Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarnków
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-12
 • Numer ogłoszenia529209-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529209-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Starostwo Powiatowe: Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Budowa boiska i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 57079094000000, ul. ul. Rybaki  3 , 64700   Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 225, e-mail zampubl@pct.jst.pl, faks 672 530 178.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Starostwo Powiatowe ul.Rybaki 3 64-700 Czarnków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance
Numer referencyjny: OR.272.2.2018.ST
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance wraz z wykonaniem oświetlenia obiektu oraz ogrodzeniem terenu. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia polegającej na wykonaniu płyty boiska wielofunkcyjnego na odpowiedniej podbudowie o nawierzchni poliuretanowej metodą natryskową o wymiarach 42m x 22m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu boiska. Zamawiający ustala wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu. W związku z tym kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, a wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy wraz z pozostałymi dokumentami składanymi na wezwanie wypełnione kosztorysy stanowiące dla zamawiającego tylko i wyłącznie materiał uwiarygodniający cenę ofertową oraz rozliczenia się z podmiotem dotującym przedsięwzięcie. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania przy zachowaniu należytej staranności, a wykonanie ich jest konieczne w celu prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Wykonawca przełoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy kosztorys wykonania tych robót. Na wykonane roboty budowlano montażowe i instalacyjne Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45233200-1
45233253-7
45111291-4
45310000-3
45232130-2
45342000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: – zamawiający nie określił dodatkowych wymagań dla tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca należycie wykonywał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 B do SIWZ (składane razem z ofertą); b) Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 1C do SIWZ; UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SIWZ); e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ); f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumenty (lit.c – lit.f) będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ (składane razem z ofertą); (Dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). b) aktualnej polisy, potwierdzającej, iż w trakcie całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej zakres wykonywanych robót wynikających ze specyfikacji zawartą bez udziałów własnych na kwotę co najmniej 600 000,00zł. Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną do kwoty nie wyższej niż 1000,00zł. brutto. W przypadku gdy zakres podstawowy ubezpieczenia nie pokrywa ryzyka związanego z robotami wynikającymi ze specyfikacji należy zakres ten rozszerzyć o odpowiednie klauzule stosowane przez danego ubezpieczyciela celem uzyskania pełnej ochrony wynikającej z zawartej umowy. (Dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środ¬ków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z w/w dokumentu musi wynikać posiadanie środ¬ków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 600 000zł. (Dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli z wykazu wynikać będzie wykonanie przez tego samego wykonawcę min. 2 robót o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto każda, których zakresem było wykonanie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej techniką natryskową o pow. min. 900m2 wraz z wykonaniem oświetlenia obiektu oraz jego ogrodzenia i wybudowanie kanalizacji deszczowej odwodnienia płyty boiska, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. (Dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom okreś¬lonym przez zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie przez proponowane materiały oraz urządzenia, minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej oraz energooszczędności oświetlenia; odnoszących się do poza cenowych kryteriów oceny. Dokumentami takimi mogą być w szczególności: Polskie Normy, opisy techniczne producenta, karty techniczne urządzeń, certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym itp. Z danych zawartych w tych dokumentach musi jednoznacznie wynikać wartość określona w jednostce, do której w kryteriach oceny poza cenowych odwołuje się zamawiający. (Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tych dokumentów zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 40,00
Wytrzymałość na rozciąganie 20,00
Wydłużenie względne przy zerwaniu 20,00
Wytrzymałość na rozdzieranie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1) Terminu wykonania robót budowlanych w przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonania nie było można przewidzieć na etapie projektowania i wykonawstwa przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności robót będących następstwem błędnej dokumentacji geodezyjnej i projektowej, w szczególności: nie naniesione podziemne sieci, urządzenia, instalacje itp.. W takich przypadkach termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do ich wykonania lecz nie dłuższy niż ogółem 25 dni kalendarzowych. b) Zaistnienia warunków atmosferycznych trwających dłużej niż 24 godziny uniemożliwiających prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie robót w szczególności np.: odnoszących się do technologii ich wykonania. W takich przypadkach termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wznowienia robót lecz nie dłuższy niż ogółem 15 dni kalendarzowych. 2) Wartości umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku: a) Zaistnienia zmiany, w szczególności prawnej po stronie Wykonawcy, uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie robót przez niego. b) zmiany: projektowanej technologii wykonania, użytych materiałów, urządzeń i sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w przypadku zaistnienia takiej konieczności np. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, pod warunkiem, że wartość dokonywanych ogółem zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy kosztorys wykonania tych robót, technologii, materiałów. Strony dopuszczają możliwość negocjacji cen za wykonanie tych robót. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego może nastąpić w drodze postępowania sądowego. c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonania nie było można przewidzieć na etapie projektowania i wykonawstwa przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności robót będących następstwem błędnej dokumentacji geodezyjnej, projektowej w szczególności: nie naniesionych podziemnych sieci, urządzeń, instalacji itp.; Łączna wartość robót dodatkowych nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy kosztorys wykonania tych robót. Strony dopuszczają możliwość negocjacji cen za wykonanie tych robót. Wartość robót stanowić będzie dodatkowe wynagrodzenie kosztorysowe obejmujące roboty wykraczające poza podstawowy przedmiot zamówienia objęty wynagrodzeniem ryczałtowym. 3) Zamiany materiałów lub urządzeń bez zmiany wartości ryczałtowej zamówienia podstawowego: Zamiana materiałów lub urządzeń przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie powodujących zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego; będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru i Zamawiającego na podstawie zestawienia wartościowego dokonywanych zmian a wartość dokonywanych ogółem zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę powieszenie karniszy, lamp i kinkietów, Puszczykowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania15-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę powieszenie karniszy, lamp i kinkietów. Mam do powieszenia karnisze 9 szt. Można też zawiesić i podłączyć lampy i kinkiety 5 szt. Na razie to jest najpilniejsze albo więcej później, gniazdka elektryczne itp. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Czarnków: Budowa ulicy Lawendowej w Czarnkowie, etap I - Trasa A, Trasa B do 0+128,87
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B w Dąbrówkach Etap I (Gm. Wasilków)
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W 2018r. – NAWIERZCHNIE AFALTOWE
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI