Sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników pionu medycznego Szpitala Wojewódzkiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników pionu medycznego Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Kategoria zamówienia (CPV)Specjalna odzież robocza
 • Termin składania wniosków29/10/2014
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2014-10-17
 • Numer ogłoszenia1/2014/221037
TREŚĆ PRZETARGU
Zielona Góra: Sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników pionu medycznego Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 221037 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3296200, faks 068 3255808.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników pionu medycznego Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 405 613,00 PLN (zamówienie podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników pionu medycznego Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia podstawowego są sukcesywne dostawy odzieży roboczej dla pracowników pionu medycznego Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.13.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonego/ych dokumentu/ów: oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie wiedzy i doświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonego/ych dokumentu/ów: oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Ocena spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonego/ych dokumentu/ów: oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonego/ych dokumentu/ów: 1) oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób dotyczący zdolności finansowej 2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny właściwy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN UWAGI: Jeżeli wykonawca przedkłada polisę z której wynika, że termin płatności pierwszej raty składki ubezpieczenia lub całości składki ubezpieczenia został odroczony i upływa po terminie składania ofert, to również ma obowiązek udokumentować fakt opłacenia przed upływem terminu składania ofert przedmiotowej - odroczonej pierwszej raty składki lub całości składki ubezpieczenia. Każda przedkładana polisa musi być opłacona. Obowiązek, o którym mowa wyżej nie dotyczy kolejnych rat składki ubezpieczenia, których termin płatności jest odroczony i upływa po terminie składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy w przypadku zmian stawek, wskaźników wymienionych w art. 142 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonanych po podpisaniu niniejszej umowy, gdy Wykonawca wykaże, że zmiany te wpływają na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przewiduje się możliwość przeprowadzenia negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Złożenie wniosku przez Wykonawcę o podjęcie negocjacji o ustalenie nowej ceny do momentu podpisania ewentualnego aneksu nie wpływa na związanie stron podpisaną umową i wynikające z niej obowiązki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital.zgo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, budynek A-administracji, pok. 011, cena 6,00 PLN + koszty przekazania.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, budynek A-administracji, pok. 201, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację trzech starych okien skrzynkowych w Łodzi
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację trzech starych okien skrzynkowych w Łodzi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI