„Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-08
 • Numer ogłoszenia535002-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535002-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 51075119000000, ul. ul. Grunwaldzka  , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 6462414, e-mail ZDP_Ostroda@wp.pl, faks 896 421 762.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zdp.ostroda.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zdp.ostroda.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zdp.ostroda.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda pok. nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie”
Numer referencyjny: DT.2610.5.2019.BŻ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.„Zakup materiałów do remontu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” z podziałem na części: Część Nr 1: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Część Nr 2: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Część Nr 3: Zakup gruzu betonowego kruszonego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w § 18 SIWZ opis części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14211000-0
14212200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe brak
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe brak
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1)dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz); 2)wypełniony i podpisany formularz cenowy - zał. Nr 1a, 1b, 1c. 3)oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, w przypadku: a)wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; b)ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1)cena 60,00
2)termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiany zostały określone w projekcie umowy- zał nr 3 do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3.Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 4.Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.04.2019 r. 6.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5. 7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 8.Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 10.Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 11.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. 12.Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 13.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1)w kwestiach formalnych- Pani Barbara Żurańska; 2)w kwestiach merytorycznych- Pan Sławomir Palmowski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 14. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 32 siwz. 15. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1)do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczanie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zał. nr 2 do siwz); 2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 pkt 1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Założenia techniczne: 1)Zamówienie realizowane w ilości 2 000 ton, 2)Sprzedający dostarczy materiał po uzgodnieniu szczegółów z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie na plac składowy Obwodu Drogowego Nr 1, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda w ilości 200 ton oraz na następujące drogi: a)Dr Nr 1224 N Rumienica – Lewałd Wielki- Dr Nr 1255 N ( Dąbrówno) m. Odmy 300 ton; b)Dr Nr 1260 N Dr Nr 1253 N- (Pacółtowo)- Olsztynek m. Pacółtówko 300 ton; c)Dr Nr 1268 N Lewałd Wielki- Dr Nr 1255 N m. Okrągłe 400 ton; d)Dr Nr 1957 N Dr woj. Nr 537- Jagodziny- Lewałd Wielki m. Elgnowo Kolonia 300 ton; e)Dr Nr 1258 N Elgnowo- Dr Nr 1257 N m. Stare Miasto 300 ton; f)Dr Nr 1257 N Dr Nr 1235 N- Marwałd- Jabłonowo m. Janowo 200 ton. 3)termin dostawy: od podpisania umowy do 31.10.2019 r.; 4)do dostarczonej partii towaru należy dołączyć dokument stwierdzający jakość towaru (aprobata techniczna, atest, certyfikat lub deklarację zgodności); 5)warunki płatności: 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury; 6)kruszywo 0/31,5 zgodne z normą EN- 13242:2007 + A1: 2007; 7)stopień przekruszenia C 50/30 (50% min ziaren przekruszonych, 30% max ziaren zaokrąglonych) 8)Wykonawca dostarczać będzie materiał sukcesywnie, wielkość nie mniej niż 100- 150 ton/dziennie- transportem wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji dostawy w terminie …………… dni- zgodnie z ofertą wykonawcy. 9)Zamawiający zgłaszać będzie zapotrzebowanie na dostawę materiału pisemnie/e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie; 10)O przygotowaniu dostawy materiału Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostaw; 11)Dostawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym (rozładunku materiału) nie powodując wyłączenia dróg z użytkowania; 12)Każdorazowo pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie będzie potwierdzał datę i ilość dostarczonego materiału przez Wykonawcę na dokumencie WZ, którego jeden egzemplarz będzie pozostawiał Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza płatności po każdej dostarczonej partii materiału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14211000-0, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1)cena 60,00
2)termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup mieszanki stabilizującej 0-31,5 z kruszywa łamanego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Założenia techniczne: 1)Zamówienie realizowane w ilości 2100 ton, 2)Sprzedający dostarczy materiał po uzgodnieniu szczegółów z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu na plac składowy Obwodu Drogowego Nr 2, ul. 3 Maja 11, 14-300 Morąg w ilości 500 ton oraz na następujące drogi: a) Dr Nr 1190 N Mazanki - Plękity - Liksajny m. Dziśnity 300 ton; b) Dr Nr 1193 N dr P 1162N- Warkałki - dr W 528 m. Warkałki 300ton; c) Dr Nr 1183 N Godkowo - Strużyna - Niebrzydowo Wlk - dr P 1180N m. Gulbity 400 ton; d) Dr Nr 1223 N dr P 1221N - Gubity - Kozia Góra - dr nr P 1203N ( Ględy) m. Gubity 200 ton; e) Dr Nr 1168 N Miłakowo-Wapnik m. Klugajny 200 ton; f) Dr Nr 1401 N dr W593 - Raciszewo - Kalisty – Gołogóra m. Wojciechy 200 ton. 3)termin dostawy: od podpisania umowy do 31.10.2019 r.; 4)do dostarczonej partii towaru należy dołączyć dokument stwierdzający jakość towaru (aprobata techniczna, atest, certyfikat lub deklarację zgodności); 5)warunki płatności: 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury; 6)kruszywo 0/31,5 zgodne z normą EN- 13242:2007 + A1: 2007; 7)stopień przekruszenia C 50/30 (50% min ziaren przekruszonych, 30% max ziaren zaokrąglonych); 8)Wykonawca dostarczać będzie materiał sukcesywnie, wielkość nie mniej niż 100- 150 ton/dziennie- transportem wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji dostawy w terminie …………… dni- zgodnie z ofertą wykonawcy. 9)Zamawiający zgłaszać będzie zapotrzebowanie na dostawę materiału pisemnie/ e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie; 10)O przygotowaniu dostawy materiału Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostaw; 11)Dostawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym (rozładunku materiału) nie powodując wyłączenia dróg z użytkowania; 12)Każdorazowo pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie będzie potwierdzał datę i ilość dostarczonego materiału przez Wykonawcę na dokumencie WZ, którego jeden egzemplarz będzie pozostawiał Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza płatności po każdej dostarczonej partii materiału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14211000-0, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena 60,00
2) termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zakup gruzu betonowego kruszonego dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Założenia techniczne: 1)Zamówienie realizowane w ilości 650 ton, 2)Sprzedający dostarczy materiał po uzgodnieniu szczegółów z Kierownikiem lub Majstrem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu na plac składowy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3 – go Maja 11, 14-300 Morąg; 3)Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.; 4)warunki płatności: do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury; 5)Wykonawca dostarczać będzie materiał sukcesywnie, wielkość nie mniej niż 200- 250 ton - transportem wykonawcy na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji dostawy w terminie …………… dni -zgodnie z ofertą wykonawcy; 6)Zamawiający zgłaszać będzie zapotrzebowanie na dostawę materiału pisemnie/ e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie; 7)kruszywo łamane frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu z twardego betonu, bez domieszek z gazobetonu, cegły, zbrojenia, odpadów budowlanych; 8)O przygotowaniu dostawy materiału Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostaw; 9)Dostawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym (rozładunku materiału) nie powodując wyłączenia dróg z użytkowania; 10)Każdorazowo pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie będzie potwierdzał datę i ilość dostarczonego materiału przez Wykonawcę na dokumencie WZ, którego jeden egzemplarz będzie pozostawiał Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza płatności r każdej dostarczonej partii materiału.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena 60,00
2) termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady elektryków - Kętrzyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady elektryków. Prace w budynkach wielorodzinnych.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI