Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów Zespołu Zamkowego w Malborku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów Zespołu Zamkowego w Malborku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMalbork
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Zamkowe w Malborku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526266-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526266-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Muzeum Zamkowe w Malborku: Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów Zespołu Zamkowego w Malborku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamkowe w Malborku, krajowy numer identyfikacyjny 27607328111000, ul. ul. Starościńska  1 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail b.mizgala@zamek.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zamek.malbork.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury. Muzeum.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zamek.malbork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej ofertę wraz z załącznikami należy złożyć zgodnie z punktem 10 SIWZ.
Adres:
siedziba Zamawiającego tj. sekretariat Muzeum Zamkowego w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów Zespołu Zamkowego w Malborku.
Numer referencyjny: ZP.2611.4.2019.bm
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówieniowa jest usługa świadczona na rzecz Zamawiającego pn. Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów Zespołu Zamkowego w Malborku. 2. Zakres, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w: 2.1. Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ); 2.2. Załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ pn. Schemat usytuowania i częstotliwość czyszczenia ławek i opróżniania koszy; 2.3. Załączniku nr 1b do niniejszej SIWZ pn. Obszar objęty przedmiotem zamówienia; 2.4. Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ pn. Wzór umowy. 3. Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej terenu i obszarów, których zamówienie dotyczy, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 3.1. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami. 3.2. Zamawiający w czasie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień ani odpowiadał na pytania Wykonawcy. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 4.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na utrzymaniu porządku i czystości (sprzątanie, odśnieżanie), wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (osobie wskazanej w § 3 ust. 5 we wzorze umowy) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 3.5.1. SIWZ oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tych osób. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4.3. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4.4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudniania ww. osób. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3.5.2. SIWZ. 4.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.5.2. SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 3.5.1. SIWZ. 4.6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, obowiązków określonych w pkt. 3.5.2. SIWZ Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 5. Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia: 5.1. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy muszą na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku jednolite ubrania robocze umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację z Wykonawcą. 5.2. Prace objęte przedmiotem zamówienia nie mogą zakłócać bieżącego funkcjonowania muzeum. 5.3. Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktu w zakresie całokształtu przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ). 5.4. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. przez podległe mu osoby, 5.5. Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do: przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 j.t.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 412 j.t. ze zm.). 6. Inne postanowienia: 6.1. Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy pomieszczenie do przechowywania sprzętu, środków czyszczących i artykułów higienicznych oraz odzieży ochronnej, z zastrzeżeniem, że przechowywane środki biodegradowalne nie mogą stanowić zagrożenia dla osób znajdujących się w budynku jak również dla całego obiektu. Szczegóły odnośnie przedmiotowego pomieszczenia zostaną ustalone miedzy Zamawiającym a Wykonawcą po zakończeniu postępowania; wynikać to będzie z zapotrzebowania Wykonawcy związanego m.in. z posiadanym sprzętem, niezbędnym do realizacji usługi. 6.2. Zamawiający ponosi koszty energii elektrycznej i wody niezbędnej do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia. 6.3. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie piasek niezbędny do usuwania zimowej śliskości na ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdnych objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w SOPZ, Załącznik nr 1 do SIWZ. 6.4. Na terenie zespołu zamkowego w Malborku obowiązuje ZAKAZ: 6.4.1. używania soli oraz domieszek chemicznych dla oblodzonych nawierzchni, 6.4.2. używania mechanicznych urządzeń do zamiatania liści (np. dmuchawy, odkurzaczy) !

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90918000-5
90910000-9
90620000-9
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował; 1.1. odpowiednim potencjałem technicznym (sprzęt, narzędzia, urządzenia i materiały itp.) zapewniającym realizację niniejszego zamówienia - Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w Formularzu oferty; 1.2. osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. które zamierza skierować do realizacji zamówienia w ilości niezbędnej dla należytej realizacji prac określonych w SOPZ – załącznik nr 1 do SIWZ - Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w Formularzu oferty. 1.3. Wszystkie osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. U W A G A ! W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem punktu 6.4.3. SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone wg wzoru, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z złożeniem oświadczenia, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 2. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: 2.1. wypełniony i podpisany Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 2.2. wypełnione i podpisane Oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 2a do SIWZ, o których mowa w pkt. 6.1.1. i 6.1.2. SIWZ; 2.3. dowód wniesienia wadium; 2.4. stosowne pełnomocnictwo(a) do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 6.8.2. i 3. SIWZ; 2.5. dowody, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ – jeżeli dotyczą; 2.6. informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (w Formularzu oferty) zgodnie z pkt. 23 SIWZ. 2.7.Harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji zadania na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem prac i wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc. Od przyszłego Wykonawcy Zamawiający oczekuje w w/w harmonogramie ramowego opisu planowanych prac w danym miesiącu prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3. gwarancjach bankowych; 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 110 ze zm.). 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Gdańsk Nr 05 1130 1121 0006 5623 8690 0001 z dopiskiem: sprzątanie i odśnieżanie – ZP.2611.4.2019.bm. 2.1. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuję z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2. SIWZ przed upływem składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składnia ofert). 2.2. Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Z jego treści winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1794), c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.Należne Wykonawcy wynagrodzenie określone umową może ulec zmianie z zachowaniem formy pisemnego aneksu w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności określonych w pkt. 18.2. SIWZ 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą zmian. 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18.2.a. SIWZ kwota netto nie ulegnie zmianie, a jej wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18.2.b. SIWZ kwota netto ulegnie proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wynikających ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, z uwagi na wysokość zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18.2.c. SIWZ kwota netto ulegnie proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wynikających z tej zmiany. 8. Za wyjątkiem zmiany okoliczności, o których mowa w pkt. 18.2.a. SIWZ zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio udokumentowania przez Wykonawcę wysokości dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wskutek wprowadzenia zmian przepisów. 9. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na inne osoby, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 10.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 11.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b. zmiany danych teleadresowych, c. zmiana osób wskazanych w 3 ust. 5 i 6 Umowy. 12.Pozostałe okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę umowy: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
A. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 6.4.2. SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2. SIWZ stosuje się. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. B. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 17 SIWZ oraz przekazać Zamawiającemu: 1. kopię polisy/umowy ubezpieczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o której mowa w § 5 ust. 2 litera e Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 2. przedstawić Zamawiającemu imienny wykaz osób skierowanych bezpośrednio do realizacji zamówienia, w ilości zgodnej z załącznikiem nr 1do SIWZ, umożliwiającej należyte utrzymanie porządku i czystości terenów i obszarów zespołu zamkowego. Lista będzie podlegała aktualizacji po zatrudnieniu osób, o których mowa w punkcie 3.5. SIWZ oraz każdorazowo po ich zmianie. 3. kopię umowy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4. kopię umów z Podwykonawcami, przy czym zakres ich prac nie może obejmować 100% zakresu przedmiotu zamówienia. 5. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów oraz należytego zabezpieczenia będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam brygady murarzy, zbrojarzy i cieśli - Krynica Morska
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam brygady murarzy, zbrojarzy i cieśli. Prace dotyczą budowy budynku użyteczności publicznej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI