Dostawa umundurowania i obuwia dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa umundurowania i obuwia dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasta Gdańska - Straż Miejska w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-14
 • Numer ogłoszenia513864-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513864-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Gmina Miasta Gdańska - Straż Miejska w Gdańsku: dostawa umundurowania i obuwia dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska - Straż Miejska w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 19053928900000, ul. ul. Elbląska  54/60 , 80-724  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 013 011, , e-mail b.wojcik@sm.gda.pl, m.chudy@sm.gda.pl, faks 583 462 811.
Adres strony internetowej (URL): http://strazmiejska.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://strazmiejska.gda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa umundurowania i obuwia dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku
Numer referencyjny: ZP 01/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1 dostawa umundurowania: Odzież branżowa kod CPV 18100000-0 w tym: 18223200-0, 18232000-4, 18316000-7, 18317000-4, 18114000-1, 18213000-5, 1822100-2, 18332000-5, 18333000-2, 18422000-3, 18424000-7, 18443320-5, 18234000-8, 35113440-5, 18235300-8, 18425000-4,18423000-0, 18923200-1 zgodnie ze wzorami podanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych /miejskich /Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998r. Nr 112 poz 713 z późn. zmianami- Dz. U. 2009 nr 218 poz. 1693 /: 1. Czapka letnia z daszkiem - ilość szt. 80 2. Spodnie służbowe, letnie o kroju prostym - ilość szt. 69 3. Spodnie zimowe proste – ilość szt. 10 4. Spódnica - w ilości: szt. 2 5. Kurtka uniwersalna letnia– ilość szt. 30 6. Kamizelka odblaskowa- ilość szt. 30 7. Kombinezon dwuczęściowy (mundur polowy) – w ilości kpl. 80 8. Spodnie specjalne (od kombinezonu, munduru polowego) – w ilości szt. 80 9. Koszulka typu polo w kolorze ciemny- granat z krótkim rękawem – w ilości szt. 350 10. Koszula biała na krótki rękaw -w ilości szt. 25 11. Koszula niebieska na krótki rękaw - w ilości szt. 40 12. Koszula długi rękaw biała- w ilości: szt. 45 13. Koszula długi rękaw niebieska - w ilości: szt. 60 14. Rajstopy damskie cienkie 20 DEN w kolorze czarnym - w ilości szt. 250 15. Skarpety letnie w kolorze czarnym -w ilości par 600 16. Skarpety zimowe: w kolorze ciemnogranatowym - w ilości: par 100 17. Mundur wyjściowy męski (marynarka + spodnie) – w ilości: kpl. 6 18. Mundur wyjściowy damski (marynarka + spodnie + spódnica) – w ilości kpl. 2 19. Rękawiczki zimowe męskie i damskie - w ilości par 30 20. Kurtka zimowa o długości ¾ - w ilości: szt. 20 21. Sweter- w ilości: szt. 30 22. Pas oficerski – w ilości szt. 40 23. „Portfel” mandatownik podwójny z klapką w ilości: szt. 30 24. Krawat służbowy - w ilości szt. 20 25. Szal zimowy: - w ilości: szt. 40 Zadanie 2 dostawa obuwia: Obuwie do sortów mundurowych kod CPV 18800000-7, 18820000-3 wg niżej wymienionych opisów zgodnie z ze wzorami podanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych /miejskich (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998r. Nr 112 poz. 713 z późn. zmianami): 1. Półbuty męskie i damskie - w ilości 80 par 2. Obuwie wysokie damskie i męskie letnie – 25 par Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18223200-0
18232000-4
18316000-7
18317000-4
18114000-1
18213000-5
18221002-2
18332000-5
18333000-2
18422000-3
18424000-7
18443320-5
18234000-8
18234000-8
35113440-5
18235300-8
18425000-4
18923200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Potwierdzenie spełniania warunków zostanie wstępnie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Potwierdzenie spełniania warunków zostanie wstępnie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Potwierdzenie spełniania warunków zostanie wstępnie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia, że treść oferty odpowiada treści SIWZ Wykonawca składa formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ ( na zadanie nr 1 ), załącznik nr 6 do SIWZ ( na zadanie nr 2 ) W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ , b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust.1 pkt 23 wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; W celu potwierdzenia, że treść oferty odpowiada treści SIWZ Wykonawca składa zaakceptowany wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ ( na zadanie nr 1 ), załącznik nr 7 do SIWZ ( na zadanie nr 2 ) Dokumenty składane są w języku polskim, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie będą odpowiadały wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie wykluczony. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana metodą spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie załącznika. Należy również określić strony oferty, na której znajdują się zastrzeżone informacje. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, składając oświadczenie. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust.4 Ustawy. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i braku uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: dostawa umundorowania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odzież branżowa kod CPV 18100000-0 w tym: 18223200-0, 18232000-4, 18316000-7, 18317000-4, 18114000-1, 18213000-5, 1822100-2, 18332000-5, 18333000-2, 18422000-3, 18424000-7, 18443320-5, 18234000-8, 35113440-5, 18235300-8, 18425000-4,18423000-0, 18923200-1 zgodnie ze wzorami podanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych /miejskich /Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998r. Nr 112 poz 713 z późn. zmianami- Dz. U. 2009 nr 218 poz. 1693 /: 1. Czapka letnia z daszkiem - ilość szt. 80 2. Spodnie służbowe, letnie o kroju prostym - ilość szt. 69 3. Spodnie zimowe proste – ilość szt. 10 4. Spódnica - w ilości: szt. 2 5. Kurtka uniwersalna letnia– ilość szt. 30 6. Kamizelka odblaskowa- ilość szt. 30 7. Kombinezon dwuczęściowy (mundur polowy) – w ilości kpl. 80 8. Spodnie specjalne (od kombinezonu, munduru polowego) – w ilości szt. 80 9. Koszulka typu polo w kolorze ciemny- granat z krótkim rękawem – w ilości szt. 350 10. Koszula biała na krótki rękaw -w ilości szt. 25 11. Koszula niebieska na krótki rękaw - w ilości szt. 40 12. Koszula długi rękaw biała- w ilości: szt. 45 13. Koszula długi rękaw niebieska - w ilości: szt. 60 14. Rajstopy damskie cienkie 20 DEN w kolorze czarnym - w ilości szt. 250 15. Skarpety letnie w kolorze czarnym -w ilości par 600 16. Skarpety zimowe: w kolorze ciemnogranatowym - w ilości: par 100 17. Mundur wyjściowy męski (marynarka + spodnie) – w ilości: kpl. 6 18. Mundur wyjściowy damski (marynarka + spodnie + spódnica) – w ilości kpl. 2 19. Rękawiczki zimowe męskie i damskie - w ilości par 30 20. Kurtka zimowa o długości ¾ - w ilości: szt. 20 21. Sweter- w ilości: szt. 30 22. Pas oficerski – w ilości szt. 40 23. „Portfel” mandatownik podwójny z klapką w ilości: szt. 30 24. Krawat służbowy - w ilości szt. 20 25. Szal zimowy: - w ilości: szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0, 18223200-0, 18232000-4, 18316000-7, 18317000-4, 18114000-1, 18213000-5, 18221000-2, 18332000-5, 18333000-2, 18422000-3, 18424000-7, 18443320-5, 18234000-8, 35113440-5, 18235300-8, 18425000-4, 18423000-0, 18923200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: dostawa obuwia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obuwie do sortów mundurowych kod CPV 18800000-7, 18820000-3 wg niżej wymienionych opisów zgodnie z ze wzorami podanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych /miejskich (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998r. Nr 112 poz. 713 z późn. zmianami): 1. Półbuty męskie i damskie - w ilości 80 par 2. Obuwie wysokie damskie i męskie letnie – 25 par
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18800000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę likwidację mieszkania i utylizację jego wyposażenia - Sopot
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania03-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę likwidację starego domu, wszystkich pomieszczeń "do zera", utylizację mebli i innych starych przedmiotów (AGD) oraz dezynfekcję pomieszczeń. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa laptopów oraz drukarek laserowych”
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Usługi sprzętowe
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: „Dostawa laptopów oraz drukarek laserowych”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Ogarnej 39-52 w Gdańsku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Dostawa sortów mundurowych oraz odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Kozienice w 2019 r.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI