Bieżące utrzymanie dróg

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Bieżące utrzymanie dróg
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDrezdenko
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503933-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503933-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Urząd Miejski: Bieżące utrzymanie dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 00053000575110, ul. ul. Warszawska  1 , 66530   Drezdenko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 7638027; 7620202, e-mail inwestycje@drezdenko.pl, faks 095 7620220.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.drezdenko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.drezdenko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.drezdenko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg
Numer referencyjny: RI.271.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Bieżące utrzymanie dróg 1. Rodzaj zamówienia: usługi 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 3. Część I zamówienia – Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko. 12. Część II zamówienia – Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko. 18. Część III zamówienia – Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg betonowych na potrzeby Gminy Drezdenko

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 polegających na powtórzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia tj. bieżące utrzymanie dróg. Przewidywany zakres do 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku wyczerpania ilości przewidzianych w formularzu cenowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zawartość oferty A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, B. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, C. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, D. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania tego formularza, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie, E. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie, F. dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia (kopię dowodu wniesienia wadium należy wpiąć do oferty, a oryginał luźno dołączyć do oferty), G. formularz cenowy – załącznik nr 4a, 4b, 4c.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: a. dla części I zamówienia – Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100), b. dla części II zamówienia – Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100), c. dla części III zamówienia – Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg betonowych na potrzeby Gminy Drezdenko w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena (wartość brutto oferty) 60,00
okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z wzorem umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Zakres I części zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg asfaltowych na potrzeby Gminy Drezdenko składający się z niżej wymienionych elementów: a) remont cząstkowy z wycinaniem piłą - 1.000 m2 b) remont cząstkowy bez wycinania piłą - 200 m2 c) smarowanie emulsją asfaltową - 200 m2 d) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowych emulsją i grysem - 10 ton e) sfrezowanie nawierzchni i położenie dywanika asfaltowego - 50m2 5. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi oraz o zakresie prac przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. 6. Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt a-e. 7. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 3 dni. 8. Określone ilości usług są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości usług zakupionych przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 9. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy usług będą wynikały z aktualnych potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 10. Ilości określone w przedmiocie zamówienia mogą ulec zmianie do wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena (wartość brutto oferty) 60,00
okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:13. Zakres II części zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko, składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym - 250.000 m2 b) równanie równiarką z uzupełnieniem i wałowaniem - 100.000 m2 c) kamień łamany wraz z dowozem - 1.000 ton d) tłuczeń o granulacji od 0 – 63 mm wraz z dowozem - 100 ton e) gruz budowlany kruszony z dowozem - 1.500 ton f) żwir z dowozem - 500 ton g) rumosz asfaltowy z dowozem - 200 ton h) praca spycharko-koparki - 100 roboczogodzin i) transport samochodami samowyładowczymi - 100 km j) praca samochodu samowyładowczego - 100 roboczogodzin 14. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi oraz o zakresie prac przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. 15. Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt. a – j. 16. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 3 dni od otrzymania informacji. 17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena (wartość brutto oferty) 60,00
okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg betonowych na potrzeby Gminy Drezdenko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:19. Zakres III części zamówienia obejmuje Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i dróg betonowych na potrzeby Gminy Drezdenko, składający się z niżej wymienionych elementów: a) podniesieniu zapadniętej nawierzchni chodnika z kostki betonowej lub płyt betonowych z ewentualnym uzupełnieniem brakujących elementów w nawierzchni (do 5%) w szacunkowej ilość do 50 m2 Roboty obejmują: rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych chodnika z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni, b) podniesieniu zapadniętej nawierzchni jezdni z kostki betonowej lub kamiennej z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni (do 5%) w szacunkowej ilość do 30 m2 Roboty obejmują: rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych jezdni z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni, c) podniesieniu zapadniętej nawierzchni jezdni z betonowych płyt drogowych typu TRYLINKA z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni grubości ok. 15 cm (chudy beton lub kruszywo łamane) i brakujących elementów w nawierzchni do 5%, w szacunkowej ilość do 10 m2 Roboty obejmują: rozebranie zapadniętego miejsca, uzupełnienie warstw konstrukcyjnych jezdni z ich zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni, d) poprawienie naruszonych obrzeży betonowych oraz krawężników, w szacunkowej ilości do 30 m, e) uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika (nowy) z kostki betonowej gr. 8 cm lub płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z ułożeniem obrzeży (materiał Wykonawcy) w szacunkowej ilości do 50 m2 Roboty obejmują: wykorytowanie gruntu, rozścielenie posypki cementowo-piaskowej ułożenie nawierzchni chodnika z ręcznym jej ubiciem i nadaniem spadków, wypełnienie spoin zaprawą cementową, pielęgnacja nawierzchni – posypywanie piaskiem i polewanie wodą, f) wymiana nawierzchni chodnika (zdjęcie starych kostek lub płyt betonowych z ułożeniem nowej kostki betonowej (materiał Wykonawcy) w szacunkowej ilość do 50 m2 Roboty obejmują: Rozebranie starej nawierzchni chodnika, poprawienie posypki, ułożenie nowej nawierzchni chodnika z ręcznym jej ubiciem i nadaniem spadków, wypełnienie spoin zaprawą cementową, pielęgnacja nawierzchni – posypywanie piaskiem i polewanie wodą, g) obniżenie krawężników na wjazdach oraz przejściach dla pieszych, w szacunkowej ilość do 30 m Roboty obejmują: odkopanie krawężników, ich wyjęcie, wybranie gruntu, ponowne ustawienie krawężników z wyregulowaniem, zasypanie ziemią i ubicie. h) wymiana krawężnika w szacunkowej ilości do 10 Roboty obejmują: odkopanie krawężników, ich wyjęcie, wybranie gruntu, ponowne ustawienie krawężników z wyregulowaniem, zasypanie ziemią i ubicie. i) skucie nawierzchni betonowej jezdni gr. 15-20 cm w szacunkowej ilości do 50 m2 j) uzupełnienie nawierzchni jezdni betonem B35 gr. 15-20 cm w szacunkowej ilości do 30 m2 k) uzupełnienie nawierzchni jezdni kostką betonową gr. 8 cm z ewent. uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych jezdni do 5 %, w szacunkowej ilości do 50 m2. 20. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi oraz o zakresie prac przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. 21. Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt a-k. 22. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 3 dni. 23. Określone ilości usług są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości usług zakupionych przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 24. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy usług będą wynikały z aktualnych potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 25. Ilości określone w przedmiocie zamówienia mogą ulec zmianie do wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania. 26. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena (wartość brutto oferty) 60,00
okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecimy drobne roboty remontowe - Zielona Góra
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania20-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Remonty i awaryjne naprawy w zakresie elementów wyposażenia peronów usytuowanych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych - Roboty awaryjne.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI