Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBraniewo
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504272-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504272-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 17081813100000, ul. ul. Królewiecka  55 , 14500   Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 644 22 32, e-mail zdp@braniewo.waw.pl, faks 055 644 22 32.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.braniewo.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdp.braniewo.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdp.braniewo.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Oferta na: „Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych”. Nie otwierać przed dniem 19.01.2018 r. godz. 09:00”
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych
Numer referencyjny: ZDP.7.252.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 2. Dostawa obejmuje zakup emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3 PU/RC. Zakupu emulsji Zamawiający dokona u Wykonawcy (miejsce wskazane w ofercie) za pomocą własnego środka transportowego. Dostawca w ofercie wskaże miejsce sprzedaży emulsji i poda odległość miejsca sprzedaży do siedziby Zamawiającego. 3. Zamówienie obejmuje zakup emulsji w ilości: minimum 70 Mg, przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia do 140 Mg. 4. Zamawiający przewiduje stosownie do art. 34 ust. 5 PZP prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zwiększenia zakupu emulsji asfaltowej maksymalnie do 140 Mg. 5. Prawem opcji objęty jest zakup emulsji asfaltowej w ilości do 140 Mg. Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia na min. 70 Mg emulsji asfaltowej, zaś pozostałe 70 Mg emulsji asfaltowej zostanie zakupione w zależności od potrzeb Zamawiającego, zależnych m. in. od stopnia uszkodzeń nawierzchni bitumicznych, ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. 6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 7. Zamówienie podstawowe oraz zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji realizowane będzie sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego. Maksymalna ilość jednorazowego zakupu emulsji asfaltowej – 4,5 Mg. 8. Sprzedaż emulsji asfaltowej nastąpi w siedzibie Dostawcy w terminie max. do 2 dni roboczych (lub w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę), od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie składane będzie przez upoważnione osoby, telefonicznie lub pisemnie. 9. Zamawiający uruchomi prawo opcji w przypadku konieczności, które związane będzie bezpośrednio ze stanem nawierzchni dróg powiatowych. 10. Rozliczenie za zakup emulsji asfaltowej następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. 11. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe. 12. Wymagania techniczne emulsji asfaltowej dla zamówienia podstawowego: a) Emulsja asfaltowa kationowa C65B3 PU/RC powinna spełniać warunki określone w PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych; b) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Wymagania techniczne dla zamówienia rozszerzonego: a) Emulsja asfaltowa kationowa C65B3 PU/RC powinna spełniać warunki określone w PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych; b) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14. Gwarancja jakości. a) Wykonawca, którego oferta zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego, oraz razem z pierwszą partią zakupionej emulsji krajową deklarację zgodności na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm). b) W przypadku, gdy emulsja asfaltowa nie będzie spełniała wymagań zawartych w SIWZ oraz umowie, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, wymienić emulsję nieodpowiadającą wymaganiom i dostarczyć we wskazane miejsce emulsję o właściwej jakości.

II.5) Główny kod CPV: 44113610-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
skrócenie czasu dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Poza postanowieniami § 8 ust. 1.1 ppkt. g) i ust. 1.2. ppkt g) Umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Dostawcy w następujących przypadkach: a) Dostawca nie wykonał dostawy w ciągu 3 dni kalendarzowych od wezwania lub nie wykonał wymiany materiału w ciągu 3 dni od wezwania, z winy leżącej po stronie Dostawcy, b) Dostawca, pomimo pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, c) Dostawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 3. Dostawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Dostawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. 4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia. 5. W razie rozwiązania umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do końcowego rozliczenia dostaw. 6. Koszty zabezpieczenia przerwanych dostaw, potwierdzonych przez Strony umowy, ponosi Strona winna rozwiązania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający dopuszcza dostawę emulsji transportem Wykonawcy, wyposażonym w pompę oraz licznik wskazujący ilość tankowanej emulsji do zbiornika znajdującego się na placu ZDP tj. ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo. Koszt związany z dostawą ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (wraz z podaniem nazw podwykonawców). W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych oraz zmiana w składzie personelu Wykonawcy. 8. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 10. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ oraz ogłoszeniu czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których Ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz rozporządzenia do tej Ustawy. 11. Termin składania ofert upływa dnia 2018.01.19 r. o godz. 08:45. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez ich otwierania. Oferty zostaną otwarte w dniu 2018.01.19 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55; pokój nr 6.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kosza do wózka widłowego z atestem, Bartoszyce
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, poszukuję kosza do wózka widłowego z atestem. Proszę o ofertę. Do wykonywania prac elektrycznych i drobnego montażu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI