Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze. Kontrakt nr 3: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabrze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517888-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517888-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej: Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze. Kontrakt nr 3: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe w formule „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.0-2.01.00-00-0015/17-00; CRU 1773/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Zabrze
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, krajowy numer identyfikacyjny 24278353000000, ul. Kasprowicza  8 , 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 68 00, e-mail sekretariat@mzdii.zabrze.pl, faks 32 277 68 01.
Adres strony internetowej (URL): www.mzdii.zabrze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.mzdii.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak, w formie pisemnej.
Adres:
ul. Kasprowicza 8; 41-803 Zabrze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze. Kontrakt nr 3: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: DR.260.5.2018.PG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze. Kontrakt nr 3: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe w formule „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych b) Inwentaryzację zieleni, wycinkę drzew, nasadzenia zastępcze c) Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego oraz STWiOR, włącznie z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, d) Renowacja drogi dojazdowej o szer. 3,5-4,0 m na odcinku od ul. F. Roosevelta do projektowanego zbiornika retencyjnego e) Remont istniejącej kanalizacji deszczowej DN 400 wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1200 f) Budowa zbiornika retencyjnego (wycinka drzew, ukształtowanie niecki zbiornika, uszczelnienie skarp i dna, obsadzenie części zbiornika roślinnością wodną) g) Budowa dwóch boczno-przelewowych zastawek regulowanych w konstrukcji betonowo-drewnianej h) Budowa placu manewrowego przy zbiorniku i) Roboty porządkowe, odtworzeniowe, niwelacja terenu, itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ, część IV wzór umowy oraz Program funkcjonalno użytkowy.

II.5) Główny kod CPV: 45231110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45000000-7
45111000-1
45111200-0
45112000-5
45122000-8
45200000-9
45200000-9
45220000-5
45221244-4
45223200-8
45223210-1
45223500-1
45231000-5
45231300-8
45232130-2
45232400-6
45232440-8
45453000-7
45233140-2
45233142-6
45233222-1
45500000-2
71000000-8
71300000-1
71315000-9
71332000-4
71355000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 914083,53
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2019r. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac. Uwaga: skrócenie terminu wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy/Kierownika robót, a w szczególności instalatorzy, robotnicy budowlani, operatorzy sprzętu zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). 3.5.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresow, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.5.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Część IV SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4.1 czynności. 3.5.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedną robota budowlana zawierającą w swoim zakresie budowę zbiornika retencyjnego lub zbiornika przeciwpożarowego lub stawu o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 oraz b) co najmniej jedną robota budowlana zawierającą w swoim zakresie remont/przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej/sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż Dn 300 o długości min. 50 m oraz c) co najmniej jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie budowę/remont drogi utwardzonej o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i długości nie mniejszej niż 100,00 mb oraz załączyć dowody, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 8.2.4. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1) projektantem w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, kanalizacyjnych – 1 osoba, spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w w/w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych - kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na list członków właściwej izby samorządu zawodowego. doświadczenie: doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o średnicy min. 300 mm o długości co najmniej 50 m każda, 2) projektantem w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – 1osoba, spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na list członków właściwej izby samorządu zawodowego. doświadczenie: doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych w zakresie budowy zbiornika retencyjnego lub zbiornika przeciwpożarowego lub stawu o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 każdy 3) projektantem w specjalności drogowej – 1 osoba, spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na list członków właściwej izby samorządu zawodowego. doświadczenie: doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych w zakresie budowy/remontu dróg utwardzonych o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i długości nie mniejszej niż 100,00 mb 4) kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej - 1 osoba, spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w w/w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na list członków właściwej izby samorządu zawodowego . doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach dotyczących budowy zbiornika retencyjnego lub zbiornika przeciwpożarowego lub stawu o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 5) kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg 1 osoba, spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w w/w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na list członków właściwej izby samorządu zawodowego . doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika robót/kierownika budowy na zadaniach dotyczących budowy budowy/remontu dróg utwardzonych o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i długości nie mniejszej niż 100,00 6) kierownika robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, kanalizacyjnych – 1 osoba, spełniająca poniższe warunki: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w w/w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych - kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na list członków właściwej izby samorządu zawodowego . doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika robót /kierownika budowy na zadaniach dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej i/lub kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji ogólnospławnej mających w zakresie wykonanie kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o średnicy min. 300 mm o długości co najmniej 50 m każda, Uwaga: • Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią wymaganych uprawnień oraz doświadczenia; • Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1725). Wskazane w niniejszym punkcie (tj. 8.2.4) osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 9.4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 9.4.2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy załączyć: - Załącznik A. OFERTA; - Potwierdzenie wniesienia wadium; - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. - dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. - Zestawienie kosztów - Załącznik D wg Spisu zawartości oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2016, poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0023 6062 8552. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze – pokój nr 14.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00
Skrócenie terminu wykonania 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie Pzp lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian wskazane są w części IV SIWZ - wzór umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące ubezpieczenia Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe, następstwa finansowe tych szkód oraz czyste straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu i innym osobom trzecim, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy. 2. Zakres ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 powinien również obejmować odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców. 3. Polisa ubezpieczeniowa powinna być oparta na bazie zdarzenia rozumianego, jako błędne działanie lub zaniechanie Wykonawcy w okresie ubezpieczenia. 4. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli polisa ubezpieczeniowa zawarta jest na okres krótszy niż termin obowiązywania Umowy Wykonawca obowiązany jest przed upływem terminu na jaki zawarta została umowa ubezpieczenia do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy spełniającej wymogi jak wyżej na kolejny okres. 6. Wykonawca przed dniem zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego posiadanie umowy ubezpieczenia spełniającej wymogi jw. 3.4. Rozwiązania równoważne 1. Ilekroć w Programie funkcjonalno-użytkowym, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, Programie funkcjonalno-użytkowym i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Opis sposobu obliczenia ceny. 17.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. Z 2014, poz. 915). 17.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie Cena oferty musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym wszelkie opłaty administracyjne). 17.3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (część III SIWZ, część IV SIWZ – wzór umowy, Program Funkcjonalno – Użytkowy). Ponadto w kosztach ogólnych należy ująć dodatkowe koszty, wynikające z wymagań SIWZ 17.4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym - w związku z powyższym cena oferty winna uwzględniać wszystkie ryzyka związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. 17.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 17.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 17.6. Sposób i podstawy rozliczeń zostały wskazane w części IV SIWZ – wzór umowy. 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: 1) cena - waga 60 % 2) gwarancja i rękojmia - waga 10 % 3) skrócenie terminu wykonania - waga 30% KRYTERIUM – okres gwarancji i rękojmi (G ) Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego okres 60 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje: • Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy otrzyma 5 punktów (tym samym łączny okres gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia wynosić będzie 72 miesiące) • Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące lub więcej otrzyma 10 punktów (tym samym łączny okres gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia wynosić będzie 84 miesiące lub więcej). Zaoferowany przez Wykonawcę okres przedłużenia gwarancji i rękojmi Wykonawca winien wpisać w Załączniku A. OFERTA. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi wynoszącej 60 miesięcy – 0 punktów KRYTERIUM – skrócenie terminu wykonania (T ) Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje: • Skrócenie wykonania przedmiotu zamówienia o 3 miesiące (ok. 90 dni kalendarzowych) otrzyma 10 punktów (tj. termin wykonania zamówienia do 30.06.2019r.) • Skrócenie wykonania przedmiotu zamówienia o 6 miesięcy (ok. 180 dni kalendarzowych otrzyma 20 punktów (tj. termin wykonania zamówienia do 30.03.2019r.) • Skrócenie wykonania przedmiotu zamówienia o 9 miesięcy (ok. 270 dni kalendarzowych otrzyma 30 punktów (tj. termin wykonania zamówienia do 31.12.2018r.) Zaoferowane przez Wykonawcę skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wpisać w Załączniku A. OFERTA. Za deklarację wykonania zamówienia w terminie do 30.09.2019r. – 0 punktów Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium: P = cena (C) + okres gwarancji i rękojmi (G) + skrócenie terminu wykonania (T) Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta o najniższej spośród nich cenie. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, z zastosowaniem regulacji art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym we wzorze umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: • kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 6 wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby, potwierdzone za zgodność z oryginałem; • kserokopię polisy ubezpieczeniowej o której mowa w punkcie 3.3 SIWZ; Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2016r, poz. 359). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0023 6062 8552 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej przy ul. Kasprowicza 8, sekretariat, I piętro pokój nr 14, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a jego treści winna być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę bliźniaka - Tarnowskie Góry
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domu w zabudowie bliźniaczej w Tarnowskich Górach. Stan surowy otwarty, tj. fundamenty, ściany porotherm, strop żelbetonowy, schody, dach z nadbitką. Posiadam projekt oraz pozwolenie na budowę. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI