Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp na 2019 rok

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp na 2019 rok
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLeżajsk
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Leżajsk
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-21
 • Numer ogłoszenia505455-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505455-N-2019 z dnia 2019-01-21 r.

Nadleśnictwo Leżajsk: Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp na 2019 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Leżajsk, krajowy numer identyfikacyjny 69002699900000, ul. ul. Tomasza Michałka  48 , 37300   Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 428 894, e-mail Lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, faks 172 426 145.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lezajsk.lasy.gov.pl/ , https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Nadleśnictwo Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, 37 - 300 Leżajsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp na 2019 rok
Numer referencyjny: SA.270.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp na 2019 rok Dostawa winna być zrealizowana według wzorów zamieszczonych w: 1) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 19 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 2466) w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia; 2) Zarządzeniem nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych; 3) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (znak: OR-1743-1/05). 4) Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika (znak: EO-1743-2/12). 5) Zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika (znak: EO-1743-3/2012). 6) Zarządzeniu Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15lipca2013 r., w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych (ER-1743-8/13). Treść aktów prawnych powołanych powyżej dostępna jest na stroni internetowej: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy. Odzież bhp powinna odpowiadać wymogom wynikającym z: - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej; - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 r., poz. 1226); - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173 z późn. Zm.); - Protokołu dodatkowego nr 24 zawarty w dniu 25 listopada 2014r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014r. - wzorów określonych w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE). Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy: - odzież ochronna wymagania ogólne PN-EN 13688:2013-07 - środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne PN-EN ISO 20345:2012 - obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008 - odzież ochronna - ochrona przed deszczem PN-EN 343+A1:2008 - odzież ochronna - ochrona przed zimnem PN-En 342:2005 - odzież ochronna - wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem – PN-EN 14058:2007. REKOMENDACJAMI REALIZACYJNYMI W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA PRACOWNIKÓW PGL LP W SORTY BHP Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych. Wymagania przedstawione w SIWZ oraz załącznikach są wymaganiami minimalnymi. Odzież ochronna i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w polskich Normach oraz powinny posiadać oznakowanie symbolem CE potwierdzające spełnienie wymagań uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 259, poz. 2173) w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej . Każdy rodzaj asortymentu musi posiadać etykietę informującą co najmniej o: nazwie i rodzaju produktu, składnikach użytych do produkcji, rozmiarze, przepisach dotyczących konserwacji, prania i czyszczenia oraz nazwę i adres producenta. 3.2 Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczno – technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów, zamieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu: http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.XEBkfcvxJhi http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych Treść aktów prawnych powołanych powyżej dostępna jest na stronie internetowej: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne 3.3. Dostawa sortów mundurowych realizowana będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w oparciu o Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, lub dla nowych wzorów sortów mundurowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 poz. 2466) 3.4. Zgodnie z w.wym. zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013r. każdy wymieniony w punkcie 3.2 sort mundurowy posiada swoją wartość określoną w tzw. punktach przeliczeniowych – wartości te są podane w Zarządzeniu nr 62. 3.5. Dla części I: Nadleśnictwo Leżajsk dysponuje 6046 punktami przeliczeniowymi. Zamawiający nie określa jakie sorty i w jakiej ilości zakupi za dysponowane punkty przeliczeniowe. Z uwagi na fakt, że rzeczywista realizacja ilościowa przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy jest związana z systemem punktowym oraz jest uwarunkowana zmiennością poziomu zatrudnienia pracowników Służby Leśnej uprawnionych do odbioru sortów mundurowych jak również od indywidualnego zapotrzebowania na poszczególne sorty przez osoby uprawnione, Dla części II: Rodzaje środków ochrony indywidualne lub odzieży roboczej i obuwia roboczego wraz z ilościami zawarte są w załączniku nr 1-1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Dla części I, II Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie minimum 80% wartości umowy netto. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane dostawy w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca zrzeka się roszczenia o realizację umowy i zapłaty wynagrodzenia w części niewykonanej. 3.6. Łączna ilość przedmiotu zamówienia na część 2 zamówienia na bhp zawiera załącznik nr 1-1 do SIWZ. 3.7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia ( Kod CPV ): 18.11.00.00-3 – Odzież branżowa 18.10.00.00-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 18.20.00.00-1 – Odzież wierzchnia 18.21.10.00-1 – Peleryny 18.22.32.00-0 – Kurtki 18.23.20.00-4 – Spódnice 18.23.40.00-8 – Spodnie 18.23.53.00-8 – Swetry 18.30.00.00-2 – Części garderoby 18.40.00.00-3 – Odzież specjalna i dodatki 18.42.30.00-0 – Krawaty 18.42.40.00-7 – Rękawice 18.44.00.00-5 – Kapelusze i nakrycia głowy 18.80.00.00-7 – Obuwie 18.22.00.00-7 – Odzież przeciwdeszczowa 18.22.22.00-3 – Komplety odzieżowe 18.14.00.00-2 – Dodatki do odzieży roboczej 35.11.34.00-3 – Odzież ochronna i zabezpieczająca. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w części obejmującej niewykonaną część dostaw, jeżeli nowe rozporządzenie i zarządzenia wprowadzą zmiany, w zakresie wzoru munduru leśnika, tak iż nie będzie możliwości realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i ofercie Wykonawcy. 3.9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” w SIWZ lub załącznikach za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Każdorazowo gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ wskazane zostały konkretne dokumenty lub zaświadczenia, oznacza to, że Zamawiający określił przykładowy dokument, który może być zastąpiony innym równoważnym zaświadczeniem lub dokumentem na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). W przypadku gdy w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy takie zapisy rozumieć jako zobrazowanie przykładowych parametrów materiałów, urządzeń itd. oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów lub urządzeń równoważnych tj. takich, które wraz z pozostałymi elementami zamówienia pozwolą na zachowanie kompatybilności i nie wpłyną na niezgodność oferty z SIWZ. Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia sortów mundurowych i bhp do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. 3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP,

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18100000-0
18200000-1
18211000-1
18223200-0
18232000-4
18234000-8
18235300-8
18300000-2
18400000-3
18423000-0
18424000-7
18440000-5
18800000-7
18220000-7
18222200-3
18140000-2
35113400-3
18110000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Część „I”: Dostawa sortów mundurowych na 2019 r. Część „II”: Dostawa sortów bhp na 2019 r. Zamawiający przewiduje możliwość nie zrealizowania zamówienia na poziomie 20%. W zależności od sytuacji na rynku, faktycznych potrzeb Zamawiającego. 4.2. Zamawiający nie przewiduje płatności w formie przedpłat lub zaliczek na poczet zakupu materiałów przez Wykonawcę. 4.3 Sorty mundurowe oraz bhp dostarczane będą przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. W przypadku dostaw do siedziby Zamawiającego zapotrzebowanie na poszczególne sorty z podaniem rozmiarów Zamawiający zgłosi z wyprzedzeniem na 14 dni przed żądaną dostawą. Dostawy towarów będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Towar będzie przekazywany bezpośrednio uprawnionym pracownikom Nadleśnictwa Leżajsk na podstawie ważnego upoważnienia lub wykazu pracowników wystawionego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru przedmiotów umundurowania, bhp przez upoważnionych pracowników, bezpośrednio u Wykonawcy. 4.4 Wydanie przez Wykonawcę sortów u Wykonawcy dotyczy wyłącznie pracowników Zamawiającego posiadających upoważnienie do odbioru z określeniem ilości punktów mu przysługujących. 4.5 W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający zleci, a Wykonawca przyjmie do wykonania dostawę ujętych w złożonej ofercie sortów mundurowych oraz bhp. 4.6 Nie ustala się minimalnej wartości jednorazowej dostawy realizowanej w oparciu o zlecenie Zamawiającego. 4.7 Wykonawca zapewni minimum 12 miesięczną (liczone od daty dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty umundurowania oraz gwarancję na sorty bhp min. na okres używalności określony w zał. nr 6 dla danych sortów bhp na warunkach określonych w umowie. 4.8 Zamawiający nie przewiduje dostaw zbiorczych do magazynu Nadleśnictwa. 4.9 Zamawiający zastrzega, że dopuszcza redukcję zakresu dostaw poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie lub zmniejszenie ich zamówienia. Określone w kosztorysie ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych wykazanych ilościach. 4.10 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Wykonawca wskaże w ofercie (poprzez oświadczenie na formularzu ofertowym) zakres przedmiotu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 4.11 Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. 4.12 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego zamówienia, w części obejmującej niewykonaną część dostaw, jeżeli nowe rozporządzenie i zarządzenia wprowadzą zmiany w zakresie wzoru munduru leśnika, tak iż nie będzie możliwości realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i ofercie Wykonawcy. W przypadku takiego odstąpienia Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za zrealizowane lub zamówione dostawy do dnia odstąpienia. 4.14 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości umowy netto.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 60 000 zł na cześć I 30 000 zł na część II
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, dla części I i II, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia punktem zaopatrzeniowym w sorty mundurowe, BHP, leżącym do 160 km od siedziby Nadleśnictwa Leżajsk dostępnym minimum w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00 w którym udostępni możliwość dokonania przymiarki oraz odbioru przez osoby uprawnione. Warunek ten dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie oceniał łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 8. SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.2. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 ustawy Pzp. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);. 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 3) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 4) art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 5) art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp; 6) art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: -) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności ekonomicznej lub finansowej wykonawcy jest informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż: 60 000 zł na cześć I, 30 000 zł na część II w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: formularza cenowego sporządzonego na podstawie załącznika nr 1-1 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: -) oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2-1 do SIWZ potwierdzające, że: a) wobec wykonawcy nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, b) wobec wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, c) wobec wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w sytuacjach, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, d) wobec wykonawcy nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w sytuacjach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, e) wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445); -) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP na dzień wystawienia dokumentu. Jeżeli w dniu wystawienia dokumentu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed tym dniem. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8.4 pkt 1), 3), 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.9. pkt.1) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8.9. ust. 2) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8.10. SIWZ stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - na część I 1400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych i 00/100) - na część II 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 9.2 Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 9.3 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Leżajsku, nr rachunku bankowego: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 w przelewie wskazać tytuł wpłaty: Wadium w postępowaniu nr SA.270.1.1.2019 na część nr…..„Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp na 2019 rok” 9.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.3. SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 9.5 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.6 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 9.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.13 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
% kary umownej Zamawiającego 10,00
% kary umownej Wykonawcy 10,00
Wydłużenie terminu płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte w załączniku nr 4-1 i 4-2 niniejszej SIWZ (Projekt umowy)

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
16.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 16.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - Pieniądzu, - Poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - Gwarancjach bankowych, - Gwarancjach ubezpieczeniowych, - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.). 16.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy w BOŚ 10 1540 1131 2029 6228 5609 0001 . 17. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału przed dniem podpisania umowy w kasie Nadleśnictwa Leżajsk ul. Tomasza Michałka 48.. 17.1 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 17.2 Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przewyższy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających. 17.3 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa, nieodwołalna wypłata, bez jakichkolwiek warunków zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 17.4 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości (art. 149 ust. 1 i 3 Ustawy). 17.5 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 17.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie (70%) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie pełnego okresu rękojmi za wady. 17.7 W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usunięcia tych wad, Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu usunięcia tych wad. W przypadku uchylania się wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów usunięcia wad przez innego wykonawcę. 17.8 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy: a) zmiana ceny oferty na skutek zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany dokonanej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 18.3 Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej przez wykonawcę oferty. 18.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których możliwości wystąpienia Zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy. 18.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP dopuszcza się zmianę zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w stosunku do treści oferty z zastosowaniem: 1) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 2) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. 18.6 W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 18.7 Zamawiający dopuszcza zmiany umowy: 1) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 18.8 Strony dopuszczają zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne. 18.9 Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 Ustawy oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Ustawy. 18.10 Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-28, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sortów mundurowych na 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa winna być zrealizowana według wzorów zamieszczonych w: 1) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 19 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 2466) w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia; 2) Zarządzeniem nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych; 3) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (znak: OR-1743-1/05). 4) Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika (znak: EO-1743-2/12). 5) Zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika (znak: EO-1743-3/2012). 6) Zarządzeniu Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15lipca2013 r., w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych (ER-1743-8/13). Treść aktów prawnych powołanych powyżej dostępna jest na stroni internetowej: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczno – technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów, zamieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu: http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.XEBkfcvxJhi http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych Nadleśnictwo Leżajsk dysponuje 6046 punktami przeliczeniowymi. Zamawiający nie określa jakie sorty i w jakiej ilości zakupi za dysponowane punkty przeliczeniowe. Z uwagi na fakt, że rzeczywista realizacja ilościowa przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy jest związana z systemem punktowym oraz jest uwarunkowana zmiennością poziomu zatrudnienia pracowników Służby Leśnej uprawnionych do odbioru sortów mundurowych jak również od indywidualnego zapotrzebowania na poszczególne sorty przez osoby uprawnione,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
% kary umownej Zamawiającego 10,00
% kary umownej Wykonawcy 10,00
Wydłużenie terminu płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sortów bhp na 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy. Odzież bhp powinna odpowiadać wymogom wynikającym z: - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej; - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 r., poz. 1226); - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173 z późn. Zm.); - Protokołu dodatkowego nr 24 zawarty w dniu 25 listopada 2014r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014r. - wzorów określonych w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE). Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy: - odzież ochronna wymagania ogólne PN-EN 13688:2013-07 - środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne PN-EN ISO 20345:2012 - obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008 - odzież ochronna - ochrona przed deszczem PN-EN 343+A1:2008 - odzież ochronna - ochrona przed zimnem PN-En 342:2005 - odzież ochronna - wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem – PN-EN 14058:2007. REKOMENDACJAMI REALIZACYJNYMI W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA PRACOWNIKÓW PGL LP W SORTY BHP Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych. Wymagania przedstawione w SIWZ oraz załącznikach są wymaganiami minimalnymi. Odzież ochronna i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w polskich Normach oraz powinny posiadać oznakowanie symbolem CE potwierdzające spełnienie wymagań uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 259, poz. 2173) w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej . Każdy rodzaj asortymentu musi posiadać etykietę informującą co najmniej o: nazwie i rodzaju produktu, składnikach użytych do produkcji, rozmiarze, przepisach dotyczących konserwacji, prania i czyszczenia oraz nazwę i adres producenta. Rodzaje środków ochrony indywidualne lub odzieży roboczej i obuwia roboczego wraz z ilościami zawarte są w załączniku nr 1-1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
% kary umownej Zamawiającego 10,00
% kary umownej Wykonawcy 10,00
Wydłużenie terminu płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odpłatnie wykonanie banerów internetowych - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odpłatnie wykonanie banerów internetowych. Portfolio prosimy wysyłać na maila. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI