Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich, przy ul. Kościelnej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich, przy ul. Kościelnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoHażlach
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-03-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Hażlach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-14
 • Numer ogłoszenia512624-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512624-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

Gmina Hażlach: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich, przy ul. Kościelnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Hażlach, krajowy numer identyfikacyjny 07218247900000, ul. Główna  57 , 43-419  Hażlach, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338569555, e-mail zp@hazlach.pl, faks 338567319.
Adres strony internetowej (URL): www.hazlach.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.hazlach.samorzady.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Urząd Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich, przy ul. Kościelnej
Numer referencyjny: GK.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej na działce 407/4 w Kończycach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejsce istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego. Zakres robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej składającego się z: - boiska do gry w piłkę ręczną o wymiarach 30,00 m x 44,00 m - boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 22,00 m x 30,00 m - boiska do gry w siatkówkę o wymiarach 15,00 m x 24,00 m - boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 36,57 m x 18,27 m - boiska do halowej piłki nożnej o wymiarach 30,00 m x 44,00 m (na rzucie boiska do piłki ręcznej) wraz z następującym wyposażeniem boisk: - kosze do koszykówki 2 kpl, - bramki do piłki ręcznej 2 szt., - słupki i siatka do siatkówki 1 kpl, - słupki i siatka do tenisa ziemnego 1 kpl, - piłkochwyty w formie ogrodzenia. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - wykonanie odwodnienia boiska do studni chłonnej, - wykonanie opasek chodnikowych i chodnika stanowiącego dojście do boiska, - wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego (Inwestora) wymaganych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (m.in. zasilanie placu budowy), - wykonanie oświetlenie boiska w postaci 6 masztów oświetleniowych. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie opraw oświetleniowych w technologii LED. Natężenie oświetlenia powinno być zgodne z projektem i obowiązującymi przepisami, - montaż rozdzielni RB, w której należy przewidzieć gniazdo 1-fazowe, - przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową boiska wielofunkcyjnego, - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, - pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, - koszty zużycia energii elektrycznej, wody potrzebnej do budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45421160-3
45315300-1
45316100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Powtórzeni podobnych robót dodatkowych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art.. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, tj: a) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust1 pkt12-23 ustawy Pzp, b) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, c) wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto ( każda) i obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden z wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat zrealizował przynajmniej dwa zadania obejmujące robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto (każda) i obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki spełnić musi co najmniej jeden z wykonawców.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium, w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 03marca 2020 r. do godz. 900 . Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Cieszynie o/Hażlach nr 09 8113 1017 2003 0000 0505 0004, z zaznaczeniem „wadium przetargowe – boisko” . Wadium musi znaleźć się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczność operacji finansowo-bankowych odpowiada Wykonawca. Pozostałe, niepieniężne formy wadium należy złożyć jako oryginał dokumentu, w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9. Wadium musi znaleźć się w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp. 5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 11.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji 20,00
warunki i upr. z tyt. gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) Zmiany ogólne: A. Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a)przekazanie terenu budowy, b)przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego; d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp., które uniemożliwiają prowadzenie robót; e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości w przypadkach ich zmiany, f) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, g) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót gdy wystąpi konieczność ich zmiany ze względu na zasady wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych rozwiązań projektowych, których zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, a wykorzystanie innych materiałów i technologii będzie korzystne technicznie oraz ekonomicznie; h) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót, i) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa: Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które łącznie: i. jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robot, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, ii. Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, śniegu, gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie i., jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc. j) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie umowy. k) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, l) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją, m) wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania; n) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej, a mających wpływ na harmonogram robót; o) możliwość wprowadzenia innych, nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp. a) harmonogram robót. C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę sterownika G-406-PO8, Rajcza
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania29-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Posiadam sterownik G-406-PO8 nie załącza pompki dioda sygnalizuje, że pompka pracuje. Jak poruszam kostkę z tyłu to pompka startuje, niekiedy pracuje ok, a niekiedy wyłącza się co chwila. Przeczyściłem styki nic nie pomogło, proszę o wycenę i czas realizacji. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI