III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoddębice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2017-12-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego
 • Data publikacji ogłoszenia2017-12-07
 • Numer ogłoszenia629696-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 629696-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego: III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – RPLD.11.03.01-10-0039/16-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego, krajowy numer identyfikacyjny 73001936500000, ul. ul. Polna  13 , 99200   Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (43) 678 31 13, e-mail projektzsp_efs@wp.pl, faks (43) 678 31 13.
Adres strony internetowej (URL): www.zsppoddebice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www. zsppoddebice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www. zsppoddebice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: RPLD.11.03.01-10-0039/16-00/6
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – RPLD.11.03.01-10-0039/16-00 Przedmiotem zamówienia jest III etap zakupu odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: STAŻE ZAWODOWE POCZATKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” podziałem na 2 części: - część 1 - dotyczy odzieży wizytowej; - część 2 – dotyczy odzieży specjalistycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/1 dla części 1 i załącznik nr 2/2 – dla części 2. 2. Wymagania dla zamówienia wspólne dla części 1 i 2 1) Wyroby muszą być wykonane z należną starannością: - szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny. - stebnówki muszą być nieprzerwane, proste, w równych odległościach od brzegu wyrobu. - w miejscach szczególnie narażonych na rozdarcie wymagane są wzmocnienia (rygle). - jakość szwów (nici nie mogą być mocniejsze niż tkanina), wewnętrznie zakończone owerlokiem. - oznakowanie rozmiarów musi być trwałe (niespieralne). - krój odzieży musi zapewniać wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom, stosownie do wykonywanej pracy. - odzież musi być wyposażona w niespieralne wszywki, na których uwidocznione mają być następujące informacje: rozmiar, skład tkaniny, przepis prania i konserwacji, producent. - zastosowane zapięcia muszą charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. - odzież musi zachowywać estetyczny wygląd po 5-krotnym praniu. 2) Zamawiający wymaga, aby każda sztuka odzieży, obuwia zapakowana była oddzielnie a do każdego opakowania załączona informacja o nazwie towaru, rozmiarze. 3) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie dostarczyć do siedziby Zamawiającego tabelę rozmiarów. Odzież, buty zostaną zamówione zgodnie z wybranymi przez Zamawiającego rozmiarami. 4) Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. 5) Oferowany asortyment musi bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich określone przez Zamawiającego powyżej. 6) Dostawa realizowana transportem Wykonawcy. Dostawa na podstawie zamówień Zamawiającego składanych na zasadach uzgodnionych w umowie. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT do Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych. 8) Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Wykonawca w ofercie może zaoferować dłuższy okres gwarancji, przy czym maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 3. Ze względu ma specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego nazwy własne i modele własne oznaczają klasę materiałów spełniających wymagania Zamawiającego. 4. Zmawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć materiały o właściwościach nie gorszych niż podane w SIWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18110000-3
18800000-7
18200000-1
18300000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt. 1 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych nie wcześniej niż w terminie określonym w rozdziale VII ust. 2 pkt.1 SIWZ W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy Załącznik nr 2/1 i/lub 2/2 – formularz asortymentowo - cenowy W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Warunki umowy na wykonanie niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami.) 4. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. w przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 1) w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony jest od realizacji przez zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy, którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy może ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia, 2) w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa. 6. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy) zmiana: 1) danych kontaktowych, 2) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - ODZIEŻ WIZYTOWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – RPLD.11.03.01-10-0039/16-00 Przedmiotem zamówienia jest III etap zakupu odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: STAŻE ZAWODOWE POCZATKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” podziałem na 2 części: - część 1 - dotyczy odzieży wizytowej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/1 dla części 1 2. Wymagania dla zamówienia wspólne dla części 1 i 2 1) Wyroby muszą być wykonane z należną starannością: - szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny. - stebnówki muszą być nieprzerwane, proste, w równych odległościach od brzegu wyrobu. - w miejscach szczególnie narażonych na rozdarcie wymagane są wzmocnienia (rygle). - jakość szwów (nici nie mogą być mocniejsze niż tkanina), wewnętrznie zakończone owerlokiem. - oznakowanie rozmiarów musi być trwałe (niespieralne). - krój odzieży musi zapewniać wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom, stosownie do wykonywanej pracy. - odzież musi być wyposażona w niespieralne wszywki, na których uwidocznione mają być następujące informacje: rozmiar, skład tkaniny, przepis prania i konserwacji, producent. - zastosowane zapięcia muszą charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. - odzież musi zachowywać estetyczny wygląd po 5-krotnym praniu. 2) Zamawiający wymaga, aby każda sztuka odzieży, obuwia zapakowana była oddzielnie a do każdego opakowania załączona informacja o nazwie towaru, rozmiarze. 3) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie dostarczyć do siedziby Zamawiającego tabelę rozmiarów. Odzież, buty zostaną zamówione zgodnie z wybranymi przez Zamawiającego rozmiarami. 4) Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. 5) Oferowany asortyment musi bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich określone przez Zamawiającego powyżej. 6) Dostawa realizowana transportem Wykonawcy. Dostawa na podstawie zamówień Zamawiającego składanych na zasadach uzgodnionych w umowie. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT do Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych. 8) Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Wykonawca w ofercie może zaoferować dłuższy okres gwarancji, przy czym maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 3. Ze względu ma specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego nazwy własne i modele własne oznaczają klasę materiałów spełniających wymagania Zamawiającego. 4. Zmawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć materiały o właściwościach nie gorszych niż podane w SIWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0, 18110000-3, 18800000-7, 18200000-1, 18300000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – RPLD.11.03.01-10-0039/16-00 Przedmiotem zamówienia jest III etap zakupu odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: STAŻE ZAWODOWE POCZATKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” podziałem na 2 części: - część 2 – dotyczy odzieży specjalistycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/2 – dla części 2. 2. Wymagania dla zamówienia wspólne dla części 1 i 2 1) Wyroby muszą być wykonane z należną starannością: - szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny. - stebnówki muszą być nieprzerwane, proste, w równych odległościach od brzegu wyrobu. - w miejscach szczególnie narażonych na rozdarcie wymagane są wzmocnienia (rygle). - jakość szwów (nici nie mogą być mocniejsze niż tkanina), wewnętrznie zakończone owerlokiem. - oznakowanie rozmiarów musi być trwałe (niespieralne). - krój odzieży musi zapewniać wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom, stosownie do wykonywanej pracy. - odzież musi być wyposażona w niespieralne wszywki, na których uwidocznione mają być następujące informacje: rozmiar, skład tkaniny, przepis prania i konserwacji, producent. - zastosowane zapięcia muszą charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. - odzież musi zachowywać estetyczny wygląd po 5-krotnym praniu. 2) Zamawiający wymaga, aby każda sztuka odzieży, obuwia zapakowana była oddzielnie a do każdego opakowania załączona informacja o nazwie towaru, rozmiarze. 3) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie dostarczyć do siedziby Zamawiającego tabelę rozmiarów. Odzież, buty zostaną zamówione zgodnie z wybranymi przez Zamawiającego rozmiarami. 4) Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. 5) Oferowany asortyment musi bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich określone przez Zamawiającego powyżej. 6) Dostawa realizowana transportem Wykonawcy. Dostawa na podstawie zamówień Zamawiającego składanych na zasadach uzgodnionych w umowie. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT do Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych. 8) Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Wykonawca w ofercie może zaoferować dłuższy okres gwarancji, przy czym maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 3. Ze względu ma specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego nazwy własne i modele własne oznaczają klasę materiałów spełniających wymagania Zamawiającego. 4. Zmawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć materiały o właściwościach nie gorszych niż podane w SIWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0, 18110000-3, 18800000-7, 18200000-1, 18300000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie napisu laminowanego na namiot handlowy, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania14-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie napisu laminowanego na namiot handlowy "Tutaj Zaplacisz Karta" rozmiar 15cm na 2 m jaki koszt?
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI