Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Sól
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówienia
 • Rodzaj zamawiającegoinny:
 • Termin składania wniosków28/03/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWS SPZOZ
 • Data publikacji ogłoszenia2017-03-20
 • Numer ogłoszenia2017/2017/46636
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.szpital-nowasol.pl

Ogłoszenie nr 46636 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.
Nowa Sól: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: WS SPZOZ , krajowy numer identyfikacyjny 970774733, ul. Chałbińskiego   7, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (68)3882285, e-mail zpszpital.krystyna@wp.pl, faks (68)3871281.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-nowasol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.szpital-nowasol.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.szpital-nowasol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Numer referencyjny: DZP-280-38/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ, gdzie opisane są wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia, w tym zakresie warunku na spełnienie udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia, w tym zakresie warunku na spełnienie udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje : 1) w Pakiecie I jedną dostawę obejmującą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 32 000,00 zł brutto, 2) w Pakiecie II jedną dostawę obejmującą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto, - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa ,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz którego dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy . W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty np na Pakiet I i II można zsumować ww. wartości i wykazać się dostawą obejmującą przedmiot zamówienia na łączną kwotę 72 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje 1) w Pakiecie I jedną dostawę obejmującą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 32 000,00 zł brutto, 2) w Pakiecie II jedną dostawę obejmującą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto, - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa ,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz którego dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy . W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- według wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty np na Pakiet I i II można zsumować ww. wartości i wykazać się dostawą obejmującą przedmiot zamówienia na łączną kwotę 72 000,00 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
12.1 Załączyć do oferty dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie parametrów wymaganych przez zamawiającego w formie prospektów katalogów producenta itp. W azylu polskim. . Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć strony, której pozycji w danym katalogu, ulotce, prospekcie przedmiot zamówienia dotyczy dany dokument dotyczy. – dotyczy Pakietu I 12.2 Załączyć do oferty deklarację zgodności producenta potwierdzająca zgodność gotowych wyrobów i tkanin z polska normą PN – P 84525:1998 „odzież robocza, ubrania robocze” na gotowy wyrów i tkaninę – dotyczy Pakietu I 12.3 Załączyć do oferty Certyfikat wyrobów na zgodność CEN/TS 14237:2015-12 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia- dotyczy Pakietu I 12/4 Załączyć do oferty próbki przedmiotu zamówienia: 1) Pakiet I pozycje od 1 – 6 po jednej sztuce z każdego asortymentu, 2) Pakiet II pozycje od 1 – 7 po jednej sztuce z każdego asortymentu, Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą. Próbki podlegają ocenie wg. kryterium – Jakość Złożone w postępowaniu próbki w przypadku wyboru oferty zostaną zatrzymane przez Zamawiającego celem sprawdzenie zgodności dostarczanego na podstawie zawartej umowy towaru z tym zaoferowanym na etapie składania oferty. Próbki służą Zamawiającemu do sprawdzenia jakości określonej w SIWZ. Ich złożenie wymagane jest na etapie składania ofert i nie podlega uzupełnieniu. Brak skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami treści SIWZ. 12.5 Załączyć do oferty karty techniczne tkanin, membrany i dzianiny typu polar – dotyczy pakietu II. 12.6 Załączyć do oferty Karty technicznej i Certyfikatu zgodności z normą EN ISO 20471 :2013 (PN-EN ISO 20471 : 2013-07) na taśmę odblaskową dotyczy pakietu II 12.7 Załączyć do oferty Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, membranę i dzianinę dotyczy pakietu II. 12.8 Załączyć do oferty Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na nici, napy, guziki, taśmę rzepową, zamki błyskawiczne oraz taśmę odblaskową - dotyczy pakietu II. 12.9 Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymienionymi normami załączyć do oferty Certyfikat Oceny Typu WE wydanego przez jednostkę notyfikowaną w zakresie dyrektywy 89/686/EEC – na gotowy wyrób/model kurtki całosezonowej (CE kategoria II), potwierdzającego spełnianie wymagań: a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Z 2005 r Nr. 259, poz. 2173) b) EN ISO 13688 : 2013 (PN-EN ISO 13688 :2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. c) EN ISO 20471 :2013 (PN-EN ISO 20471 : 2013-07). Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania. Klasa – 2. d) EN343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN EN 343 + A1:2008; PN EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. Klasa odporności na przenikanie wody i opór pary wodnej – 3. Dotyczy pakietu II pozycji 4 – kurtka wierzchnia całosezonowa. 12.10 Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymienionymi normami załaczyć do oferty Deklaracje Zgodności wydanej przez producenta – na gotowy wyrób/model bluzę podpinkę do kurtki (CE kategoria I), potwierdzającej spełnianie wymagań: a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Z 2005 r Nr. 259, poz. 2173) b) EN ISO 13688 : 2013 (PN-EN ISO 13688 :2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. c) EN 14058:2004 (PN-EN 14058:2007) Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem; w 2 klasie oporu cieplnego. Dodatkowo: d) raporty z badań wykonanych w akredytowanych laboratoriach badawczych na materiały zastosowane w produkcji, potwierdzających spełnianie norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: • PN-EN 14058:2007 – w zakresie oporu cieplnego, co najmniej klasa 2 – metoda badań EN 31092 albo ISO 5085-1 (wynik 0,12 ≤ Ret < 0,18) • EN ISO 13688 : 2013 (PN-EN ISO 13688 :2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Potwierdzającego barwę fluorescencyjną czerwoną dzianiny. Dotyczy pakietu II pozycji 5 – bluza polarowa – podpinka do kurtki całosezonowej. 12.11 Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymienionymi normami załączyć do oferty Certyfikat Oceny Typu WE wydanego przez jednostkę notyfikowaną w zakresie dyrektywy 89/686/EEC – na gotowy wyrób/model spodni zimowych (CE kategoria II), potwierdzającego spełnianie wymagań: a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Z 2005 r Nr. 259, poz. 2173) b) EN ISO 13688 : 2013 (PN-EN ISO 13688 :2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. c) EN ISO 20471 :2013 (PN-EN ISO 20471 : 2013-07). Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania. Klasa – 2. d) EN343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN EN 343 + A1:2008; PN EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. Klasa odporności na przenikanie wody i opór pary wodnej – 3. Dotyczy pakietu II pozycji 6 – Spodnie całosezonowe . 12.12 Załączyć do oferty dokumenty: a) karty techniczne tkanin i dzianiny na koszulki b) karty technicznej i Certyfikatu zgodności z normą EN ISO 20471 :2013 (PN-EN ISO 20471 : 2013-07) na taśmę odblaskową, c) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę i dzianinę, d) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na nici, napy, guziki, taśmę rzepową, zamki błyskawiczne oraz taśmę odblaskową. Dotyczy pakietu II pozycji 1,2,3,6. 12.13 Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymienionymi normami załączyć do oferty Certyfikat Oceny Typu WE wydanego przez akredytowaną jednostkę badawczą (potwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji) – na gotowy wyrób/model spodni letnich (CE kategoria II). potwierdzającego spełnianie wymagań: a) wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Z 2005 r Nr. 259, poz. 2173), b) EN ISO 13688 : 2013 (PN-EN ISO 13688 :2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne, c) EN ISO 20471 :2013 (PN-EN ISO 20471 : 2013-07). Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania. Klasa – 2. Dotyczy pakietu II pozycji 3,4 12.14 Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymienionymi normami załączyć do oferty Deklaracji Zgodności wystawionej przez Producenta – na gotowy wyrób/model bluzę (CE kategoria I), potwierdzającej spełnianie wymagań: a) wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Z 2005 r Nr. 259, poz. 2173) b) EN ISO 13688 : 2013 (PN-EN ISO 13688 :2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Dotyczy pakietu II pozycji 5 12.15. Załączyć do oferty a) raporty z badań wykonanych w akredytowanych laboratoriach badawczych na materiały zastosowane w produkcji, potwierdzających spełnianie norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. Dz.U. z 2010r. Nr 209 poz. 1382: b) EN ISO 20471 :2013 (PN-EN ISO 20471 : 2013-07). Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania - potwierdzającego barwę fluorescencyjną pomarańczową materiału. Dotyczy pakietu II pozycji 5. 12.16. Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymienionymi normami załączyć do oferty Deklaracji Zgodności wystawionej przez Producenta – na gotowy wyrób/model t-shirt (CE kategoria I). potwierdzającej spełnianie wymagań: a) wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Z 2005 r Nr. 259, poz. 2173) b) EN ISO 13688 : 2013 (PN-EN ISO 13688 :2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Dotyczy pakietu II pozycji 1. 12.17.Załaczyć do oferty: a) raporty z badań wykonanych w akredytowanych laboratoriach badawczych na materiały zastosowane w produkcji, potwierdzających spełnianie norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. Dz.U. z 2010r. Nr 209 poz. 1382: b) EN ISO 20471 :2013 (PN-EN ISO 20471 : 2013-07). Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania. - potwierdzającego barwę fluorescencyjną pomarańczową materiału. Dotyczy pakietu II pozycji 1.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Wypełniony Formularz cenowy – wg załącznika 2.1 i 2.2 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60
jakość 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku: a) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, b) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, c) wystąpienia incydentu dotyczącego przedmiotu objętego umową, Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt „zamienny“ będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie, d) zmiany nazwy producenta produktu objętego umową, e) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT, f) zmiany cen urzędowych w trakcie obowiązywania umowy, zmianie ulegnie zaproponowana w ofercie cena o procent zmiany cen urzędowych. g) obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 3. Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę terminu obowiązywania umowy w przypadku: a) wcześniejszego jej zrealizowania w zakresie dostaw przedmiotu umowy – wówczas umowa wygasa; b) nie wyczerpania ilości i wartości umowy w terminie jej obowiązywania – wówczas w drodze aneksu, można przedłużyć przedmiotową umowę do wyczerpania ilości przedmiotu i wartości umowy 4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Każda zmiana może nastąpić w drodze aneksu do umowy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy. 6. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Pakiet I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież robocza dla pracowników personelu szpitala ( mundurki, fartuchy).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena 60
jakośc 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Pakiet II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież robocza dla pracowników personelu wyjazdowego SOR (1 kobieta, 25 mężczyzn)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10100000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena 60
jakośc 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

NAJNOWSZE ZLECENIE
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania
 • Zleceniodawca
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI