magdalena.kania@radom.lasy.gov.pl, faks 41 317 12 71.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.radom.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
PGL Lasy Państwowe
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_daleszyce

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę nalezy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Nadleśnictwo Daleszyce, ul. Zakościele 7A; 26-021 Daleszyce , pokój nr 2 ( sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno - Szkółkarskiego w Sukowie
Numer referencyjny: SA.270.1.6.2019.SAZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkółkarskiego w Sukowie” 3.2 Planowany do budowy budynek znajduje się na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, leśnictwo Marzysz, na działce nr ewidencyjny: 2898 obręb 0015 Suków, gm. Daleszyce; Suków Papiernia 250B; 26-021 Daleszyce 3.3 W ramach budowy budynku szkoleniowego planuje się wykonanie obiektu w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, przykryty dachem łukowym. Budynek projektowany na podstawie prostokąta. Obiekt wykończony deską elewacyjną (szalówką) z widocznymi elementami konstrukcji nośnej drewnianej dachu. Dach kryty papą termozgrzewalną. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną – oświetlenia oraz instalację niskoprądową (Internet). Na terenie inwestycji przewiduje się budowę utwardzenia terenu w postaci ciągów pieszych z możliwością wjazdu aut osobowych i dostawczych do 3,5t. 3.4 Zakres projektowanych robót: • roboty przygotowawcze w zakresie: - przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy - usunięcie karpiny po przeprowadzonej wycince drzew wykonanej przez Nadleśnictwo - korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania • budowa budynku szkoleniowego • budowa paleniska na ognisko • budowa utwardzenia terenu • budowa oświetlenia terenu • montaż elementów małej architektury • założenie terenów zielonych 3.5 Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia użytkowa 84,30 m2 powierzchnia całkowita 84,30 m2 powierzchnia zabudowy 95,70 m2 szerokość 10,30 m2 długość 9,30 m2 wysokość 4,92 m2 kubatura brutto 428,80 m2 projektowane utwardzenie terenu 412,50 m2 projektowane tereny zielone 750,50 m2 3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia wzór umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ) na roboty budowlane oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ w skład której wchodzą następujące dokumenty: a) Projekt Budowlany „Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie” b) Projekt Wykonawczy „Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie” c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie” d) Przedmiary robót, e) Dokumentacja wykonania badań geotechnicznych (stanowiąca załącznik do projektu budowlanego) 3.7 Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi min. 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót. Regulacje udzielenia gwarancji i rękojmi oraz zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji oraz rękojmi zostały szczegółowo przedstawione we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 8 do SIWZ. 3.8 Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Nadzorze inwestorskim Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3.9 Umowy o pracę 3.9.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie 3.9.2 Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót zbrojarskich, ciesielskich, betoniarskich, dekarskich pokryć i obróbek blacharskich, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) ( zw. dalej obowiązkiem realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 3.9.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.9.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. 3.9.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 3.9.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. 3.9.5 Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 3.9.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty doręczenia wezwania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do wglądu umowy o pracę dla osób wchodzących w skład personelu wykonawcy, w stosunku do którego istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 3.9.7 Nieprzedłożenie umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 13 umowy, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 3.9.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy. 3.10 Określenie CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233260-9 Drogi piesze 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45113000-2 Roboty na placu budowy 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45317300-5 Inne instalacje elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 3.11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 3.12 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części. 3.13 Wykonawca przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie. 3.14 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologię nie powodującą strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 3.15 Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 3.16 Ubezpieczenie na czas realizacji zamówienia 3.16.1 Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakres Umowy na kwotę nie niższą niż wartość Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualną polisę. Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy. 3.16.2 Podwykonawstwo 3.16.3 Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. 3.16.4 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której/których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. 3.16.5 Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.16.6 Szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji umowy przy pomocy podwykonawców zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 3.17 Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia: 3.17.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z póź zm.), zwana dalej „Ustawą Pzp”. 3.17.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowalne. (t.j. Dz. U 2018 poz. 1202 ze zm.). 3.17.3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zm.). 3.17.4 Ustawa - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.). 3.17.5 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. (Dz. U. 2019 poz. 118 ze zm.).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-1
45200000-9
45111200-0
45233260-9
45223800-4
45113000-2
45215500-2
45311200-2
45231400-9
45232200-4
45314000-1
45316110-9
45317300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót do 50% wartości zamówienia podstawowego, które są przedmiotem niniejszego postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Projekt budowlany i poszczególne pozycje z przedmiaru robót opisują rodzaj robót jakie Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych robót. Podstawą do negocjacji, w szczególności ceny za powtórzone podobne roboty będzie złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy w tym postępowaniu
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1 Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do dnia 15 listopada 2019 r Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data przekazania Zamawiającemu przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej cały zakres prac. 2 Zakończenie robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do dnia 30 sierpnia 2019 r. Terminem zakończenia robót budowlanych jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności: a) w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową, przebudową lub rozbudową dwóch obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT za każdą robotę. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, warunek doświadczenia nie podlega zsumowaniu. Oznacza to, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi posiadać wymagane doświadczenie i wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych. W sytuacji gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót budowlanych. Podmiot ten musi również być wskazany jako wykonawca kluczowych robót budowlanych – w takiej sytuacji nie jest możliwe uzyskanie dodatkowych punktów w kryterium „samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia”. W niniejszym SIWZ definicje budowy, przebudowy lub rozbudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2018 poz. 1202 ze zm.). b) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej , które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przebudowy lub rozbudowy minimum dwóch obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000,00 zł brutto każda Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2018 poz. 1202 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272 ze zm.) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725 ze zm).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zdania pierwszego stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał: - minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie minimum dwóch obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej . Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie lub budowie dwóch obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł każda łącznie z podatkiem VAT Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje: - minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy minimum dwóch obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ. d) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty ( w formie oryginału) składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców 6.1.1Formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 6.1.2Kosztorysy ofertowe przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12 SIWZ tj. kosztorys branży budowlanej, kosztorys instalacji elektrycznych wewnętrznych, kosztorys instalacji elektrycznych niskoprądowych, kosztorys branży elektrycznej instalacji zewnętrznych 6.1.3Zestawienie zadań punktowanych w kryterium doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia ( jeżeli dotyczy) – zgodnie z załącznikiem nr 9 6.1.4Do oferty wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w/w oświadczenia składa zgodnie z treścią: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis został zamieszczony w rozdziale 5 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie z zastrzeżeniem zapisu w pkt 5.1.3 lit (a) rozdziału 5 SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w ( w niniejszym puncie ) oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.1.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 6.1.4 6.1.6 Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. 6.1.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6.1.8 Propozycję zlecenia części zamówienia podwykonawcom ( jeżeli dotyczy) 6.2. Dokumenty ( w formie oryginału) składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich Wykonawców: 6.2.1 Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000,00 zł ( sześć tysięcy 00/100 zł). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 ze zm., oraz z 2017 r. poz. 1089 ze zm). 8.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0129 7880 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium – „Budowa budynku szkoleniowego” 8.4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie Zamawiającego – pokój nr 5, tj. w Nadleśnictwie Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Kasa Zamawiającego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00 Nie ma obowiązku załączać dokumentu wadium wniesionego w formie niepieniężnej do oferty (w przypadku, gdy wadium zostanie zdeponowane w oryginale w kasie Zamawiającego). Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 8.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Zamawiającego. 8.7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8.8. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2)Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3)Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4)W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8.11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy 10,00
samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 10,00
zwiększenie poziomu kar umownych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dla wszelkich zmian w umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy: 1.1 Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §4 ust. 6-9, oraz §6 ust. 5-10 umowy, tj 1.1.1Zmiana osób wymieniowych w§4 ust. 1-5 umowy powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy. 1.1.2 Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej spełniające warunki określone w SIWZ (odpowiednio gdy Wykonawca uzyskał lub nie uzyskał punktów w kryterium „Doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy”). Zmiany tej dokonuje się na wniosek Wykonawcy wyłącznie po akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź odrzuci wniosek Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty jego złożenia na dziennik korespondencyjny Zamawiającego. Do wniosku Wykonawca dołącza kopie wszelkich dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków określonych w SIWZ ( dotyczy nowego kierownika budowy). 1.1.3 Zamawiający może żądać zmiany kierownika budowy, jeśli prace na budowie wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową lub materiały użyte do ich wykonania są niezgodne z zaakceptowanym wykazem materiałów o którym mowa w §2 ust. 8 lit. c) umowy. W tej sytuacji Wykonawca w terminie 7 dni musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję dotyczącą zmiany na stanowisku kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków SIWZ. Propozycja Wykonawcy musi spełniać warunki określone w SIWZ pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego prac z winy wykonawcy oraz wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi w tym zakresie umową. Jeżeli w wyniku tego wstrzymania Wykonawca nie wywiąże się z terminów określonych w §5, konsekwencje niewywiązania się z tych terminów obciążają Wykonawcę. W przypadku wstrzymania prac na podstawie przesłanek opisanych powyżej, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zmiany terminów opisane w §5 ust. 6 pkt 6.1 lit. d) tiret pierwszy umowy 1.1.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w §4 ust. 9 pkt 9.2 umowy na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. Zmiany dokonuje się na wniosek Wykonawcy po akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego z zastosowaniem odpowiednio zapisów pkt 1.1.2 . Zmiana ta nie wymaga podpisania aneksu. 1.1.5 Zmiany w zakresie podwykonawstwa opisane w §6 ust. 5-10 umowy: 1.1.5.1 Ewentualne powierzenie wykonania robót przez wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego. 1.1.5.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedłożonej Zamawiającemu. 1.1.5.3 Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury, b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, c) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wyłącznie prac, które ściśle wchodzą w zakres zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, d) suma wartości umów o podwykonawstwo nie może być wyższa niż wartość prac zlecanych Wykonawcy przez Zamawiającego umową, e) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż przewidywany w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, f) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać uzyskania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, g) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać zwrotu kwot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, h) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 1.1.5.4 Zamawiający w ciągu 14 dni od daty doręczenia projektu umowy może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 1.1.5.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 1.1.5.6 Zamawiający w terminie 14 dni może złożyć w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 1.1.5.5 Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za jej akceptację przez zamawiającego. 1.1.5.7 Zapisy ujęte w ust. 1.1.5.2 do 1.1.5.6 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo. 1.2 Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane są w § 5 ust.6 umowy w szczególności: 1.2.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej: a) działania siły wyższej, opisanej w §16 Umowy, b) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 2 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.), c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp., d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem §4 ust. 8 umowy, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. - odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji technicznej, f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac; g) zawarcia umowy na zamówienia udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o ile ustalenia wynikające z tej umowy wpływają na terminy wykonania zadania podstawowego, h) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, i) wprowadzenia robót zamiennych lub zmiany zakresu zamówienia, w szczególności zwiększenia zakresu zamówienia poprzez wprowadzenie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 1.2.6 O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni powiadomić zamawiającego w formie pisemnej (dopuszczalne jest przesłanie skanu podpisanego pisma pocztą elektroniczną) na adres zamawiającego. 1.2.7 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 5 ust. 6 pkt. 6.1 termin wykonania może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.2.8 Ewentualna zmiana terminu winna zostać poprzedzona przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej. 1.2.9 W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą. 1.2 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić: a) z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień b) z powodu zaistnienia innej , niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia c) z powodu zaistnienia okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można było przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 1.3 Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §7 ust. 21-24 umowy t.j 1.3.1 Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zaakceptowanym przez zamawiającego wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych o którym mowa w § 7 ust 4. i 6 umowy. 1.3.2 Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zaakceptowanym przez zamawiającego wykazie podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów musi uzyskać pisemną akceptację zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 1.3.3 Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 1.3.4 Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 1.3.2 i 1.3.3 powyżej w każdym przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem przez zamawiającego (na zasadach określonych w § 2 ust 8 umowy) aktualnego wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 1.4 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane są w §8 umowy tj. 1.4.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 1.4.2 Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 140 ust. 3 ustawy PZP. 1.4.3 Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych mogą: - wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie - obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie, - zwiększać wynagrodzenie należne wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 1.4.4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 1.4.5 Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 1.4.6 Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną przez strony określone na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w preambule umowy, bądź w trakcie odrębnych uzgodnień, jednak tylko w przypadku, gdy wprowadzane materiały nie były przedmiotem wyceny Wykonawcy w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą na zadanie podstawowe, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy. 1.4.7 Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski. 1.4.8 Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 1.5 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane są w §10 ust.8-11 umowy, t.j 1.5.1 Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 1.5.2 Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w §10 ust. 3 umowy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta. 1.5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, z tym, że zmniejszenie to może sięgać maksymalnie 30 % kwoty określonej w §10 ust. 3 umowy. 1.5.4 Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z postanowieniami §8 umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 2. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3. Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie. 4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej( z zastrzeżeniem §4 ust. 7 umowy), Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 6. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą określały zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej zmianę lub czas niezbędny na realizację prac. 7. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym (w tym robót zamiennych opisanych w §8 umowy, które okazały się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, należy sporządzić protokół konieczności podpisany przez Strony, a zakres zmian umowy dotyczący terminu wykonania zadania oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego w postępowaniu o którym mowa w preambule umowy, oraz w drodze negocjacji (wyłącznie dla przypadku, określonego w §8 ust. 6 umowy , z których sporządzony zostanie stosowny protokół. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w pozostałych przypadkach wskazanych we wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieoznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, by stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości. Nie ujawnia się tajemnicy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 roku o godzinie 10:30 Zamawiający wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w banku Zamawiającego: Bank: BGŻ S.A. o/Kielce Nr rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0129 7880 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwróci: a) 70% wartości zabezpieczenia należytego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b) 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 Pzp stosuje się. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację starych okien i drzwi. Masłów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację starych okien i drzwi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI