Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGiżycko
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2017-10-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Administrator" Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-12
 • Numer ogłoszenia600927-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 600927-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

"Administrator" Sp. z o.o.: Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "Administrator" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 79037622000000, ul. ul. Pocztowa  3 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4282962, 4282598, e-mail admigizycko@vp.pl, faks 874 282 962.
Adres strony internetowej (URL): www.administrator-gizycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.administrator-gizycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.administrator-gizycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
ul.Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach Gminy Miejskiej Giżycko oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół zarządzanych przez Zamawiającego w zakresie: Klatki schodowe – 1 936 m2 Chodniki -15 579 m2 Podwórka - 41 661 m2 Drogi - 20 226 m2 Zieleńce - 53 100 m2 Szalet WC w budynku przy dworcu PKP - cena ryczałtowa UWAGA: Przedmiot zamówienia, tj. ogólna powierzchnia nieruchomości jak i teren do sprzątania w okresie trwania umowy może ulec zmianie wskutek zbycia mienia miejskiego, rozbiórki itp, wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone wg obowiązującej ceny jednostkowej stawki. W przypadku nabycia mienia wynagrodzenie zostanie stosownie zwiększone. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia umowy zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie powiększone lub pomniejszone wg obowiązującej ceny jednostkowej stawki. Wykonawca ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie sanitariatów do kwoty: Za korzystanie z wc nie więcej niż 2,50 zł od osoby, Za korzystanie z prysznica nie więcej niż 10,00 zł od osoby. W załączniku nr 6 do SIWZ - mapka z zaznaczonym terenem (314 m2) wokół szaletu WC. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU: Budynki: a) zamiatanie klatek schodowych - 1 raz / dzień i gruntowne sprzątanie po remoncie, b) obmiatanie korytarzy piwnic - nie rzadziej jak 1 raz /miesiąc, c) zmywanie schodów na klatkach schodowych (mycie schodów drewnianych)- nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo w przypadku zabrudzenia wydzielinami ludzkimi i zwierzęcymi, d) obmiatanie strychów -nie rzadziej jak 1 raz / miesiąc, e) zmywanie lamperii w klatkach schodowych nie rzadziej jak 1 raz/miesiąc, f) mycie okien i drzwi wejściowych do budynku i piwnic, w obrębie klatek schodowych - nie rzadziej niż raz na kwartał (wewnątrz) , od kwietnia do października (na zewnątrz), g) sprzątanie pomieszczeń pralni, suszarni, przyłączy wodomierzy głównych - nie rzadziej niż 1 raz / miesiąc, h) bieżące usuwanie napisów, rysunków, zabrudzeń i ulotek reklamowych i) mycie lamp oświetleniowych w budynku i na zewnątrz – 1 raz /miesiąc Uwaga: Zmywanie klatek schodowych oraz mycie lamperii, okien i drzwi należy wykonywać przy zastosowaniu środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach domowych. Podwórka, drogi wewnętrzne, chodniki: a) bieżące sprzątanie chodników, wjazdów, placów, zbieranie śmieci (papierków, niedopałków itp.) z terenu posesji w miarę potrzeb, tak aby posesja cały czas była czysta, b) stałe utrzymywanie czystości, ładu i porządku przy śmietniku, c) uprzątnięcie i wywiezienie po okresie zimowym piasku do usuwania śliskości, d) usuwanie zieleni (trawy, chwasty) z krawężników, opasek i chodników, dróg dojazdowych, e) grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, f) systematyczne opróżnianie koszy na śmieci przy klatkach schodowych Utrzymanie i pielęgnacja zieleni. a) koszenie w okresie od 01.05. do 31.10. - usuwanie skoszonej trawy w ciągu 24 godzin, b) bieżące zbieranie zanieczyszczeń stałych, c) odtwarzanie i odmładzanie zieleńców po okresie zimowym, d) usuwanie chwastów z opasek, chodników, dojazdów i zsypów piwnicznych oraz talerzowanie drzew i krzewów, e) usuwanie natychmiastowe wiatrołomów z terenów, f) przycinanie krzewów oraz pielęgnacja i strzyżenie żywopłotów, wycinka odrostów przy pniach drzew łącznie z uprzątnięciem gałęzi. LIKWIDACJA SKUTKÓW ZIMY: Chodniki, podwórka, drogi wewnętrzne i śmietniki: a) niezwłoczne i bieżące usuwanie śniegu (tuż po opadach, względnie w trakcie ciągłych opadów), lodu, błota z nawierzchni chodników, jezdni wewnątrz osiedlowych, dojść do śmietników, ciągów pieszo-jezdnych w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodociągowych, odpływów rur spustowych, hydrantów, klap kanalizacyjnych wraz z pryzmowaniem śniegu, b) usuwanie śniegu winno być rozpoczęte najpóźniej 1,5 godz. po wystąpieniu odpadów i zakończone 1,5 godz. po ustąpieniu opadów, łącznie z dniami wolnymi od pracy i w święta, c) niezwłocznie i bieżące posypywanie piaskiem przejść, dojść do klatek schodowych i śmietników, chodników, składów i garaży, a warunkach gołoledzi wykonywanie tych czynności bez względu na porę dnia i nocy, d) wywóz nadmiaru pryzmowanego śniegu. Uwaga : Likwidacja gołoledzi i śliskości pośniegowej winna odbywać się poprzez posypywanie piaskiem. Zabrania się stosowania żużlu oraz środków chemicznych INNE PRACE PORZĄDKOWE Budynki: a) wymiana spalonych żarówek na klatkach schodowych, korytarzach, strychach, przed wejściem do klatek schodowych oraz korytarzach piwnicznych o mocy nie większej niż 40 W, b) likwidacja skutków niedrożności instalacji kanalizacyjnej polegającej na usuwaniu nieczystości i dezynfekcji korytarzy piwnicznych, bieżące informowanie służb Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, usterkach w obrębie nieruchomości budynkowych, c) czyszczenie „studzienek" okienek piwnicznych znajdujących się na zewnątrz budynku, d) wymiana piasku w piaskownicach dwa razy do roku w terminie do 15 V i do 01 VIII, e) mycie gablot, umieszczanie i usuwanie nieaktualnych ogłoszeń, obwieszczeń i spisów lokatorów w gablotach, f) usuwanie zbędnych przedmiotów z korytarzy piwnicznych, strychów, pralni, suszarni i pomieszczeń wodomierzowych, g) o przypadku pozostawienia przez lokatorów na klatce schodowej, korytarzu piwnicznym oraz strychu rzeczy i przedmiotów Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego, h) kontakt pełnomocnika Wykonawcy z Zamawiającym poprzez stawienie się każdego dnia roboczego między godziną 7.00 -10.00 2. Prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół w zakresie: - bieżącej całorocznej obsługi i sprzątania pomieszczeń WC a w szczególności : 1) Codzienne udostępnienie sanitariatów podróżnym, w godzinach nie krócej niż od 600 do 2200 . Jednocześnie Wykonawca będzie ponosił koszty związane z korzystaniem z mediów (woda i ścieki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, oraz gaz), 2) Ciągłe utrzymywanie porządku i czystości (uzupełniania mydła, środki dezynfekujące, zapachowe, papier toaletowy) oraz bieżące uzupełnianie źródeł światła (żarówki, świetlówki). 3) Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty bieżącej konserwacji, drobnych napraw sprzętu oraz wymiany uszkodzonego (niemożliwego do naprawy). 4) Wymiana armatury sanitarnej- umywalki, miski ustępowe, sedesy, urządzenia spłukujące, zawory umywalkowe i czerpalne w przypadku ich zniszczeniem (w stopniu przekraczającym naturalne zużycie). 5) Ciągłe utrzymanie porządku i czystości na terenie wokół budynku z szaletami, tj. obmiatanie posesji, koszenie trawy, odśnieżanie i posypywaniem piaskiem. 6) Częstotliwość czynności w zależności od potrzeb: należy przez to rozumieć całodobowe bieżące utrzymanie czystości i porządku. 3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku Nr 2.2 do umowy stanowiącym integralną część umowy. 4. Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 5. Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-11-01   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Termin rozpoczęcia zamówienia: od 01.11.2017 do dnia 31.10.2018 2. Miejscem wykonania Zamówienia w zakresie określonym w SIWZ są nieruchomości gminne zarządzane przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają posiadania przez wykonawców szczególnych uprawnień w postaci koncesji, zezwoleń licencji, których posiadanie byłoby konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność zawodowa: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę wykonania co najmniej jednej usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości min. 150 000,00 PLN brutto. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. 2. kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN /słownie: sześć tysięcy złotych/. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 1 Rozdziału XII SIWZ. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Konto Bankowe: PEKAO 62 1020 4753 0000 0102 0003 8745 . W takim przypadku o terminie wniesienia wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 5. W zależności od wybranej formy wadium (ust.3 pkt 3.2 - 3.5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy Zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą w sposób umożliwiający zwrot dokumentu. 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Administrator Sp. z o. o. w Giżycku reprezentowany przez Tadeusza Kosiora, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) w przypadku oferty składanej przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli gwarancja została wystawiona na jeden lub niektóre z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument winien zawierać co najmniej informację o zabezpieczeniu oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub wskazanie nazw wszystkich podmiotów składających wspólnie ofertę. Brak takich zapisów w treści gwarancji zabezpieczającej ofertę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie spowoduje odrzucenie oferty; 6) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp) 7) być gwarancją nieodwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp). 8) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 9. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 10. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wiedza i doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont kuchni - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania16-03-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę remont kuchni - wymiary kuchni 3 m x 2,5 m. Zakres prac: Skucie istniejącej glazury Położenie gładzi szpachlowej na scianach Położenie nowej glazury (pasek około 2 m kwadratowe). Opcjonalnie gruntowanie i malowanie po położeniu gladzi szpachlowej Drobna przeróbka hydrauliczna (przesunięcie wyjścia baterii tak aby był możliwy montaż baterii wychodzącej ze zlewu). Przerobienie 2 sztuk istniejących gniazdek (pojedyńczych) na podwójne. Planowany termin - koniec czerwca / początek lipca 2018
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowcu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gidle w sezonie 2017/2018
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI