Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2019 r.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGołymin-Ośrodek
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Gołymin-Ośrodek
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-09
 • Numer ogłoszenia501661-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501661-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

Gmina Gołymin-Ośrodek: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gołymin-Ośrodek, krajowy numer identyfikacyjny 13037809000000, ul. ul. Szosa Ciechanowska  8 , 06420   Gołymin-Ośrodek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 671 60 20, e-mail ug@golymin-osrodek.pl, faks 23 671 60 93.
Adres strony internetowej (URL): www.golymin-osrodek.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.golymin-osrodek.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przesyłką pocztową, kurierską lub osobiście w zamkniętej kopercie.
Adres:
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek sekretariat pokój nr 18.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2019 r.
Numer referencyjny: IOŚ.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia został on podzielony na zadania według charakteru robót przewidzianych do wykonania. Długość dróg gminnych wynosi ok. 118 km, w tym o nawierzchni bitumicznej ok. 28 km. Do obowiązków Oferenta, który wygra przetarg nieograniczony będzie należało: Część 1 - Remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno –bitumiczną. Część 2 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 031,5 mm. Część 3 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 063 mm. Część 4 - Dostawa pospółki drogowej z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni. Część 5- Transport szlaki i innych materiałów sypkich wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni. Część 6 –Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych. Część 7 - Świadczenie usług koparko-ładowarką. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór formularza ofertowego załącznik Nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45233142-6
45111200-0
45520000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.3.1.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymagany warunek zostanie spełniony w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór – zał. nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.3.2.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymagany warunek zostanie spełniony w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór – zał. nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 1)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót obejmujących roboty w zakresie tego zamówienia o wartości (bez robót dodatkowych) nie mniejszej niż zł brutto (z pod. VAT), Część 1 - Remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno –bitumiczną w kwocie nie mniejszej niż 30 000,00 zł Część 2 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 031,5 mm. w kwocie nie mniejszej niż. 40 000,00 zł Część 3 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 063 mm. w kwocie nie mniejszej niż. 40 000,00 zł Część 4 - Dostawa pospółki drogowej z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni. w kwocie nie mniejszej niż 40 000,00 zł Część 5 - Transport szlaki i innych materiałów sypkich wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni. w kwocie nie mniejszej niż 10 000,00 zł Część 6 -Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych oraz świadczenie usług koparko-ładowarką. w kwocie nie mniejszej niż 40 000,00 zł Część 7 - Świadczenie usług koparko-ładowarką. w kwocie nie mniejszej niż 40 000,00 zł 2)dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-drogowej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.6.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 r. poz.1785) - według wzoru wykonawcy. 6.7.Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6.8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 6.6 ppkt 1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w pkt 6.6. ppkt 2-3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.9.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia – stosuje się. 6.10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.11.Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.12.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 6.13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6. ppkt 1-4 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności, o którym mowa w pkt. 5.3.1 SIWZ, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z art art. 22 ust.1austawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ 6.2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z art art. 22 ust.1a ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ 6.3.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór zał. Nr 5 do SIWZ 2) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór załącznik Nr 6 do SIWZ. 6.4.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokumentów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 u Pzp
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1.Zamawiający żąda wniesienia wadium: Część 1 - Remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno –bitumiczną na kwotę 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) Część 2 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 031,5 mm.. na kwotę 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Część 3 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 063 mm.. na kwotę 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Część 4 - Dostawa pospółki drogowej z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni. na kwotę 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) Część 5 - Transport szlaki i innych materiałów sypkich wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni na kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) Część 6 -Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych. na kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część 7 - Świadczenie usług koparko-ładowarką. na kwotę 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) 9.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa art. 45 ust. 6 Pzp: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 9.4.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.4.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 9.5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego73 8232 0005 0300 0550 2003 0002 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8. Z treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wadium „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gołymin-Ośrodek w 2019 roku.” 9.9.Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z przepisem art.144 ust.1 ustawy Pzp przewiduje możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1)przesunięcia terminu wykonania zamówienia, 2)zmiany wynagrodzenia, zmiany zakresu rzeczowego umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego. 3)Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia możliwe jest w następujących w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie wynikających z winy Wykonawcy oraz przy zachowaniu przez niego należytej staranności, związanych okolicznościami natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających dotrzymania terminu realizacji wskazanego w umowie, w szczególności: a)jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonywania robót lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez wykonania robót lub prac których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i anomalii pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie prób i sprawozdań, dokonywania odbiorów. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania tych niekorzystnych warunków atmosferycznych i anomalii pogodowych udokumentowanych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, c)wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie niezależnych od Wykonawcy; e)w przypadku wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót; f)w przypadku warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć uniemożliwiających prowadzenie robót; g) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia; 4.Termin realizacji robót może zostać przedłużony o czas niezbędny do ich wykonania. Wykonawca może najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji poszczególnych prac objętych umową, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania poszczególnych prac, dostarczając Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Nie złożenie podmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu umowy . Zamawiający ma cztery dni od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego wniosku i powiadomienia Wykonawcy o swojej decyzji. 5.Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku : a. zmiany urzędowej stawki podatku VAT, b. zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 6.Zmianę zakresu przedmiotu zamówienia dopuszcza się, gdy wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego kwotą szacunkową w § 7 ust. 1 7.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej odpowiednio w §7 ust.1. 8.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - Remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno –bitumiczną.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą mineralno - bitumiczną na powierzchni 500 m2 nawierzchni drogi przy średniej głębokości wyrw do 5 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45111200-0, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Punkty przyznane za kryterium :Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Termin realizacji” Zamawiający w kryterium „Termin realizacji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 11 dni – 0 pkt, 9 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt 5 dni – 30 pkt, 3 dni – 40 pkt, Uwaga: „Termin realizacji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – maksymalnie 11 dni) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: Cena + Termin realizacji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 031,5 mm.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenie kruszywa łamanego kamiennego frakcji 031,5 mm w ilości 1 500 ton,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Punkty przyznane za kryterium :Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Termin realizacji” Zamawiający w kryterium „Termin realizacji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 11 dni – 0 pkt, 9 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt 5 dni – 30 pkt, 3 dni – 40 pkt, Uwaga: „Termin realizacji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – maksymalnie 11 dni) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: Cena + Termin realizacji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.


Część nr: 3 Nazwa: Część 3 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 063 mm.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenie kruszywa łamanego kamiennego frakcji 063 mm w ilości 1 500 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin raelizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Punkty przyznane za kryterium :Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Termin realizacji” Zamawiający w kryterium „Termin realizacji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 11 dni – 0 pkt, 9 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt 5 dni – 30 pkt, 3 dni – 40 pkt, Uwaga: „Termin realizacji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – maksymalnie 11 dni) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: Cena + Termin realizacji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa pospółki drogowej z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenia pospółką drogową w ilości 1 500 ton wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem równiarką nawierzchni drogi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Punkty przyznane za kryterium :Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Termin realizacji” Zamawiający w kryterium „Termin realizacji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 11 dni – 0 pkt, 9 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt 5 dni – 30 pkt, 3 dni – 40 pkt, Uwaga: „Termin realizacji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – maksymalnie 11 dni) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: Cena + Termin realizacji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.


Część nr: 5 Nazwa: Transport szlaki i innych materiałów sypkich wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenia usługi transportowej wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem równiarką nawierzchni w ilości około 500 ton z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Ciechanów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Punkty przyznane za kryterium :Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Termin realizacji” Zamawiający w kryterium „Termin realizacji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 11 dni – 0 pkt, 9 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt 5 dni – 30 pkt, 3 dni – 40 pkt, Uwaga: „Termin realizacji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – maksymalnie 11 dni) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: Cena + Termin realizacji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.


Część nr: 6 Nazwa: Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie robót polegających na profilowaniu i równaniu równiarką dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej w ilości 300 roboczogodzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Punkty przyznane za kryterium :Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Termin realizacji” Zamawiający w kryterium „Termin realizacji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 11 dni – 0 pkt, 9 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt 5 dni – 30 pkt, 3 dni – 40 pkt, Uwaga: „Termin realizacji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – maksymalnie 11 dni) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: Cena + Termin realizacji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.


Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie usług koparko-ładowarką.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wynajem koparki wraz z usługą operatorską w ilości 500 roboczogodzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45520000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Punkty przyznane za kryterium :Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej. Punkty przyznane za kryterium: „Termin realizacji” Zamawiający w kryterium „Termin realizacji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 11 dni – 0 pkt, 9 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt 5 dni – 30 pkt, 3 dni – 40 pkt, Uwaga: „Termin realizacji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – maksymalnie 11 dni) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: Cena + Termin realizacji. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje firmy do odśnieżania placu manewrowego, Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry, Poszukuje firmy do odśnieżania placu manewrowego w firmie kurierskiej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam. Rafał
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI