ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2018 r./2019 r – zadanie nr 2, 3, 4
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwieradów-Zdrój
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Świeradów-Zdrój
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572729-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572729-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2018 r./2019 r – zadanie nr 2, 3, 4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35 , 59850   Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (URL): www.swieradowzdroj.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora wyznaczonego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta Świeradów- Zdrój, ul. 11Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój lub bezpośrednio w sekretariacie pokój 1d- parter, adres jw.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2018 r./2019 r – zadanie nr 2, 3, 4
Numer referencyjny: OGMiI.271.20.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zadanie zimowego utrzymania dróg oraz chodników realizowane będzie na terenie miasta Świeradów-Zdrój, który jest miejscowością turystyczno- uzdrowiskową. Miejscowość położona jest w dolinie rzeki Kwisy, otulonej szczytami Gór Izerskich. Rozciąga się pomiędzy grzbietami Wysokim i Kamienickim, na wysokości 450 – 650 m n. p. m., w tzw. Obniżeniu Świeradowskim. Baza noclegowa na terenie miasta to 5.000 miejsc. Obłożenie gośćmi w sezonie zimowym wynosi: w miesiącu listopadzie 50%, grudniu 70%, styczniu 90%, lutym 90%, marcu 50%. Należy zaznaczyć, że najpoważniejszym klientem Świeradowa- Zd. jest grupa kuracjuszy w wieku powyżej 60 roku życia, często ze schorzeniami ortopedycznymi, przyjeżdżająca na leczenie i rehabilitację, przemieszczających się często z pomocą urządzeń ortopedycznych i sprzętu pomocniczo-rehabilitacyjnego (typu kule, balkoniki, laski, podpórki). Jednocześnie w związku z uruchomieniem w grudniu 2008 roku Kolei Gondolowej na Stóg Izerski, drogi gminne stanowiące ulice: Zakopiańską, Strażacką, Zacisze stanowią główny trak komunikacyjny obciążony bardzo dużym ruchem. 2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia jest poniżej +20 C i występują: opady śniegu, gołoledź lub lodowica. Przystąpienie do wykonywania usługi nie może być dłuższe niż 0,5 godziny od czasu zgłoszenia konieczności wyjazdu, z zastrzeżeniem pierwszego wyjazdu, który nie może być dłuższy niż 1godzina. 2.1 Do zimowego utrzymania dróg zalicza się ,w szczególności: - działania organizacyjno- technicznej; - pobieranie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) materiałów do usuwania śliskości zimowej, dostarczonych przez Zamawiającego; - odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg poprzez odpłużanie lub interwencyjnie wirnikowanie; - usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających i zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia; 2.2 Do realizacji usługi utrzymania zimowego Wykonawca jest zobowiązany dysponować co najmniej sprzętem zgodnie ze Specyfikacja techniczną , przy czym tą samą jednostką sprzętu można obsługiwać maksymalnie jedno zadanie. dla zadania 2. Posypywarka o pojemności min. 3 m3 i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90KM – 1 szt. dla zadania 3. Posypywarka o pojemności min. 3 m3 i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90 KM – 1 szt. dla zadania 4. Posypywarka o pojemności min. 3 m3 i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90 KM – 1 szt. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U z 2017 roku, poz. 128 z późn. zm./ być wyposażony w telefon komórkowy i ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infra- struktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia / t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego Rozporządzenia. Powyższy obowiązek obciąża Wykonawcę i jest montowany przez Wykonawcę i na jego koszt. Jednostka sprzętowa wskazana przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, będzie wyposażona w GPS, który dostarczy i zamontuje we własnym zakresie Zamawiający. Szczegółowy wykaz zakresu poszczególnych Zadań zawarty jest w plikach stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Środki chemiczne oraz materiały uszorstniające do usuwania śliskości zimowej (pojęcie określone w Specyfikacji technicznej ) dostarcza Zamawiający. Środki te będą załadowywane przez Zamawiającego na sprzęt wykonawcy, który będzie zobowiązany podstawiać na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (w skrócie: PSZOK) znajdujący się w Świeradowie- Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawcy należytego zrealizowania nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-to w tym czasie, co najmniej jednej(1) usługi zimowego utrzymania minimum 5 km dróg przez okres minimum trzech miesięcy (90 dni), w ramach jednej umowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też „innymi podmiotami” niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja”, o której mowa w punkcie 3. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, c) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia ( → zdolności techniczne lub zawodowe), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę do realizacji których te zdolności są wymagane, d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługę e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w punkcie 2.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu , dat wykonywania (rozpoczęcia i zakończenia) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (patrz zapis punktu VIII.2.c). W oświadczeniu wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiając nie stawia warunków
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z „Podmiotu udostępniającego zasoby” celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego „Podmiotu udostępniającego”- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Postanowienia dotyczące „Podmiotów udostępniających zasoby” a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby Podmiotów udostępniających, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych Podmiotach udostępniających w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie X. 1.b) b) jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach Podmiotów udostępniających, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tym Podmiotem udostępniającym gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów- do oferty należy dołączyć dokument/y dotyczące: b1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego, b2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia b3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę na każde Zadanie wadium, w kwocie 2 000 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
umowna cena jednostkowa za jedną robocz-godzinę odsnieżania i usuwania sliskości zimowej 60,00
wysokość opłaty ryczałtowej - postojowej za jedną dobę niejezdną 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zajścia jednej z następujących okoliczności: a) zostały spełnione łącznie warunki: a1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie b) zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia – podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, c) zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania usługi w przypadku wystąpienia warunków pogodowych, które powodują na Zamawiającym konieczność wprowadzenia usługi zimowego utrzymania, d) zmiana postanowień umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, f) zwiększenia lub zmniejszenia do 5% ogólnej powierzchnie dróg i/lub chodników podanych w Specyfikacji technicznej przez Zamawiającego w szczególności na skutek: sprzedaży gruntów, przeznaczenia ich na inne cele tj. nabycia/zbycia gruntów, przeznaczenia ich na inne cele tj. poszerzenia, przebudowy, bądź budowy dróg, chodników, utworzenia nowych ulic, chodników - bez wpływu na wartość zamówienia, g) zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e. upzp. h) zmiany siedziby Stron, i) zmiana rachunku bankowego Stron, j) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, k) zmiany numerów i adresów środków łączności/ komunikacji/ porozumiewania się Stron
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 2. Zimowe utrzymanie w jednym sezonie - 11,153 km dróg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z opisem w sekcji II.4 . Wykonawca jest zobowiązany dysponować co najmniej sprzętem: Posypywarka o pojemności min. 3 m3 i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90KM – 1 szt. Ta sama jednostka sprzętu można obsługiwać maksymalnie jedno zadanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
umowna cena jednostkowa za jedną robocz-godzinę odsnieżania i usuwania sliskości zimowej 60,00
wysokość opłaty ryczałtowej - postojowej za jedną dobę niejezdną 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia będzie realizowany w od 15 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 13 listopada 2018 r. wykonawca podstawi sprzęt do zimowego utrzymania -w celu zamontowania urządzeń GPS. Termin zakończenia wykonania usługi utrzymania zimowego, że względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, może ulec przedłużeniu do 30 dni. Za zakończenie wykonania usługi przyjmuje się datę podpisania protokołu, w której strony umowy między innymi zapiszą wzajemne roszczenia- jeżeli takie wystąpiły.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 3. Zimowe utrzymanie w jednym sezonie - 18,034 km dróg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z opisem w sekcji II.4 Wykonawca jest zobowiązany dysponować co najmniej sprzętem: posypywarka o pojemności min. 3 m3 i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90 KM – 1 szt. Ta sama jednostka sprzętowa możę obsługiwać tylko jedno zadanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
umowna cena jednostkowa za jedną robocz-godzinę odsnieżania i usuwania sliskości zimowej 60,00
wysokość opłaty ryczałtowej - postojowej za jedną dobę niejezdną 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia będzie realizowany w od 15 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 13 listopada 2018 r. wykonawca podstawi sprzęt do zimowego utrzymania -w celu zamontowania urządzeń GPS. Termin zakończenia wykonania usługi utrzymania zimowego, że względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, może ulec przedłużeniu do 30 dni. Za zakończenie wykonania usługi przyjmuje się datę podpisania protokołu, w której strony umowy między innymi zapiszą wzajemne roszczenia- jeżeli takie wystąpiły.


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 4. Zimowe utrzymanie w jednym sezonie - 11,862 km dróg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z opisem w sekcji II. 4 Wykonawca jest zobowiązany dysponować sprzętem: posypywarka o pojemności min. 3 m3 i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90 KM – 1 szt.Ta sama jednostka sprzętu może obsługiwać tylko jedno Zadanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
umowna cena jednostkowa za jedną robocz-godzinę odsnieżania i usuwania sliskości zimowej 60,00
wysokość opłaty ryczałtowej - postojowej za jedną dobę niejezdną 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie lustra do łazienki - Świdnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie lustra do łazienki 100 x 75 5 mm faza 10 mm. Do wklejenia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI