Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBochnia
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Bochnia
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia523064-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523064-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Gmina Bochnia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 5 Osi Priorytetowej „OCHRONA ŚRODOWISKA ”, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bochnia, krajowy numer identyfikacyjny 53217400000000, ul. ul. Kazimierza Wielkiego  26 , 32-700  Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 6123361 w. 26, e-mail a.kuznar@bochnia-gmina.pl, faks 146 119 922.
Adres strony internetowej (URL): www.bochnia-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bochnia-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bochnia-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.2017.1481 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia
Numer referencyjny: IFS.271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 170601 (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 170605 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) z prywatnych posesji na terenie Gminy Bochnia w zakresie: demontaż pokryć dachowych/elewacyjnych zawierających azbest w tym demontaż pokrycia dachowego/elewacji i jego zabezpieczenie, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych (w ilości: 176 Mg), odbiór gruzu azbestowego zgromadzonego na posesjach przed/po wejściu w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z późń. zm.) w tym: odbiór odpadu przez Wykonawcę, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych (w ilości: 98,10 Mg). Szacowana ilość odpadów przeznaczonych do usunięcia wynosi 274,10 Mg, w tym: w roku 2019 – 175,3 Mg, w roku 2020 – 98,80 Mg. Zamawiający zastrzega, że ilość przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w czasie realizacji zadania, podczas faktycznego ich ważenia, z powodu szacunkowego określenia wagi przez osoby fizyczne które zadeklarowały chęć uczestniczenia w projekcie. Określone przez Zamawiającego prognozowane ilości odpadów nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zlecenia usługi w podanych ilościach. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych i potwierdzonych usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do usunięcia.

II.5) Główny kod CPV: 90650000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90530000-1
45262660-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada: 1) aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów obejmujących odpady niebezpieczne o kodach 17 06 05* 17 06 01*, wydane zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) lub zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy wykonawca dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. Rejestru BDO. 2) zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie przepisów szczegółowych, w przypadku gdy wykonawca będzie prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie prowadzi przetwarzania odpadów we własnym zakresie zobowiązany jest w formularzu ofertowym wskazać adres dla składowiska odpadów na którym będą składowane odpady zawierające azbest. W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum firm, warunek musi być spełniony przez tego członka konsorcjum, który będzie realizował odpowiednio przedmiotową usługę w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie doświadczenia warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia tj. wykonał 1 usługę objętą jedną umową związaną z transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest lub usługę związaną z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. UWAGI: 1.Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku. 2.Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.Zamawiający uzna, iż zamówienie zrealizowano w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jedynie w sytuacji gdy data zakończenia realizacji zamówienia będzie datą zawierającą się w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „uPzp”, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 2. Bez wezwania Zamawiającego wszyscy wykonawcy składają oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów obejmujących odpady niebezpieczne o kodach 17 06 05* 17 06 01*, wydane zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) lub zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy wykonawca dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. Rejestru BDO. 2. Zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu lub równoważne uprawnienia, w przypadku gdy wykonawca będzie prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie prowadzi przetwarzania odpadów we własnym zakresie zobowiązany jest w formularzu ofertowym wskazać adres dla składowiska odpadów na którym będą składowane odpady zawierające azbest. 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów lub inny dokument na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów do niej załączonych (np. z aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z właściwego rejestru). Dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. z adnotacją: Wadium – na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia” 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 27 8589 0006 0260 0110 0001 0004 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie opisanej zgodnie z pkt. 1 w sekretariacie, pok. nr 11. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron i dotyczą następujących sytuacji: 1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na realizację usług zmiana jest możliwa w przypadku: a) uzyskania akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zmiany planowanego terminu rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu, Zamawiający przedłuży termin realizacji umowy do dnia 30.06.2021 r. Wydłużenie terminu realizacji umowy wymaga formy aneksu do umowy zawartej z wykonawcą. b) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie usług c) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia i ilości odpadów wskazanych w pkt. 3.1.2 SIWZ w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. d) wstrzymanie lub zawieszenie prac przez Zamawiającego. e) brak dostępu do posesji właścicieli w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkującym niemożliwością prowadzenia usług lub wykonania innych czynności przewidzianych umową. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy - potwierdzonego przez inspektora prowadzącego nadzór nad realizacją zamówienia. 2) zmian z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, huragany, deszcze nawalne, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej; 3) zmian w zakresie podwykonawstwa, jeżeli wskazany podwykonawca jest podmiotem na zasoby którego powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 4) zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która będzie podlegać waloryzacji w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub rozliczenie wynagrodzenia w tym: a) wysokości stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w części dot. wynagrodzenia Wykonawcy, powstałej w wyniku ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia dla udokumentowanej przez wykonawcę ilości zatrudnionych na umowę o pracę osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie wykonawcy. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda dokonywana zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie dokonywana automatycznie, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych obliczeń. W szczególności, w przypadku zmiany wysokości płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia społecznego, Wykonawca powinien poczynić odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dowodów celem zweryfikowania zasadności oraz poprawności dokonanych obliczeń. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania. d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215). Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dowodów celem zweryfikowania zasadności oraz poprawności dokonanych obliczeń. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie studni - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie studni gł. 11 3/4" głęb. filtra 13-10 m, obecnie ma 12,30 mb gł. Chcę, aby min 0,7 m odmulić i dać nową pompę. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI