POZIMOWE OCZYSZCZENIE Z PIASKU JEZDNI, CHODNIKÓW i ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
POZIMOWE OCZYSZCZENIE Z PIASKU JEZDNI, CHODNIKÓW i ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO” z podziałem na części: Część nr 1. Jezdnie i chodniki na terenie gminy Konarzyny Część nr 2. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Czersk Część nr 3. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Brusy Część nr 4. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Chojnice.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChojnice
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Chojnicki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia526839-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526839-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Powiat Chojnicki: POZIMOWE OCZYSZCZENIE Z PIASKU JEZDNI, CHODNIKÓW i ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO” z podziałem na części: Część nr 1. Jezdnie i chodniki na terenie gminy Konarzyny Część nr 2. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Czersk Część nr 3. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Brusy Część nr 4. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Chojnice.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chojnicki, krajowy numer identyfikacyjny 09235123900000, ul. 31 Stycznia  56 , 89-600  Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3966501, e-mail przetargi@powiat.chojnice.pl, faks 52 3966503.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.chojnice.pl
Adres profilu nabywcy: www.powiat.chojnice.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.chojnice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć w:
Adres:
Starostwie Powiatowym w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice Biuro Obsługi Interesantów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POZIMOWE OCZYSZCZENIE Z PIASKU JEZDNI, CHODNIKÓW i ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO” z podziałem na części: Część nr 1. Jezdnie i chodniki na terenie gminy Konarzyny Część nr 2. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Czersk Część nr 3. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Brusy Część nr 4. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Chojnice.
Numer referencyjny: ID.272.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług p.n. „POZIMOWE OCZYSZCZENIE Z PIASKU JEZDNI, CHODNIKÓW i ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO” z podziałem na części: Część nr 1. Jezdnie i chodniki na terenie gminy Konarzyny Część nr 2. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Czersk Część nr 3. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Brusy Część nr 4. Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Chojnice B. Zakres robót: CZĘŚĆ nr 1 - Jezdnie i chodniki na terenie i gminy Konarzyny Oczyszczenie ręczne chodników, wysp dzielących i obustronnie jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m oraz jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni i chodników, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych. Wykaz jezdni i chodników stanowi zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Konarzyny obejmuje zakres określony w zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Jezdnie i ulice na terenie gminy Konarzyny (2,500 km). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem. CZĘŚĆ NR 2 – Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Czersk Oczyszczenie ręczne chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, wysp dzielących, pierścieni wysp centralnych i obustronnie jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m oraz jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych. Wykaz jezdni, chodników i ścieżek rowerowych stanowi zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Czersk obejmuje zakres określony w zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Ulice na terenie miasta Czerska (5,828 km oraz 70 szt. wpustów). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem. CZĘŚĆ NR 3 – Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Brusy Oczyszczenie ręczne chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, wysp dzielących i obustronnie jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m oraz jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych. Wykaz jezdni, chodników i ścieżek rowerowych stanowi zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy obejmuje zakres określony w zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Ulice na terenie miasta Brusy (1,033 km oraz 36 szt. wpustów). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem. CZĘŚĆ NR 4 - Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Chojnice Oczyszczenie ręczne chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, wysp dzielących, pierścieni wysp centralnych i obustronne jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m i jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych Wykaz jezdni i chodników i ścieżek rowerowych stanowi zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Chojnice obejmuje zakres określony w zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Ulice na terenie miasta Chojnice (13,922 km oraz 300 szt. wpustów). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem. ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW W BZP - ZAŁĄCZNIKI ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90612000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90611000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-30
2019-05-30
2019-05-30
2019-05-30

II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie ( szczegółowo opisanym w opisie przedmiotu zamówienia osobno dla każdej części) Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale C Siwz –załączniki, załącznik nr 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1) Wypełniony formularz druk „OFERTA” wg załącznika Dział. B do Siwz. 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust.1 Siwz - propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale C Siwz - Załączniki: załącznik nr 1. 3) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: a) wypełniony KOSZTORYS OFERTOWY osobno dla części, na którą składana jest oferta - załącznik do Siwz KOSZTORYSY OFERTOWE, b) dokumenty, o których mowa w rozdziale IX, ust. 2 i 4 SIWZ ( Zobowiązanie o współpracy zgodnie z treścią załącznika nr 2 w Dziale C Siwz - jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 4 w Dziale C Siwz - jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie liczony od dnia otrzymania zlecenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści ofert w przypadkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp tj: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp, 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi, oraz 6) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 7) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 8) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 9) wystąpienie siły wyższej, której definicję określa Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,, 10) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 11) sądowej waloryzacji zamówienia, 12) zmiany rozwiązań/parametrów technicznych lub technologicznych, które jednak spełnia wymagania siwz i ma parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie, 13) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 14) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1), pkt 3) i pkt 5), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania usługi będącej przedmiotem umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności: opadów deszczu, śniegu lub gradu, silnego wiatru, spadku temperatury poniżej 0 st. Celsjusza, które będą skutkować niemożliwością prowadzenia prac, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ nr 1 - Jezdnie i chodniki na terenie i gminy Konarzyny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ nr 1 - Jezdnie i chodniki na terenie i gminy Konarzyny Oczyszczenie ręczne chodników, wysp dzielących i obustronnie jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m oraz jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni i chodników, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych. Wykaz jezdni i chodników stanowi zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Konarzyny obejmuje zakres określony w zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Jezdnie i ulice na terenie gminy Konarzyny (2,500 km). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90612000-0, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie liczony od dnia otrzymania zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ NR 2 – Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Czersk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 2 – Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Czersk Oczyszczenie ręczne chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, wysp dzielących, pierścieni wysp centralnych i obustronnie jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m oraz jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych. Wykaz jezdni, chodników i ścieżek rowerowych stanowi zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Czersk obejmuje zakres określony w zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Ulice na terenie miasta Czerska (5,828 km oraz 70 szt. wpustów). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90612000-0, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie liczony od dnia otrzymania zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ NR 3 – Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Brusy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 3 – Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Brusy Oczyszczenie ręczne chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, wysp dzielących i obustronnie jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m oraz jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych. Wykaz jezdni, chodników i ścieżek rowerowych stanowi zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy obejmuje zakres określony w zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Ulice na terenie miasta Brusy (1,033 km oraz 36 szt. wpustów). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90612000-0, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie liczony od dnia otrzymania zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ NR 4 - Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Chojnice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 4 - Jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie miasta i gminy Chojnice Oczyszczenie ręczne chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, wysp dzielących, pierścieni wysp centralnych i obustronne jezdni wzdłuż krawężnika na szerokości min. 1,0 m i jednokrotne zamiecenie zamiatarką mechaniczną, oczyszczonych ręcznie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej, z wywozem urobku na wysypisko. Oczyszczenie wpustów ulicznych Wykaz jezdni i chodników i ścieżek rowerowych stanowi zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia UWAGA: Mechaniczne zamiatanie ulic realizowane będzie zamiatarkami przeznaczonymi do zamiatania ulic, wyposażonymi w kontener na zanieczyszczenia oraz wyposażoną w zraszacze. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym. Zamiatanie mechaniczne ulic bez sprawnie działającego systemu zraszającego spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Mechaniczne oczyszczanie ulic obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni , łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz zatokami autobusowymi, parkingowymi, tzw. polami martwymi , powierzchniami skrzyżowań wraz z pasami włączenia i wyłączenia, wysepkami i rondami. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości , z oczyszczania ręcznego i mechanicznego , wraz z poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie. Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Chojnice obejmuje zakres określony w zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1. Ulice na terenie miasta Chojnice (13,922 km oraz 300 szt. wpustów). Wykonawca wykona w terminie do 10 dni kalendarzowych lub do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert). Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci w odrębnym zleceniu. Wykonawca wykona zlecony zakres usługi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia faxem lub emailem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90612000-0, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie liczony od dnia otrzymania zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace remontowe - Wandowo
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie sufitów podwieszanych (wełna, stelaż, folia 2x płyta), materiał po mojej stronie, tylko usługa. Kilka mieszkań do zrobienia. Zlecę również wykonanie gładzi w kilku mieszkaniach. Mogę użyczyć swojego agregatu. Można wziąć całość lub poszczególne prace/mieszkania, zlecę również malowanie agregatem na biało, ok. 20000 m2, użyczę swojego agregatu, elewacje na wełnie mineralnej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI