BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PLENEROWEJ W LUBORADOWIE

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PLENEROWEJ W LUBORADOWIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503955-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503955-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PLENEROWEJ W LUBORADOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 27581400000, ul. pl. Polski  3/4 , 50-156   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 438 031, e-mail przetargi@asp.wroc.pl, faks 713 431 558.
Adres strony internetowej (URL): www.asp.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
UCZELNIA PUBLICZNA
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.asp.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, sekretariat Kanclerza (pok. 105, I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PLENEROWEJ W LUBORADOWIE
Numer referencyjny: ZP-1/01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku pracowni plenerowej ,który będzie pełnił funkcję dydaktyczną pracowni rzeźby i będzie wchodził w skład kompleksu budynków uczelnianych znajdujących się w Luboradowie. Na wykonanie powyższego zadania zostało wydane pozwolenie na budowę, pozwolenie na budowę zamienne oraz zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, ponieważ obszar ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zadanie będzie realizowane w oparciu o dwa projekty budowlane. Projekt budowlany 2010r oraz projekt budowlany zamienny z 2017r. Na trzy dni przed wykonywaniem wykopów pod instalacje kanalizacyjne, wodne i elektryczne należy zawiadomić archeologa w celu przeprowadzenia badań i wykonania dokumentacji archeologicznej. Koszty badań archeologicznych pokrywa ASP. 1) Roboty budowlane Do chwili obecnej zostały wykonane fundamenty tj. ławy i stopy w których osadzono kotwy niezbędne do zamocowania konstrukcji stalowej. Została wykonana izolacja ław i stóp oraz podbudowa pod posadzkę. Fundamenty zostały zasypane od zewnątrz. Do wykonania pozostała część nadziemna budynku oraz wszystkie przyłącza tj. wodne, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne .Przyłącza zostaną wpięte do istniejących instalacji znajdujących się na terenie działki. Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidziano do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Na wykonanych fundamentach należy zamocować konstrukcję stalową obiektu. Do wykonanej konstrukcji stalowej należy zamontować ściany z płyt warstwowych z rdzeniem poliizocyjanurowym grubości 12cm. i z tych samych płyt strop gr.15cm.Na budynku wykonać izolację ścian fundamentowych, docieplonych styrodurem gr. 5cm. Styrodur zabezpieczyć folią kubełkową. Wewnątrz wykonać posadzkę typy typu przemysłowego gr.8. Na ścianie w obrębie umywalki wykonać fartuch z płytek glazurowanych w ilości 1m2 . W obrębie wejść do budynku wykonać podesty z kostki betonowe zabezpieczone obrzeżem trawnikowym. Nad dwoma wejściami zamontować zadaszenia z poliwęglanu komorowego gr. 8cm na konstrukcji aluminiowej. 2) Instalacje sanitarne Wodę do budynku należy doprowadzić z istniejącej w sąsiednim budynku instalacji wodociągowej. Instalację wodociągową po wykonaniu podać próbie na ciśnienie 6 bar, a następnie przepłukać, poddać dezynfekcji i wykonać badania bakteriologiczne. Ścieki z budynku należy odprowadzić do istniejącej na terenie posesji kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV kielichowych. Na instalacji ciepłej wodę użytkowej zamontować elektryczny bezciśnieniowy podgrzewacz wody o mocy 1,5kV i pojemności V=5m3. Instalację wodociągową wyposażyć w złącze poboru wody z zaworem kulowym, adapterem szybko złącznym dla węża ogrodowego. Zawór należy umieścić w w zewnętrznej zamykanej szafce. W szafce umieścić także 15m odcinek węża z szybko złączkami dla podłączenia węża ogrodowego. Obok szafki zamontować bęben ścienny z korbą z nawiniętym na niego 50m węż ogrodowy zakończony szybkozłączem i pistoletem zraszającym. 3) Wentylacja mechaniczna W budynku zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną w oparciu o wentylatory łazienkowe EDM i nawietrzaki podokienne. 4) Ogrzewanie pomieszczeń Pomieszczenia ogrzewane będą za pomoc grzejników elektrycznych 4 szt o mocy 1.5kW powieszonych na ścianie. Nad drzwiami zamontować kurtynę powietrzną. 5) Instalacje elektryczne Budynek plenerowy należy zasilić z istniejącego budynku gospodarczego ,w którym istniejącą tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenie. Projektowane instalacje elektryczne wewnątrz budynku będą zasilane z tablicy rozdzielczej TR usytuowanej w przedsionku WC. Schemat tablicy rozdzielczej pokazano na rys.E01. Ponadto należy zainstalować dodatkową tablicę rozdzielczą umieszczoną na zewnątrz budynku. W szafce umieścić zespół zabezpieczeń stanowiących rezerwę dla oświetlenia planowanej w przyszłości wiaty , dwa gniazda 230V i jedno gniazdo 400V. 6) Instalacje oświetleniowe Instalację oświetleniowa zaprojektowano z przewodów kabelkowych układanych w korytkach, rurach z tworzyw sztucznych i na uchwytach. W pomieszczeniach pracowni i WC zaprojektowano oprawy szczelne. Dodatkowo zaprojektowano oprawy nad wejściami do budynku. W łazience przewidziano zasilanie wentylatorka złączonego z oświetleniem z instalacji oświetleniowej 7) Instalacja siły i gniazd Instalacje siły zaprojektowano z przewodów w korytkach. Instalacje gniazd wytykowych jednofazowych zaprojektowano z przewodów kabelkowych YDYżo 3x2,5mm2 układanych w korytkach. Gniazda należy wyposażyć w styk ochronny połączony z przewodem. 8) Instalacje uziemiające Do uziomu fundamentowego nalży przyspawać przewody uziemiające z bednarki stalowej ocynkowanej i wyprowadzić ponad poziom terenu w ścianie fundamentowej do głównego zacisku uziemiającego wewnątrz budynku oraz do słupów stalowych konstrukcji budynku. 9) Instalacja odgromowa Budynek ze względu na wymiary i konstrukcję nie wymaga instalacji odgromowej. 10) Ochrona przepięciowa Dla ograniczenia poziomu przepięć atmosferycznych indukowanych i łączeniowych ,mogących dochodzić do urządzeń należy zastosować w rozdzielnicy TR ogranicznik przepięć klasy II ( C ) SPC-S-3 11) Ochrona od porażeń Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano: - ochronę podstawową ( ochronę przed dotykiem bezpośrednim) - ochronę warunkach uszkodzenia ( ochronę przed dotykiem pośrednim) Po wykonaniu prac elektrycznych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania , pomiary rezystancji uziemienia i wyłącznika różnicowoprądowego oraz sprawdzenia urządzeń przed przepięciami. 12) Wyposażenie Zakupić trzy szafki podblatowe nad którymi zamontować blat granitowy grubości 4cm z otworem na prostokątny zlew ze stali nierdzewnej i baterię sztorcową nikowaną typy kuchennego z giętkim przewodem umieszczonym w spiralnej prowadnicy zakończony prysznicem. Pod zlewem w szafce zamontować odstojnik gipsu o pojemności 26 l wykonany z tworzywa. Uwaga: Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR), projektem budowlanym i projektem budowlanym zamiennym, wydanym pozwoleniem na budowę , decyzją konserwatorską oraz przepisami BHP. Użyte materiały do budowy winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Obiekt jest obiektem zakwalifikowanym w PKOB pod pozycją :1.12.126- budynki o charakterze edukacyjnym 4. Szczegółowy zakres robót opisuje: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) - stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ b) projekt budowlany - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Ww. dokumentacja jest podstawą do wykonania zadania. Zamawiający dołączył wyłącznie poglądowo przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy -załączniki nr 7 do niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca – w razie powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia zatrudniał osoby, które w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywać czynności ogólnobudowlane, pozostawały z nim (lub z podwykonawcą) w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w we wzorze umowy. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji terenu budowy przed złożeniem oferty. Zamawiający ustala termin wizji: Data wizji: 15-01-2018r. Godzina wizji: godz. 12.00 Miejsce: Ośrodek Plenerowy Zamawiającego tj. Dom Pracy Twórczej w Luboradowie adres: Luboradów 2, 56-320 Krośnice Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za przeprowadzenie wizji: Leszek Domagalski Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzona notatka, która będzie udostępniona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zmawiającego. Koszt wizji ponosi Wykonawca

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45213220-1
45400000-1
45330000-9
45310000-3
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 49
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: - należycie wykonał tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy, w zakres której wchodziło wykonanie obiektu/budynku o konstrukcji stalowej krytego płytami warstwowymi wraz z robotami instalacyjnymi - na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290 z poźn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 z poźn. zmianami) lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ(oryginał). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (oryginał).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne nie wymienione w pkt III.3) - III.6) dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą (tj. Formularzem oferty - załącznik nr 1 do SIWZ): 1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, na potrzeby realizacji zamówienia - wg złącznika nr 6 do SIWZ (oryginał, o ile dotyczy). 2) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 4) Informacja Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazaniem ich wartość bez kwoty podatku (oryginał, o ile dotyczy). Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg złącznika nr 5 do SIWZ (oryginał).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
KRYTERIUM NR 1 CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO OFERTY (K1) 60,00
KRYTERIUM NR 2 TERMIN REALIZACJI (K2) 20,00
KRYTERIUM NR 3 GWARANCJA – OKRES W LATACH (K3) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności w trakcie realizacji umowy podstawowej: 1)w przypadku wystąpienia siły wyższej termin umowy może ulec zmianie o czas konieczny do usunięcia jej skutków. 2)w przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób wskazanych w umowie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont klatek schodowych - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania13-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont klatek schodowych i wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. J. Słowackiego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI