1. Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 2. Utwardzenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
1. Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 2. Utwardzenie terenu do osiedla przy ul. Piaskowej 57
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPyskowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pyskowice
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587545-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587545-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Pyskowice: 1. Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 2. Utwardzenie terenu do osiedla przy ul. Piaskowej 57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyskowice, krajowy numer identyfikacyjny 27625759300000, ul. ul. Strzelców Bytomskich  3 , 44120   Pyskowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 326 000, e-mail przetargi@pyskowice.pl, faks 323 326 002.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pyskowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pyskowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 ( parter)
Adres:
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 2. Utwardzenie terenu do osiedla przy ul. Piaskowej 57
Numer referencyjny: GK.271.040.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: 1.1. Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 Zakres robót: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym: 0,1 km Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem: 12 m2 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm: 48,5 m Regulacja pionowa studzienek: 2 szt Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie. Rozbiórka nawierzchni w pasie 0,2 m: 9,7 m2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm ręcznie: 9,7 m2 Pokrywa studni rewizyjnej żeliwna z podstawą i pierścieniem odciążającym: 1 szt Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej: 59,5 m2 Rozebranie krawężników 0,15 x 0,30 na podsypce cementowo-piaskowej: 48,5 m Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej: 104,3 m2 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie: 42,9 m2 Wywóz gruzu wraz z utylizacją: 19,548 m3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu , grubość warstwy 5cm: 200,3 m2 Roboty ziemne z odwozem z utylizacją : 123,736 m3 Krawężniki betonowe 15x30 cm wraz z ławą: 120,9 m Obrzeża 20x 6 cm: 42 m Warstwa odsączająca gr 15 cm: 322,5 m2 Podbudowa z żużla gr 15 cm: 322,5 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej – stanowiska parkingowe: 322,5 m2 Podbudowa z żużla gr 10 cm: 63 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik przy budynku: 63 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa ścieralna) Odtworzenie nawierzchni jezdni na włączeniu- teren koło przedszkola i budynku: 6,9 m2 Humusowanie wraz z obsianiem trawą: 30 m2 1.2. Utwardzenie terenu do osiedla przy ul. Piaskowej 57 Zakres robót: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,1 km Roboty ziemne z odwozem 41,5 m3 Wykonanie koryta na gł 48 cm wraz z odwozem i utylizacją 83 m2 Krawężniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy 23 m Krawężniki betonowe 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy 33,4 m Profilowanie podłoża 83 m2 W-wa odsączająca z piasku gr 10 cm 83 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 83 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 83 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 83 m2 Ręczne plantowanie poboczy 66 m2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm 66 m2 Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5a - 5f do SIWZ, przedmiarem robót załączniki nr 4 a i 4b do SIWZ, projekt techniczny załącznik 8a - 8b do SIWZ oraz mapy sytuacyjne załącznik nr 9a – 9b do SIWZ. Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie przed złożeniem oferty. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia odbioru robót. UWAGA: Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obowiązuje w całym okresie obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na przedmiot zamówienia. 2. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 2.1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w umowie. 3. Rozwiązania równoważne 3.1. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) parametrów jakościowych, b) estetyczne, c) funkcjonalnych, d) materiałowych, e) gabarytowych, f) technologicznych, g) bezpieczeństwa 3.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 3.3. Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3.4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, i SIWZ. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Nawierzchnia musi być równa, a wysokość ułożonej nawierzchni w miejscach przejść dla pieszych musi być dostosowana do wysokości istniejącego krawężnika w miejscu przejść dla pieszych i nie może być większe niż 2 cm. W miejscach przejść dla pieszych należy zabudować kostkę wypustkową o szerokości 40 cm czerwoną.

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233252-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania umowy. 2. Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą lecz nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania jest poza cenowym kryterium oceny oferty, o którym mowa w rozdziale XXIV pkt 1.3, SIWZ 3. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 4.4.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 4.4.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 4.4.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4.4.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy dołączyć: 1.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp) 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 1.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy 15,00
termin wykonania zadania 15,00
wysokość kary umownej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1.1 Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1.1.1 Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przez dostosowanie stawki podatku do stawki obowiązującej, przy czym kwota netto obowiązująca w dniu zawarcia umowy nie ulega zmianie. 1.1.2 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Wartość dodatkowych robót ( każdej kolejnej zmiany) nie może przekroczyć 50% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzględniając zaakceptowane przez Zamawiającego protokoły konieczności dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz dołączy dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku konieczności wyceny robót, których ceny jednostkowe zostały ujęte w wycenionym Przedmiarze robót dla danego zadania, rozliczenie nastąpi na ich podstawie. W przypadku konieczności wyceny robót, których ceny jednostkowe nie zostały ujęte w wycenionym Przedmiarze robót i nie można ich wycenić poprzez interpolację uwzględniając opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym, wówczas rozliczenie ich nastąpi na postawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i minimalnych cen Robocizny, sprzętu, materiałów itd. ( dla województwa śląskiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót. 1.2. Zmiana terminu wykonania robót przez jego przedłużenie o okres odpowiadający liczbie dni, w których prace były wstrzymane z powodu: 1.2.1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Udowodnienie, że wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne leży po stronie Wykonawcy. 1.2.2. wystąpienia konieczności uprzedniego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 1.2.3 braku dostępności do miejsc niezbędnych do wykonania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 1.2.4 działania siły wyższej, tj. zaistnienia wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia - wojna, klęska żywiołowa, strajki. 1.2.5 kolizji z pracami innego Wykonawcy. 1. 3. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy z powodu: 1.3.1 zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami: a. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających uzyskanie lepszej jakości robót, b. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji. 1.3.2 konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 1.3.3 konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych, technicznych lub materiałowe ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 1.4. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, także w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. 1.5. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z następujących okoliczności: 1.5.1. Zmiana osoby do nadzoru ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę- zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 1.5.2. Zmiana danych związana z obsługa administracyjno – organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 1.5.3. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta następuje na podstawie wniosku złożonego przez Stronę w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Pzp i postanowieniami umownymi, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 1.6. Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do pełnienia nadzoru tj. osoby wskazanej w umowie. W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności ( rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień inne uzasadnione okoliczności nie pozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzonych czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie. Osoba przejmująca nadzór nad robotami musi posiadać uprawnienia drogowe.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 1.1.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 1.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 1.3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 2. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 wzoru umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ) w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 6. Oferta wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami musi być złożona w kopercie trwale zaklejonej oraz opisanej w siwz: 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 9. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ, 10. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, wskazującej sposób płatności przez Zamawiającego na ich rzecz, 12. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - przedłoży, zawartą na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowę (lub umowy) ubezpieczenia odpowiedzialności związaną z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł. 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię uprawnień budowlanych (drogowych) kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 15. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu sporządzonego w formie uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania16-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI