Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej w formule zaprojektuj i wybuduj
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMilówka
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Milówka
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-15
 • Numer ogłoszenia505741-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505741-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Gmina Milówka: Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej w formule zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
5. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Milówka, krajowy numer identyfikacyjny 54902200000, ul. ul. Jana Kazimierza  123 , 34360   Milówka, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 637 190, e-mail ugmilowka@milowka.com.pl, faks 338 637 600.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.bip.milowka.com.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.milowka.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: RRG.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej na zasadach określonych w załączniku nr 10 do SIWZ. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 4. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Budynek starej remizy zlokalizowany jest na działce nr 4078 w Milówce. Działka ta zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka, jest zlokalizowana w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi M/1.UP jako tereny zabudowy usług publicznych a także znajduje się w Strefie Ochrony Konserwatorskiej Zabudowy Tradycyjnej OT. Działka ta jest własnością gminy Milówka. Usytuowana jest w ścisłym centrum Milówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy, posiada zjazd z drogi powiatowej nr 1439 S, dojścia i dojazdy wykonane są w nawierzchni asfaltowej. Działka nie jest uzbrojona w sieć wodno – kanalizacyjną. Sieć wodno-kanalizacyjna znajduje się na terenie działki sąsiedniej nr 4077 stanowiącej własność Zamawiającego. Do budynku prowadzi istniejące napowietrzne przyłącze energetyczne niskiego napięcia, na terenie działki przebiega sieć ciepłownicza do budynku Urzędu Gminy. Budynek starej remizy został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. i spełniał pierwotnie funkcję strażnicy straży pożarnej wraz z wieżą alarmowo-obserwacyjną. Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego jest to obiekt zabytkowy chroniony na mocy ustaleń planu i objęty jest gminną ewidencją zabytków. W budynku po adaptacji znajdzie się funkcjonalna powierzchnia z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem usług aktywizacji społeczno - zawodowej , obsługę różnych osób , w tym miejsca siedzące do pracy indywidualnej, grupowej oraz obsługi kursów, warsztatów, zajęć i szkoleń, działalność statutową w tym współpracę ze stowarzyszeniami a także pomieszczenie higieniczno – sanitarne wraz pomieszczeniem gospodarczym oraz wejście na wieżyczkę widokową. Zamawiający określił ogólną koncepcję funkcjonalną oraz zestaw pomieszczeń i funkcji, które powinny się znaleźć się w ramach projektowanej kubatury. Zamawiający przewiduje, że powierzchnia użytkowa dla całego budynku wynosić będzie 63,78 m2. Szczegóły zostały opisane w Programie Funkcjonalno -Użytkowym stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Uwaga: W programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ zawarty został punkt 2.9 – wymagania dotyczące zagospodarowania terenu, które nie będą stanowiły przedmiotu niniejszego postępowania. Zagospodarowanie terenu nie stanowi przedmiotu zamówienia i nie należy go uwzględniać w pracach projektowych. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Zamawiający posiada aktualną na dzień składania ofert mapę do celów projektowych, którą udostępni. b) Inwentaryzacji stanu istniejącego. c) Wykonania wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych. d) Opracowania materiałów do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji (w tym m.in. Natura 2000, OOŚ). e) Zgłoszenia rozbiórki budynku gospodarczego do właściwego organu. f) Opracowania koncepcji projektu adaptacji budynku starej remizy strażackiej na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej wraz z kosztorysem do akceptacji Zamawiającego. g) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z projektami branżowymi : konstrukcje i instalacje wraz z przyłączami ) z uwzględnieniem wymagań zawartych w obowiązujących przepisach oraz wynikających z niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Projekt budowlany musi zostać przedłożony Zamawiającemu do akceptacji. h) Uzyskania wszelkich decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) Uzyskania braku sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia rozbiórki budynku gospodarczego. j) Uzyskania pozwolenia na budowę adaptacji budynku starej remizy strażackiej na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej. k) Opracowanie przedmiaru robót i harmonogramu robót. l) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich. m) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. n) Opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. o) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany. Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej ‐ robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w pełnym zakresie, oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów. p) Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych wraz ze złożeniem oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków. q) Prowadzenie dziennika budowy. r) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. s) Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg) i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego. t) Złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ. u) Raportowania (opis + dokumentacja fotograficzna) z postępu wykonywania robót. v) Przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: a) Projekt budowlany – 4 egz. wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- 3 egz. c) Kosztorys ofertowy – 2 egz. d) Przedmiar robót – 2 egz. e) Wersję elektroniczną lit. a-d w formacie DOC lub PDF i DWG. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”). Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji z Zamawiającym rozwiązań projektowych i uzyskania jego ostatecznej akceptacji przed złożeniem do właściwego urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Żywcu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu koncepcję wykonania projektu. Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej koncepcji, Wykonawca w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy dostarczy zatwierdzony projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Po zakończeniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (w tym pełny kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem powykonawczym robót), protokoły z badań i sprawdzeń, ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie DWG, a także inne decyzje niezbędne do użytkowania obiektu. Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z: - obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. - normami wymienionymi w niniejszym programie oraz innymi obowiązującymi normami. - wymogami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym prace, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem zamówienia oraz wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Opracowany i załączony do niniejszej SIWZ Program Funkcjonalno ‐ Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane realizacji przedmiotowego zadania oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, jak i również wszelkie prace rozbiórkowe, budowlano‐montażowe dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu wraz z pozwoleniem na użytkowanie. 5. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy) wskazać w ofercie (Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 7. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91e ustawy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 10. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. Podane w dokumentacji Program funkcjonalno-użytkowy przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. 13. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót zgodnie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. 14. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 15.Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Sposób udokumentowania zatrudnienia, kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisano w Istotnych warunkach umowy (wzór umowy załącznik nr 8 do SIWZ). 16. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z treścią Formularz ofertowego. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym -załącznik nr 1 do SIWZ okresu gwarancji i rękojmi, wtedy Zamawiający za ten okres przyjmuje minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45210000-2
45300000-0
45400000-1
71322000-1
71310000-4
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 950 000 PLN Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda: Na podstawie art.25a ust.1 Ustawy dołączenie do oferty Oświadczenia o spełnieniu tego warunku -załącznik nr 2 do SIWZ Na podstawie art.26 ust.2 ustawy przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług i robót Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia polegające na zaprojektowaniu adaptacji obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto, w tym: prace konstrukcyjno –budowlane, roboty instalacyjne i wykończeniowe. - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (w ramach jednego zadania) polegające na wykonaniu remontu, przebudowy, rozbudowy lub adaptacji budynku wpisanego do ewidencji zabytków, o wartości wykonanych robót minimum 800 000 PLN brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda: Na podstawie art.25 a ust.1 Ustawy Pzp dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 2 do SIWZ Na podstawie art.26 ust.2 ustawy przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego : - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt.3a)- załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny w obiektywnej charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt.3a)- załącznik nr 5 do SIWZ b) Osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: 1) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, w następujących specjalnościach: - architektonicznej wymagana 1 osoba, - konstrukcyjno – budowlanej wymagana 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagana 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych - wymagana 1 osoba, Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania mogą spełniać łącznie powyższy warunek, jeżeli posiadają wymagane specjalności. 2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania budową w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, oraz która przez co najmniej 4 miesiące brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do ewidencji zabytków –wymagana 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – wymagana 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych – wymagana 1 osoba lub posiadającymi odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu funkcji pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień w wymaganych specjalnościach. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa Prawo Budowlane art. 12, pkt 7 oraz 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Dopuszcza się odpowiadające wymaganym uprawnieniom, uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Na podstawie art.25 a ust.1 Ustawy Pzp dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 2 do SIWZ Na podstawie art.26 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał przedstawienia przez Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego: - wykazu osób posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt.3)b) - załącznik nr 7 do SIWZ - wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi osoby, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt.3)b) - załącznik nr 7 do SIWZ 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 10.W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z wykonawców. 2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z wykonawców. 3.zaświadczenia właściwego terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z wykonawców. UWAGA: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ) składa każdy wykonawca składający ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert . W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Dziale IV ust. 1 pkt. 3) lit. a)- załącznik nr 6 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. 2.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny w obiektywnej charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzić spełnienie odpowiednio warunku określonego w Dziale IV ust. 1.2 pkt. 3) lit. a SIWZ (zał. nr 5 do SIWZ.) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. 3.wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzić spełnienie odpowiednio warunku określonego w Dziale IV ust.1.2 pkt. 3) lit. b 2) (zał. nr 7 do SIWZ) oraz wykazu osób posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Dziale IV ust.1.2 pkt. 3) lit. b1) - załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. 4. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; określoną przez Zamawiającego w Dziale IV ust.1.2 pkt.2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dziale VI niniejszego rozdziału SIWZ składa: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków - określonych w Dziale VI pkt.2,3) SIWZ - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – oryginał dokumentu. 8. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepis Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich można żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązani są również dołączyć do oferty: 3.1 Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 3.2 Dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki itp.), Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu, należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3.3 Pisemne zobowiązanie potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty(załączyć jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3.4 Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy), 3.5 Kopia dowodu wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce 20 8131 0005 0000 0244 2000 0030. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, dokument ten musi jednoznacznie określać zakres odpowiedzialności gwaranta, który musi pokrywać się z wszystkimi przypadkami działań i zaniechań wykonawcy określone w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp, uprawniające Zamawiającego do zatrzymania wadium. Dokument ten powinien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiony tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod warunkiem, że ten pomiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Oferta niezabezpieczona wadium, zostanie odrzucona. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji i rękojmi w miesiącach 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich, itp. zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych, 2) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę, 3) opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, 4) działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy 5)zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, 6) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie funkcjonalno‐użytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi nadzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 7) zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 8) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 9) zlecenia dodatkowych robót budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ‐ na zasadach i w sposób określony w ust. 2 ‐ 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 4) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy(zamówienia podstawowego). 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników, o których mowa § 7 do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzeń pracowników, o których mowa w § 7. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4, rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, których zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1pkt 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturą wystawianą po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktura regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysu ofertowego”, o których mowa w ust.2 pkt.4, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego .Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, o których mowa § 4 ust. 3, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi ‐ w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie pracowników, o których mowa § 4 ust. 3, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi ‐ w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnych zestawień wynagrodzeń, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2.12. W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. Strona, o której mowa w ust. 10, może jednokrotnie ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 przedstawiając okoliczności, których Strona nie mogła z przyczyn od niej niezależnych wykazać w pierwszym wniosku. W takim przypadku przepisy ust. 7 ‐ 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 15. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-31, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Kobiernice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie kostki brukowej (typu Polbruk); ułożenie na cegiełkę, ilość ok. 100 mb. Proszę o podanie najbliższego możliwego terminu.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie likwidacji otworów podsadzkowych: TP-5 i TP-9
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Milówka: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Milówce
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wykonanie likwidacji otworów podsadzkowych: TP-5 i TP-9
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI