Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpinogóra Górna
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Opinogóra Górna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528628-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528628-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Opinogóra Górna: Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opinogóra Górna, krajowy numer identyfikacyjny 13037834400000, ul. ul. Z. Krasińskiego  4 , 06-406  Opinogóra Górna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6717024, 6717085, e-mail ug_opinogora@poczta.onet.pl, faks 236 736 110.
Adres strony internetowej (URL): www.ugopinogora.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ugopinogora.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ugopinogora.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg
Numer referencyjny: RIOŚ.Z.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części. Zadanie (część) nr 1 Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych. Zadanie (część) nr 2 Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych. Zadanie (część) nr 3 Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych. Zadanie (część) nr 4 Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych. Zadanie (część) nr 5 Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych. Opis dla każdej części: Rzeczywista wielkość zamówienia będzie zależała od stanu dróg gminnych w okresie wiosennym i jesiennym oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek transport oraz rozładunek materiału. Zamawiający żąda kruszywa będącego wynikiem kruszenia/mielenia materiału na kruszarce. Wyklucza się przygotowywanie materiału do żądanej fakcji w inny sposób. Materiał nie może zwierać elementów metalowych, szkła oraz innych elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych. Niedopuszczalna jest obecność eternitu i innych elementów niebezpiecznych dla środowiska. Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma wykaz dróg wraz z ilością kruszywa, którą Wykonawca ma dostarczyć na daną drogę. Dostawa będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, zgodnie ze zleceniami zamawiającego wg bieżących potrzeb, na wskazane miejsca w miejscowościach wyłącznie na terenie gminy Opinogóra Górna. Dostawa ma być realizowana transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i ryzyko Wykonawcy, samochodami samowyładowczymi z tylnym oraz bocznym wyładunkiem umożliwiającym równomierny rozładunek bezpośrednio na drodze o ładowności nie przekraczającej 25 t. Koszt załadunku i transportu musi być wliczony w cenę dostaw. Zamawiający wyklucza możliwość użycia do transportu ciągników siodłowych z naczepami. W razie stwierdzenia, że kruszywo nie spełnia wymogów określonych w siwz, Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na spełniający wymagania określone przez Zamawiającego. W razie wątpliwości co do ilości dostarczanej partii Zamawiający zleci wykonanie ważenia. W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości niż deklaruje Wykonawca, koszty transportu i ważenia pokrywa Wykonawca. W sytuacji odwrotnej, tj. jeśli waga będzie prawidłowa (zgodnie z deklaracją Wykonawcy) koszty transportu i ważenia pokrywa Zamawiający. W przypadku stwierdzenia, że waga towaru jest zawyżana poprzez jego celowe zwilżanie wodą, stanowi to podstawę do rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14212200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziałuw postępowaniu nastąpi wg formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie wymaganychi załączonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale pn. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełnionego Formularza oferty (wg załącznika nr 1 do siwz); 2) pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa; 3) zobowiązania podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki tych zmian. 2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy o kwotę równą różnicy wynikającą ze zmiany wysokości wynagrodzenia. Wykonawca w tym celu przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy o kwotę równą różnicy wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 5. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 2 umowy. 6. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych zawieszeniem dostaw przez zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 2 umowy, odpowiednio o okres opóźnienia. 7. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 9. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą. 10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja o podwykonawcach 1. Zamawiający dopuszcza realizację dostaw przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. W przypadku powierzenia usługi podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część podwykonawcom, w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zwarcia. 6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 9. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający może żądać przed zapłatą dowodów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę, wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 10. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór dostaw, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 11. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 13. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument ten musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien być złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie przed zawarciem umowy pełnomocnika ustanowionego w ofercie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 1) następujące dokumenty i oświadczenia: a) oferta (wg załącznika nr 1 do siwz) - należy złożyć w terminie składania ofert, b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do siwz) - należy złożyć w terminie składania ofert – do oferty, składają wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 2) następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg załącznika nr 3 do siwz) - należy złożyć w terminie składania ofert – do oferty, b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg załącznika nr 4 do siwz) – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg - cz. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg - cz. 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg - cz. 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg - cz. 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zakup i dostawa materiału na remont bieżący dróg - cz. 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania jest dostawa tłucznia betonowego lub ceglano-betonowego mielonego o frakcji 0-31,5 mm (udział frakcji 20-31,5 mm w 1 tonie nie może być mniejszy niż 70 %) w ilości 400 – 550 ton z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie generalnego remontu mieszkania - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie generalnego remontu 67 m2 mieszkanie na Ursusie. Prace można rozpocząć pod koniec lipca. Poniżej przewidywane prace do wykonania. 3 pokoje - 20, 15, 14 m2 - podłoga na drewnianych legarach wyeliminowanie miejscowych skrzypień, - położenie paneli, - położenie listew przypodłogowych, - wygładzenie ścian i malowanie, - sufit podwieszany, - odmalowanie grzejników, - wymiana parapetów. Kuchnia 8 m2 - gres na podłodze i płytki nad blatem roboczym. Łazienka - 3 m2 i toaleta 1,6 m2 - montaż prysznica, - montaż 2 umywalek, - stelaż podtynkowy, - miska ustępowa, - płytki na 4 ścianach, - gres na podłodze, - wykończenie 4 ścian pod malowanie wraz z malowaniem, - sufit podwieszany i oświetlenie. Przedpokój 7 m2 - powiększenie otworów drzwiowych 5 szt., - montaż drzwi 4 szt. plus drzwi wejściowe, - położenie paneli i gresu na podłodze, - listwy przypodłogowe, - sufit podwieszany, - usunięcie tynku z jednej ściany i odsłonięcie cegły. Dodatkowo instalacja elektryczna. Proszę o informacje zwrotne wraz z szacunkową wyceną oraz propozycją terminu rozpoczęcia prac i orientacyjnym czasem trwania takiego remontu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI