Usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstrołęka
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503533-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503533-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce: Usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, krajowy numer identyfikacyjny 30461600000, ul. Al. Jana Pawła II  , 07410   Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 652 122, e-mail szpitalo@szpitalo.nazwa.pl, faks 297 604 569.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.ostroleka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.ostroleka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych.
Numer referencyjny: MSS-TZP-ZPP-26-1/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie terenów zielonych, czystości terenów zewnętrznych, zimowe utrzymanie terenów zewnętrznych oraz odśnieżanie dachów w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy. Charakterystyka zadania. Ze względu na charakter działalności zakładu opieki zdrowotnej, jakim jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wymagana jest szczególna troska o bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników poruszających się po terenach zewnętrznych (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne i dojazdowe) i obiektach szpitala (wejścia do budynków, schody zewnętrzne ). Wykaz powierzchni przeznaczonych do wykonywania usługi przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt niezbędną ilość sprzętu, materiałów i środków do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia. Ze względu na duże ryzyko uszkodzenia w okresie zimowym nawierzchni z kostki brukowej dopuszcza się wyłącznie stosowanie środków do rozpuszczania lodu gwarantujących ich nieagresywność – typu ICE MELTER - dotyczy tylko wejść i dojść do budynków. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wymagania dotyczące zimowego utrzymania terenów zewnętrznych : a) stałe utrzymanie czystości nawierzchni estakady dojazdowej, dojazdu do szpitala oraz lądowiska helikopterów, b) stałe utrzymanie czystości wejść do budynków oraz schodów -stosowanie środków rozpuszczających śnieg i lód, wykładanie odpowiedniej ilości mat antypoślizgowych, c) utrzymanie czystości ciągów pieszych ( chodniki) - po opadach nocnych nie później niż do godziny 6.00 (bez względu na grubość pokrywy śniegu). Pokrywa śniegu na ciągach pieszych przy opadach ciągłych, nie może przekraczać 5 cm. d) utrzymanie czystości na parkingach i drogach wewnętrznych - po opadach nocnych nie później niż do godziny 6.00 (bez względu na grubość pokrywy śniegu). Pokrywa śniegu na parkingach i drogach wewnętrznych, przy opadach ciągłych nie może przekraczać 10 cm. e) wywożenie nadmiaru śniegu ( w razie konieczności) poza teren szpitala, f) usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z krawędzi dachów w razie konieczności, na pisemne zlecenie. 2. Wymagania dotyczące odśnieżania dachów : a) odśnieżanie na pisemne zlecenie Zamawiającego, b) pracownicy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach (minimum trzech pracowników z uprawnieniami) 3. Wymagania dotyczące utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych zagospodarowanych: a) koszenie i wywóz skoszonej trawy ( wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego).Wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm, b) uzupełnianie ubytków trawników – wg potrzeb, c) usuwanie zanieczyszczeń – zamiatanie chodników, wejść do budynków, dróg wewnętrznych, lądowiska dla helikopterów, itp. – na bieżąco, d) wykonywanie oprysków chwastobójczych oraz owadobójczych – w razie potrzeby, e) podlewanie w razie potrzeby, f) przycinanie drzew, krzewów i wywóz rozdrobnionych gałęzi oraz opadłych liści – wg potrzeb, g) uzupełnianie ubytków nasadzeń (drzew, krzewów, kwiatów w razie uschnięcia lub wypadnięcia po zimie), h) usuwanie traw i chwastów z chodników, jezdni i parkingów – na bieżąco, i) opróżnianie koszy na śmieci – na bieżąco, j) mycie wkładów metalowych w koszach na zewnątrz – raz w miesiącu i wg potrzeb. k) uzupełnianie ubytków kory dostarczonej przez Zamawiającego - 1 raz w roku. 4. Wymagania dotyczące utrzymania terenów zielonych niezagospodarowanych. a) koszenie i wywóz skoszonej trawy ( wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego).Wykonywane 2 razy / rok w miesiącach czerwiec, wrzesień, b) usuwanie zanieczyszczeń – na bieżąco, c) oczyszczanie dolnych partii terenów zalesionych poprzez przecinki nie wymagające pozwoleń- na bieżąco, d) usunięcie zanieczyszczeń nieorganicznych, budowlanych z terenów zalesionych – na bieżąco. 2. Na podstawie odrębnie zawartej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu miesięczną opłatę za dzierżawę sprzętu min. 455,57 zł netto+ obowiązujący podatek VAT. 3. CPV: 90620000-9 usługi odśnieżania; 90630000-2 usługi usuwania oblodzeń; 77300000-3 usługi ogrodnicze; 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych; 77314100-5 usługi w zakresie trawników. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przytoczonych norm w niniejszym postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduję stosowania dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 12. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
77300000-3
77310000-6
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalna kwota ubezpieczenia Wykonawcy: 150 000,00 zł, Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz wg Załącznika nr 7 usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że Wykonawca wykonał lub wykonuje min. 1 usługę w zakresie utrzymania terenów zielonych o powierzchni nie mniejszej niż 30 000 m2 oraz minimum 1 usługę w zakresie odśnieżania terenów o powierzchni nie mniejszej niż 30 000 m2. wykonywanych przez okres 12 miesięcy w ramach jednej nieruchomości. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.4. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 oraz art. 26 ust. 2f ustawy PZP: 4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalna kwota ubezpieczenia Wykonawcy: 150 000,00 zł, 2) wykaz wg Załącznika nr 7 potwierdzający, że Wykonawca wykonał lub wykonuje min. 1 usługę w zakresie utrzymania terenów zielonych o powierzchni nie mniejszej niż 30 000 m2 oraz minimum 1 usługę w zakresie odśnieżania terenów o powierzchni nie mniejszej niż 30 000 m2. wykonywanych przez okres 12 miesięcy w ramach jednej nieruchomości wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1) Podpisany Załącznik Nr 1 – Wykaz powierzchni przeznaczonych do wykonywania usługi. 2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. 3) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy. 4) Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 5) Aktualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo powinno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 400,00 zł. (słownie: pięść tysięcy czterysta złotych), 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez pomioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski SA Oddział w Ostrołęce nr rachunku : 97 1020 3802 0000 1002 0010 8761. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Kasie Zamawiającego przy Al. Jana Pawła II 120 A w Ostrołęce, II piętro. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu wpłaty wadium uważa się uznanie rachunku zamawiającego. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na nazwę przetargu oraz podać nr swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: 1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy. 12. Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Opłata za dzierżawę sprzętu 10,00
Termin płatności 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany ilości metrów kwadratowych powierzchni przy przyjęciu do eksploatacji nowych nieruchomości bądź wyłączeniu nieruchomości z eksploatacji. Zmiana powierzchni nastąpi po pisemnej informacji sporządzonej przez Zamawiającego. 2) zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. 3) w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową wartość, po uprzednim przedstawieniu stosownych dokumentów, potwierdzających, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) nie zrealizowania przez Zamawiającego w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w §7 oraz nie zrealizowania w całości wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1 – Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy. 5) zmiana wynagrodzenia wykonawcy po obniżeniu ceny jednostkowej przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy (nie dotyczy powierzchni).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację powierzchni betonowej - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację 80 m zewnętrznej powierzchni betonowej z materiałami wykonawcy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI