Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJeleniewo
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jeleniewo
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-11
 • Numer ogłoszenia502725-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502725-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Gmina Jeleniewo: Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeleniewo, krajowy numer identyfikacyjny 79067089800000, ul. ul. Słoneczna  3 , 16404   Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 683 022, e-mail inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl, faks 875 683 022.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie
Numer referencyjny: PFE.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie: 1) Boisko gminne do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach zewnętrznych 64 m x 34 m ze strefami bezpieczeństwa szer. 2,0 m po obwiedni pola gry. Wyposażenie boiska: 2 bramki aluminiowe do piłki nożnej, linie pola gry wklejane. 2) Bieżnia czterotorowa o nawierzchni z poliuretanu dla dystansu 60 m (wymiary 80x5 m). Wyposażenie bieżni: 4 bloki startowe, linie w bieżni wklejane. 3) Skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni z poliuretanu (wymiary 53 x 1,32 m). Wyposażenie skoczni: deska odbicia, skrzynia z piaskiem. 4) Dwie przebieralnie w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 14,31 m2 każda i wymiarach zewnętrznych 5,70 m x 3,90 m, jako wyposażenie boiska. 5) Montaż ogrodzenia panelowego boiska, piłkochwytów boiska oraz montaż ogrodzenia terenu lekkoatletycznego. 6) Montaż stojaków na rowery. 7) Wykonanie odwodnienia boiska i części lekkoatletycznej poprzez wykonanie drenażu z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej (roboty sanitarne). 8) Oświetlenie boiska naświetlaczami na masztach oświetleniowych – 6 sztuk wraz z niezbędnymi przyłączami elektrycznymi. 9) Instalacja systemu monitoringu wizyjnego obiektu sportowego. 10) Zagospodarowanie terenu – komunikacja i mała architektura (ławki). Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie jest dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 2.2. Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie: 1) Roboty budowlane – teren utwardzony pod scenę, plac manewrowy z miejscami postojowymi P-15 w tym P1 dla osoby niepełnosprawnej, plac manewrowy z miejscami postojowymi przy siłowni P-9 + P-8 w tym P1 dla osoby niepełnosprawnej, droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi powiatowej do miejsc postojowych przy siłowni, remont drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej. Budowa wiaty w konstrukcji drewnianej obudowy śmietnika i TOI TOI wraz z wyposażeniem. Montaż elementów siłowni zewnętrznej – 4 komplety wraz elementami małej architektury: ławki betonowe z siedziskiem drewnianym z oparciem – 2 szt., bez oparcia – 18 szt, kosze betonowe z wkładem ocynkowanym – 10 kompletów oraz stojaki na rowery pięciostanowiskowe – 4 komplety. 2) Roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa i drenaż terenu – roboty ziemne, roboty montażowe 3) Roboty elektryczne – budowa oświetlenia zewnętrznego polegająca na budowie zasilania oświetlenia terenu gminnego, linii kablowej oświetlenia terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną (montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami) i przy parkingu (montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami), budowa linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami ZK. Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie dotyczy projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0216/18 realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazał na pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub rozwiązania, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych. Pod pojęciem „parametry techniczne” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca z chwilą przystąpienia do robót zobowiązany jest wykonać i zamontować 1 tablicę informacyjną, a po zakończeniu realizacji robót 2 tablice pamiątkowe. Jedną tablice należy wykonać zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a drugą zgodnie z wytycznymi Ministra Sportu i Turystyki. Projekt i treść tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 5. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację Zamówienia. Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie (nie jest to warunek konieczny do złożenia oferty).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111291-4
45223800-4
39290000-1
45212140-9
45112720-8
45316100-6
45212200-8
45212220-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawca winien udokumentować: a) należyte wykonanie w szczególności wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). Zamawiający zastrzega, że przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. b) dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej bez ograniczeń; - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej odpowiadających przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. dokument składa każdy z Wykonawców. 1.Wykonawca mający siedzibę lub zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona może zostać wezwany do złożenia: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. 2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy). 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Suwałki Nr 84 9359 0002 0000 1111 2012 0008, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium - „Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie” 5.Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, sekretariat, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 6. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 7. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 2.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: a) następstwa działań administracyjnych lub osób indywidualnych których nie przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w tym m.in. gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosowanych uzgodnień gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności. b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia; c) czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; d) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć; e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (powyżej 5 dni) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów powodujące zmiany w dokumentacji technicznej poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na wniesienie zmian; g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; h) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; i) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; j) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, w tym ujawnienie na placu budowy niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych; k) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową; l) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; k) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2.2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 2.3. Przekształcenie, zmiana nazwy firmy Wykonawcy. 2.4. Zmiana wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT-jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; b) obniżenie kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy; rezygnacja z wykonania części robót; zmiana spowodowana robotami zamiennymi, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym; c) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą one wyceniane wg następujących zasad: - w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza cenowego, w przypadku ich braku wskaźników cenotwórczych: robocizna – 14,70 zł, koszty pośrednie – 60% od R+S, Zysk – 10 % od R+S+Kp, ceny materiałów – rynkowe nie wyższe niż średnie ceny Sekocenbud. 3. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych w szczególności: 3.1. Zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; d) umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; e) w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji; f) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; g) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy; h) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 5. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-28, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie stanów surowych - Suwałki
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie stanów surowych. Prace związane z inwestycją w Suwałkach.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja wyjazdu i udział w zajęciach dla 1008 uczniów z klas I-III oraz 112 opiekunów do: 1) Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu – w terminie IV. - VI.2019 r. 2) Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz JuraPark w Krasiejowie – w terminie: IV. - VI.2019 r. w ramach realizacji projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF. CPV 63500000-4
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI