Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gidle w sezonie 2017/2018

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gidle w sezonie 2017/2018
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGidle
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2017-10-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Gidle
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-12
 • Numer ogłoszenia600924-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 600924-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

Gmina Gidle: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gidle w sezonie 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gidle, krajowy numer identyfikacyjny 15139867500000, ul. ul. Pławińska  22 , 97540   Gidle, woj. , państwo Polska, tel. 343 272 027, e-mail ug@gidle.pl, faks 343 272 111.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gidle.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.gidle.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gidle.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
tak
Adres:
Urząd Gminy Gidle ul. Pławińska 22 97-540 Gidle pok nr 9 - sekretariat ( pierwsze piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gidle w sezonie 2017/2018
Numer referencyjny: IZP.271.19.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania oraz zwalczania śliskości i oblodzeń przy użyciu piaskarek, pługopiaskarek i pługa samochodowego z zastosowaniem mieszanki soli i piasku oraz w razie potrzeby samej soli drogowej na drogach gminnych i powiatowych oraz drogach innych (dojazdowych) na terenie Gminy Gidle. 2. Zakres usług obejmuje utrzymanie ok. 140 km dróg z czego 41 km stanowią drogi powiatowe, 67 km drogi gminne oraz ok. 32 km drogi inne (dojazdowe). Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg: a) Usuwanie śniegu na całej szerokości dróg (aby nie powodować zwężenia), b) Zapewnienie ciągłej przejezdności drogi, c) Przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości , d) Zwalczanie, tj. zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających w postaci mieszanki piaskowo – solnej w proporcji 1:2, oraz samej soli. Likwidowanie śliskości powinno być prowadzone w sposób skuteczny. e) Do posypania dróg Wykonawca używa zakupionych we własnym zakresie materiałów szorstkich oraz organizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przepisami prawa miejsce oraz sposób składowania tych materiałów. f) Utrzymanie stanu gotowości osób i środków technicznych zapewniających przystąpienie do odśnieżania, posypania i odśnieżania z posypaniem dróg. Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji do 2 godzin od wezwania przez koordynatora – pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg lub przystąpienie do pracy nastąpi nie później niż po upływie 2 godzin po zakończeniu opadu. g) Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz za zgodność z poleceniami pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg z ramienia Urzędu Gminy Gidle. h) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik numer 3 do SIWZ. i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę jak również przez podwykonawcę podczas realizację przedmiotu zamówienia. j) Wykonawca ponosi odpowiedzialności cywilno – prawną za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przyjętej usługi. W myśl powyższego, Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. k) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Wykaz dróg oraz map z ich lokalizacja zawierają załączniki nr 7 i 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poza drogami wyszczególnionymi w wykazie i na mapie, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace na drogach wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 3. W pierwszej kolejności podejmowane będą czynności mające na celu utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg gminnych będących trasami przejazdu autobusów szkolnych, tj. drogi wyszczególnione w poz.1, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18 i 19 ( wykaz dróg gminnych załącznik nr 7 do SIWZ). W drugiej kolejności utrzymanie obejmuje pozostałe odcinki dróg gminnych i drogi dojazdowe, na których prowadzenie akcji zimowej będzie miało na celu utrzymanie przejezdności poprzez ich odśnieżenie po zakończeniu akcji na drogach powiatowych i ustaniu opadów. 4. Usługa będzie realizowana przy jednoczesnym użyciu dwóch pojazdów – głównie pługopiaskarek ( użycie pozostałych sprzętów uzależnione będzie od warunków panujących na drogach), wg podziału Gminy Gidle na dwie części określone w załączniku nr 8 do SIWZ. Każdorazowo szczegółowy zakres usługi zgłaszany będzie przez przedstawiciela zamawiającego. 5. Wymagania materiałowe i jakościowe: a) Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez Wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016 roku poz. 1038). b) Do zapobiegania powstaniu i łagodzeniu śliskości zimowej będą stosowane materiały uszorstniające w postaci mieszanki piaskowo – solnej w proporcji 1:2 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. nr 230 poz 1960). c) Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadajmy uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Technika odśnieżania dróg nie może utrudniać ruchu pojazdów. d) W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na swój koszt zastępczy pojazd spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. e) W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępcze usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego utrzymania dróg oraz nałoży karę pieniężną w wysokości określonej w umowie. f) W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych ( intensywne długotrwale opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) Wykonawca winien zabezpieczyć sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. 6. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego, przestrzeganie przepisów: a) Ustawy z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz 1260); b) Ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz 1440 z p.zm.); c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. nr 230 poz. 1960) Gdziekolwiek w SIWZ lub załącznikach do niej pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane 7. W ofercie należy podać ceny jednostkowe godzin pracy sprzętu, stawkę za 1 km dojazdu na miejsce wykonania akcji oraz cenę za zużycie 1 tony mieszanki soli i piasku, cenę za zużycie 1 tony soli drogowej, które będą obowiązywać przez cały okres trwania zamówienia oraz łączną wartość netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto z uwzględnieniem przewidywanych ilości, określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: Ilości określone w formularzu cenowym ( załącznik nr 2 do SIWZ) są ilościami orientacyjnymi, podanymi przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny oferty i dokonania oceny ofert. Usługi realizowane będą w zależności od potrzeb, przy czym łączna ich wartość nie może przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z zawartej z wykonawcą umowy. 8. Dojazd na miejsce wykonywania usługi rozliczany będzie w sposób następujący: a) Wykonawca mający siedzibę na terenie gminy Gidle – od siedziby wykonawcy do miejsca wykonywania akcji; b) Wykonawca mający siedzibę poza granicami gminy Gidle od granicy gminy Gidle od strony siedziby wykonawcy, do miejsca wykonywania akcji.

II.5) Główny kod CPV: 90630000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować sprzętem w następującej postaci: - 2 szt. pługopiaskarka – pojazd o pojemności silnika minimum 7000cm³ - pojazdy wyposażone w urządzenia do posypywania oraz pługi lemieszowe;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją podstawie dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr 10 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) wypełniony druk „Formularz cenowy” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (czytelne podpisy, lub parafa i pieczęcie imienne), lub mieć postać aktu notarialnego lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do akcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie zjazdu z drogi powiatowej - Miszewko Strzałkowskie
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-03-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę firmie z zapleczem i doświadczeniem wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nadziałkę w miejscowości Miszewko Strzałkowskie.Oferty z nr.telefonu proszę przesyłać na adres mail.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI